Bunyag

Bunyag

Bro. G-one T. Paisones, CFD, CFLAMP, CTD

Pasiuna:

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

Ang bunyag mao ang Sacramento diin kahugasan kita sa atong mga sala

(actual ug original sin kon salang panulondon.) CFD Manual (2011) page 50

Apan ang bunyag mao usab ang ika-upat sa ranking sa paga atakihon

sa mga kaigsoonan tang protestante (hinoon dili tanan).

 

Pagsupak:

Eze. 18:20 Ang anak dili magpas-an sa kasal-anan sa amahan

Roma 9:11 Bata wala pa nakahimog maayo o dautan

1 Juan 3:4 Ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod

Tubag:

Lam. 5:7 Ang among amahan ang nakasala ug giantos namo ilang kadautan

Salmo 51:5 “Ako natawo sa kasal-anan, ug sa sala gipanamkon ako”

Job. 14: 1,4 (KJV-C) Ang ianak sa babaye puno sa kasamok / dili hinlo

Job 25:4 (KJV-C) Natawo sa babaye dili hinlo

Isa. 48:8 Masupilon sukad pa sa pagkahimogso

Gen. 8:21 (KJV-C) Kay ang kasing2x sa tawo dautan sukad pa sa iyang

pagka bata

Roma 5:12,14 Ang sala nisulod sa kalibutan tungod sa usa ka tawo

Roma 5:19 Tungod sa sala sa usa ka tawo; daghan ang nahimong

makasasala

1 Cor. 15:21 Tungod sa usa ka tawo miabot ang kamatayon

1 Ped. 1:18 Nasunod ang sala sa katigulangan

 

 

Pagsupak:

Mar. 16:15-16 Ang bunyagan walihan pa og patoohon

Buh. 2:38 Pahinulsolon una ayha bunyagan

Mar. 9:42 Ang gagmayng bata nagsalig sa Dios

Mat. 18:6 Gagmayng bata nag too kang Jesus (Letra-4-Letra)

Mat. 21:16 Masusu adunay pagtoo

Buh. 2:38-39 Ang saad alang usab sa mga bata

Juan 3:5 Gawas ang tawo matawo pag-usab sa tubig ug espiritu

dili siya maluwas

Juan 16:21 Ang bata tawo

Buh. 22:16 Busa pagpanunyag na aron kahugasan ikaw sa imong sala

Gal. 3:27 Bunyag pagsul-ob ni kang Cristo

Col. 2:12 Tungod sa bunyag gilubong ug gibanhaw kita uban kang Cristo

1 Ped. 3:21 Bunyag makaluwas tungod sa pagkabanhaw ni Cristo

1 Cor. 12:13 Ang bunyag nakapahimo sa tawo nga Cristohanon

 

 

Pagsupak:

Gen. 17:12-14 / Liv 12:3 Gituli ang bata nga lalaki sa 8 ka adlaw pa ang bata

Col. 2:11-12 Ang bunyag mao ang bag-ong circumcision (Wala diay babae?)

Paagi sa pagbunyag:

1)   Immersion = pagtusmaw  Rom. 6:4, Buh. 8:38-39

2)   Aspersion = pagbisibis  Eze. 26:25,  Heb. 10:22

3)    Pouring = pagbubo  Isa. 44:3,  Buh. 9:16-18

 

Ang bunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo nagkahulogan og “pinaagi s

 gahom ug mando ni Jesus” tungod kay ang ngalan nagpasabot man og gahom kun autoridad

 

Teknon; Teknois; pariha lang kini sa Teknion (Grego nga pulong nagpasabot nga bata kon gagmay nga bata)

 

Tubag:

1 Cor. 12:13 Ang bunyag para sa tanan

Mat. 19:14 Ang gingharian sa Dios para usab sa mga bata

Mar. 10:14 Ang bata ipaduol ni Jesus kay ila ang gingharian sa Dios

 

 

Pagsupak: (From CFD Module, 2011)

Buh. 10:48 Ang formula nga gamiton sa pagbunyag mao ang ngalan

ni Jesus ug dili trinitarian, “Busa misugo siya nga bunyagan

                sila sa ngalan ni Jesu-Cristo

Tubag:

Buh. 3:6  “Ug si Pedro miingon, walay akoy salapi o bulawan, apan

                hatagan ko ikaw niining ania kanako:  sa ngalan ni Jesu-Cristo

                nga Nazaretnon, lakaw

Buh. 4:7  “Unsa bang gahoma ang anaa kaninyo, ug kinsa mang ngalan

                ang gigamit ninyo?”

