Welcome and Mabuhay to 38th Annual Convention of Catholic Faith Defenders National

10920958_908808025818389_9054070200423299552_n (1)

Si Maria nga Walay Buling sa Sala

Retrieve form; http://katoliko-bisaya.blogspot.com/2012/07/si-maria-nga-walay-buling-sa-sala.html

 

ni: Fr.Ramon Oncog

(hinikay ni: Bro.A.S.)
PANGUTANA:

Nganong moingon man ang Simbahang Katoliko nga si Maria walay sala nga matud pa sa mga dili-Katoliko, Padre, nga  mabasa man sa Biblia nga ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios (Rom. 3:10-12, 23; 5:12) unya si Maria mismo miangkon pud nga siya giluwas (Lk. 1:47)? Tinuod ba nga ang doktrina sa putli nga pagpanamkon ni Maria minugna lang ni Papa Pio IX niadtong Disyembre 8, 1854?
TUBAG:

 

Photo credit: www.catholictradition.org

        Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma nagpadayag nga ang “tanan” nakasala. Sa orihinal nga Griego, ang pulong “tanan” mao ang pulong “pas”. Sa Biblia, ang pulong “pas” gigamit sa paagi sa pagsulat nga gitawag ug hyperbole o palabaw. Busa, ang “pas” wala magpasabot ug “sa matag panahon o kada usa ka higayon o walay pagpinig (exception)”. Pareha ra kini sa pag-ingon sa atong Ginoo: “Walay maayo gawas sa Dios” (Lk. 18:19). Apan sa laing higayon miingon siya: “Ang maayong tawo magsultig maayo…” (Mat. 12:35). Gisukwahi ba sa Ginoo ang una niyang gisulti? Wala. Migamit lang siya ug hyperbole aron pagpadayag nga ang tanang kaayo gikan sa Dios. Tungod niini, maingon nato nga usab ang pulong “tanan” o “pas” modawat gihapon ug exception. Pananglitan, sa I Cor. 15:22 si San Pablo miingon: “Kay ingon nga nangamatay ang tanang (pas) mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa sa Adan…” Apan, sayud kita nga dihay mga tawo nga wala makasinati ug kamatayon – si Enoch (Gen 5:24; cf. Heb 11:5) ug si Elias (II Hari 2:11). Sa samang paagi, sa pag-ingon ni San Pablo nga ang tanan nakasala, adunay gipinig – ang Mahal nga Birhen Maria.
            Apan, nganong miingon man si Maria mismo nga ang Ginoo mao ang iyang Manluluwas (Lk. 1:47)? Ug wala pa unta siyay sala, nan wala unta siya magkinahanglan ug manluluwas! Sa iyang pagdeklara (wala siya nagmugna) sa dogma sa Immaculada Concepcion niadtong 1854, si Papa Pio IX pinaagi sa apostolic constitution Ineffabilis Deus miingon: We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful.” Sa laktud nga pagkasulti, si Maria nahimong putli, walay buling sa sala, tungod sa pahanungdan sa Ginoong Jesus. Tungod niini, makatawag si Maria kaniya nga iyang Manluluwas. Sama natong tanan, giluwas si Maria sa Ginoo. Apan, samtang maluwas kita unya pa pohon niining kinabuhia, si Maria giluwas sa panahon nga siya gipanamkon didto sa tagoangkan sa iyang inahan (nga si Santa Anna).
            Hinumdumi nga alang kanatong mga Katoliko, si Maria mao ang katumanan sa saad sa Dios sa Gen. 3:15: “Himoon kong magdinumtanay ikaw [ang Yawa] ug ang babaye…” Ang babaye nga magdala sa Manluluwas adunay hingpit nga pagdumot sa Yawa, ug busa importante nga ang Yawa walay gahum ibabaw kaniya bisan magamay. Sa laktud, kinahanglan nga wala siyay sala. Mao kini ang hinungdan nga gitawag si Maria nga “puno sa grasya” (Lk. 1:28). Sayran nato nga ang grasya mao ang tambal ug pangkontra batuk sa sala. Sa orihinal nga teksto sa Griego ang pulong nga gigamit “kecharitomene”. Usa kini ka verb sa past perfect tense, ug busa nagpasabot ug usa ka kondisyon o estado kaniadto nga nagpadayon hangtud karon. Ang pulong “kecharitomene” nagpasabot usab nga ang pagka puno sa grasya ni Maria usa ka espesyal o nilain nga gasa alang kaniya gikan sa Dios. Sa tibuok Balaang Kasulatan siya lamang ang giila nga kecharitomene.

Usas mga Punoan sa Iglesia ni Cristo, Mibulag human Maila kon unsa kini!

Usas mga Punoan sa Iglesia ni Cristo, Mibulag human Maila kon unsa kini!

Courtesy of Bro. Allan O. Salada

(Pinupo ang unod gikan sa sidestreets Magazine,
 
 
Abril 1982 pahina 6-9 ug gikan ni Gng. Aurora Piasan)
Si Dr. Melanio P. Gabriel mao ang President of the Head deacons sa Iglesia ni Cristo, siya mao ang labaw’ng Tigdumala sa tanang mga lay leaders sa tibuok Nasod ug bisan sa gawas sa nasud sa mga INK, nahimong deakono sa maong pundok sa duha ka kongregasyon nga labing kubos may sakop nga mga 6,000. siya maoy tigpasiugda sa pundok sa mga minyo sulod sa INK nga gitawag og “buklod”. Siya usab ang tigsusi sa kalihokan sa tanang mga Ministro sa INK sa Tibuok Nasud, labot pa niini siya gitudlo pa gayud nga Chief of the secretariat sa Central office ug piniyalan sa mga butang nga confidential and not so godly things. usa usab siya sa mga punoan sa Family Planning, ang Medical and Global clinic.
 
