SINULOG & STO. NINO

SINULOG & STO. NINO

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER

Sa Sto. Nino, ang highlight niini mao ang Sinulog.

Kini nga relihiyosong selebrasyon adunay duha ka punto nga angay tagaan ug pagtagad ug katin-awan sanglit may mga higayon nga kini gituis:

  1. ang paghimog larawan ni Jesu-Cristo
  2. ang pagsayaw o pag-Sinulog sa atubangan o uban sa maong larawan.

BODY:

Image Link: http://www.familytreegenealogy.info/historical-festivals/

1. Gidili ba ang paghimog larawan sa Sto. Nino?  Sa unang punto.

Si St. John Damascene nagkanayon: “Ang Dios kanhi walay lawas o nawong, hingpit nga dili marepresentahan sa imahen. Apan karon kay siya naghimo sa iyang kaugalingon nga makita sa unod, ako makahimo nag imahen unsay akong nakita sa Dios…”

“Ang balaang larawan, ang liturhikanhong imahen, labaw sa tanan, nagrepresentar kang Cristo, ang natawong Anak sa Dios.”

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC) #1159

“Ang katuyoan sa mga imahen sa atong mga simbahan ug mga balay mao ang pagpukaw ug paglig-on sa atong pagtuo sa misterio ni Cristo. Pinaagi sa imahen (ni Cristo) ug sa iyang buhat sa pagluwas, siya mao ang atong gisimba. ADORATION

Ug pinaagi sa mga imahen o larawan ni Sta. Maria, ang Inahan sa Dios, mga anghel ug mga santos, kita nagpasidungog (VENERATION) sa mga personahe nga ilang gi-representahan.”

Sila (mga imahen o larawan) dili mga dios-dios.

I Cor. 8:4 –  “Kay ang dios-dios nagrepresentar ug butang nga dili tinuod.”

Ug kay ang mga imahen sa Simbahan aduna may girepresentahan, busa, sila dili dios-dios.

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC #1192)

Pinaagi sa pagpakatawo, ang Anak sa Dios, mipaila sa bag-ong sistema sa paggamit sa mga imahen.

Si St. Thomas Aquinas, ang inilang “Angelic Theologian and Philosopher” sa Simbahan ug girespeto bisan gani sa mga dili Kristyanos nagkanayon:

Ang reliheyosong pagsimba wala gipunting ngadto mismo sa imahen, giilang mga butang, pero ubos sa ilang lahing parte isip mga imahen, magdala kanato ngadto sa Dios nga nagpagkatawo.

Ang gihimo o lihok (movement) ngadto sa larawan wala mohunong diha sa imahen APAN MOUSWAG NGADTO PADULONG SA GILARAWANAN.

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC #2131)

2. Gidili ba ang pagsayaw sa SINULOG?Sa ika-duhang punto.

Ang pagsayaw ug pag-awit atubangan sa larawan sa Sto. Nino.

Sa unahan si St. Thomas Aquinas nagkanayon nga “Ang gihimo o lihok (movement) ngadto sa larawan wala mohunong diha sa imahen APAN MOUSWAG NGADTO PADULONG SA GILARAWANAN.

Mao nga ang atong pag-sayaw ug pag-awit atubangan o uban sa imahen sa Sto. Nino ato kining gihimo ngadto kang Cristo, ang Dios nga nagpakatawo.

Sa Old Testament atong mabasa sa

2 Sam. 6:13-15-“Sa dihang nakalakaw nag unom ka lakang ang nagdala sa Sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, naghalad si David ug usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. UG MISAYAW SI DAVID TAMAN SA GINHAWA ATUBANGAN SA GINOO. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang Sudlanan sa Kasabutan sa Ginoo INUBANAN SA MGA SINGGIT UG TINGOG SA TRUMPETA.”

I Samuel 10:10- “Sa pagabot nila sa Gibeah, gisugat sila sa usa ka pundok sa mga propeta ug MIKUNSAD KANG SAUL ANG ESPIRITU SA DIOS UG MIAPIL SIYA UBAN KANILA SA MASADYANG PAGSAYAW UG PAGSINGGIT.”

2 Samuel. 6:16- Si David NAGLUKSOLUKSO UG NAGSAYAWSAYAW ATUBANGAN SA GINOO.

Salmo 150:4-“DAYGA SIYA UBAN SA MGA TAMBOR UG PANAGSAYAW! DAYGA SIYA DINUYOGAN SA MGA ALPA UG SA MGA PLAWTA.

Image Link: http://sinulog2009.blogspot.com/2008/12/sinulog-2009-sexy-girls-in-cebu-streets.html

MAHITUNGOD SA SANTO NINO

Isaias 9:6 “Natawo alang kanato ang usa ka bata; gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag ‘Maalamong Magtatambag’, ‘Dios nga Gamhanan’, ‘Amahan Hangtod sa Kahangtoran’, ‘Prinsipe sa Pagkigdait’”.

Siya bata o nino sa Katsila ug balaan o Santo. Busa SANTO NINO.

Lukas 1:35 – “’Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ANG BALAAN NGA BATA TAWGON NGA ANAK SA DIOS.

SCEPTER – A staff carried as the badge of command or sovereignty, hence, kingly office or power

(Ang gidalang sungkod isip timailhan sa pagdumala o otoridad (supreme authority) o usa ka harianong pwesto o gahum.

Genesis 49:10 “Nagkupot siya sa harianong setro …. Huptan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini aron maghari sa tanang katawhan”.

GLOBE

Hebreo 1;2 – “ Apan niining kataposang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang Anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibotan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang.”

Ang batang lalaki nga gitaganang magmaghari sa kalibutan

Pinadayag 12:5 –“Unya gianak sa babaye ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasoran sa paagi nga higpit kaayo.”

Ang kahimtang ni Jesus, bata man o siya hamtong na, wala makaapekto sa iyang pagka-Dios.

Hebreo 13:8 – “Si Jesu-Cristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay kataposan.”

Colossas 2:9 – “Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya.”

