Biblia Ba Lamang Ang Angay Tuhoan?

Biblia Ba Lamang Ang Angay Tuhoan?

Bro. Agapito B. Cabuguas
CFD, Cebu
Pagsupak:

Ang Biblia mga pulong sa Dios ug usa kini ka bilihong gasa alang kanato nga maoy motultol sa hustong pagtulon-an. Hingpit kini nga giya alang sa kaluwasan, yano, ug sayon sabton. Si San Pablo nag-ingon: “…dili kamo magbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahisulat na…” (1 Kor. 4:6). Busa Biblia lamang gayud maoy tuhoan ug wa nay lain. Ang wala mahisulat sa Biblia kinahanglan isalikway. Apan kamong mga katoliko nagbaton kamog mga pagtulon-an nga wala sa Biblia. Dili ba kini pagsupak man sa kabubut-on sa Dios nga gitudlo sa mga Apostoles?

TUBAG:

Kon ang mga dili-Katoliko nagatuo nga ang Biblia mga pulong sa Dios, way usa ka mabuot nga katoliko nga magtinguha pagsupak niana. Ang tanan nagtuo ug nagdawat usab nga kini linamdagan nga mga pulong sa Dios. Apan ang dili angay dawaton mao ang pag-ingon nga ang Biblia ug biblia lamang maoy tuohan ug wala mahisulat sa Biblia dili angay tuhoan. Ang mga Katoliko dili makadawat niana. Pulos kamatuoran ang anaa sa Biblia ug ang tanang pulong sa Dios tinuod. Apan dili ang tanang tinuod nahisulat sa Bibllia. Duna pay daghang butang nga tinuod ug may kalabutan sa kaluwasan apan wa mahisulat sa Biblia nga kinahanglan usab tuhoan. Si Apostol Juan nagmatuod niini ug siya nag-ingon: “Ug may uban pa usab nga daghang butang nga gibuhat ni Jesus, nga kon isulat ang tagsatagsa, sa akong hunahuna, ang kalibutan dili igo nga kasudlan sa tanang basahon nga kinahanglan unta sulaton”. (Jn. 21:25) Kining daghang mga butang nga giingon ni San Juan nga kinahanglan unta sulaton apan wa ikasulat nga mga pagtulon-an usab kini nga gipanudlo sa katawhan sa Ginoo nga mao ang iyang Iglesia nga iyang tinukod. Si Apostol Judas sa iyang sinulat naghisgut sa mga pagtulon-an nga gikahatud kun gikatudlo na ngadto sa mga balaan. (Judas 3). Nagpasabut nga gitudlo kini pinaagig binaba. Samtang si Apostol Pablo naghisgut usab og pagtulon-an nga gitudlo pinaagig mga pulong kun tradisyon. Siya nag-ingon:”Busa mga igsoon, magmalig-on kamo, ug hupti ninyo ang mga pagtulon-an(Tradisyon) nga gitudlo kaninyo, bisan kun pinaagi sa pulong, kun bisan pinaagi sa among sulat” (2 Tes. 2:15). Sa ato pa dili kay ang nahisulat sa Biblia ra maoy tuhoan. Kinahanglan motuo ug modawat usab kita sa mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga Apostoles nga wala ikasulat apan anaa gi preserbar sa simbahan ug gipanalipdan sa Espiritu Santo batok sa tanang kahiwian ug kasaypanan. Mao kini ang Apostolikanhong tradisyon. Ug kanang pag-ingon nga ang Biblia yano ug sayon rang sabton, dili usab kana tinuod. Ang Biblia mismo supak niana. Sa tanang mga sinulat ni Apostol Pablo, si San Pedro nag-ingon: “nga ang uban kanila mga malisud nga sabton, nga gituis sa mga burong ug mga mahuyang ingon sa gibuhat usab nila sa ubang kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag”. (2 Pedro. 