 
Si Dr.Melanio Gabriel usa gayud ka Doctor sa Medisina, nakagraduwar siya sa tuig 1960 sa UP, usa sa mga napulo ka mga batan-on nga nakakuha sa labing taas nga grado. Natawo siya sa Marso 24, 1937 sa Tondo, Manila. Naminyo siya ni Carolina A. Tiangco, kinsa duna silay upat ka mga Anak. duna silay kaugalingong Ospital nga anaa sa Ronn-Carmel 115 M. Ponce, Caloocan City. Ang iyang Asawa Doctora usab. Ang iyang pagkasakop sa INK nagsugod sa iyang Apohan nga giila nga usa sa unang mga sakop sa INK sa tuig 1915, sanglit giila man nga natukod ni Felix Manalo ang INK sa 1914.
 
 
Ang Iglesia ni Cristo (ni Manalo) nagtuo ug nagtudlo nga si Kristo tawo ug tawo lang gayud, dili Dios.
Si Dr. Gabriel miingon, “bisan unsa pa ang imong kahimtang ug paghupot sa tag-as nga ranngo ug mga titulo- apan kon si Kristo, dili nimo Ginoo ug Dios- kawang ang tanan! Ang Dios gayud maoy hinungdan sa akong paggula sa INK, bisan pa sa hataas kong katungdanan sa INK, apan wala ko hikaplagi ang matuod gayod nga kalinaw. Apan unsa man tuod ang imong mapaabot nga kalinaw kon ikaw nagpasipala ug nagpahiubos ni Kristo, ang Anak sa Dios? Dili lang kay nasamok ko sa dili diniyos ko nga kinabuhi kondili sa mga kauban kong dagkong mga Punoan sa INK kinsa mipasibantug nga ang among iglesia” mao ug wala nay laing matuod”. si Gng. Aurora Piasan kinsa taga Manila miasoy nga si Dr.Gabriel misalmot sa Catholic Charismatic (Renewal) sa Manila ug siya usa karon ka aktibo nga Lider ug nagdumalag mga Bible study sa iyang panimalay ug nangulo usab sa Charismatic sa Ali Mall sa Cubao nga tinambongan duol sa libo ka mga tawo. may programa siya sa estasyon sa Radio nga Katoliko ang Radio Veritas.
 
 
 
Si Dr. Gabriel Nakaangkon sa Panggukod sa mga INK ni Manalo, gisalikway siya uban sa iyang Pamilya ug gisabwag nga siya naghimog daghang mga “Pamakak” tungod sa iyang pagbulag sa INK. walay hunong ang makalilisang nga paghulga sa iyang kinabuhi. gisabwag ang mga tinumo-tumo nga sugid aron pagbuling sa iyang ngalan aron ang mga tawo dili na motuo kaniya. usa ka gabii sa bulan sa  Agosto, samtang nagsakay siya sa kotse kauban sa iyang Asawa, usa ka bomba giitsa ngadto kanila, maayo gani wala sila maunsa. kapin sa duha ka gatus niya ka mga paryenti nga sakop usab sa INK, gihulga nga kon mosunod sila ni Dr.Gabriel, mao usab ang ilang isilot, isalikway ug mahiagom sa iyang dangatan. laing dugoong hitabo didto sa Puerto Azul gisugat siya sa kanhi kauban niya sa INK, usa kanila misukmag kaniya ug gitionan siyag rebolber ug gipugos sa paggula sa maong dapit. Salamat nga usa ka Receptionist misiyagit sa kalisang, gumikan niini wala mahinayon ang makuyaw nga hitabo. “ug daghan pa kaayong mga Pugoso nga hitabo, apan nasayud ako nga nga ang Ginoo nanalipud kanako. wa’ sab ko mahadlok nga Mamatay, total ang kinabuhi ko naa na kaniya,” matud sa Doctor. Si Dr.Gabriel karon gibati sa tumang kaseguroan diha sa Matuod nga Pagtuo ug sa Pagdawat ni Jesukristo nga Ginoong Dios ug Manluluwas. kay ang Biblia nagtudlo nga ang tawo nga tawo lang, dili gayud makatubos sa kalibotan sa tanang mga sala,”.. matod pa sa Biblia: Ikaw tawo… ingon sa usa ka tawong kusgan nga dili Makaluwas?” (Jeremias 14:9).
 
 
ug Usa ra ang manluluwas nga mao ang Dios…” (Isaias 45:21). Sanglit si Kristo, Manluluwas, nan, matuod gayud siya nga Dios nga nagpakatawo (Juan1:1,14). “Nagtinguha ako nga kining akong testimonyo ug mga sinulat mahiabot unta kanila (mga INK). Nasayud ako nga may uban kanila nga sa tago mitambong sa akong mga tigom. kadaghanan kanila sa among nabatian, nangatawo pag-usab sa bag-ong kinabuhi. sa pagkatinuod ang Pagsunod ni Kristo ingon nga imong Ginoo ug Dios, usa ka kasinatian nga dili katumbasan tungod kay diha ni Kristo ug uban ni Kristo mahuptan mo ang katagbawan!.

Larawang Ipabuhat

Larawang Ipabuhat

Ni: Bro. Allan Olano Salada

Catholic faith defender
PANGUTANA:

Unsa man ang gidili sa Dios sumala sa nahisulat diha sa Bibliya
mahitungod sa Larawan?nganong daghan mang mga larawan
sulod sa simbahang katoliko,daw maglibog na man lang kita kon
kinsa’y atong ampoan?”