Credo sa Nicea  – “Usa ka Ginoong Jesu-Cristo, ang bugtong Anak sa Dios, gianak walay sinugdan, Dios gikan sa Dios, Kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan”

Ang Konsilyo sa Calcedonia mipuno sa pag-ingon: -“gianak sa Amahan sa wala pa ang panahon kalabot sa iyang pagka-Dios, ug sa kaulahiang mga adlaw, alang kanato ug alang sa atong kaluwasan, natawo gikan ni Maria, ang Ulay nga Inahan sa Dios.”

Tanong Galing sa Member ng Iglesia ni Cristo-Manalo

Author: jenny
E-mail : SnowAngel_rHose06@yahoo.com
URL    :
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=124.217.32.154
Comment:
excuse me..tanong ko lang sa mga CATHOLIC mayroon bng nakasulat sa bible na IGLESIA KATOLIKA APOSTOLIKA ROMANA??if meron den i will convert to your religion, tska patunayan nyong hindi bawal kumain ng dugo,hindi bawal ang pagsamba sa mga diyos diyosan,bawal na pag aasawa ng pari, hindi bawal ang fiesta,,,and for the information of all,kea lang naman po kayo nang uusig is that nabubulgar na ang mga maling aral niyo,,and thank God,,kasi tama ang nakasulat sa bible,na kung pinag uusig ang panginoong Hesukristo kami man din,,so,makinig muna kayo ng totoong aral bago kayo mang usig,,kayo din!!!para sa kaalaman din ng iba wala kaming nilalabag sa mga utos ng Diyos,,if meron po kayong mapatunayan na meron kameng nilalabag den ipagsigawan niyo sa buong madla,,but for sure wala naman kayong mapapatunayan..dats ol..hope na magliwanag ang inyong nabubulagang puso..

———————————–

-SINAGUTAN NILA:

Bro. G-one T. Paisones

Bro. Noel D. Paisones Sr.

Dear Jenny,

Sa hindi pa natin sasagutin ang tanong mo ay dapat nating malaman na si Cristo lang ang nagtatag ng Kanyang iglisya (Mat. 16:18); itoy naitatag N’ya sa kanyang kapanahonan ( Mat. 18:17); itoy Kanyang katawan (Col.1:18); Sya ang manliligtas ng iglisya (Efe 5:23); ito’y itinayo nya sa saligan ng mga apostol (Efe 2:20); itoy sasamahan Nya hanggang sa katapusan ng sanlibutan (Mat. 28:20) at bibigyan Nya ito ng patnubay(Juan. 14:16-17) at ang patnubay, ang Espiritu Santo na magtuturo sa iglisya ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Cristo (Juan. 14:26)

Ang tunay na iglisyang itinatag ni Cristo ay magpasahanggang sa ngayon ay narito pa at hindi ito kalian man tatalikod at mawawalang parang bula (Mat. 16:18) (Mat. 28:20) (Juan. 14:16-17,26)

Sa kapanahunan natin ngayon may mahigit na sa 33000 kristianong denomenasyon (sekta); at lahat nag-aangkin na sila raw ang totoong iglisyang itinatag ni Cristo. Sa 33000 sekta isa lang ang tunay na iglisiang Itinatag ni Cristo. Ang tunay na iglesya:

-Si Cristo ang nagtatag

-Naitatag ni Cristo ang kanyang iglisya sa kanyang kapanahonan

-Hindi ito madadaig ng Kamatayan

-Sa mga panahon ng mga Apostol hanggang sa ngayon ay existed itong Kanyang iglesya

-Ang iglisyang ito ay can trace back its origin to the apostles.

Ang iglisyang that can trace back its origin to the apostles ay ang Roman Catholic Church (Pasugo Magazine –April 1965- page 41) (The World book Encyclopedia-1986 page 580) (The World Alamanac & Book of Facts-1966 page 501).

Ang Pasugo pa mismo ang nag patunay na ang Roman Catholic Church ay ang isa at tanging makapagpabalik ng dugtong nito sa mga apostol. Narito ang kanilang pahayag “So we don’t question the claim of the Catholic Apologist, that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles” -à itoy inilathala ni Brod. C. P. Sandoval sa Pasugo Magazine –April 1965- page 41.

Ø SASAGUTIN PO NATIN PONTO-4-PUNTO ANG MGA TANONG MO

Tanong #1: Mayroon bang nakasulat sa bible na Iglisya Katolika Apostolica Romana?

àSagot po natin ay mayroon pong mababasa sa Biblia na Iglisya Katolika Apostolica Romana.

Mababasa natin ang Iglesia (Church) (ἐκκλησία): Mat. 16:18 “18} And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it (KJV).

Mababasa natin ang Katolika (Catholic) (καθ’ ὅλης): James 1:1 “Catholic Epistles of St. James the Apostles” (Douay Rheims Version).

Mababasa natin ang Apostolica (Apostolic): Mat.10:39 “Apostolic discourse” (Jerusalem Bible); Act. 1:25 to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs (TNIV).

Mababasa natin ang Romana (Roman): Rom. 1:1 “The Epistle of Paul the Apostle to the Romans” (KJV)

Kapatid na Jenny baka isipin mo na ang word na Catholic ay mababasa lamang sa Catholic Bible; narito po ang karagdagang ebedinsya sa na mababasa talaga ang word na Catholic sa Bible:

Catholic or General Epistles (Introduction of the Greek New Testament –Deutsche Bibelgesellschaft- Page 48)

Catholic Epistles- A term applied to the Epistles of James, Peter, John and Jude. It goes back to the early church father, but how it arose is unknown. The most commonly accepted explanation is that these epistles were addressed, not to individual churches or persons but to a number to the church at large, i.e., the universal church (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 108)

Kapatid na Jenny kung gusto mo ay sa isang citas lang sa biblia natin babasahin ang na Iglisya Katolika Apostolica Romana; ang sagot parin natin ay MAYROON MABABASA at MAIINTINDIHAN.

The Jerusalem Bible: ROMANS “The letter of Paul to the Church in Rome” Chapter 1, Verse 7-8 “ To you all, then, who are God’s beloved in Rome, called to be saints, may God our Father and the Lord Jesus Christ send grace and peace. First I thank my God through Jesus spoken of all over the world.”

