Bunyag

Bunyag

Bro. G-one T. Paisones, CFD, CFLAMP, CTD

Pasiuna:

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

Ang bunyag mao ang Sacramento diin kahugasan kita sa atong mga sala

(actual ug original sin kon salang panulondon.) CFD Manual (2011) page 50

Apan ang bunyag mao usab ang ika-upat sa ranking sa paga atakihon

sa mga kaigsoonan tang protestante (hinoon dili tanan).

 

Pagsupak:

Eze. 18:20 Ang anak dili magpas-an sa kasal-anan sa amahan

Roma 9:11 Bata wala pa nakahimog maayo o dautan

1 Juan 3:4 Ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod

Tubag:

Lam. 5:7 Ang among amahan ang nakasala ug giantos namo ilang kadautan

Salmo 51:5 “Ako natawo sa kasal-anan, ug sa sala gipanamkon ako”

Job. 14: 1,4 (KJV-C) Ang ianak sa babaye puno sa kasamok / dili hinlo

Job 25:4 (KJV-C) Natawo sa babaye dili hinlo

Isa. 48:8 Masupilon sukad pa sa pagkahimogso

Gen. 8:21 (KJV-C) Kay ang kasing2x sa tawo dautan sukad pa sa iyang

pagka bata

Roma 5:12,14 Ang sala nisulod sa kalibutan tungod sa usa ka tawo

Roma 5:19 Tungod sa sala sa usa ka tawo; daghan ang nahimong

makasasala

1 Cor. 15:21 Tungod sa usa ka tawo miabot ang kamatayon

1 Ped. 1:18 Nasunod ang sala sa katigulangan

 

 

Pagsupak:

Mar. 16:15-16 Ang bunyagan walihan pa og patoohon

Buh. 2:38 Pahinulsolon una ayha bunyagan

Mar. 9:42 Ang gagmayng bata nagsalig sa Dios

Mat. 18:6 Gagmayng bata nag too kang Jesus (Letra-4-Letra)

Mat. 21:16 Masusu adunay pagtoo

Buh. 2:38-39 Ang saad alang usab sa mga bata

Juan 3:5 Gawas ang tawo matawo pag-usab sa tubig ug espiritu

dili siya maluwas

Juan 16:21 Ang bata tawo

Buh. 22:16 Busa pagpanunyag na aron kahugasan ikaw sa imong sala

Gal. 3:27 Bunyag pagsul-ob ni kang Cristo

Col. 2:12 Tungod sa bunyag gilubong ug gibanhaw kita uban kang Cristo

1 Ped. 3:21 Bunyag makaluwas tungod sa pagkabanhaw ni Cristo

1 Cor. 12:13 Ang bunyag nakapahimo sa tawo nga Cristohanon

 

 

Pagsupak:

Gen. 17:12-14 / Liv 12:3 Gituli ang bata nga lalaki sa 8 ka adlaw pa ang bata

Col. 2:11-12 Ang bunyag mao ang bag-ong circumcision (Wala diay babae?)

Paagi sa pagbunyag:

1)   Immersion = pagtusmaw  Rom. 6:4, Buh. 8:38-39

2)   Aspersion = pagbisibis  Eze. 26:25,  Heb. 10:22

3)    Pouring = pagbubo  Isa. 44:3,  Buh. 9:16-18

 

Ang bunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo nagkahulogan og “pinaagi s

 gahom ug mando ni Jesus” tungod kay ang ngalan nagpasabot man og gahom kun autoridad

 

Teknon; Teknois; pariha lang kini sa Teknion (Grego nga pulong nagpasabot nga bata kon gagmay nga bata)

 

Tubag:

1 Cor. 12:13 Ang bunyag para sa tanan

Mat. 19:14 Ang gingharian sa Dios para usab sa mga bata

Mar. 10:14 Ang bata ipaduol ni Jesus kay ila ang gingharian sa Dios

 

 

Pagsupak: (From CFD Module, 2011)

Buh. 10:48 Ang formula nga gamiton sa pagbunyag mao ang ngalan

ni Jesus ug dili trinitarian, “Busa misugo siya nga bunyagan

                sila sa ngalan ni Jesu-Cristo

Tubag:

Buh. 3:6  “Ug si Pedro miingon, walay akoy salapi o bulawan, apan

                hatagan ko ikaw niining ania kanako:  sa ngalan ni Jesu-Cristo

                nga Nazaretnon, lakaw

Buh. 4:7  “Unsa bang gahoma ang anaa kaninyo, ug kinsa mang ngalan

                ang gigamit ninyo?”