( nangutana: Mrs. Helen Maluenda )


TUBAG:

Ang gidili sa Dios mao ang paghimo’g larawan sa mga diyos-diyos ug ang pagpaka-dios o pag-isip nga Dios sa usa ka larawan. wala idili ang paghimo’g larawan kon kini dili isipon nga Dios, kay ang pagsimba o ang pag-isip sa larawan nga usa ka Dios, sala nga daku ug ginganlan kining salaa og “idolatriya” ( worshipping of idols ). ang mga diyos- diyos mao ang nagrepresentar sa mga butang nga dili tinood (1cor.8:4)

kini ang gidili sa Dios. mga diyos- diyos sila si Camus, Milcom, Astaroth
(babayeng diyosa ), Moloc ( 1 hari 11:5-7, 33). sila si Baal ug si Nebo maoy ilang mga diyos- diyos kun bakak nga bathala ( isaiah 46:1) ; kini ang gidumtan sa Dios nga mga larawan, kun mga diyos- diyos.(deut.16:22).

apan ang Dios nagpabuhat usab og mga larawan nga sagrado, sama sa anghel kun kerubin nga ibutang masigkakilid sa altar aron sa pagpaila
sa pagka-anaa sa Dios ug timaan sa pagka-balaan niini (ex.25:18-22).
mga linilok nga larawan nga gihimong dayan-dayan sa Templo
(Ez.41:17-19). si Josias gisugo sa Dios sa paglumpag sa tanang mga diyos-


diyos, apan ang monyumento sa tawong Balaan sa juda wala
niya ipaguba sanglit dili man kini diyos- diyos (2hari23:15-19).may larawan usab nga linilok sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios,
ug maluwas ang tanag hipaakan sa bitin kon motan-aw sa maong larawan(Num.21:8).Gipaputol- putol sa Dios ang maong larawan sa dihang gisinayop kini pag-ila sa mga tawo (2hari18:4). si josue nag-ampo nga naghapa atubangan sa maong arka kun altar nga adunay larawan sa kerubin (josue7:6). maingon nga si moises nagpatindog og larawan sa

kamingawan, si Jesus usab pagapatindogon usab og larawan sa samang paagi. busa buhatan usab si Jesus og larawan ( jn.3:14 ). si Jesus wala magsalikway ug wala magpasipala sa larawan ni cesar sa iyang pag-ingon: “ihatag ni cesar ang iya ni cesar ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios!” ( mat.22:19-22 ). ug sa bag-ong tugon gihisgutan usab ni san pablo ang larawan sa kerubin kun anghel ( heb.9:5-11). ug ang arka sa

kasabotan nga adunay larawan sa kerubin giprosisyon usab ug nanayaw pa gani sila pahinungod sa Dios nga matuod ( 2sam.6:13-19 ; 1cron.15:28-29). busa ang mga tawo nga nag-atubang sa larawan sa ilang pag-ampo wala magasimba sa larawan kundili sa gilarawanan o gisimbolohan niini, kay si ezequias nga naga-ampo ug nagasimba sa Dios nga nag-atubang sa larawan sa kerubin ug gidungog ang iyang pag-ampo

( 2hari19:15-19 ). busa wala magdili ang Dios kanato sa pag-atubang sa larawan nga sagrado diha sa atong pag-ampo kay dili man kini sila mga diyos- diyos ug wala nato sila isipa nga mga dios! kay usa raman ka Dios ang among gituohan. ang mga Anghel ug mga santos nagahulagway sa

presensya sa Dios kinsa naghimo kanila nga mga santos kun balaan, busa ayaw katingala nganong daghan mang mga larawan sa mga anghel ug mga santos sulod sa templo kun simbahan, ug duna ba kitay mabasa sa Biblia nga ang templo sa Dios gisudlan sa daghang mga larawan sa mga santos ug mga anghel? anaa kana mabasa sa ezequiel 41:17-19!.. ug nagpadayag kini sa kabalaan sa maong dapit. ayaw lang pag-ampo sa larawan, kay wala kini gitudlo sa sta. iglesya, sangpit lang sa panabang sa gilarawanan niini! tungod kay wala man kamoy larawan ug nag-atubang man lang kamo sa bongbong sa inyong pag-ampo, ayaw
sangpita ang bongbong kay dili na makadungog! wala man kami nagsaway kaninyo nga nag-atubang sa bongbong sa inyong pag-ampo kay wala man kamo’y mga larawan, kamo rama’y misaway kanamo ug nagbutang-butang kanamo nga among gipaka-Dios ang mga larawan! hunong na intawon kamo sa inyong paghukom ug pagbutang- butang, kay wala gayud intawon kami nagpaka-Dios sa mga larawan wala kana gitudlo sa simbahan inyo lang kanang buot-buot ug butang-butang


kanamo busa inyo lang kanang panudlo ug subaya ang unsa’y saktong gitudlo sa simbahang katoliko ug dili sa mga pipila ka mga tawo nga nanudlo nga dili maoy gituohan nga hiniusa sa simbahang katoliko nga makita ang iyang gipanudlo sa among opisyal nga mga basahon mahitungod sa mga doktrina niini!.. busa ayaw liboga ang imong kaugalingon! tuhoi lang nga may usa ka Dios, usa ka Simbahan nga iyang gitukod nga mao ang santa iglesya katolika, ug usa ka bunyag ug usa ka pagtuo!(eph.4:4-6)

usa ra gayud ang matuod nga Relihiyon nga iyang gitukod ( mat.16:18 ), kay wala siya magtukod og daghang mga Relihiyon nga nagkasumpaki ang mga pagtulon-an, kay ang Dios, Dios sa kahusay ug kalinaw og dili Dios sa kasamok og pagkabahin-bahin ( 1cor.14:33 ) ug ang mga naghimo sa pagkabahin- bahin dili iya sa Dios kundili sa mga sekta nga tinukod lamang og ordinaryong tawo nga dili si kristo ug kini sila namahawa gikan sa tinuod nga simbahan nga iya ni kristo ug maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin (1 jn.2:18-19; jude1:18-19 ). kanang mga panyo nga gigamit nato pagpahid sa larawan ug relikyas kun mga butang nga may kadugtongan sa mga santos ug sa Ginoo, ang panudlo ana sa simbahan ug gitoohan sa mga tawo nga nasayud niining gitudlo mahitungod niana bisan wala kana absolutamente gisugo sa simbahan mao nga dili kay ang mismo nga bato ug kahoy ang may gahom nga naghatag kanato sa bendisyon ug kaayohan niana o ang bato ug kahoy mismo didto gipunting ang atong pagtrapo niana kundili sa maong gilarawanan! ug nag-agda kini kanato sa pagtahod kanilang girepresentasyonan niini. kun may maghatag man niini og milagro kana gikan sa Dios mismo nga nagmilagro niana ginamet ang mga butang og kini gibansay ug nahitabo na kaniadto. pananglit ang Dios naghatag og milagro pinaagi ni apostol pablo ang unang pari ( roma15:16 ) pinaagi sa panyo ug tapis lang gigamit sa Dios kining mga butanga isip instrumento nga makita sa kaayohan sa mga tawo ug gibugaw ang mga yawa..( buhat 19:11-12 ) sabton ba nato nga nasayop ang Dios ug si apostol pablo kay gamilagro sila ginamit ang maong mga butang? ug sama ni father suarez nga ang Dios naghimo’g milagro pinaagi kaniya sa pagbanhaw sa maong patay nga lawas didto sa america? ug dili sila mismo ang gahimo sa milagro kundili ang Dios nagbuhat niini pinaagi kanila? kay wala man sila’y gahom hasta ang butang sa paghimo niini kundi ang Dios? laen pa, may babaye nga gitalinug-an sulod na sa daghang mga katuigan apan tungod sa iyang dakung pagtoo mihikap lang siya sa bisti ni kristo
(Mateo 9:20-22). bisan gani ang anino o shadow lang ni apostol pedro ug

