EXPOSITION OF ERRORS (Cebuano)

EXPOSITION OF ERRORS

Ni:  Bro. Alvin Gitamondoc

 

Sayop nga panudlo:  Walay mabasa nga pulong “Katoliko” diha sa Bibliya busa dili diay Katoliko ang matuod nga Iglesya nga gihisgotan sa Bibliya.

 

Ania ang Tubag:

 

            Ang libro nga sinulat sa usa sa mga banggiitang “scholar” sa Bibliya nga si Dr. Merril C. Tenney sa iyang “Handy Dictionary of the Bible” pahina 34 nagkanayon:  Catholic Epistles – term applied to the Epistles of James, Peter, John, and Jude, probably because most of them are not addressed to individual churches or persons but to the universal church.  Kon atong hubaron:  Mga Katolikong Sulat/Epistola- termino/pulong nga gigamit sa mga sulat nila Santiago, Pedro, Juan ug Judas, tingali kay daghan kanila wala gisulat alang sa usa ka iglesya kun mga tinagsang tawo lamang kondili ngadto sa tibuok kaiglesyahan nga sa ato pa ang Iglesia Katolika/Unibersa.

 

            Sa Novum Testamentum Graeco et Laice Patrum kon The New Testament of the Greek and Latin Fathers gisulat kini sa mga Linatin nga hubad sama sa Epistola Catolica ad Sancti Jacobi Apostoli;  Epistula Catolica ad Sancti Petri Apostoli; Epistola Catolica ad Sancti Joanne Apostoli ug Epistola Catolica ad Sancti Judeo Apostoli.  Kini gisunod gihapon nga gihubad sa inenglis nga version sa King James Bible sa 1611 ug sa Douay-Rheims Version nga gihubad sa pulong “General Epistles” kun “Catholic Epistles.”  Giwagtang na kining pulong “Catholic” sa mga bag-ong protestanteng mga hubad aron pagtuyo sa paglikay nga matudlo ang Iglesya Katolika Apostolika Romana nga maoy gipasabot nga gitumong niining mga sulata. 

 

            Sa orihinal nga Griegong hubad sa Greek Septuagint Version (LXX) mabasa ang pulong “KATHOLIS” sa San Lucas 4;14, 37, San Mateo 4:24; San Marcos 1:28; 1 Tes. 1:8 (tan-awa ang hubad Griego nga Bag-ong Kasabotan nga gipagula sa United Bible Societies, 3rd Edition, 1975) nga kining pulonga gihubad sa Cebuano kun Binisaya nga “Mikaylap sa tanang yuta/dapit” o nagpasabot nga makaylapon ang dungog, kabantog o  balita mahitungod sa usa ka tawo sa iyang mensahe. 

 

            Sa orihinal nga Griego sa mao gihapon nga nahisgutan nga Greek Septuagint Version (LXX) anaa usab sa Rom 1:8 nga nahubad sa “he pistis humon KAT angeletai en HOLO to cosmo” nga sa inenglis pa, “for your faith which was heralded throughout the whole world” nga sa Binisaya usab, “tungod sa inyong pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibotan.”  Ang pulong “Kata” ug “holo”giusa kun gisumpay sa usa ka pulong nga “Katholiko” (palihug basaha ang pulyeto ni Fr. Gerardo S. Tapiador, SSL, “The Roman Catholic Church and the Bible:  Answer to Frequently Misquoted Texts nga gipublikar sa St. Paul’s Publications). 

 

            Kini nga teksto sa Roma 1:8 nga may mga pulong “pagtuo nga nasangyaw sa tanang kanasoran” gikuha usab sa medieval latin nga “Fides Catholicos” ug usab sa Pranses nga hubad ingon man sa Espanol.  Tukma gayod kini kay ang gihisgotang “mga iglesya ni Cristo” sumala sa Roma 16:16 gitawag sa Roma 16:23 nga “Universa Ecclesia” sa orihinal nga Latin nga nagkanayon, “Gaius hos pes meus salutat vos et universa ecclesia.”  Kini gihubad sa King James Cebuano Version nga “tibuok nga iglesia” ug sa inenglis pa, “the whole church” ug kini referido gayod sa Iglesya Katolika Apostolika Romana.

 

            Sa 1 Pedro 5:13 si Martin Luther sa iyang hubad nga The German Bible mihisgot mahitungod sa Iglesya sa Roma sa hubad nga “Kirche des Romanos” sama usab sa ubang hubad Aleman nga existido sa iyang panahon.  Gisunod kini paghubad ni William Tyndale sa iyang English Bible Translation nga “Church of Rome” mao usab si Coverdale ug uban pang translators sa Englatera nga mipabor niini nga hubad.  Sa kabag-ohan ang “The Way:  The Living Bible Illustrated” mihubad niini nga “the Church here in Rome.”  Kining tekstoha klaro kaayong misuporta sa Iglesya Katolika sa gihisgotan na sa unahan nga mga teksto sa Roma 1:8, 16:16, ug 16:23. 

 

            Kining lintunganay nga kahulogan sa pagka-Katoliko sa Iglesya tataw kaayo nga gisuportahan sa pulong sa atong Ginoong Jesus sa San Marcos 11:17 nga nagkanayon, “Ug nagtudlo siya ug nag-ingon kanila:  Wala ba mahasulat (kinutlo sa Isaias 56:7), Ang akong balay (referido sa Iglesya sa 1 Tim. 3:15) paganganlan balay sa pag-ampo sa tanan nga nasud.  Busa dili kahibudngan nga misugo siya sa iyang mga tinun-an sa San Mateo 28:19-20, “Busa panlakaw kamo, panudluan ninyo ang tanang mga nasud, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.  Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo.  Ug ania karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan.”