Buh. 19:1-5 Gigamit usab kini aron pagpalahi sa bunyag ni Juan

Mat. 28: 19 apan ang pulong nga gamiton kadtong gitudlo ni Jesus,

ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa

                Espiritu Santo

 

 

Pagsupak:

Mat.  3:11-16 Si Jesus daku na nga gibunyagan

Tubag:

Act. 2:38-39 [Buhat] (CEV) Children {TEKNON} which also includes infants

Luk. 1:59 Nag proweba nga ang TEKNON  nahilakip niini ang mga

masuso nga bata

Buh. 16:15 Bunyag sa tibook panimalay (oikos)

Buh. 16: 30-33 Bunyag sa tibook panimalay sa tigbantay sa karsel

1 Cor. 1:16 Bunyag sa tibook panimalay (oikos) ni Estephanus

Juan 4:53 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

1 Cron. 10:16 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

Gen. 36:6 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

 

 

Pagsupak:

Mat. 3:16 Si Jesus mihaw-as human bunyagi

Buh. 8:36-38 Nabunyagan nga may daghang tubig

Roma 6:3-4 Ang bunyag mao ang paglubong

2 Har. 5:14 gilubong “dipped” sa Grego – baptizo

Tubag:

Mar. 7: 3-4 Dinhi makita nato sa Grego nga ang “baptizo” gihubad

ug “wash kon hugas”

Buh. 2:41 bunyag sa 3000 ka tao (Archeological Proof)

Buh. 9: 16-18 Bunyag sa sulod sa balay

Buh. 16:33 Bunyag sa balay sa mga tagbalay

Tibuok panimalay gibunyagan:

Buh. 16:15,  Buh. 16:33,  1                 Cor. 1:16; 1 Cor. 10:2,                  Exo. 12:37

 

 

Church Fathers Teaching

(Pagtolon-an sa mga Sumusunod sa mga Apostolis)

 

 

 

 

Bunyag (Book of Reference)

àAng Bantayang Torre (Saksi ni Jehova) [May 15, 2005] page 26-27. Act 9 {Dinhi atong makita nga naa sa balay nga walay swimming pole}

àThe Complete Book of Bible Knowledge, Mark D. Taylor, page 306

 

 

 

 

 

 

Tito 3:5-6 Gibubuan ang Espirito Santo kanako

Heb. 10:22 Nasabligan ang akong kasing2x

Eze. 36:25 Bubuan ko kamog tubig

Efe. 5:26 Hugas sa tubig uban sa pulong

 

 

 

Infant Baptism – Biblical Reasoning

 

Replacement of Circumcision (Puli sa tuli)

Gen. 17:10-14 The covenant of God with his people Israel was a

physical sign – circumcision

Liv. 12:3 Eight days old na ang bata kini pagatulion

Col. 2:11-12 (BKK, Living Bible) Ang bunyag maoy puli sa tuli

 

Clothed in Christ (Pagsul-ob kang Cristo)

Gal. 3:27 baptized into Christ have put on Christ

 

Washing of Sin

Act. 22:16 bunyag hugas sa sala

 

Makaluwas Pinaagi sa Pagkabanhaw ni Cristo

1 Ped. 3:21 (Jerusalem Bible) Baptism which saves you now

Mat. 19:14/Mar.10:14 The kingdom of God belong to Children

 

Made us Christian

1 Cor. 12:13 Kita gibunyagan diha sa usa ka lawas

Efe. 5:23 Ang Iglesia (Simbahan) mao ang lawas ni Cristo

 

Can Read Implicitly (Kini mabasa nga masabot diha sa Biblia)

1 Cor. 10:2 “Pinaagi sa panganod sa dagat gibunyagan silang tanan

 

 

 

Supporting Verses

 

Juan 3:5 Unless one is born of water and Spirit, he cannot enter the

kingdom of God

Juan 16:21 Bata tawo

Buh. 1:4-5 Bunyagan kamo sa Espiritu Santo

Buh. 2:17-18,33 Espiritu Santo gibubu diha kaninyo

Tito 3:6 Espiritu Santo gibubu

Mat. 18:10 Gagmay’ng bata nagtoo

Buh. 19:1-5 Bunyag ni San Juan Bautista gipaotro

 

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

 

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.