sa ubang mga apostoles ang Dios naghimo’g milagro sa pag-ayo sa masakiton.(buhat 5:11-15).kadtong bitin nga tumbaga nga gihimong instrumento sa Dios sa paghimo’g milagro sa mga katawhan sa israel niadtong napaakan sa mala nga bitin og ang motan-aw niini dili mamatay kundi maayo kadto gumikan sa Dios og dili sa larawan sa bitin mismo.(kaalam16:5-7 ; salmo 72:12) ug ang mga sagrado nga mga butang makabalaan kini niadtong migamit niini sa balaanong paagi. (kaalam6:10 ;mat.7:6) may larawan gani nga gigamit sa Dios alang ni david nga nagluwas sa iyang kinabuhi ug kadto dili larawan sa mga diyos- diyos kay ang Dios dili man mahitabo nga makasala! ( 1samuel 19:15-17 ) ug duna gani larawan sa anghel kun balaan nga gigamit sa Dios nga dili diyos- diyos nga may kalainan sila kay naghimo ang Dios og milagro sa iyang larawan nga dili diyos-diyos atubangan og uban sa larawan nga si dagon ang diyos- diyos sa mga paganong larawan diha sa ( 1sam.5:4-9 ) diin ang larawan sa anghel nga sama sa dagway sa tawo nakalumpag sa larawan ni dagon ug maoy hinungdan nga nakapasakit sa mga filistihanon nga mga pagano ug ilang giuli sa mga israelita ang larawan sa anghel kay gisilotan sila sa wala’y pagtahud niini.. so may kalainan sa duha ka klase sa maong larawan sa diyos- diyos nga si dagon ug ang larawan nga dili diyos- diyos nga iya sa Dios nga girepresentahan sa tinuod nga pagkamao nga gilalarawanan! ug sumala pa diha sa (galatia 3:1) sa bibliya nga hubad sa atong mga kaigsoonang mga protestante nga ginganlan og tyndale version gisulat didto picture of Jesus Christ died on the Cross. ug sa amplified version of the Bible sa (Gen.1:26) giingon and God said let us
(father,son and holy spirit) make mankind in our own IMAGE after our likeness! busa ang tawo larawan usab sa larawan sa Dios nga gihulagway, busa kun ang tanang larawan gidili absolutamente wagtanga ang imong kaugalingon ug patya kay ikaw gihimo sa Dios sama sa iyang larawan og mismo ang Dios nakasala kay naghimo man siya’g larawan, pero dili kana mahitabo kay ang Dios dili makasala og ang ato lang pagsabot sa biblia maoy wala nagkatakdo og nasusi pag-ayo ang matuod nga panudlo! busa dili tanan larawan diyos- diyos!

Procession sa Dios nga anaa sa Bibliya:


victory procession – 2cor.2:14 ; col.2:15 (Good news bible)

Procession of God -salmo 68:24-25 (New international Version Bible )

funeral procession – luc.7:11-12 (Good news)

procession sa Altar dala ang sanga – salmo 118:27 (Bibliya sa kristohanong katilingban)

marching procession uban sa larawan sa anghel sa arka – 2sam.6:13-15  (Tyndale version)

Festal procession – psalm118:27 new international version.

PBMA Ruben Ecleo Sr.

PBMA Ruben Ecleo Sr.

By Bro Allan Salada

Ruben Ecleo Sr. and his Wife Rep. Glenda


Pangutana:

Ang akong pangutana i-premise nako sa Exodus 20:7 nga nag-ingon: ayaw gamita  ang akong ngalan sa dautang tuyo silotan ko ang bisan kinsa nga magpasipala sa akong  ngalan, so klaro kaayo nga adunay naigo niini, usa ka tawo nga founder sa laing tinuohan nga mao si Ruben Ecleo Sr. nga naa sa PBMA nga nagpaila nga Dios siya. Kay grabe duna koy amigo nga karon nagkita me, usa siya ka PBMA, ako siyang gikobenser gayud. So ang punto ani pangutana nako kay kini si Ruben Ecleo niangkon man nga siya Ginoo, naa ba goy Ginoo nga makita nato? unya ang Senior namatay? kay sumala sa Roma 6:9 ang Dios nabanhaw ug dili na siya mamatay pag-usab? so palihog kog komentaryo ug patin-aw?