3:16). Nagpasabut nga duna usay mga bahin sa kasulatan nga malisud sabton ug dili lang sa mga sinulat ni San Pablo. Ug ang magbabasa niini kinahanglan magpatalinghug sa sinugo sa Ginoo nga magtutudlo nga mao ang Santa Iglesia diin ang Espiritu Santo anaa magauban niini dili sa tagsatagsa ka magbabasa. Sama sa nahitabo sa usa ka makinaadmanon nga taga Etiopia nga nagabasa sa kasulatan, wa siya makasabut sa iyang gibasa kon wa pa siya tudloi ni San Felipe kinsa diha ang Espiritu Santo sa ngalan sa Iglesia. (Buhat. 8:27-35). Busa ang moingon nga ang Biblia sayon sabton ug nga ang Biblia lamang gayud maoy tuhoan ug wa nay lain, kini sila wa magsulti sa tinuod. Ila hinuong gitudlo ang usa ka pagtulon-an nga dili lang kay wa mahisulat sa Biblia kon dili nahisupak pa gayud sa Biblia. Wa mag-ingon nga ang Biblia nga sayon rang sabton ug Biblia ra gayud maoy tuhoan. Sa tinuoray alang sa mga dili-katoliko, dili usab matuod nga Biblia ra ang ilang tuhoan. Duna pa silay laing gituhoan gawas sa Biblia nga mao ang ilang NASABUT pinaagi sa kaugalingong paghukom sa ilang nabasa. Mituo sila sa ilang nasabut nga gikan lamang sa ilang kaugalingon pangapkap ug pangagpas nga mahimong nasayop tungod kay kini dili gikan sa mga magtutudlo nga sinugo sa Ginoo nga dili masayop. Sa laing bahin wa silay kasigurohan nga ilang nasabut ug gituhoan dawaton sa uban nga mahimong dunay lahing pagsabut ug pangagpas kay sa ila. Hinungdan sa pagkabahinbahin ug pagka walay panaghiusa sa pagtuo nga karon tataw kaayong makita sa ubang katawhan sa kalibutan sama kanila. Giingon nga duna nay mokapin sa 2000 ka mga nagkalinlaing pundok sa tinuhoan nga dili-katoliko nga natukod gumikan sa wa magsamang interpretasyon kun pagsabut sa Biblia. Dili maoy paagi sa Ginoo ang pagsulat og usa ka basahon aron mao lamay motultol sa tawo sa matuod nga dalan sa kaluwasan. Si Kristo wa magtinguha sa iyang mga Apostoles nga ang libro ra maoy tuhoan aron kini mao na lamay iapod-apod sa katawhan pagsangyaw sa tanan niyang mga pagtulon-an. Ang paagi ni Kristo mao ang pagtukod og usa ka Iglesia nga maoy iyang gihatagag katungod pagpanudlo sa tanang mga nasud sa kalibutan. Ug kining maong Iglesia magapadayon kini sa tanang panahon sa way pagkabugto kun paghunong kay gipasaligan kini ni Kristo nga ubanan sa kanunay sa Iyang pag-ingon:”Ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa Kalibutan.” (Mat. 28:19-20). Busa hawa kini sa kahiwian ug kasaypanan ang maong Iglesia sa iyang pagpanudlo. Ang nasulat sa mga Apostoles, (dili tanan nakasulat kay pipila lamang ang nagsulat) tipik lamang sa gitudlo ni Kristo nga gisugo kanila ug sa ilang mga sumosunod pagwali sa tibuok kalibutan. Ug ang maong mga sinulat mahimong masayop nato sa pagsabut nga kinaugalingon busa gikinahanglan nato ang mga tinugyanang magtutudlo aron mahalikay kita paghisalaag ngadto sa kasaypanan. Kon ang eskwelahan nagkinahanglag magtutudlo nga maoy mo-esplikar sa libro mahitungod sa mga misteryo sa kinaiyahan, unsa pa kaha ang pagkagikinahanglan sa magtutudlo nga maoy mo-esplikar sa libro mahitungod sa kahulogan nga balaang pulong sa Dios nga mao ang Biblia! Ang Simbahang Katoliko lamang sa iyang kaugalingon maoy nangako pag-angkon sa pagkamatuod nga magtutudlo nga dili masayop alang sa mga butang tinuhoanon, dili ang tagsatagsa nga magbabasa sa Biblia. Sa pagkatinuod ang Iglesia Katolika nag-awhag sa tanan pagbasa sa Biblia. Kini maayo ug mapuslanon kaayo. Apan ang matag magbabasa kinahanglan motuo ug modawat sa itudlo sa Santa Iglesia ug dili sa iyang kinaugalingong paghubad ug pagsabut. Ang Biblia mismo nagsulti nga way kinaugalingong pagsabut nga tugotan. Si Apostol Pedro nag-ingon: “Sa hingbaloan kini una sa tanan, nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga magagikan sa kaugalingon nga pagsaysay” (2 Pedro. 