The Greek New Testament: Roma 1:8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ,

Roma 1:8 ………………………he pistis humon KATAggelletai en holo to kosmo,

Novum Testamentum Latine : Roma 1:7-8 7omnibus qui sunt Romae dilectis Dei vocatis sanctis gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo 8primum quidem gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus vobis quia fides vestra adnuntiatur in universo mundo.

à dito ating makikita na ang Iglisya sa Roma ang may maramin bunga at narinig ang pananampalataya nito sa buong (Universal or catholic) mundo. At mapapansin sa itaas na sa Roma 1:1,6-8 mababasa at maiintindihan natin na may nabangkit na Iglesia, Roma, Universa or Catholic (Paki tingnan sa ibaba ang masusing explanation) at itoy Apostolica dahil si San Pablo ang sumulat nito sa Roma, at si San Pablo ay Apostol.

CATHOLIC-universal (Webster’s II New Riverside Pocket Dictionary, Page 45)

CATHOLIC-members of the Universal or Catholic Church (Webster’s New School & Office Dictionary, Page 142)

CATHOLIC-or Universal (Introduction to the Catholic Epistles of James, Douay Rheims Version)

Luke 4:14 (Novum Testamentum Latine) –UNIVERSAM

Luke 4 :14 (Novum Testamentum Graece) –kaq olhV (KATHOLIS)

1 Cor. 14:23 (Novum Testamentum Latine) 23si ergo conveniat universa ecclesia in unum et omnes linguis loquantur intrent autem idiotae aut infideles nonne dicent quod insanities.

Gawa 9:31 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:31 Greek NT: WH / NA27 / UBS4 with Concordance
μὲν οὖν ἐκκλησία καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο.

Gawa 9:31 Mababasa natin sa Grego ang EKKLESIA KATHOLIS (ἐκκλησία καθ’ ὅλης) – which correspond to Catholic Church.

Liban sa Biblia ang KASAYSAYAN ay nag papatunay rin na ang Roman Catholic Church ay ang iglesyang itinatag ni Cristo-Jesus. Dapat malaman ng ating mga giliw na mga kapatid na mga non-catholic na ang HISTORY-is the study of the past particularly the written record of the human race, but more generally including SCIENTIFIC and ARCHAELOGICAL discoveries about the past. At ang Bible mismo ay isang HISTORICAL Books.

More than 1900 years ago, Jesus Christ the Son of God, come upon earth to save mankind. After His atoning death on the cross He rose glorious and immortal. Before leaving this world to go to the Father, our Lord founded the Catholic Church and gave to that church the command to “teach all nations” (The Old World and America by Furlong-Page 100).

Grollier Encyclopedia –volume V, page 106: “Catholic Church (Gr. Katholikos, universal, general). Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.”

The New Webster’s Dictionary of the English Language (International Edition): Page 155: CATHOLIC– of the original Christian Church before the schism between East and West (ORTHODOXY)// of the Roman or western church after this schism and before the Reformation.

Information Almanac 1988 –Page 724: Roman Catholics– Traditionally, by Jesus who named St. Peter the 1st vicar; historically in early Christian proselytizing and the conversion of imperial Rome in the 4th century.

International Encyclopedia Volume 15,Page 520: Roman Catholic Church – there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ its founder.

At marami pang ibang mga Standard references na nag papatunay na si Cristo talaga ang founder ng Roman Catholic Church tulad ng:

World Almanac and Book of Facts –1986 Edition- Page 243-

New Book of Knowledge Encyclopedia –Volume 18, Page 287-

-Young Student Encyclo.–Weekly Reader Book- Vol. 18, Page 2021/2121

àNasagot po ang tanong #1

(Image Link: http://globeadventure.blogspot.com/2010/09/dinuguan.html)

#2: Patunayan nyong hindi bawal kumakain ng dugo

Noon ang dugo ay ginagamit ng mga Israylita para sa alay dahil sa kanilang kasalanan kayat itoy ipinagbawal kainin (Leviticus 17:10-11 And whatsoever man [there be] of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. For the life of the flesh [is] in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it [is] the blood [that] maketh an atonement for the soul.)

Kahit na sa panahon ng mga apostolis ang dugo ay ipinagbawal dahil itoy kanilang napanunod sa relihiyong Judaismo ng Kanilang mga magulang (Act 15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.)

Ngunit unti-unti’y namulat o nakita ng mga Apostolis na itong mga PAGKAIN ay walang kaugnayan hinggil sa Kaligtasan bagkus ang nabubuhay sa Grasya ng Dios; “sapagkat ang pag-pasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa kinakain at inumin kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawing kaloob ng Espiritu Santo” (Roma 14:17 Tagalog Popular Version or TPV)

Ipinagtibay ni San Pablo na huwag hamakin ang kumakain ng kahit lamang gulay, at huwag naming hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siyay tinanggap ng Diyos. (Roma 14:3 TPV)

Ang prinsipyo na ito ay sinimulan ng panginoon… “Kayo man baga’y wala ring pang-unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain nya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanayang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idudumi. (Sa pagkasabi nito’y para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain) Marcos 7:18-19

Eze. 39:17-21(KJV) And, thou son of man, thus saith the Lord GOD; Speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, Assemble yourselves, and come; gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, [even] a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh, and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. } And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you. Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord GOD. And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them.

Leviticus 10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy [place:] ye should indeed have eaten it in the holy [place,] as I commanded.

àDito malinaw kapatid na Jenny na ang dugo ay ipapakain.

(Image Link: http://freechristimages.org/biblebooks/Book_of_Exodus.htm)

#3: Hindi bawal ang pagsamba ng dios-diosan?

At tungkol naman sa mga dios-diosan, siguro ang ibig mong sabihin ay ang mga imahe ng mga santo. Ang mga mga imahe ng mga santo ay hindi dios-diosan sapagkat hindi sila kinikilalang Diyos ng mga Katoliko at hindi ito ang doctrina ng santa Iglesia Catolica na mga Dios ang mga ito.