Dinagatnon Worship Divine Master Ruben Ecleo Sr.
Tubag:

Kining Philippine Benevolent Missionary Association (PBMA) natukod kini niadtong Marso 1965 sa San Jose Dinagat Surigao del Norte. unya ilang pasiuna nga pamahayag nga kini, usa lang gayud ka kapunongan nga panig-igsoonay nga usa ka klase sa panag-igsoonay  o organization. pero nalambigit na nila ang mga tinohoanong mga doktrina. Usa sa mga tinohoanong doctrina nga Fundamental og lig-on kaayo para nila nga kadto si Anhing Ruben Elceo Sr. mao gayud kadto si Ginoong Hesukristo nga mianhi pagbalik sa kalibotan unya giangkon usab ni Ruben Ecleo Sr. nga siya mao ang Divine Master si Hesukristo nga nahimong tawo pag-usab diha sa persona ni Ruben Ecleo Sr. nga si kristo natawo o nagsul-ob pag-usab og lawas nga mao siya si Ruben Ecleo Sr. Unya ang maong

pangangkon napaltos o napakyas kay siya namatay og nga ang iyang sang natura o kalihokan, kinaiya dili man matukma niining Hesus nga atong gitoohan nga manunubos o manluluwas nga Dios nga nagpakatawo. kay mao lage imo mang gihisgutan nga ang atong Ginoong Hesukristo human mamatay, nabanhaw og dili na siya mamatay pag-usab, unya misaka siya sa langit naglingkod sa toong kamot sa Amahan og imo nang gihisgutan ang Roma 6:9 nga siya namatay si Hesus, nabanhaw, buhi karon og dili na mamatay pag-usab. mao nga kun si ruben ecleo mao pa ang Kristo nga tinuod, dili na unta to siya mamatay pero namatay man. unya inig-balik ni Kristo matod pa: makakita ang tanang mga tawo gikan ni adan ug ni eba hangtod ang kataposang tawo nga matawo sa kalibotan, inig-balik ni Hesus makakita ang tanan. unya wamay nakakita ni ruben ecleo didto sa ubang nasud sa america, africa o kaha sa tibuok china ba ron, dinhi raman sa sugbo ug sa ubang lalawigan sa silingan nato pero dili pod tanan mga pilipino nakakita, bisan ako sa iyang personal nga pagpakita wala gani ako nakakita. atong makita nato diha sa Pinadayag 1:7 niingon: ania karon inig-balik ni Hesus pag-usab gisapwang siyas mga panganod ug ang

PBMA SHRINETANANG MGA MATA MAKAKITA KANIYA ug kadto silang naglansang kaniya ug ang tanang mga banay, tanang tawo sa yuta managsubo tungod kaniya ug mao gayod kini Amen. mao ning mabasa nato sa Pinadayag 1:7. busa bisag niining nalang puntoha ug dili lang ta motandog og lain, makaingon kita nga kadtong pangangkon nga siya si ruben ecleo sr. mao ang Kristo nga matawo pag-usab dili gayod tinuod ug kay dili man tinuod, dili kita angay magpadala sa mga gipanudlo sa mga dili tinuod kay mao lagi kana nga ania sa basahon ni propeta jeremias 44:28 nag-ingon ang atong Ginoo: kinsa man ang mga pulong nga mulongtad ang ako bang pulong o ang ila ba lang sa tawo? mao nga gipapili ba kita kun hain ang atong saligan ug tuhoan ang pulong ba sa Dios o kini bang pangangkon sa tawo? busa saligan nato ang gisulti ug pagpamatuod sa Ginoo kay sa tawo nga pulos pangangkon apan wala nahitakdo ang iyang pagpamatuod sa kasulatan nga mao ang pagpamatuod sa Dios ug kana nahimo lang kanila nga bakakon nga muhatod sa tawo sa sayop nga pagtuo ug pagpanudlo nga modala sa kalaglagan nga walay katapusan.
(2pedro2:1-5; pinadayag 20:10;mateo 24:23-24,11)

GERRY SOLIMAN’S INTELLECTUAL DISHONESTY

GERRY SOLIMAN’S INTELLECTUAL DISHONESTY

By Atty. Marwil Llasos, O.P.

A fellow Catholic apologist emailed me a link from the defunct blog of FRANKLIN LI accusing me and Reverend Father Arganiosa, CRS of conflicting views. Franklin Li is not original in his attacks; he merely parroted his master GERRY SOLIMAN’s ideas hook, line and sinker. The real culprit is Gerry Soliman.

In an article Mary as the Woman Clothed with the Sun of Revelations 12: Symbolical (sic) or Literal? posted in his blog with only two (2) followers, Mr. Soliman pitted my statement against Fr. Arganiosa’s to create the impression that we don’t agree on the identity of Mary as the woman clothed with sun in Revelation 12, and whether that identity of Mary is literal or symbolic. Here is what he said in his blog (http://solutions-finder.blogspot.com/2010/11/woman-clothed-with-sun-of-revelations.html):

“Let the infallible Church of Rome tell you. According to Atty. Marwil Llasos, a Roman Catholic apologist specializing on Mariology:

*

To answer Mr. Soliman, verse 2 of Revelation 12 does not in any way affect the dogma of the Immaculate Conception. Because, just like Mr. Soliman, we don’t interpret it literally.

*

I hold Mr. Soliman’s word that he does not interpret Revelation 12:2 literally. And so do we.

*

According to Fr. Abraham Arganiosa, another Roman Catholic apologist and comrade of Atty. Llasos:

*

I DIDN’T SAY THAT ‘THE WOMAN CLOTHE WITH THE SUN’ SOMETIMES REFERS TO MARY. IT REFERS TO MARY LITERALLY ALWAYS AND AT ALL TIMES BECAUSE SHE IS THE MOTHER OF THE KING OF ALL NATIONS.”

The intellectual dishonesty of Gerry Soliman is all too apparent to be ignored. He concealed the fact that Fr. Arganiosa and I were discussing two (2) different issues. Yet, Gerry Soliman, taking each of us out of context, made it appear that we were discussing one.

My comment, which Gerry Soliman fully knew, was concerned about the interpretation of “birth pangs” [or “birth pains”] in Revelation 12:2. Gerry Soliman cannot feign ignorance of that fact because he was totally aware that I was responding to his question which he posted in my blogs comments section on November 4, 2009. This is what he asked: “Your article here identifies Mary as the woman in Revelations 12:1ff. I would like to ask if this in any way affect the dogma of the Immaculate Conception? As you know God punished Eve by increasing her birth pains.” Again, on November 10, 2009, responding to Fr. Arganiosa’s comments, Mr. Soliman reiterated his question: “Right now, just like Sir Mars, I am still gathering some info. That’s why asked him if the birth pains would affect the Immaculate Conception dogma.” [See: http://bromarwilnllasos.blogspot.com/2009/10/mary-mother-of-church_30.html].

