Adlaw nga Igpapahulay

Adlaw nga Igpapahulay

Bro. G-one T. Paisones, CFD

Pasiuna:

CFD Manual (2011) Page 67

 

Sa mga Israelitas si Moises ang mipaila kon unsang adlawa ang gipahitukma nila sa balaod, “ug gisugo mo sila sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay.  Pinaagi sa imong alagad nga si Moises, gihatagan mo sila sa imong mga balaod(Neh. 9:14).  Ang Sabado usa ka halandumong adlaw alang sa mga Israelitas, tungod kay niining adlawa nahigawas sila gikan sa Ehipto busa gipabalaan nila kini isip handumanan, “Hinumdomi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto, ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom; busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay(Deut. 5:15).  Apan gitagna nga pahunongon ang Sabado, “Ug hunongon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga Adlawng Igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin(Oseas 2:11).  Gumikan kini sa mga abuso nga gihimo sa iyang katawhan.  Namaligya sila ug nagdaogdaog ug nanikas sa Adlawng Igpapahulay (Amos 8:5).  Walay nakatuman sa pagbantay sa igpapahulay bisan sa mga judio, “Apan gipasipad-an gihapon ninyo ang Adlawng sa Igpapahulay ug sa ingon naghagit kamo sa dugang pang kasuko sa Dios batok sa Israel” (Neh. 13:18).  Bisan ang ilang mga anak ug mga kaliwatan wala usab makatuman, “Apan ang tibuok katawhan sa Israel misukol kanako didto sa kamingawan.  Wala nila tumana ang akong mga sugo… Gipasipad-an nila pag-ayo ang akong mga Adlawng Igpapahulay(Eze. 20:13).  Ug dili na kini pahinumdoman sa katawhan sa Dios, “Gigun-ob niya ang Templo diin ato siyang gisimba ug gipahunong ang pagsaulog sa balaang mga adlaw ug mga Adlawng Igpapahulay(Lam. 2:7)

 

Ang Dios naghatag gayud ug gahum sa Iglesia nga iyang gitukod

(Mat. 16:18-19). Ug kini nga kagahuman mao ang nag-giya Kaniya

sa pag-otro pinasikad diha sa Biblia sa paghunong sa adlaw nga Sabado

(Lam. 2:6) ug ipuli niini ang adlaw sa Domingo isip mao ang adlaw

sa Dios (Lev. 23:39[DRB];Buh.20:7 [LB]; Pin. 1:10).

 

Pagsupak:

Gen. 2:3 Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw

Deut. 16:8 Gisugo sa Dios nga magsimba sa adlaw nga ikapito

Exo. 20:8-10 Nagsugo ang Dios nga maggahin ug adlaw nga ikapito

Isa. 56:6 Katawhan mahimo nga alagad sa Dios kon nagbantay sa

Sabado

Mat. 24:20 Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon

sa panahon sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 66:22-23 Bisan didto unya sa bag-ong langit adunay Igpapahulay

Mat. 5:17-18 Si Cristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios

Luk. 23:56 Si Maria nagpahulay sa adlaw’ng igpapahulay

Dan. 7:25 Kaaway ang nag-otro sa kasuguan

Mar. 2:27 Adlaw’ng Igpapahulay gihimo alang sa tawo

Lev. 23:32 Gikan sa bernes sa hangtud sa hapon sa sabado

Luk. 4:16 Si Jesus ni adto sa sinagoga sa Adlaw’ng Sabado sumala sa

iyang nabatasan
Buh. 13:42-43 Ang mga Apostolis sabadista

1 Juan 2:3-4 (KJV) Bakakon ang wala nagbantay sa sugo sa Dios

Mat. 23:40 (Latin Bible) Sabato

 

 

Tubag:

Neh. 13:18 Walay nakatuman sa igpapahulay bisan sa mga katigulangan

Eze. 20:21 Wala nagtuman ilang mga anak

Exo. 31:15 Patyon ang magbuhat sa adlaw’ng sabado

Exo. 35:3 Bisan ang paghaling ginadili

Exo. 16:23 Sa Biernes na lotoon ang tanang pagkaon

Jer. 17:21 Walay pas-anon nga himoon (Dal-onon)