Kung may mga katolikong kumikilala na ang mga imahe ay Dios, sila ay nagkasala na tinatawag ng ADOLATRIA ayon narin sa batas ng Santa Iglesia Catolica.

Ito ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica hingil sa mga imahen:

“We honor sacred images in order to show our veneration for the person the represent, not to adore them as gods.” (My Catholic Faith, Page 191)

“We do not pray to the crucifix, to the images and relics of the saint but to the person they represent” (Catholic Catechism, Number 565)

Hindi ba malinaw na ang aral ng Santa Iglesia Catolica na ang mga imahe ay hindi sinasamba bilang Diyos.

At ano naman ang pahayag ng mga protestante tungkol sa pagsamba ng dios-diosan:

Idolatry –the worship of false gods (NIV Compact Dictionary of the Bible, Page 266)

At ano ang sabi ni San Pablo 1 Cor 8:4 “So then, about eating food sacrificed to idols: We know that “An idol is nothing at all in the world”

Siguro sasabihin ng mga ministro ni Manalo at nang ibang protestante na paggawa ng mga imahe ng mga santo ay pagsamba ng mg adios-diosan ay nagkakamali sila.

At kung sasabihin rin ng mga ministro ni Manalo mali ang pag gawa ng mga imahe; ang sagot natin jan ay hindi lahat.

Ang Diyos pa mismo ang nagpagawa ng mga imahe ng mga anghil Ex 25:18-22 “And thou shalt make two cherubims [of] gold, [of] beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat. {25:19} And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: [even] of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof. {25:20} And the cherubim shall stretch forth [their] wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces [shall look] one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. {25:21} And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee. {25:22} And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which [are] upon the ark of the testimony, of all [things] which I will give thee in commandment unto the children of Israel.

At sa templo pa ng Diyos ipalalagay ang mga banal na imahe 2 Cron 3:1, 7, 10-13(KJV) “Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in mount Moriah, where [the LORD] appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshingfloor of Ornan the Jebusite. {3:7} He overlaid also the house, the beams, the posts, and the walls thereof, and the doors thereof, with gold; and graved cherubims on the walls.10 And in the most holy house he made two cherubims of image work, and overlaid them with gold. {3:11} And the wings of the cherubims [were] twenty cubits long: one wing [of the one cherub was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was likewise] five cubits, reaching to the wing of the other cherub. {3:12} And [one] wing of the other cherub [was] five cubits, reaching to the wall of the house: and the other wing [was] five cubits [also,] joining to the wing of the other cherub. {3:13} The wings of these cherubims spread themselves forth twenty cubits:

At ang utos ng Diyos na doon tayo sumamba sa kanya, sa lugar na pinili ng Diyos, ito ay ang kangyang templo na may imahe 2 Cron 7:15-16(KJV) Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer [that is made] in this place. {7:16} For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there for ever: and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

Mailinaw na malinaw kapatid na ipinag utos ng Diyos na doon sumamba sa kanyang templo (structural) na may mga imahe (Ex 25:18-22) (2 Cron 3:1, 7, 10-13) (2 Cron 7:15-16)…….sumunod ba kayo rito?

#4: Bawal na pag-aasawa ng mga pari?

Ang aral ng Katoliko tungkol sa Celibacy o ang hindi pag-aasawa ng mga pari alang-alang sa Diyos ay nasa Biblia at turo ito ng Panginoong Jesus.

Ang sabi ni apostol Pablo sa 1 Cor. 7:8, 32-33 (KJV) “{7:8} I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. {7:32} But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: {7:33} But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please [his] wife.

àAt pakakatandaan natin na si Apostol San Pablo ay Pari-Roma 15:16 (Cebuano Popular Version)

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay ganito rin ang itinoro sa Mat. 19:12 (KJV) “For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive [it,] let him receive [it.”

àAt pakakatandaan natin na ang Panginoon Jesu-Cristo ay Pari- Heb. 3:1 (Cebuano Popular Version.)

#5: Hindi bawal ang fiesta?

Ang Fiesta – ito po ay otos at toru na mababasa natin sa Biblia

1 Cor 5:8 (KJV) “8} Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened [bread] of sincerity and truth.

Sa katunayan ay namimista ang Panginoong Jesu-Cristo taon-taon Luke 22:1, 78 (KJV) “{22:1} Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. {22:2} And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. {22:7} Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed. {22:8} And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.

Ang Fiesta ng Santa Iglesia Catolica ay ang pagdiriwang at pag-alaala sa mga Santo, kay Santa Maria at mismo sa Dios.

At hindi po totoong kami ay nang-uusig sa Iglesia ni Cristo ni Manalo bagkos ang mga ministro ang nang-uusig sa mga Paring katoliko.

At kapatid kong tongkol naman sa debate ng Iglesia ni Cristo Team VS Catholic Faith Defensers Team, pawing puro makatutuhanan po ang mga isinulat naming.

Kapatid na Jenny hindi po kami bulag, sa katunayan wala ho kaming kahit isang kosing na matatanggap sa mga Pari, gusto lang namin na maiparating ang tamang aral ng Santa Iglesia Catolica.

Kapatid na Jenny wag ho sana kayong maghusga sa amin…Suriin mo ang Docrina ng Santa Iglesia Catolica ng taos puso…tiyak ko na gagaya Karin nila…

—-

HOLY ORDER- CELIBACY & DIGNITY OF PRIESTHOOD

HOLY ORDER: CELIBACY & DIGNITY OF PRIESTHOOD

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER

INTRODUCTION:

Matag Cristiano, sa bisan unsang panuigon, babaye’g lalaki, sa bisan unsang nasud, kahimtang sa kinabuhi, gitawag sa pagpangita kang Cristo, pagkaplag kaniya ug pakig-uban kaniya.

Ang Simbahan nagtudlo nga ang Santos nga Pag-ordenar

>usa ka sacramento nga gitukod ni Cristo;

>nga kini mobadlis sa dili mapapas nga timaan diha sa kalag;

>nga pinaagi niining maong sacramento anaay natukod sulod sa Simbahan nga HERARKIYA (hierarchy) nga naglangkob sa mga Obispo, mga Pari ug mga Ministro.