In my response dated November 9, 2009 to Mr. Soliman’s query, I said in part: This early, there are points of agreement already between his position and ours. However, there are also divergences. These will be expounded on the article I will post.”

Hence, from the very start, there is not the least iota of doubt that Mr. Soliman and I were discussing the “birth pains” mentioned in Revelation 12:2. My answer dealt with that issue, thus –

To answer Mr. Soliman, verse 2 of Revelation 12 does not in any way affect the dogma of the Immaculate Conception. Because, just like Mr. Soliman, we don’t interpret it literally. I hold Mr. Soliman’s word that he does not interpret Revelation 12:2 literally. And so do we.”

It is obvious from the context that I was explaining “birth pains” and not the identity of the apocalyptic “woman.” This is made clearer by the immediately preceding and succeeding paragraphs. Any one with at least an average reading comprehension skills would understand that. But not Gerry Soliman.

I invite the reader to validate for himself what I am saying by reading my article in toto at http://bromarwilnllasos.blogspot.com/2010/08/woman-in-revelation-12-part-ii.html. This should unmask the mendacity and intellectual dishonesty of Mr. Soliman which has further eroded whatever is left of his credibility in the field of apologetics. I understand that Mr. Soliman is a Certified Public Accountant and Certified Internal Auditor, professions that demand the highest standards of accuracy and honesty. More than that, Mr. Soliman is a Christian and Scripture tells us that “a truthful witness does not deceive, but a false witness pours out lies” (Prov. 14:5).

Let’s now proceed to the statement of Fr. Abraham Arganiosa which allegedly conflicted with my statement. This is what Fr. Arganiosa said: I DIDN’T SAY THAT ‘THE WOMAN CLOTHE WITH THE SUN’ SOMETIMES REFERS TO MARY. IT REFERS TO MARY LITERALLY ALWAYS AND AT ALL TIMES BECAUSE SHE IS THE MOTHER OF THE KING OF ALL NATIONS.”[http://thesplendorofthechurch.blogspot.com/2010/11/more-on-woman-clothed-with-sun.html].

Any objective reader will note that Fr. Arganiosa’s concern in that statement is the identity of the “woman” in Revelation 12. He was not discussing the interpretation of “birth pains” as I did.

Rev. Fr. Abraham P. Arganiosa, CRS was answering the question asked by a reader “if we will argue that Woman is sometimes Mary, because it has similarities with Mary…” to which Fr. Arganiosa replied, “I DIDN’T SAY THAT ‘THE WOMAN CLOTHE WITH THE SUN’ SOMETIMES REFERS TO MARY. IT REFERS TO MARY LITERALLY ALWAYS AND AT ALL TIMES BECAUSE SHE IS THE MOTHER OF THE KING OF ALL NATIONS. BUT AT THE SAME TIME ALLEGORICALLY IT REFERS ALSO TO ISRAEL WHICH IS THE ‘DAUGHTER ZION’ REFERRED TO BY GOD IN ISAIAH AND JEREMIAH.” Clearly, the question that Fr. Arganiosa answered was the identity of the “woman” in Revelation 12.

Gerry Soliman is once again unmasked for his intellectual dishonesty. There seems to be no end for this discernible pattern in Mr. Soliman’s style of apologetics. Mr. Isahel Don Alfonso, RN of the Catholic Faith Defenders of Davao also disclosed this foul tactic of Mr. Gerry Soliman, CPA, CIA. [http://catholiceternaltruth.blogspot.com/2011/01/solutions-finder-apologetics-finds-no.html].

No doubt, when Gerry Soliman disdainfully complained that his head was aching, well, it was to his own making. He was comparing apples with oranges. And here’s another reason for his head to ache.

Evangelicals are on a collision course regarding the Marian interpretation of Revelation 12. Mr. Soliman and his cohort Franklin Li absolutely denies any Marian reference to Revelation 12. Yet, fellow evangelicals with better academic credentials disagree.

Theology professor and published scholar Prof. Tim Perry admitted that “the case can be made for a fourth secondary referent: Mary” [Mary for Evangelicals (Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 2006) p. 112]. According to this author of Mary for Evangelicals, “There are grounds to read the heavenly woman as Mary, the maiden of Nazareth through whom God’s plan was realized not in heaven but in this world. But those grounds reside in Revelation only after it is placed in its context as Christian canon” [Ibid., p. 112].

I could hear Gerry Soliman’s rebuttal: “But Tim Perry is ecumenical!” So what? He reads the same Bible as you do but how come he arrived at a different conclusion? That should give you more head ache.

If you don’t accept an “ecumenical” Evangelical author, then what about an anti-Catholic and avowed critic of Catholic Mariology? Here’s what World Evangelical Fellowship categorically said:

“In the apostolic witness, there are only two references to her [Mary]. Paul spoke of the seed born of a woman (Gal. 4:4), and John told of the woman clothed with the sun who brought forth the manchild (Rev 12:1). Both depict the birth of Christ” [Paul G. Schrotenboer, Roman Catholicism: A Contemporary Evangelical Perspective, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1988), p. 92].

Who is telling the truth? The World Evangelical Fellowship debunked Mr. Gerry Soliman’s thesis. I already raised this issue before but Mr. Soliman has yet to prove that his and the WEF’s view are not at war with each other. They read and interpret the same Bible verses but the conclusions they arrived at are diametrically opposed. More aspirin for Gerry Soliman, please!

Gerry Soliman concluded that “Mary as woman clothed with the sun is not an apostolic teaching.” But what did the World Evangelical Fellowship say? “In the apostolic witness, there are only two references to her [Mary]. Paul spoke of the seed born of a woman (Gal. 4:4), and John told of the woman clothed with the sun who brought forth the manchild (Rev 12:1).” Whose words should I take? I’m having a head ache, too!