Num. 15:32-35 Bisan ang nanguha lang ug kahoy gipatay

Num. 13:19 / Eze. 46:1 Sirahan ang pultahan sa mga balay ug abrihan

lang ang simbahan

Deut. 5:15 Gisaulog ang adlaw’ng sabado agig handumanan sa mga

Judio sa ilang kaluwasan

Oseas 2:11 Gitagna nga hunungon ang adlaw’ng igpapahulay

Lam. 2:6 Gipahunong ang adlaw’ng igpapahulay

Heb. 7:12 Kon ilisan ang pari, ilisan ang balaod

Heb. 8:7 Ang daang tugon adunay kolang

Juan  5:18-19 (LV-Yap) Si Jesus gibingkag niya ang sabado

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot

Juan 5:8-9 Si Cristo nagbuhat ug mga milagro sa adlaw’ng igpapahulay

Juan 5:18-19 Si Jesus naglapas sa adlaw’ng igpapahulay

Mat. 12:1-5 Mga Apostolis wala na usab nagbantay sa adlaw’ng sabado

Buhat 16:13 Mga Apostolis wala na nagsaulog sa sabado

Luc. 4:16 Si Jesus igo lang nag wali didto

Luc. 4: 28-29 Nangasuko ang mga sabadista ni Jesus

Mat. 12:11-12 Si Jesus nagsupak sa kasuguan sa adlaw’ng igpapahulay

Col. 2:14-16 Sabado gipahunong na ni Jesus didto sa Krus

1 Cor. 15:14 Si Cristo nabanhaw-sentro sa atong kaluwasan

Mat. 28:1-9 Si Cristo nabanhaw sa adlaw’ng dominggo diin gisimba

Siya niining adlawa

Juan. 20:19,26 Ang mga Apostolis nagkatigum na sa adlaw’ng

domingo human nga nabanhaw na si Cristo

Buh. 20:7 Domingo na ang communion

Pin. 1:10 Adlaw sa Ginoo – adlaw’ng Domingo

Buh. 10:36 Si Cristo maoy Ginoo

2 Ped. 3:8 Usa ka adlaw sa Dios sama sa 1000 ka tuig sa tawo

Roma 14:5-6 Libre sa pagpili sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 1:13 Ang Dios dili na kaagwanta sa pagsaulog sa sabado

Heb. 10:25 Dili undangon ang batasan sa pagtigum

1 Cor. 16:2 Kuhaon ni San Pablo ang kwarta sa unang adlaw sa simana

Buh. 13:12 (LB-YAP) Pablo boot patyon sa mga Judio

Buh. 13:45 (KJV-C) Mga Judio nasina kang Pablo

 

 

 

My Word-4-Word

Luk. 6:1 (LB-YAP) Si Jesus nakigbatok sa mga Sabadista

Luk. 6:6 (LB-YAP) Laing batok sa mga Sabadista

Exo. 12:16 (DRB)(MBB-New) The first day of the week

shall be holy and solemn

Lev. 23:7 (DRB)(MBB-New) The first day shall be most solemn

Lev. 23:39 The first day shall be most solemn

Lev. 23:24 (DRB) First day of the month, you shall keep a Sabbath

Lev. 23:39 (DRB) First and the eight shall be a Sabbath – that is a

day of rest

Pin. 1:10 (Abriol)(LB-Yap) Linggo/Domingo

 

 

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot” 

Bunyag

Bunyag

Bro. G-one T. Paisones, CFD, CFLAMP, CTD

Pasiuna:

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

Ang bunyag mao ang Sacramento diin kahugasan kita sa atong mga sala

(actual ug original sin kon salang panulondon.) CFD Manual (2011) page 50

Apan ang bunyag mao usab ang ika-upat sa ranking sa paga atakihon

sa mga kaigsoonan tang protestante (hinoon dili tanan).

 

Pagsupak:

Eze. 18:20 Ang anak dili magpas-an sa kasal-anan sa amahan

Roma 9:11 Bata wala pa nakahimog maayo o dautan

1 Juan 3:4 Ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod

Tubag:

Lam. 5:7 Ang among amahan ang nakasala ug giantos namo ilang kadautan

Salmo 51:5 “Ako natawo sa kasal-anan, ug sa sala gipanamkon ako”

Job. 14: 1,4 (KJV-C) Ang ianak sa babaye puno sa kasamok / dili hinlo

Job 25:4 (KJV-C) Natawo sa babaye dili hinlo

Isa. 48:8 Masupilon sukad pa sa pagkahimogso

Gen. 8:21 (KJV-C) Kay ang kasing2x sa tawo dautan sukad pa sa iyang

pagka bata

Roma 5:12,14 Ang sala nisulod sa kalibutan tungod sa usa ka tawo

Roma 5:19 Tungod sa sala sa usa ka tawo; daghan ang nahimong

makasasala

1 Cor. 15:21 Tungod sa usa ka tawo miabot ang kamatayon

1 Ped. 1:18 Nasunod ang sala sa katigulangan

 