Busa ang sacramento mahimong ikahatag sa tulo ka hugna agad sa pagtuboy sa ordenahan ngadto sa: PAGKA-DYAKONO, PAGKA-PARI, o PAGKA-OBISPO.

Celibacy is the glory of the Catholic Church. It is an ECCLESIASTICAL LAW and this is why the Church may and in fact does grant dispensation, as it does with priests of some Catholic Eastern Rites, and in very special cases, with priests of the Western Rite.

Source: Our Catholic Faith, Part III

BODY:

1. Matud ni San Pablo nga ang obispo bana sa usa ka asawa, apan matud pa sa uban, ngano nga ang mga obispo nga catolico walay asawa?
1Timothy 3:2 A church leader … must have only one wife…

Dili kini nagpasabot nga absoluto gayud nga kinahanglan ang Obispo dunay asawa kondili nga kausa ra maminyo – alang niadtong sa pagtawag kanila minyo nang daan, o nagpasabot kini nga matinuod-anon sa katungdanan.

A. Ang apostol usa ka Obispo…

Acts 1:20 – For it is written in the booke of Psalmes …and let no man dwell therein: And his Bishopricke let another take. (KJV-1611)

Acts 1:20 – Porque está escrito en el libro de los salmos: Sea hecha desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su obispado.

Source: 1909-Spanish Reina Valera (Bible Version)

G1984
ἐπισκοπή
episkopē
ep-is-kop-ay’
From G1980; inspection (for relief); by implication superintendence; specifically the Christian “episcopate”: – the office of a “bishop”, bishoprick, visitation.
Source: Strong’s Hebrew & Greek Dictionaries

B. Ug si San Pablo miangkon nga siya apostol…

1Corinthians 9:2- 2Bisan tuod kon alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol kay kamo mao man ang pruyba nga ako apostol sa Ginoo.

C. Apan si San Pablo walay asawa…

1Corinthians 7:8 – v8Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga biyuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako.

D. Si Cristo walay asawa, ang apostol ug labawng pari ug Obispo sa atong kalag…

1Peter 2:25 – For you were as sheep going astray: but you are now converted to the shepherd and bishop of your souls. (DRB)

1Peter 2:25 – Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas.

Source: 1909-Spanish Reina Valera (Bible Version)

Sa kasinugdanan dunay pipila nga sa pagtawag kanila minyo nang daan apan sa hinay-hinay ilang gibiyaan ang ilang panimalay alang sa ebanghelyo.

Luke 14:26-26″Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. v

Dunay mga pag-duda ang uban ug para kanila lisud kini himoon, apan si Jesus mibutyag sa sekreto ngano nga kini mahimo:

Matthew 19:26 – 26Si Jesus mitutok kanila ug mitubag, “Kini dili mahimo sa tawo; apan mahimo sa Dios ang tanang butang.”

2. Matud pa sa uban, dili ba ang ang paring catolico ang katumanan niini?:
1Timothy 4:3-Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga kalan-on.

Ang gipasabot ni San Pablo mao ang bahin sa pundok kaniadto nga nagdili sa pagpangasawa kang bisan kinsa ug naglikay usab sa pagkaog karne kay nagtuo sila nga ang karne gamut sa kadautan.

Kini mao ang erehiya nga gitawag ug Gnostisismo (Gnosticism) ug Maniqueanismo (Manichaeism).
Source: World History by Obrien p. 147)

A. Dili dautan ang dili pagpangasawa kon kini gihalad alang sa Ginoo…

Matthew 19:12-12Kay may nagkalainlaing mga katarongan nganong dili makaminyo ang ubang mga tawo: … ang uban dili makaminyo tungod sa Gingharian sa langit. Siya nga makahimo, padawata niining akong gitudlo.”

B. Si San Pablo mismo dili minyo ug nag-awhag sa uban pagsunod kaniya…

1Corinthians 7:8-Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug mga biyuda nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako.

C. Ang tawong minyo magkapuliki sa kalibotanong mga butang apan ang dili minyo
magtagad sa buhat sa Ginoo…

1Corinthians 7:32 – v32Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo;

D. Ang Simbahan, basi sa teksto sa unahan naghimo ug balaod ginamit ang otoridad gikan
kang Cristo…

Canon 277 – Clerics are obliged to observe perfect and perpetual continence for the sake of the Kingdom of heaven, and are therefore bound to celibacy. Celibacy is a special gift of God by which sacred ministries can more easily remain close to Christ with an undivided heart, and can dedicate themselves more freely to the service of God and their neighbor.

E. Sa Old Testament, giingnan sa Dios si Jeremias sa dili pagminyo…

Jeremiah 16:1-2 –v1Unya miingon pag-usab kanako ang GINOO, v2″Ayaw pangasawa ni panganak niining dapita.

F. Didto sa langit nakita ni San Juan ang mga alagad sa Nating Karnero nga nagpabilin nga putli ug wala magminyo…

Revelations 14:4- v4Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babaye; wala sila magminyo … gitubos sila ug mao ang unang gihalad ngadto sa Dios ug sa Nating Karnero.

G. Ang pagkadili minyo sa mga pari maoy timaan sa mga umaabot nga katuigan…

Matthew 22:30- 30Kay kon banhawon na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug ang mga babaye.

H. Ang Simbahan, basi sa teksto sa unahan naghimo ug balaod ginamit ang otoridad gikan
kang Cristo…

Canon 599 – The evangelical counsel of chastity embraced for the sake of the Kingdom of heaven, is a sign of the world to come, and a source of greater fruitfulness is an undivided heart. It involves the obligation of perfect continence observed in celibacy.

I. Ang pagka-celibato sa mga kaparian gibansay kini sa kadaghanan sa unang 3 ka siglo
(3rd century) ug gipakanaog nga balaod sa Simbahan sa mga 400 AD ug ang Simbahan adunay gahum sa pagpakanaog ug mga balaod.

Matthew 16:19- v19Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”

Acts 16:4- v4Sa ilang pag-agi sa mga kalungsoran ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan sa simbahan didto sa Jerusalem ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini.