Another point that Mr. Soliman raised the issue that the Roman Catholic Church “didn’t have any official and infallible interpretation of it during the first 300 years of Christianity.” This is another manifestation of Mr. Gerry Soliman’s internal mental inconsistency, if not intellectual dishonesty. Mr. Soliman has vehemently maintained that the Roman Catholic Church did not exist for the first 300 years of Christianity; yet, now he is asking for an official and infallible interpretation of that Church which he said did not exist for the first 300 years! As Rodimus, Gerry Soliman claimed that the “the Church of Rome was founded only after 300 A.D.” [http://marwil-n-llasos.blogspot.com/2009/03/bereans-are-neither-here-nor-there.html].

Assuming arguendo that the Catholic Church did not have an official and infallible interpretation during the first 300 years of Christianity that the “woman” of Revelation 12 is Mary, so what? There was no need to officially and infallibly define it because there was no necessity for an interpretation as there was no controversy over that. And more importantly, there was no Christian canon of Scripture yet at that time! It is crazy for Gerry Soliman to demand for an official or infallible interpretation of the “woman” in Revelation 12 when the very canonicity of the Book of Revelation itself was being disputed!

In A Handbook of Christian Faith, John Schwarz stated that “[t]he final recognition and acceptance of the books of the New Testament cannot be dated precisely, as with the Old Testament, but it appears that as early as the middle of the second century there was already general agreement on twenty of the twenty-seven books – all except Hebrews, James, 2 Peter, 2 and 3 John, Jude and Revelation” [John Schwarz, A Handbook of Christian Faith (Grand Rapids, Michigan: Bethany House Publishers), 2004]. (emphasis added)

In his obscene haste to discredit the Roman Catholic Church, Mr. Gerry Soliman conveniently forgot that the canon of Scripture, both the Old and New Testament, was finally settled at the Council of Rome in 382 A.D., under the authority of Pope Damasus I and was reaffirmed on numerous occasions such as the Council of Hippo in 393 A.D. and at the Council of Carthage in 397 A.D. Pope Innocent I reaffirmed the canon in 405 A.D. in a letter to Bishop Exuperius of Toulouse. The second Council of Carthage in 419 A.D.  reaffirmed the canon of its predecessors and asked Pope Boniface to “confirm this canon, for these are the things which we have received from our fathers to be read in church” [see: http://www.ewtn.com/library/ANSWERS/DEUTEROS.htm].

Given the foregoing historical background, Evangelical professor and author Dr. Tim Perry concluded: “It is not surprising, therefore, to find that Marian interpretation of Revelation 12 begins in the fifth century, after the New Testament canon is fixed. As part of the New Testament Canon, Revelation’s depiction of the heavenly woman completes the biblical Marian material” [Tim Perry, Mary for Evangelicals (Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 2006) p. 113. Gerry Soliman admittedly has not read this book].

One final point. Mr. Gerry Soliman posited that “none of the church fathers during that time ever interpreted the woman as Mary. Some of the church fathers referred the woman as Israel, the people of God but never on Mary.” Mr. Soliman has suddenly become interested in the Church Fathers!

This point of Mr. Soliman is a non-issue. As already stated, the Book of Revelation has not yet been accepted into the canon in the early centuries of the Church. How could there possibly be an interpretation of the woman in Revelation 12 as Mary when the very inclusion of the Book of Revelation into the canon was itself being debated! Even if there is no mention of Mary as the woman in Revelation 12 in the earliest of the fathers who were closest in time to the composition of Revelation, yet the identification of Mary as the woman in Revelation 12 is “well attested in the patristic tradition of the Church.” The first extant citation is from the fourth century in Epiphanius. Steve Puluka explained that “this silence of the early evidence is as much a reflection of the dearth of material interpreting Revelation at all from the time period. The references to any aspect of the book are few and far between in the extant literature. But the tepid mention by Epiphanius demonstrates that the existence of a Marian identification of the woman in the same time period was widespread enough that he could not pass the text without comment on it.” [http://puluka.com/home/index.php?id=51#_ftn41].

Steve Puluka further notes: “Typical of later interpretation of the fathers is Oecumenius; indeed he is likely the source for many later fathers. Oecumenius clearly takes the woman as Mary. She is robed in the Sun of Justice, the moon at her feet is Moses and the Law which becomes the lesser light on the coming of Christ” (ibid., citing Oecumenius, 141-42).

Protestant Bible scholar Hilda Graef supports this. She records that Quodvultdeus, a disciple of Augustine, writing in the mid- to late- fifth century, made the first overtly Marian identification of the woman of Revelation 12. Graef likewise adds that it is not until the first half of the sixth century that Oecumenius, in his commentary on Revelation (the earliest extant commentary on the whole book), read the woman exclusively as Mary [Mary: A History of Doctrine and Devotion, Vol. 1: From the Beginnings to the Eve of the Reformation (London: Sheed and Ward, 1963) pp. 131-132; see also: footnote 61, Tim Perry, Mary for Evangelicals (Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 2006) p. 113].

Mr. Gerry Soliman’s conclusion that “Mary as woman clothed with the sun is not an apostolic teaching” has no leg to stand on. Even the World Evangelical Fellowship says exactly the opposite of the unfounded claim of Mr. Soliman: In the apostolic witness, there are only two references to her [Mary]. Paul spoke of the seed born of a woman (Gal. 4:4), and John told of the woman clothed with the sun who brought forth the manchild (Rev 12:1)” [Paul G. Schrotenboer, Roman Catholicism: A Contemporary Evangelical Perspective, (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1988), p. 92)].

That’s it, folks. Gerry Soliman is intellectually dishonest as he is unscholarly. Scholarship and intellectual honesty go hand in hand; and so is the opposite. And we see that opposite precisely in Mr. Gerald John P. Soliman, CPA, CIA.