 

Pagsupak:

Mar. 16:15-16 Ang bunyagan walihan pa og patoohon

Buh. 2:38 Pahinulsolon una ayha bunyagan

Mar. 9:42 Ang gagmayng bata nagsalig sa Dios

Mat. 18:6 Gagmayng bata nag too kang Jesus (Letra-4-Letra)

Mat. 21:16 Masusu adunay pagtoo

Buh. 2:38-39 Ang saad alang usab sa mga bata

Juan 3:5 Gawas ang tawo matawo pag-usab sa tubig ug espiritu

dili siya maluwas

Juan 16:21 Ang bata tawo

Buh. 22:16 Busa pagpanunyag na aron kahugasan ikaw sa imong sala

Gal. 3:27 Bunyag pagsul-ob ni kang Cristo

Col. 2:12 Tungod sa bunyag gilubong ug gibanhaw kita uban kang Cristo

1 Ped. 3:21 Bunyag makaluwas tungod sa pagkabanhaw ni Cristo

1 Cor. 12:13 Ang bunyag nakapahimo sa tawo nga Cristohanon

 

 

Pagsupak:

Gen. 17:12-14 / Liv 12:3 Gituli ang bata nga lalaki sa 8 ka adlaw pa ang bata

Col. 2:11-12 Ang bunyag mao ang bag-ong circumcision (Wala diay babae?)

Paagi sa pagbunyag:

1)   Immersion = pagtusmaw  Rom. 6:4, Buh. 8:38-39

2)   Aspersion = pagbisibis  Eze. 26:25,  Heb. 10:22

3)    Pouring = pagbubo  Isa. 44:3,  Buh. 9:16-18

 

Ang bunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo nagkahulogan og “pinaagi s

 gahom ug mando ni Jesus” tungod kay ang ngalan nagpasabot man og gahom kun autoridad

 

Teknon; Teknois; pariha lang kini sa Teknion (Grego nga pulong nagpasabot nga bata kon gagmay nga bata)

 

Tubag:

1 Cor. 12:13 Ang bunyag para sa tanan

Mat. 19:14 Ang gingharian sa Dios para usab sa mga bata

Mar. 10:14 Ang bata ipaduol ni Jesus kay ila ang gingharian sa Dios

 

 

Pagsupak: (From CFD Module, 2011)

Buh. 10:48 Ang formula nga gamiton sa pagbunyag mao ang ngalan

ni Jesus ug dili trinitarian, “Busa misugo siya nga bunyagan

                sila sa ngalan ni Jesu-Cristo

Tubag:

Buh. 3:6  “Ug si Pedro miingon, walay akoy salapi o bulawan, apan

                hatagan ko ikaw niining ania kanako:  sa ngalan ni Jesu-Cristo

                nga Nazaretnon, lakaw

Buh. 4:7  “Unsa bang gahoma ang anaa kaninyo, ug kinsa mang ngalan

                ang gigamit ninyo?”

Buh. 19:1-5 Gigamit usab kini aron pagpalahi sa bunyag ni Juan

Mat. 28: 19 apan ang pulong nga gamiton kadtong gitudlo ni Jesus,

ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa

                Espiritu Santo

 

 

Pagsupak:

Mat.  3:11-16 Si Jesus daku na nga gibunyagan

Tubag:

Act. 2:38-39 [Buhat] (CEV) Children {TEKNON} which also includes infants

Luk. 1:59 Nag proweba nga ang TEKNON  nahilakip niini ang mga

masuso nga bata

Buh. 16:15 Bunyag sa tibook panimalay (oikos)

Buh. 16: 30-33 Bunyag sa tibook panimalay sa tigbantay sa karsel

1 Cor. 1:16 Bunyag sa tibook panimalay (oikos) ni Estephanus

Juan 4:53 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

1 Cron. 10:16 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

Gen. 36:6 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

 

 

Pagsupak:

Mat. 3:16 Si Jesus mihaw-as human bunyagi

Buh. 8:36-38 Nabunyagan nga may daghang tubig

Roma 6:3-4 Ang bunyag mao ang paglubong

2 Har. 5:14 gilubong “dipped” sa Grego – baptizo

Tubag:

Mar. 7: 3-4 Dinhi makita nato sa Grego nga ang “baptizo” gihubad

ug “wash kon hugas”

Buh. 2:41 bunyag sa 3000 ka tao (Archeological Proof)