3. Unsa man ang mga chief supernatural POWERS sa pari?

Ang mga nag-unang supernatural powers sa pari mao ang mga mosunod:

A. pagbalhin sa pan ug bino ngadto sa buhing lawas ug dugo ni Cristo diha sa Santos nga
Yukaristiya;

Luke 22:19- v19Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios unya gipikaspikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, “Mao kini ang akong lawas [nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini aron paghandom kanako.”

B. pagpasaylo sa mga sala diha sa Sacramento sa Kompisal…

John 20:23-Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kon dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon.”

Source: Our Catholic Faith, Part III


4. Nganong ang mga catolico kinahanglan mopakita ug pagtahug sa mga pari?

Ang mga catolico kinahanglan mopakita ug pagtahud sa mga pari tungod kay sila mga representate ni Cristo mismo; ug mohatag (dispenser) sa Iyang mga misteryo.

1. Ang dignidad sa pagkapari mas taas kay sa ubang kalibutanong dignidad, kay siya representate sa Dios. Siya nakahupot sa gahum nga wala pa mahupti ni bisan kinsang civil ruler.

Bisan gani ang Mahal nga Birhen wala makahupot sa gahum sama
sa pagpasaylo sa sala, pag-konsagrar sa pan ug bino ug uban pa…

2. Ang pari representate ni Cristo. Bisan pa ang kinabuhi sa pari dili tukma sa gikinahanglan sa pagka-pari, siya tagaan gihapon sa ug respeto. Kini himuon tungod sa iyang pagka-pari (THIS WE OFFER TO HIS OFFICE)

3. Ang pagpanamastamas-tamas sa pari usa ka sala sa gaba (to calumniate a priest is a sacrilege. ONE WHO LAYS VIOLENT HANDS ON A PRIEST IS EXCUMMUNICATED.
Source: Our Catholic Faith, Part III

Sino Ba ang Babae sa Revelation 12?

Sino Ba ang Babae sa Revelation 12?

Author : jason abalos (IP: 203.84.172.254 , acl1-1552bts.gw.smartbro.net)
E-mail : jokring@yahoo.com
URL    : http://jokring@yahoo.com
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=203.84.172.254
Comment:
May tanong po ako..

Sa isang aklat na isinulat ng PARI by ALBER HUNNI page.59

” The epistles has taken from the apocalips,a woman surrounded by the sons splender who is wearing a crown by the twelve star and the moon beniete her feet.Appears to saint john avoice announce that is hour salvation of the kingdom of jesus christ,The application to the IMMACULATE VIRGIN of LORDES is clear.

So Maliwanag.. Na sabi ng PARI nio na TURO ng IGLESIA KATOLIKA na si VIRGIN MARRY ang BABAE sa Apocalipsis 12:1.”

Anu nmn ang sinasabi ng catholic bible sa DOUAY RHIMES VERSION sa {FOOTNOTE} ng APOCALIPSIS 12:1 ganito ang sabi…

A woman,this WOMAN is NOT the BLESSED VIRGIN!

Ngayon alin po jan ang 22o? ang sabi ng pari sa aklat nio na virgin marry ang bab sa revlation 12:1

o sa catholic bible ng douay rhimes version na hindi raw si virgin marry ang babae sa revation 12:!?

pakisagot po..

SINAGUTAN NI BRO. G-ONE PAISONES

(In Edited Form)

Dear Bro. Jason,

Salamat sa comento mo sa amin, naway ang Dios ay gagabay sa iyo at sa iyong pamilya sa mga pag-araw araw na Gawain.

Sa hindi pa natin sagutin ang tanong mo, dapat malaman natin kung ano ang Book of Revelation o Apocalypse. Narito ang mga sumusunod na pahayag hinggil sa Book of Revelation:

NIV Compact Dictionary of the Bible (The Zondervan Corporation-OMF Literature Phil. Page 504-505 (emphasis added) -REVELATION, BOOK OF THE (Gr. Apokalypsis, an unveiling). Sometimes called the Apocalypse. This is the last book of the Bible and the only book of NT that is exclusively prophetic in character.

There are four main schools of interpretation:

  1. Pretest- holds that Revelation is simply a picture of conditions prevalent in the Roman Empire in the late first century, cast in the form of vision and prophecy to conceal its meaning from hostile pagan.
  2. Historical view contends that the book represents in symbolic form the entire course of church history from the time of writing to the final consummation, and that the mystical figures describe in it can be identified with human events in history.
  3. Futurist- on the basis of the threefold division given in Revelation 1:19, suggests that “what you have seen” refers to the immediate environment of the seer and vision of Christ (1”9-19), “what is now” denotes the churches of Asia or the church age they symbolize (2:1-3:22), and “what will take later” relates to those events that will attend the return of Christ and the establishment of the city of God.
  4. Idealist or Symbolic school treats Revelation as purely a dramatic picture of the conflict of good and evil.

The New Jerome Bible Handbook, Page 310. The Apocalypse (Revelation) narrates extraordinary visions that concern things normally unseen and unheard by human beings. It is unique in the New Testament, but not the ancient world… The Revelation has two focuses: Secrets of the cosmos and secret of the future. Secrets are revealed in order to present a particular interpretation of the times and to persuade the hearers or readers to think and live in a certain way.

Sa nasambit natin sa itaas, mapapansin natin na ang Revelation ay may maraming interpretations batay na rin sa bumabasa.

Atin pong talakayin ang Revelation Chapter 12 na basihan sa iyong katanungan.

Kay ALBER HUNNI is Santa Maria ang Rev. 12:1; sa DOUAY RHIMES VERSION (St. Joseph Edition) < CONFRATERNITY-DOUAY VERSION> hindi si Santa Maria ang Revelation 12. Makikita po natin na para pong contradict ang statement ng dalawa (o masasabi ng iba na contrary talaga ang dalawa). Peru bakit po sinabi natin na parang contradict ang dalawa? Narito ang kasagutan:

Dapat nating malaman na ang Revelation 12:1 ay isang fusion imagery o ang topiko ng Revelation ay may maraming kahulugan at nakadependi ito sa History, Phrase, Sentence, Context, at Interpretation ng mambabasa (Ang reference ay nasa itaas).