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

ni:Bro.Allan O. Salada


Pangutana:

kining atong mga higala nga mga sabadista kun mga nagpahulay sa adlawng sabado, pirme mang mahimamat nato sa plaza og mura man siguro nga ila lang ning gilapas o wala lang nila siguro tahura ang ilang texto nga paborito kaayo. unya mangayo langko nimo kun unsaon ni nato pagpasabot nga pirme mani silang galaroy-laroy sa adlawng sabado? kay miingon dinhi sa exodu 20:8, hinumdumi ang adlawng igpapahulay ug balaan kini. dayon gilig-on gyud kini sa nehemias 13:19 nag-ingon diha: busa sa pagkasawom-sawom sa hapit na magsugod ang adlawng sabado gisirhan ko ang mga ganghaan sa jerusalem ug nagsugo ako nga dili kini paga-ablihan kondili matapos ang adlawng sabado. gibantay ko sa mga ganghaan ang pipila ka mga sulogoon aron pagsiguro nga walay butang dad-on sulod sa syudad sa adlawng sabado. palihog kunog patin-aw nganong kadaghan man aning mga sabadista nga naglaroy-laroy sa adlawng sabado? nga nia man sa bibliya nga wala gayoy makalusot sa adlawng sabado?

Tubag:

maona nga usa sa mga restrictions ug reglamento sa pagbantay sa adlawng sabado nga igpapahulay nga wala gayoy mangguwa ug dili gyud sila mogawas sa ilang ganghaan, kay ang ila gong syudad gilibutan man og dako kaayong paril, unya sa paril maong dako ug taas kaayong ingon ta murag torre nga paril nga adunay mga dagkong ganghaan nga dili gyud na ablihan hangtod nga molapas na ang adlawng igpapahulay. mabasa nato sa nehemias 13:19 ug mabasa sad nasa ezequiel 46:1, gipadayag usab nga ang pultahan nga ablihan mao ra ang pultahan sa templo sa Dios kay mao may sudlan sa mga israelita sa pagsimba nila sa Dios, pero ang ganghaan sa syudad sirado mao ning mabasa nato sa ezequiel 46:1 ang ganghaan sa kinasoloran nga korte sa ilang simbahan nga naglantaw paingon sa sidlakan pagasirhan sa unom ka adlaw nga igbubuhat, apan sa adlaw nga igpapahulay kini ablihan ug sa adlaw sa bag-ong buwan kini pagabuksan. kining pultahana sa templo sirhan sad ni sa unom ka adlaw, pero sa adlawng igpapahulay ablihan, kay musolod man sila ezequiel 46:1. mao gani nga ang mga apostoles dili gayod mga sabadista kay sa buhat 16:13 niingon: ug sa adlawng igpapahulay MIGULA KAMI. kining KAMI mga APOSTOLES

nga miguwa gawas sa ganghaan nga haduol sa usa ka suba diin sa among paghuna-huna may dapit sa pag-ampo ug milingkod kami ug nakigsulti sa mga babaye nga nagkatigom. mabasa na nato sa buhat 16:13. dinhi nagpasabot nga ang mga apostoles diay dili mga sabadista kay ang mga sabadista kun nagbantay sa adlawng sabado gidid-an man sa paggula o pagguwa gikan sa ganghaan sa syudad, pero ang mga apostoles nangguwa ug busa ilang gilapas ang nehemias 13:19 ug ang ezequiel 46:1. unya kana silang mga sabadista lugar nga magsabadista gayud sumala sa kanang nasuwat sa daang testamento nga dili gyod sila mangguwa sa ganghaan o sa ilang balay. pero lagi moingon man sila nga moderno naman me nga mga sabadista, pero ila ranang kaugalingong pagpili ug pagsabot, pero kana usa gayod ka kalapasan. ang ato lang masabtan nato dinhi nga dinhi sa buhat 16:13 nga ang mga apostoles dili mga sabadista kon nagbantay sa adlawng sabado, busa kanang magguwa sad, ahhh… dili na kana sila mga sabadista kay mangguwa man sila sa ganghaan sa syudad, sa ato pa maglaroy-laroy na sila gawas

sa ilang balay, busa sila nakalapas sa adlawng sabadong igpapahulay kun nagpabilin man gihapon ang balaod sa adlawng igpapahulay sa sabado. apan kana gipahunong na ang sabadong igpapahulay kay wala naman kana tumana sa mga apostoles human sa pagkabanhaw ni kristo sumala sa atong nahisgutan sa unahan kay dili sila mga sabadista. mateo 12:1-5; ug si kristo buot patyon sa mga sabadista nga nagpahulay sa adlawng sabado kay nag-ayo siyag masakiton ug iya kining gipapas-an atol sa adlawng igpapahulay sa mga judiong sabadista nga supak sa jeremias 17:21 nga namahulay sa adlawng sabado nga mabasa sa san juan 5:7-8,18. busa kun ikaw namahulay sa adlawng sabado, usa ka sa mga buot mopatay ni Ginoong Hesukristo kay wala nagtamod sa adlawng sabado ug si kristo walay sala 1 pedro 2:22 busa pruyba kana nga walay nalapas si kristo ug ang uban, kay katumanan kana sa tagna ni propeta oseas ug ni isaias etc.. nga ang adlawng sabado pahunongon na sa Dios kay walay nakatuman niini tungod sa dakong bug-at nga bulohaton nga wala natuman usab.
oseas 2:11, isaias 1:13-14. pagbangotan 2:6 ug gituman sa bag-ong tugon human sa pagbanhaw ni kristo nga pahunongon kay landong lamang kana sa butang nga umaabot.
colosas 2:14-16. busa ang ika-pitong adlawng igpapahulay sa mga nagpaka-sabadista, gipulihan nag laing adlaw hebreo 4:8-9. ug kini ang unang adlaw sa semana leviticus 23:39 gitagna, diin misimba sila kang kristo nga ilang manunubos ug Ginoo kay nianang adlawa usab si kristo nabanhaw, nga mao ang pinaka pundasyon sa atong pagtuo kristiyano. mateo 28:9,17 ; 1cor.15:14; buhat 20:7 kjv; 1cor.16:2.