Buh. 9: 16-18 Bunyag sa sulod sa balay

Buh. 16:33 Bunyag sa balay sa mga tagbalay

Tibuok panimalay gibunyagan:

Buh. 16:15,  Buh. 16:33,  1                 Cor. 1:16; 1 Cor. 10:2,                  Exo. 12:37

 

 

Church Fathers Teaching

(Pagtolon-an sa mga Sumusunod sa mga Apostolis)

 

 

 

 

Bunyag (Book of Reference)

àAng Bantayang Torre (Saksi ni Jehova) [May 15, 2005] page 26-27. Act 9 {Dinhi atong makita nga naa sa balay nga walay swimming pole}

àThe Complete Book of Bible Knowledge, Mark D. Taylor, page 306

 

 

 

 

 

 

Tito 3:5-6 Gibubuan ang Espirito Santo kanako

Heb. 10:22 Nasabligan ang akong kasing2x

Eze. 36:25 Bubuan ko kamog tubig

Efe. 5:26 Hugas sa tubig uban sa pulong

 

 

 

Infant Baptism – Biblical Reasoning

 

Replacement of Circumcision (Puli sa tuli)

Gen. 17:10-14 The covenant of God with his people Israel was a

physical sign – circumcision

Liv. 12:3 Eight days old na ang bata kini pagatulion

Col. 2:11-12 (BKK, Living Bible) Ang bunyag maoy puli sa tuli

 

Clothed in Christ (Pagsul-ob kang Cristo)

Gal. 3:27 baptized into Christ have put on Christ

 

Washing of Sin

Act. 22:16 bunyag hugas sa sala

 

Makaluwas Pinaagi sa Pagkabanhaw ni Cristo

1 Ped. 3:21 (Jerusalem Bible) Baptism which saves you now

Mat. 19:14/Mar.10:14 The kingdom of God belong to Children

 

Made us Christian

1 Cor. 12:13 Kita gibunyagan diha sa usa ka lawas

Efe. 5:23 Ang Iglesia (Simbahan) mao ang lawas ni Cristo

 

Can Read Implicitly (Kini mabasa nga masabot diha sa Biblia)

1 Cor. 10:2 “Pinaagi sa panganod sa dagat gibunyagan silang tanan

 

 

 

Supporting Verses

 

Juan 3:5 Unless one is born of water and Spirit, he cannot enter the

kingdom of God

Juan 16:21 Bata tawo

Buh. 1:4-5 Bunyagan kamo sa Espiritu Santo

Buh. 2:17-18,33 Espiritu Santo gibubu diha kaninyo

Tito 3:6 Espiritu Santo gibubu

Mat. 18:10 Gagmay’ng bata nagtoo

Buh. 19:1-5 Bunyag ni San Juan Bautista gipaotro

 

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

 

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

Copyist Error – Corrected

Copyist Error – Corrected

By Bro. G-one T. Paisones

 

      Was Ahaziah 22 (2 Kings 8:26) or 42 (2 Chronicles 22:2) when he began to rule over Jerusalem?

(Category: copyist error)

=NIV OK (22 Lahat)

=NAB OK (22 Lahat)

 

 

Was Jehoiachin 18 years old (2 Kings 24:8) or 8 years old (2 Chronicles 36:9) when he became king of Jerusalem?

(Category: copyist error)

àNIV OK (18 Lahat)

=NAB OK (18 Lahat)

=AMP OK (18 Lahat)

 

 

Did David capture 1,700 of King Zobah’s horsemen (2 Samuel 8:4), or was it 7,000 (1 Chronicles 18:4)?

(Category: copyist error)

àNIV OK (7000 Lahat)

 

 

12. Did Solomon have 40,000 stalls for his horses (1 Kings 4:26), or 4,000 stalls (2 Chronicles 9:25)?

(Category: copyist error, or misunderstood the historical context)

=NIV OK (4000 Lahat)

=NAB OK (4000 Lahat) 1 King 5:6

 

 

13. According to the author, did Baasha, the king of Israel die in the 26th year of king Asa’s reign (1 Kings 15:33), or was he still alive in the 36th year ( 2 Chronicles 16:1)?

(Category: misunderstood the historical context, or copyist error)

=NAB

1 King 15: 33In the third year of Asa, king of Judah, Baasha, son of Ahijah, began his twentyfour-year reign over Israel in Tirzah

2 Chron. 16:1In the thirty-sixth year of Asa’s reign, Baasha, king of Israel, attacked Judah and fortified Ramah to prevent any communication with Asa, king of Judah.