Narito ang nakasaad sa Rev. 12:1-2 (KJV) “And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars: {12:2} And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.”

Ang interpretation ng dalubhasa sa Biblia tungkol sa woman ng Rev. 12:1 ay:

1. Israel = Mic. 4:9-10; Isa. 66:7; Gen. 37:9–11

2. Eve = she is part of the three-way conflict also involving her Seed and the Dragon, who is identified with the ancient serpent (the one from Eden) in 20:2. This mirrors the conflict in Genesis 3:15 between Eve, the serpent, and her unborn seed—which in turn is a symbol of the conflict between Mary, Satan, and Jesus. (from James Akin of Catholic Answer)

3. Church = because, as Rev. 12:17 tells us, “the rest of her offspring” are those who bear witness to Jesus, making them Christians. from James Akin of Catholic Answer)

4. Mary (Mother of Jesus) = Revelation 11:19- 12:1 it is Mary the Ark of New Covenant

Narito ang mga sumusonod na references:

Holy Bible- Douay Rheims Version, Page 295 –Apocalypse 12:1 Footnote -“A woman. The Church of God. It may also, by allusion, be applied to our blessed Lady. The church with the sun, that is, with Christ. She hath the moon, that is, the changeable things of the world, under her feet: and the twelve stars with which she is crown, are the twelve apostles: She is in labor and pain, whilst she brings forth her children, and Christ in them, in the midst of afflictions and persecutions.

The New Testament of the New American Bible, Page 626– Revelation 12: 1f. 4-6 Notes: “The Woman adorned with the sun, the moon, and the starts symbolized God’s people in the Old and New Testament; Gn 37, 9f. The Israel of old gave birth to Messiah (v 5) and then became the New Israel, the church, which suffers persecution by the dragon (vv 6:13-17).

Biblia sa Kristohanong Katilingban (Christian Community Bible) Page 485– Revelation 12 Notes: “Ang babaye nagpasabot sa katawhan nga mitabang sa plano sa Diyos, si Maria nga nanganak kang Jesus; siya ang simbahan nga “mikagiw sa disyerto”, sa ato pa, nagkinabuhing espirituhanong layo sa kalibutan, apan giamoma sa pulong sa Diyos panahon sa panglutos. TAGALOG: “Ang babae (ibigsabihin) ay ang mamamayang tomulong sa plano ng Diyos, Si Maria na nagluwal kay Jesus; siya ang simbahan na pumunta (tumongo) sa disyerto, ibigsabihin ay nabubuhay sa espiritual (spiritual way of living) na malayo sa pansanlibutan na buhay (masasamang bagay), peru inaalagaan ng Diyos sa panahon ng kagipitan.”

Revelation a Divine Message of Hope by: Fr. Bruce Vawter, CM. ((Catholic Information Service, Knights of Columbus Supreme Council, New Haven CT 06521-1971)) – (Imprimatur John F. Whealon, Archbishop of Hartford) Page 44 à “The first sign is “a woman clothed with the sun; with the moon beneath her feet and the twelve starts in a crown about her head. As we see from the complete description of this woman (12:1-2, 5-6), she is both the Church and the Mother of the Messiah. The Church is presented both glorified and in her period of trial, all at once… The Child to whom the woman gives birth in v.5 is certainly Jesus, as He is describe in the messianic language of Psalm 2:9.

Conclusion:

Kaya kung ang buong chapter sa Revelation 12 ang pagbabatayan natin iyan po ay hindi kay Santa Maria lamang nakabasi o nakatoon ang topiko; peru kung pagbabasihan natin ang Literal na ina ni Cristo na nag panganak sa kanya hindi rin mali na e-apply natin ang Revelation 12:1 kay Santa Maria.

Ngayon alin po jan ang totoo? ang sabi ng pari sa aklat niya na si Virgin Mary ang babae sa revelation 12:1; o sa Catholic Bible ng Douay Rhimes version(New Edition) na hindi raw si Virgin Mary ang babae sa revelation 12:!?

Alin ba ang totoo sa dalawa ang Pari ba (ALBER HUNNI) o ang CONFRATERNITY-DOUAY VERSION? Pareho pong totoo ang dalawa SAPAGKAT KUNG TATAPOSIN LANG NATIN ANG PAGBASA SA FOOTNOTE NG CONFRATERNITY-DOUAY VERSION GANITO ANG NAKALAGAY:

CONFRATERNITY-DOUAY VERSION, PAGE 272- REVELATION 12:1 FOOTENOTE: A woman: this woman is not the Blessed Virgin, for the details of the prophecy do not fit her. The prophesy pictures the Church of the Old and New Covenants. The beams of the divine glory clothe her, the moon is beneath her feet, she is crowned with a crown of twelve stars, and she must bring forth Christ to the world. By accommodation the church applies this verse to the Blessed Virgin.

Samakatuwid nais ng may akda ng CONFRATERNITY-DOUAY VERSION na hindi lamang dapat nakatoon ang pagkakaintindi (ng mga Katoliko) sa Revelation 12:1 kay Santa Maria; sapagkat ang pinag-uusapan na “BABAE” sa boung chapter 12 ng Revelation ay hindi LAMANG ni SANTA MARIA naka sentro.

Nasagutan po ang inyong tanong.

Salamat

Bakit Ang Mga Katoliko ay Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal(Ikalawang Bahagi)

Bakit Ang Mga Katoliko ay Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal

(Ikalawang Bahagi)

Ni Bro. Noel Paisones Sr.

CFD/CFLAMP

Ang mga Katoliko ay tumatawag ng mga Santo dahil utos ito sa Banal na Tipan:

Job 5:1 (KJV) “call now if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn” -DITO sinabi po ni Job na tumawag tayo ng mga Santo.

Bakit ba sinabi niya (Job) ito? Sinasabi niya ito sapagkat ang mga pagdarasal o mga dasal ng mga taong makasalanan ay hindi tatanggapin ng Panginoong DIOS! Ito ang sabi ng Banal na Aklat.

