Suknaan: Sa sulat ni Atty. Marcelo Bacalso

 

Ni Socrates C. Fernandez, CFD

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/05/pangutana-sa-sulat-ni-atty-marcelo-bacalso-nagkanayon-%E2%80%9Cang-universal-episcopate-sa-ato-pa-ang-mga-obispo-sa-tibuok-kalibotan-nga-nagkatigom-sa-council-of-trent-sa-ato-pa-ang-iglesya-kat/

 

 

 

PANGUTANA:

Sa sulat ni Atty. Marcelo Bacalso nagkanayon: “Ang Universal Episcopate (sa ato pa ang mga obispo sa tibuok kalibotan) nga nagkatigom sa Council of Trent sa ato pa ang Iglesya Katolika mismo nga maoy nagtudlo nga walay pagkausab kanang practice nga ang mga pari lamang ang makapakalawat. Kinsa man kadto si Justin? Iglesya Katolika ba siya? Kinsa man si Obrien? Iglesya Katolika ba siya? Dili, Gisitar sa SUKNAAN sa Canon, 230 art. 3 Ecclesiastical Law kana. Ang Divine Law ug dili gayud mausab, sama sa pagpakalawat nga ang mga pari lamang ang makahimo niana. Ang Catechism of the Catholic Church. . . labihang pagkadusmo. Sa No. 9 sa C.C.C., ang Catechism of the Council of Trent mao ang catechism nga talamdon nga panag-ingnan, usa ka buhat nga primero gayud ug sumada sa panudlong Kristohanon.” Gipadayag ni Atty. Bacalso nga sayup gayod ang Simbahang Katoliko karon, ang mga papa ug mga obispo nga mitugot nga ang Layko (Lay Ministers) moapil sa pagpakalawat sa mga tawo. Unsay katin-awan niini? (Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu).

 

 


TUBAG:

Dili tinuod nga dunay mabasa mismo sa Council of Trent nga usa ka dogma kanang pari lamang ang makapakalawat. Nga ang mga pari lang ang makakonsagrar sa pan ug bino, kana, Dogma na (F.O.C.D. page 397). Ang mga deakono, ug mga layministers. . . “mga extraordinary ministers sa Eucharist makatabang sa pagpakalawat, with the permission of local ordinary or of the parish priest. . .” (F.O.C.D. pahina 398).

Ang katigoman sa mga Obispo kon sila maghimog balaod isip legislators sama sa Council or Trent makapatuman sa mga matuohon, apan ang sunod nga Papa o mga kaobispohan makahimo og bag-ong balaod. Ug kanang ilang gihimo nga balaod pagatumanon ubos sa otoridad sa papa tumanon sa mga kaparian, ug mga matuohon. “Kon ang daan nga balaod nahasupak sa bag-o, ang bag-o gayud maoy tumanon,” (Canon 20).

Ang Canon 20 sa Balaod sa Iglesya nag-ingon: “Ang ulahi o bag-ong balaod nagwagtang sa gahom sa daan kon ang daan nahasupak sa bag-o.” “Kon dunay pagkinahanglan ang Simbahan kay kulang ang mga pari, ang mga dili pari (layko) makahimo sa pagtabang sa mga pari sa pagpakalawat” (Canon no. 230 art. 3).

Si San Justin Martir nga misaysay sa Misa sa panahon sa mga apostoles dili usa ka ordinaryo nga matuohon, usa ka santo ug martir, siya usa ka saksi sa gihimo sa Iglesya Katoliko sa unang siglo: “Then the consecrated elements are distributed to each one. . . and are carried by the deacons to the houses of the absent. . .” (Halley’s Bible Handbook page 764 World History by Obrien page 144).

Ang Catechism of the Catholic Church naghupot og otoridad sa Magisterium kun sa Santo Papa nga tumanon sa mga Obispo ug sa mga pari ug sa mga matuohon (Catechism of the Catholic Church page 15-16 No. 11 & 12). Ug sa Numero 903 nagmando niini, “Kon ang pagkinahanglan sa Simbahan ang mga layko makahimo sa pagtabang sa mga pari sa pagpakalawat sa mga matuohon. . .” (Catechism of the Catholic Church no. 903).

Ang Council of Trent giingon: “Is a noteworthy example of this. It gave catechesis priority in its constitution and decrees. It lies at the origin of the Roman Catechism, which is also known by the name of that council. . . a work of first rank as a summary of Christian teaching.” (No. 9 of CCC). Wala maghisgot nga ang tanang pahayag sa Tradentine Catechism dogma nga ang pagdili sa layko sa pagpakalawat usa ka dogma.

Ang pila ka balaod sa Quo Primum ni Papa Pio V nga giusab sa Vatican II o’ ni Papa Pablo VI kana tungod kay kadtong balaora ni Papa Pio V dili dogmatic in nature.