 

Did Solomon build a facility containing 2,000 baths (1 Kings 7:26), or over 3,000 baths (2 Chronicles 4:5)?

            (Category: misunderstood the author’s intent, or copyist error)

            =LIVING BIBLE OK

            1 King 7:26 Four Inches thick = 2000 gallon capacity

            2 Cron. 4:5 Five inches thick = 3000 barrels of water

 

 

Both Ezra 2:64 and Nehemiah 7:66 agree that the totals for the whole assembly was 42,360, yet when the totals are added, Ezra – 29,818 and Nehemiah – 31,089?

(Category: copyist error)

=NAB OK

Ezra 2:65 not counting their male and female slaves, who were seven thousand three hundred and thirty-seven. They also had two hundred male and female singers. 66Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and fortyfive, 67their camels four hundred and thirty-five, their asses six thousand seven hundred and twenty. = 15623

Neh. 7:67not counting their male and female slaves, who were seven thousand three hundred and thirty-seven. They also had two hundred male and female singers. Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and forty-five, 68their camels four hundred and thirty-five, their asses six thousand seven hundred and twenty.= 156723

 

 

Did 200 singers (Ezra 2:65) or 245 singers (Nehemiah 7:67) accompany the assembly?

            (Category: copyist error)

            =NAB OK (200 Lahat)

 

 

When Paul was on the road to Damascus he saw a light and heard a voice. Did those who were with him hear the voice (Acts 9:7), or did they not (Acts 22:9)?

(Category: misunderstood the Greek usage or the text is compatible with a little thought)

=NIV OK

9:7The men traveling with Saul stood there speechless; they heard the sound but did not see anyone.

22:9″ ‘I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting,’ he replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me.

 

 

56. When Paul saw the light and fell to the ground, did his traveling companions fall (Acts 26:14) or did they not fall (Acts 9:7) to the ground?

(Category: misunderstood the Greek usage or the text is compatible with a little thought)

=AMP OK sa Act 9:7

Act 9:7The men who were accompanying him were unable to speak (for terror), hearing the voices but seeing no one

 

 

 

Did David (1 Samuel 17:23, 50) or Elhanan (2 Samuel 21:19) kill Goliath?

            (Category: copyist error)

            =LIVING BIBLE OK

            2 Sam. 21:19 “At still another time and at same place, Elhanan killed the     brother of Goliath the Gittite

            1 Cron. 20: 5During another war of Philistines, Elhanan (the son of Jair)         killed Lahmi, the brother of Goliath….

            =TNIV OK

19In another battle with the Philistines at Gob, Elhanan son of Jair e the         Bethlehemite killed the brother of f Goliath the Gittite, who had a spear           with a shaft like a weaver’s rod.

 

 

The number of fighting men of Isreal was 800,000; and of Judah 500,000 [2 Sam 24:9]

            The number of fighting men of Isreal was 1,100,000; and of Judah 470,000      [1Chron   21:5]

The account in 1 Chron twice speaks of “all the people” and “all Israel.” The account in 2             Sam does not. Thus, it is possible that the account in 1       Chron is more inclusive, while 2             Sam only deals with the standing         army.

 

 

 

 

David took seven hundred horsemen [2 Sam 8:4] or David took seven thousand horsemen [1 Chron 18:4]

=NAB OK (3 years Lahat)

=NIV OK (3 years Lahat)

=NRSV OK (3 years Lahat)

ONE HOLY CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH

ONE HOLY CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH —

By: Ako Ay Katoliko

Posted by: Bro. G-one T. Paisones

 

ONE – Ang Santa Iglesia ay “Isa” lang, kasi ang itinayo ng Panginoong Jesus ay Isang Iglesia lang talaga. At ang nagtatag nito ay ang Diyos, at Isa lang ang Diyos. At isa lang din ang Panginoon, si Hesukristo, ang lalakeng ikakasal (groom) ng Santa Iglesia. Katulad na isa lang ang groom at isa lang ang bride sa kasal, ang tinatag ng Diyos na bayan niya ay isa lang, at ito ang Santa Iglesia. At isa lang ang kaluluwa ng Santa Iglesia, ang Espiritu Santo. At ito lang ang Iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus. —

Ephesians 4:4-6 – ” There is ONE body and ONE Spirit, just as also you were called in ONE hope of your calling; ONE Lord, ONE faith, ONE baptism, ONE God and Father of all who is over all and through all and in all.” —

HOLY – Banal” ang Iglesia dahil ang Diyos ay banal —

1Peter 1:15-16 “But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior; because it is written, “YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.” —

