Ipinagbabawal ba ang lahat ng larawan?

Kadalasang hindi kaanib ng iglesia Catolica ay laging sinasabing marami daw tayong diosdiosan, lalong-lalo na sa loob ng ating mga kapilya. Pero mga kapatid, nagkakamali sila. Kasi ang mahirap diyan, hindi nila aral pero sila ang nagpapaliwanag, pwede ba iyon? Halimbawa panadero ka, pwede ba ang panadero magturo kung paano magpanukala ng batas sa kongreso? Kaya nga sila nagsilabasan kasi hindi nila naintindihan, tapos pagdating nila sa ibang sekta sila na ang magpapaliwanag? Tama ba iyon?

SIRAC 11:7
Bago mo simulan ang pagsaway ay kailangan mo munang maintindihan ng mabuti ang mga bagay na iyan.

Kaya napakahalaga po para hindi mailigaw ang tao ay kailangang siyasatin mo munang mabuti ang mga bagay na iyong pinupuna gaya nalang halimbawa ng mga imahe na nasa simbahang catolico. Sabi ng mga hindi Catolico. Sabi ng mga hindi Catolico mga diosdiosan daw iyan, alam ba ng mga taong ‘to kung ano ang ibig sabihin ng diosdiosan?

ISAIAH 44:20 CEV
How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. don’t they realize that the idols they hold in their hands are not really gods?

Yun palang diosdiosan o idols ay hindi totoong dios bagamat ito’y kinikilalang dios ng mga nananampalataya sa kanila

ISAIAS 44:17
At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga’y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka’t ikaw ay aking dios.

Pansinin niyo ang talata mga kapatid, ang sabi diyan –“at ang labis niyaon ay ginawa niyang dios”– yung mismong ginagawa ng kamay niya ay buong puso niyang kinikilala na kaniyang dios sapagkat ang sabi –“Iligtas mo ako”– sinong kausap? Eh di yung mismong ginawa niya. Anong sabi? –“sapagkat ikaw ay aking dios”– Yung mismong ginawa nung kamay niya ang kinikilala niyang dios.

ISAIAH 44:20 CEV
How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. Don’t they realize that the idols they hold in their hands are not really gods?

Hindi baga nila nalalaman na ang mga diosdiosang hawak ng kanilang mga kamay ay hindi talaga totoong dios. Kaya nga ang ipinagbabawal “idolatry” kasi ang sinasamba ay isang idol o diosdiosan.

GALATIANS 5:19-20 KJV
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

Napakaliwanag ng talata o, ang ipinagbabawal idolatry kasi ang sinasamba niya mga idols. Ang tanong, ano ba ang mga idols?

Kaya pala idols kasi ang nirerepresenta ng imahe ay hindi totoong dios pero kinikilalang dios halimbawa na lamang ng mga diosdiosan na nasa biblia.

1 HARI 11:5
Sapagka’t si Salomon ay sumunod kay Astaroth, diosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumaldumal ng mga Ammonita.

Sino si Astaroth? diosa ng mga Sidonio. Hindi naman totoong dios si Astaroth pero kinikilalang diosa ng mga Sidonio kaya tinatawag na diosdiosan. Ano pa? Andiyan si Baal, si Moloc, si Camos, si Diana at marami pang sangkatutak na mga diosdiosan. Isang halimbawa na diyan si Zeus, mula sa Biblia, hanggang sa panahon natin ngayon kilalang-kilala itong diosdiosan na si Zeus bagamat may iba’t-ibang bersiyon, isa pa rin ang tinutukoy na Zeus, ang dios ng Bundok Olimpo (2nd Macabeo 6:1-2)

Ang tawag diyan ng mga historian ay Greek Mythology, kaya nga nagalit si San Pablo nang mapagkamalan siyang si Mercurio (Hermes) at Jupiter (Zeus) naman tong si Bernabe.

GAWA 14:11-15
At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila, na sinasabi sa wikang Licaonia, Ang mga dios ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. At tinawag nilang Jupiter, si Bernabe; at Mercurio, si Pablo, sapagka’t siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na ang kaniyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga baka’t mga putong na bulaklak sa mga pintuang-daan, at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Datapuwa’t nang marinig ito ng mga apostol, na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit, at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan, na nagsisigaw, At nagsisipagsabi, Mga ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami’y mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo, at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo, upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Dios na buhay, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng lahat ng nasa mga yaon

Maliwanag ayon sa talata na talagang dios ang kanilang pagkakilala kay Zeus at Hermes bagamat alam nating hindi dios ang mga iyan kaya ang tawag natin diosdiosan.

Ngayon, dito naman tayo sa aral ng simbahang Catolico, sabi ng mga hindi kapanalig may mga diosdiosan daw dito. Totoo kaya iyon? Ayon pa sa aral Catolico:

DEFENSE CATHOLIC TRUTH
by Bro. Socrates Fernandez
page 39
There is no Catholic doctrine which teaches that images are being thought of as God.

Iyan ang turo sa simbahang Catolico kaya mali yung mga sinasabi ng mga Protestante na may mga diosdiosan ang Catolico sapagkat hindi naman itinuro ng simbahang Catolico na ang mga imahe natin ay mga dios.

Halimabawa, si San Vicente de Ferrer, may turo ba ang Catolico na si San Vicente ay dios? Wala naman ah! May turo ba ang Catolico na si Sta. Teresita ay diosa? Meron ba? Wala pa rin. Ni-isang santo sa simbahang Catolico ay wala tayong sinabihang -Iligtas mo ako San Antonio de Padua o San Juaquin o kahit sinong santo… sapagkat ikaw ay aking dios- Meron ba? Wala. Kaya kapag sinabi nilang diosdiosan ang mga kinikilala nating santo, isang malaking pagpaparatang ng kasinungalingan iyon.

EXODO 20:16
Huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa.

Kung hindi raw diosdiosan ang mga imahe na nasa simbahang Catolico, ano naman iyon? Ito naman ang tinatawag na mga ICONS. Kung ang idols ay mga imahe na nagrerepresenta ng pekeng dios o IDOLS. Ano naman ang icon?

Ang icons pala ay mga imahe ng mga banal gaya nalang halimbawa ni Sta. Maria, ni Cristo at ng mga santo.

Kaya nga kung susuriin mo ang kasaysayan sa panahon ni Pope Gregory II nung mga 7th century may mga nagsilitaw na mga iconoclast o mga icon breaker. At hindi lang iyan, pati nga watchtower magazine ng mga Saksi ni Jehova para lang makapanloko ay gumawa ng kuwento.

WATCHTOWER
November 1, 2009 page 9
God does not approve of the use of images and icons.

May talata ba? Wala. Pero kung babasahin mo ang buong pahina may dalawang talata silang inilagay kaso nga lang hindi tugma, sapagkat ito ang talatang nakalagay sa kanilang magazine.

EXODUS 20:4
CONTEMPORARY ENGLISH VERSION
Do not make idols that look like anything in the sky or on earth or in the ocean under the earth.

Ang nakalagay idol hindi icon. Walang bersiyon ng Biblia na nagsasabing ipinagbabawal ang icon, kasi gaya nga ng sinabi sa dictionary, ang icon ay imahe ng mga taong namuhay ng banal kaya sana naman magising na ang ating mga kaibigang Protestante na sana bago muna nila sawayin ang isang aral ay siguraduhin muna nila na may nakasulat kung ito ba ay ipinagbabawal o hindi. Maraming salamat po.