Nagpabilin ang kamatuoran sa Simbahang Katoliko nga ang mga balaod sa Iglesya wala magdala og Dogmatic Teaching mahimong usbon sa nagsunod nga Concilio pinaagi’g mga Balaod sa Iglesya.

Dili tinuod ang pagpakalawat sa layko tabang sa pari nagsupak og dogma kun divine law. Bakak na. Ang otoridad sa pag-interpret sa balaod sa Iglesya anaa sa Legislator (ang papa/ang mga Obispo) dili ang bisan kinsa nga layman, Canon Law number 16. (Pamalandong sa Buh 2:14, 22-28, 1 Ped 1:17-21 ug Luc 24:13-35 nga ipabasa sa Simbahan sa “3rd SUNDAY OF EASTER”, “Cycle A, Year I”, Mayo 8, 2011.)

The Name Catholic Apostolic Suknaan:Roman Church did not come from Christ

Roman Church did not come from Christ

Ni Socrates C. Fernandez, CFD

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2009/09/the-name-catholic-apostolic-roman-church-did-not-come-from-christ/

 

PANGUTANA:

Sa imong mga pamahayag Bro. Soc, miingon ka ang Iglesya nga tinukod ni Cristo, sa panahon ni Cristo mao ang Iglesya Katolika, pero dako kining supak sa mga libro sa inyong mga pari ang imong gisulti. Kay usa ka pari miingon, “The Name Catholic Apostolic Roman Church did not come from Christ,” (The Church of Christ and Other Protestant Sects by Fr. Juan Trinidad S.J. page 24-25). “Ang ngalan nga Katolika Apostolika Romana wala magagikan ni Cristo,” Ikaduha, may usa ka laing pari nga miingon: “Ang Katolika nga pulong unang gigamit ni San Ignacio sa Antioquia Syria nga gimartir sa tuig 110 A.D. Ang Iglesya nga tinukod ni Cristo dinhi sa unang higayon gitawag og Iglesya Katolika aron sa pagpahimug-at sa panaghiusa sa Iglesya Universal. Ang hinungdan nga giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan,” (Roman Catholic by Fr. Robert Taylor pahina 3). Imong gisupak ang matuod nga gisulti sa mga pari, dili ba nagbakak ka?

 


TUBAG:

Sa  maong  libro  nga imong gikutlo, The Church of Christ and   Other  Protestant   Sects, sa  pahina  68-69  anaay  mabasa sa  pamahayag  sa  pari, “The Catholic Church did start with Christ,” nga ang hubad, “Ang Iglesya Katolika nagsugod ni Cristo.” Pero kanang ngalan nga gihatag diha sa matuod nga Iglesya, ang Catholic Apostolic Roman Church gikan kana sa pamatuod ni San Pablo. . . si San Pablo mitawag sa matuod nga Iglesya og Ekklesia Kath’olis nga ang hubad sa Watch Tower Bible Society of Kongregasyon nga Molukop, mabasa kana sa Buhat 9:31 sa Bibliya nga Griego. Ug ang Apostolic gisulti usab ni San Pablo dihang miingon siya, “Kamo tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles. . .” (Efeso 2:20). Busa Apostolic ang Iglesya nga tinukod ni Cristo. Ug ang Romana, kay si San Pablo miingon sa pagtuong Cristohanon sa taga Roma nga gikan ni Jesus “Nganha kaninyong tanan nga taga Roma, nga sa Dios gihigugma, gipanagtawag kamo aron mahimong mga balaan. . . ang inyong pagtuo gipakaylap man sa tibuok kalibotan,” (Roma 1:7-8).

Ang gipahayag ni San Ignacio nga siya mao ang unang migamit sa pulong Iglesya Katolika kana aron sa pagpaila kaniadto sa iyang panahon sa matuod nga Iglesya ni Cristo ug sa pag-opisyal nga pagpadayag alang sa panaghiusa sa mga matuohon. Sa pag-ingon nga siya unang miimbento niini, dili sabton nga siya mao ang tinubdan niana, nga pulong Katolika, kay sa Bibliya sa panahon ni Cristo daan nga ang matuod nga Iglesya nga giwali sa mga apostoles gipaila nga mao kini ang Ekklesia Kath’olis, sumala sa mabasa sa Buhat 98:31 sa Bibliya nga Griego. Ug labot pa niana, sa unang usa ka libo ka tuig human mosaka si Cristo sa langit walay laing Iglesya nga gipasakopan sa mga Cristohanon mao ra ang Iglesya Katolika, “For the first 1000 yrs. after the death of Jesus Christ all Christians belonged to one Church, that is the Catholic Church” (Young’s Student Encyc. Vol. 17 page 2024). Busa ang matuod nga Iglesya ni Cristo bisan sa panahon sa mga apostoles ug sa panahon ni San Ignacio sa Antioquia mao ang Iglesya Katolika. Busa wala ko’y pahayag nga bakak.