1Corinto 14:33 pagkat Diyos ng kaayusan ang Diyos at hindi ng kaguluhan (Tulad sa lahat ng Iglesya ng mga banal, —

CATHOLIC – This word means “Universal”. Ang Santa Iglesia ay universal dahil ito ay tinawag sa buong sanlibutan upang kumalat at ipangaral ang Mabuting Balita. Hindi ito intended para sa Israel o para sa mga Hudyo lang, kundi para sa lahat. —

Mark 16:15 “And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation.” —

Mark, 11:17 – At siya’y nagturo, at sinabi sa kanila, Hindi baga nasusulat, Ang aking bahay ay tatawaging bahay- panalanginan ng LAHAT NG MGA BANSA? datapuwa’t ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. —

APOSTOLIC: Ang Santa Iglesia ay kailangang may kaugnayan sa mga Apostoles, dahil ang mga Apostoles ay
ang unang mga tinawag ng Panginoong Hesukristo to preach the Good news. Sila ang ginawang “foundations” ng Santa Iglesia. —

Ephesians 2:19-20 “So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God’s household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone.” —

CHURCH – Ito ang Iisang Iglesya na itinatag mismo ng Panginoong Jesus —
Mateo 16:18 At ngayon sinasabi ko sa iyo: Ikaw si Pedro (o Bato) at sa batong ito ko itatayo ang aking Iglesya; at hinding hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang itali mo dito sa lupa at itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit.” —

SI KRISTO LANG ANG NAGTATAG 33AD — Mat 16:18-19 —

NAITATAG SA KANYANG KAPANAHUNAN — Mat 18:17 —

ITO’Y KANYANG KATAWAN — Col 1:18 —

SIYA ANG MAGLILIGTAS NG IGLESYA — Efeso 5:23 —

ITINAYO SA SALIGAN NG MGA APOSTOL — Efeso 2:20 —

BINIGYAN NIYA ITO NG PATNUBAY — John 14:16-17 —

ANG PATNUBAY “ESPIRITU SANTO” ANG MAGTUTURO SA IGLESYA NG LAHAT NG BAGAY AT MAGPAPAALAALA NG LAHAT NG SINABI NI “KRISTO”— Juan 14:26 —

ANG TUNAY NA IGLESYANG ITINATAG NI KRISTO AY MAGPASA HANGGANG NGAYON —
Mat 16:18 —
Mat 28:20 —
Juan 14:16-17, 26 —

BAKIT NASA ROMA? —

Dahil, ang sentro o ang pangkalahatang pamamahala nito ay una doon ito sa Jerusalem (Lukas 24:47) dahil doon ito nagsimula. —

Pero, sabi ng Panginoon sa Mateo 21:43 (KJV), ililipat ito sa ibang lugar, na maka-bunga ng marami. Malayo daw sa Jerusalem ang lugar na ito (Gawa 2:39). Ang malayong lugar na ito, ay lugar ng mga Hentil (Gawa 22:21). Nilinaw ng Panginoon kung anong exact na lugar ito, ang Roma (Gawa 23:11). Roma, dahil, lugar ito ng mga Hentil, naayon sa sinabi sa Gawa 22:21, na lugar ito ng mga Hentil. —

Paano natin masisiguro na ang Roma nga, ang katuparan sa Mateo 21:43 (KJV)? —

Mateo 21:43 Kaya sinasabi ko sa inyo: aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. —

Note: Ano ang sabi sa Israel ang bayang unang pinili ng Diyos? Ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Anong Bayan ito? —

Gawa 23:11 Nang sumunod na gabi, tumayo sa kanyang tabi ang Panginoon, at sinabi: “Lakasan mo ang iyong loob! Kung paano ka nagpatutuo tungkol sa akin sa Jesrusalem, gayon din ang dapat mong gawin sa Roma.” —

Note: Bayang Roma pala —

Roma 1:7-8 kayong mga nasa Roma,na minamahal ng Diyos at banal dahil sa pagkatawag. Sumainyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.
8 Unay nagpapasalamat ako saking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat tanyag sa buong daigdig ang inyong pananampalataya. —

Note: Naging tanyag ang Bayang ito sa buong daigdig at katotohanan hanggang magpasa hanggang ngayon. —

John 1:11 Sa sariling kanya siya dumating at hindi siya tinanggap ng mga kanya. —

Note: Hindi tinanggap ang Panginoong Jesus ng karamihan sa mga Judio. —

Gal 3: 28 Wala ng Judio o Griyego, wala ng alipin o malaya, lalaki o babae; iisa lang kayong lahat kay Kristo Jesus.