PROVERBS 15:8 (KJV) “the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord but the prayer of the upright is his delight”; dito malinaw na ang pagdarasal ng mga walang sala ay tinatanggap ng Panginoong DIOS peru ang dasal ng makasalanan ay hindi niya tatanggapin. PROVERBS 15:29 (KJV) “the Lord is far from the wicked but he heareth the prayer of the righteous”;

Sino ba ang  walang sala? Tayo ba? Ikaw ba? tayong lahat ay maysala ROMA 3:23 ( Magandang Balita BIBLIA ) “sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng DIOS”. Ay kapatid tayong lahat pala ay makasalanan at dahilan ito na ang Panginoong DIOS ay hindi nakakarinig ng ating mga darasal. ISAIAS 59:2 ( Magandang Balita Biblia ) “ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ng DIOS ang dalangin mo.

May tatlong tao na nag kasala sa DIOS at nag dasal sila sa Panginoong DIOS; hindi tinanggap ang kanilang pag darasal sapagkat sila ay nagkasala sa DIOS; at sinabihan sila ng DIOS na pumunta kay Job at siya ang magdarasal sa kanila at tatanggapin niya ang mga dasal ni Job.

JOB 42:7-9 ito po ang sabi ng Banal na Aklat “pagkasabi nito kay Job si Elifaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya ang poot koy nag-aalab laban sayo at sa dalawa mong kaibigan pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa isama mo si Job at sunugin niyo ang mga ito bilang handog at kayo’y ipanalangin niya; siya lamang ang pakikinggan ko”

Dito itinuru ng Panginoong DIOS na mag patulung tayo sa mga Santo sapagkat pakikinggan sila ng DIOS. At mga kapatid ang Aral Katoliko ay ebinasi ito sa Aral ng Panginoong DIOS.

At bakit ang mga Protestante ay hindi sila tumawag sa mga santo???

Sapagkat wala pang protestante na ginawang (ginawa ng Protestante) santo.

ROMA 3:23 kapag ang Protestante ay mag sabi na sila ay walang sala; sila ay mga Sinungaling. JUAN 1:8,10ito ang sinasabi “kung sinasabi nating nawala tayong sala dinadaya natin an ating sarili at wala sa atin ang katotohanan at ginawa nating sinungaling ang DIOS.

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

(Unang bahagi)

Ni Bro. Noel D. Paisones Sr.

CFD / CFLAMP

Mga Kapatid tatalakayin natin ang mga tanong ng mga hindi Katoliko tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Protestante: Bakit ba sa mga pag dadasal ng mga Katoliko, sila ay tumatawag sa mga Santo na ayon naman sa banal na Kasulatan na mababasa natin sa “Gawa 10: 43 na ang mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng Kanyang pangalan .

Sinong pangalan na tayo ay mananalig at tatanggap ng kapatawaran sa mga Santo ba? Hindi dahil ayon sa Roma 10:13 “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Pangalan ng Panginoon.” Ay hindi pala sa mga SANTO tayo tatawag kundi sa pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon na ito ay si Jesu-Cristo (Gawa 10: 36). Ang tanging tagapamagitan lang ng Dios at sa tao ay si Jesu-Crosto (1 Tim. 2:5). Kaya hindi kami humihingi ng ano mang tulong sa kahit na sinong mga Santo.

SAGOT (Catholic Faith Defender): Mga Kapatid tatalakayin natin ang sagot at tunay na aral ng Santa Iglesia Catolica tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Ang Santo ay salitang Katsila at sa salotang tagalog ito ay BANAL (At sa Cebuano ito ay “BALAAN”).

Bakit ba tayo tumatawag sa mga Santo o Banal? Tumayawag tayo sapagkat Mga Kastoliko lang ang may mga Santo peru sa mga Protestante wala pa maski isa ang naeproklama nila bilang isang santo.

Mga kapatid pakakatandaan na ang tunay na Iglesia ay ang Iglesia ng mga Santo (1 Cor. 14:33). Ang Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesu-Crsito ay ang Iglesia ng mga Santo at ang Iglesia na ito ay may mga Santo. At Sino ba ang Iglesia na may mga Santo??? Ang Protestante ba? Ang Iglesia ni Cristo(Mnalo) ba? O Ang Iglisia Catolica?

Mga kapatid kaya nga tayo inaataki ng ibang religion dahil tayo ay may mga Santong mahihingan ng tulong.

Kaya mga kapatid ang isa sa mga dahilan na ayaw tumawag ng mga Protestante sa mga Santo dahil wala silang Santo.

Ang tatagin daw nila ay si Jesus lamang at hindi sa kahit na ano at sinong mga Santo; eh hindi pala alam ng ating mga Kapatid na mga Protestante na si Cristo mismo ay Santo (Basahin po ang Lucas 1:35, Gawa 4:27,30).

Mga kapatid may maitatanong tayo sa mga kapatid nating mga Protestante na “May mababasa ba sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo”. Kung sino mang Pasto na makapagbibigay sa akin ng Chapter at verses sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo” lilipat ako sa kanilang religion at iiwanan ko ang pananampalatayang katoliko.

Ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica na mababasa natin sa Biblia ay narito sa Job 5:1 (KJV) “Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn”? Kapatid malinaw na isinasaad sa Biblia na ipapatawag tayo sa mga Santo. Bakit po ba tayo ipapatawag; sapagkat ayon sa Proverbs 15:29 “The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous.” Kaya malinaw po mga kapatin na ang taong masama ay hindi pinapakinggan ang kanilang mga dasal; at sa mga Santo o “righteous” nakikinig ang Dios. Eh sino po ba sa atin ang hindi masama? Ang mga Santo ay tiyak na papakinggan ng Dios (Heb. 12:22-24).

Tulad ng sa mga kaibigan ni Job nang sila ay dumiritso sa Dios Sila ay sinabihan ng Dios na kay Job sila pupunta. Paki basa lang po ang Job 42:20-21.

1 Hari 17:20-21 Si Elias na nagdasal pasa sa isang namatay na bata, dahil sa kanyang maintim na pagdarasal sa Dios ito ay sinagot ng Dios.

Abangan po ang ikalawang bahagi ng artikolong ito.