1:20). Busa kinahanglan magpatalinghug kita sa mga sinugo nga magtutudlo. Si Kristo nag-ingon: “Ang magapatalinghug kaninyo, magapatalinghug kanako ang magasalikway kaninyo magasalikway kanako…
“(Luke. 10:16).Ug ang dili magpatalinghug sa iyang sinugo nga mao ang Iglesia, “Isipon mo siya nga Hentil…” (Mat. 18:17). Ang unang mga Kristohanon sa way pay nasulat nga bisan usa ka tudling sa Bag-ong Tugon duna nay hingpit nga giya sa angay tuhoan nga mga pagtulon-an. Wala silay libro nga maoy gisaligang mogiya kanila mahitungod sa mga pagtulon-an ni Kristo. Ang gisaligan nila mao ang Iglesia kun Simbahan ug “nagpadayon sila sa mga pagtulon-an sa mga Apostolese” (Buhat. 2:42). Busa nagpasabut kini nga ang opisyal nga mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga Apostoles ug mga sumosunod niini anaa sa Simbahan ug diha nang daan bisan sa wa pay bisag usa ka libro sa Bag-ong Tugon nga nasugdan pagsulat. Ug ang maong opisyal nga mga pagtulon-an giampingan ug gi preserbar kini sa Simbahan ug gidawatdawat pagpanudlo sa mga tinugyanan niini nga mao ang mga obispo ug kaparian. Ang mga Apostoles ug unang mga Kristyanos kanunayng manudlog mga piniyalan nga mga pari aron mao usab ang manudlo ug modumala sa ubang mga tinun-an sa matag dapit nga ilang adtoan. Si San Pablo nagsulti sa iyang sulat kang San Tito sa pag-ingon: “Tungod niining hinungdan gibilin ko ikaw sa Creta aron ipahimutang mo ang mga butang nga nakulang ug sa pagtudlo og mga pari sa tagsatagsa ka lungsod ingon sa gisugo ko kanimo” (Tito. 1:5). Busa tin-aw nga adunay mga pari nga itudlo sa matag lungsod ug sa ingon nga paagi adunay mapadayonon nga ling-on sa mga magtutudlo nga tinugyanan ug pinili alang sa maong gimbuhaton. Ug sumala sa laing pahayag ni San Pablo sa iyang sulat kang San Timoteo siya nagkanayon: “Ug ang mga butang nga hingdunggan mo kanako sa atubangan sa daghang mga saksi itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon nga makahimo usab pagpanudlo sa uba” (2 Tim. 2:2). Ang mga magtutudlo tinudlo ug tinugyanan gayud. Sa ato pa, bisan kon wala pa ang Biblia ang Santa Iglesia mapadayon gihapon pagsangyaw sa mga pagtulon-an sa atong Ginoong JesuKristo. Kini nasulayan sa mga katuigan nga wala pa masulat ang Bag-ong Tugon sa Biblia ug usab sa lain pang daghang katuigan nga wa pa maimbento ang kahimanan pag-imprentag Libro sugod sa mga tuig 1450 ug malisud pa kaayo alang sa katawhan pagbaton og kopya sa Biblia. Ang Iglesia Katolika mibarog ug nanudlo nga mapadayanon diin ang mga kamatuoran diha magagikan kaniya ubos sa giya sa Espiritu Santo ug sa kanunayng pag-uban ni Kristo. Busa si San Pablo nagkanayon nga:
“Ang Iglesia sa Dios nga buhi haligi ug patukuranan sa Kamatuoran”
(1 Tim. 3:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.