Note: Kaya dapat iisa lang hindi iba’t ibang sekta na itinayo ng iba’t ibang tao at hindi ng Panginoong Jesus.

Lucas 2: 32 ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel. —

Roma 1:5-7 Sa kanya (Jesus) namin tinanggap ang kaloob na ito na maging apostol upang ipakilala ang kanyang pangalan sa lahat ng bansang pagano at ipasunod ang paniniwala. Kayong mga tinawag para kay Kristo Jesus ay kabilang din sa mga bansang ito, kayong mga nasa Roma, na minamahal ng Diyos at Banal dahil sa pagkatawag. —

KAILANMAN AY HINDI NASILA O NAWALA ANG IGLESYANG ITINATAG NG PANGINOONG JESUCRISTO O SINASABING NA-APOSTASIYA DAHIL LALABAS NA MGA ANTI KRISTO ANG MGA NAGSASABI NG GANITONG ARAL O TURO DAHIL MALIWANAG ANG PANGAKO NG PANGINOON SA; —

Mateo 28:20 at turuan sila na sundin ang lahat ng iniutis ko sa inyo. KASAMA NINYO AKO SA LAHAT NG ARAW HANGGANG SA WAKAS NG PANAHON.” —

God Bless us always.

ONE HOLY CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH --- 

ONE - Ang Santa Iglesia ay "Isa" lang, kasi ang itinayo ng Panginoong Jesus ay Isang Iglesia lang talaga. At ang nagtatag nito ay ang Diyos, at Isa lang ang Diyos. At isa lang din ang Panginoon, si Hesukristo, ang lalakeng ikakasal (groom) ng Santa Iglesia. Katulad na isa lang ang groom at isa lang ang bride sa kasal, ang tinatag ng Diyos na bayan niya ay isa lang, at ito ang Santa Iglesia. At isa lang ang kaluluwa ng Santa Iglesia, ang Espiritu Santo. At ito lang ang Iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus. ---

Ephesians 4:4-6 - " There is ONE body and ONE Spirit, just as also you were called in ONE hope of your calling; ONE Lord, ONE faith, ONE baptism, ONE God and Father of all who is over all and through all and in all." --- 

HOLY - Banal" ang Iglesia dahil ang Diyos ay banal ---

1Peter 1:15-16 "But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior; because it is written, "YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY." --- 

1Corinto 14:33 pagkat Diyos ng kaayusan ang Diyos at hindi ng kaguluhan (Tulad sa lahat ng Iglesya ng mga banal, --- 

CATHOLIC - This word means "Universal". Ang Santa Iglesia ay universal dahil ito ay tinawag sa buong sanlibutan upang kumalat at ipangaral ang Mabuting Balita. Hindi ito intended para sa Israel o para sa mga Hudyo lang, kundi para sa lahat. --- 

Mark 16:15 "And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." --- 

Mark, 11:17 - At siya'y nagturo, at sinabi sa kanila, Hindi baga nasusulat, Ang aking bahay ay tatawaging bahay- panalanginan ng LAHAT NG MGA BANSA? datapuwa't ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. --- 

APOSTOLIC: Ang Santa Iglesia ay kailangang may kaugnayan sa mga Apostoles, dahil ang mga Apostoles ay
ang unang mga tinawag ng Panginoong Hesukristo to preach the Good news. Sila ang ginawang "foundations" ng Santa Iglesia. --- 

Ephesians 2:19-20 "So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone." ---

CHURCH - Ito ang Iisang Iglesya na itinatag mismo ng Panginoong Jesus --- 
Mateo 16:18 At ngayon sinasabi ko sa iyo: Ikaw si Pedro (o Bato) at sa batong ito ko itatayo ang aking Iglesya; at hinding hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang itali mo dito sa lupa at itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit." --- 

SI KRISTO LANG ANG NAGTATAG 33AD --- Mat 16:18-19 --- 

NAITATAG SA KANYANG KAPANAHUNAN -- Mat 18:17 --- 

ITO'Y KANYANG KATAWAN -- Col 1:18 --- 

SIYA ANG MAGLILIGTAS NG IGLESYA --- Efeso 5:23 --- 

ITINAYO SA SALIGAN NG MGA APOSTOL --- Efeso 2:20 ---

BINIGYAN NIYA ITO NG PATNUBAY --- John 14:16-17 ---

ANG PATNUBAY "ESPIRITU SANTO” ANG MAGTUTURO SA IGLESYA NG LAHAT NG BAGAY AT MAGPAPAALAALA NG LAHAT NG SINABI NI "KRISTO"--- Juan 14:26 --- 

