Suknaan (Jer. 45:4)

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates Fernandez

 

PANGUTANA:

 

Ang Dios nag-ingon: “Ang Akong gitukod Akong bungkagon, ug ang Akong gitanom Akong pagalukahon; ug kini sa tibuok nga yuta,” (Jer. 45:4). Makita nga ang Dios nagbuot nga Iyang gitanom Iyang lukahon. Bisan ang Iyang gitukod Iyang pagabungkagon. Ang Iglesya Katolika, sa makadaghan sa Iyang mga Tigpanalipod nag-ingon nga dili kini mabungkag, kay ang Dios man maoy nagtukod, dili kini lukahon. Apan diay Iyang lukahon. Kon  kining  maong  Iglesya  makalapas  sa  Iyang mga  doktrina  o  kasugoan.  Ania  ang  giingon  sa Dios: “Kay ang mga anak sa Israel, ang mga anak sa Juda nagbuhat og lonlon kadautan sa Akong atubangan. Kining syudara naghagit og kasuko batok Kanako ug sa Akong kaligotgot sukad sa ilang pagkatukod. . . mao nga bungkagon Ko kini gikan sa atubangan sa Akong nawong,” (Jer. 32:30-31). Busa, bisan pa ang Iglesya Katolika, tinukod ni Cristo, matud pa ninyo, apan kini bungkagon sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan? Nganong moingon man kamo nga ang Iglesya Katolika, dili maluka ug dili mabungkag?

 

TUBAG:

 

Kining Israel nga giingon, ang syudad nga maluka ug mabungkag may tagna, nga kini pagapulihan sa matuod nga Iglesya nga pagatukoron ni Cristo. Ania ang tagna: “Niadtong adlawa Akong patindogon ang Tabernakulo ni David nga napukan, ug Akong bangonon ang iyang mga kuta nga nagun-ob, ug tukuran Ko kini ingon sa mga karaang mga adlaw” (Amos 9:11). Laing tagna, nga ang unang hugna sa kahugpongan sa Dios, ang mga Patriarka, matapos, dayon ang Israel mapukan, ug ang ikatulo, ang Kristiyanidad pagatukoron nga dili mabuntog: “Mahitabo sa tibuok nga yuta, naga-ingon si Yahweh, ang duha ka bahin niana pagaputlon, ug ang ikatulo ka bahin mahibilin diha,” (Zacarias 13:8). “Ang Dios kaniadto nakigsulti pinaagi sa mga patriarka, dayon sa mga Profeta ug sa katapusang panahon, pinaagi sa Iyang Anak, kinsa Iyang gitudlo nga manunod sa tanang mga butang. . .” (Heb. 1:1-2).

Apan ang Iglesya, kun Gingharian sa Dios sa yuta, dili tinukod og tawo, kondili sa Dios, ania ang tagna: “Ug sa mga adlaw niadtong mga haria, ang Dios sa langit, magatukod og usa ka Gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom niana mahibilin sa laing katawhan, ug kini molungtad sa walay katapusan,” (Dan. 2:44). Kini mao ang kamandoan o kabubut-on sa Dios. “Dili ko pagalapason ang Akong Tugon ni pagailisdan ang migula sa Akong ngabil” (Sal. 89:34). “Ako ang Ginoo nga mosulti ug ang Akong ipamulong Akong pahinabuon” (Ezek. 12:25). Ug sa pagtukod ni Jesus sa Iyang Iglesya siya miingon “Ikaw Pedro, ug sa ibabaw niining bato, pagatukoron Ko ang Akong Iglesya nga ang ganghaan sa Hades o sa Impyerno dili makabuntog sa Akong Iglesya. Ug Ako magauban kaninyo kada adlaw hangtud sa katapusan sa kapanahonan,” (Mat. 16:18 / 28:20). Busa, dili gayud mahitabo nga ang Iglesya nga gitukod sa Ginoo malumpag o maluka sa iyang mga kaaway, ang Yawa, ang sala, ang panglutos ug uban pa. Kay ang gisaad sa Ginoo Iya gayud nga pagatumanon.

 

Source: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/11/ang-dios-nag-ingon-%E2%80%9Cang-akong-gitukod-akong-bungkagon-ug-ang-akong-gitanom-akong-pagalukahon-ug-kini-sa-tibuok-nga-yuta%E2%80%9D-jer-454-makita-nga-ang-dios-nagbuot-nga/