ANG TUNAY NA IGLESYANG ITINATAG NI KRISTO AY MAGPASA HANGGANG NGAYON --- 
Mat 16:18 ---
Mat 28:20 ---
Juan 14:16-17, 26 --- 

BAKIT NASA ROMA? --- 

Dahil, ang sentro o ang pangkalahatang pamamahala nito ay una doon ito sa Jerusalem (Lukas 24:47) dahil doon ito nagsimula. --- 

Pero, sabi ng Panginoon sa Mateo 21:43 (KJV), ililipat ito sa ibang lugar, na maka-bunga ng marami. Malayo daw sa Jerusalem ang lugar na ito (Gawa 2:39). Ang malayong lugar na ito, ay lugar ng mga Hentil (Gawa 22:21). Nilinaw ng Panginoon kung anong exact na lugar ito, ang Roma (Gawa 23:11). Roma, dahil, lugar ito ng mga Hentil, naayon sa sinabi sa Gawa 22:21, na lugar ito ng mga Hentil. --- 

Paano natin masisiguro na ang Roma nga, ang katuparan sa Mateo 21:43 (KJV)? --- 

Mateo 21:43 Kaya sinasabi ko sa inyo: aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. --- 

Note: Ano ang sabi sa Israel ang bayang unang pinili ng Diyos? Ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Anong Bayan ito? --- 

Gawa 23:11 Nang sumunod na gabi, tumayo sa kanyang tabi ang Panginoon, at sinabi: "Lakasan mo ang iyong loob! Kung paano ka nagpatutuo tungkol sa akin sa Jesrusalem, gayon din ang dapat mong gawin sa Roma." --- 

Note: Bayang Roma pala --- 

Roma 1:7-8 kayong mga nasa Roma,na minamahal ng Diyos at banal dahil sa pagkatawag. Sumainyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 
8 Unay nagpapasalamat ako saking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat tanyag sa buong daigdig ang inyong pananampalataya. --- 

Note: Naging tanyag ang Bayang ito sa buong daigdig at katotohanan hanggang magpasa hanggang ngayon. --- 

John 1:11 Sa sariling kanya siya dumating at hindi siya tinanggap ng mga kanya. --- 

Note: Hindi tinanggap ang Panginoong Jesus ng karamihan sa mga Judio. --- 

Gal 3: 28 Wala ng Judio o Griyego, wala ng alipin o malaya, lalaki o babae; iisa lang kayong lahat kay Kristo Jesus.

Note: Kaya dapat iisa lang hindi iba't ibang sekta na itinayo ng iba't ibang tao at hindi ng Panginoong Jesus.

Lucas 2: 32 ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel. --- 

Roma 1:5-7 Sa kanya (Jesus) namin tinanggap ang kaloob na ito na maging apostol upang ipakilala ang kanyang pangalan sa lahat ng bansang pagano at ipasunod ang paniniwala. Kayong mga tinawag para kay Kristo Jesus ay kabilang din sa mga bansang ito, kayong mga nasa Roma, na minamahal ng Diyos at Banal dahil sa pagkatawag. --- 

KAILANMAN AY HINDI NASILA O NAWALA ANG IGLESYANG ITINATAG NG PANGINOONG JESUCRISTO O SINASABING NA-APOSTASIYA DAHIL LALABAS NA MGA ANTI KRISTO ANG MGA NAGSASABI NG GANITONG ARAL O TURO DAHIL MALIWANAG ANG PANGAKO NG PANGINOON SA; ---

Mateo 28:20 at turuan sila na sundin ang lahat ng iniutis ko sa inyo. KASAMA NINYO AKO SA LAHAT NG ARAW HANGGANG SA WAKAS NG PANAHON." ---

God Bless us always.

4 Protestant Pastors Find Their Way to the Truth

4 Protestant Pastors Find Their Way to the Truth

By: Bro. Noe Dora

Part 2 Radio Interview of the 4 pastors with me about their Conversion to the Roman Catholic Church Pastor Orlando Abo; Abo Baptist Pastor; Pastor Rudy Palomar born UCCP studied in the Oneness Pentecostal Bible School Cebu Pastor Mamerto Bele Alliance Camacop Pastor and Pastor Sherwin Cabrera Full Gospel Pentecostal Pastor interview by Bro. Brian Isoy of DYDB Bukidnun Radio thanks for your prayers very Successful

 

 

 
 

 Posted by: Bro. G-one T. Paisones