Buh. 19:1-5 Gigamit usab kini aron pagpalahi sa bunyag ni Juan

Mat. 28: 19 apan ang pulong nga gamiton kadtong gitudlo ni Jesus,

ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa

                Espiritu Santo

 

 

Pagsupak:

Mat.  3:11-16 Si Jesus daku na nga gibunyagan

Tubag:

Act. 2:38-39 [Buhat] (CEV) Children {TEKNON} which also includes infants

Luk. 1:59 Nag proweba nga ang TEKNON  nahilakip niini ang mga

masuso nga bata

Buh. 16:15 Bunyag sa tibook panimalay (oikos)

Buh. 16: 30-33 Bunyag sa tibook panimalay sa tigbantay sa karsel

1 Cor. 1:16 Bunyag sa tibook panimalay (oikos) ni Estephanus

Juan 4:53 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

1 Cron. 10:16 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

Gen. 36:6 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

 

 

Pagsupak:

Mat. 3:16 Si Jesus mihaw-as human bunyagi

Buh. 8:36-38 Nabunyagan nga may daghang tubig

Roma 6:3-4 Ang bunyag mao ang paglubong

2 Har. 5:14 gilubong “dipped” sa Grego – baptizo

Tubag:

Mar. 7: 3-4 Dinhi makita nato sa Grego nga ang “baptizo” gihubad

ug “wash kon hugas”

Buh. 2:41 bunyag sa 3000 ka tao (Archeological Proof)

Buh. 9: 16-18 Bunyag sa sulod sa balay

Buh. 16:33 Bunyag sa balay sa mga tagbalay

Tibuok panimalay gibunyagan:

Buh. 16:15,  Buh. 16:33,  1                 Cor. 1:16; 1 Cor. 10:2,                  Exo. 12:37

 

 

Church Fathers Teaching

(Pagtolon-an sa mga Sumusunod sa mga Apostolis)

 

 

 

 

Bunyag (Book of Reference)

àAng Bantayang Torre (Saksi ni Jehova) [May 15, 2005] page 26-27. Act 9 {Dinhi atong makita nga naa sa balay nga walay swimming pole}

àThe Complete Book of Bible Knowledge, Mark D. Taylor, page 306

 

 

 

 

 

 

Tito 3:5-6 Gibubuan ang Espirito Santo kanako

Heb. 10:22 Nasabligan ang akong kasing2x

Eze. 36:25 Bubuan ko kamog tubig

Efe. 5:26 Hugas sa tubig uban sa pulong

 

 

 

Infant Baptism – Biblical Reasoning

 

Replacement of Circumcision (Puli sa tuli)

Gen. 17:10-14 The covenant of God with his people Israel was a

physical sign – circumcision

Liv. 12:3 Eight days old na ang bata kini pagatulion

Col. 2:11-12 (BKK, Living Bible) Ang bunyag maoy puli sa tuli

 

Clothed in Christ (Pagsul-ob kang Cristo)

Gal. 3:27 baptized into Christ have put on Christ

 

Washing of Sin

Act. 22:16 bunyag hugas sa sala

 

Makaluwas Pinaagi sa Pagkabanhaw ni Cristo

1 Ped. 3:21 (Jerusalem Bible) Baptism which saves you now

Mat. 19:14/Mar.10:14 The kingdom of God belong to Children

 

Made us Christian

1 Cor. 12:13 Kita gibunyagan diha sa usa ka lawas

Efe. 5:23 Ang Iglesia (Simbahan) mao ang lawas ni Cristo

 

Can Read Implicitly (Kini mabasa nga masabot diha sa Biblia)

1 Cor. 10:2 “Pinaagi sa panganod sa dagat gibunyagan silang tanan

 

 

 

Supporting Verses

 

Juan 3:5 Unless one is born of water and Spirit, he cannot enter the

kingdom of God

Juan 16:21 Bata tawo

Buh. 1:4-5 Bunyagan kamo sa Espiritu Santo

Buh. 2:17-18,33 Espiritu Santo gibubu diha kaninyo

Tito 3:6 Espiritu Santo gibubu

Mat. 18:10 Gagmay’ng bata nagtoo

Buh. 19:1-5 Bunyag ni San Juan Bautista gipaotro

 

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

 

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

BUNYAG SA BATA

BUNYAG SA BATA

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

 

Apologetics on Mass

September 23, 2012

 

Ang Iglesya Katolika, o ang atong Simbahan, nagtudlo nga ang mga bata nailalom o naduhig sa SALANG PANULONDON, ug dili sa salang buhatnon kay wala pa man nakalapas ang bata sa sugo sa Diyos (1 Juan 3:4).

 

Kay ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “Adam’s sin is transmitted to his posterity, not by imitation, but by descent.” (De fide.)

 

Binisaya: “Ang sala ni Adan misulod ngadto sa iyang kaliwatan, dili pinaagi sa pag-awat, kondili diha sa pagkunsad.”

 

Ang SALANG PANULONDON mao ang kahimtang sa bata nga nahikawan o nawad-an sa Grasyang Makasantos.

 

Roma 5:12 – “Nakasulod sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo.”

 

Ang bata MAY SALA bisan atua pa sa sabakan sa iyang inahan. Ug kini giangkon mismo ni Hari David.

 

Ug si Hari David miangkon:DAOTAN ako sukad ako mahimugso; ug MAKASASALA sukad ako ipanamkon (Salmo 51:5, Maayong Balita Biblia).  (Daotan siya ug makasasala sukad gipanamkon. Pangutana, unsa bang salaa ang nahimo ni Hari David samtang siya gipanamkon? Tubag: mao kini ang gitawag og ORIGINAL SIN.)

 

Pagbangutan 5:7 – “NAKASALA ANG AMONG KATIGULANGAN ug nangamatay sila; ug KAMI ANG NAG-ANTOS SA SILOT SA ILANG MGA SALA.” (Nag-antos ‘ta sa epekto sa ilang mga sala; ug nag-antos ‘ta sa silot sa ilang mga sala.)

 

The Council Trent defined ORIGINAL SIN as the death of the soul. The DEATH OF THE SOUL, is however, the absence of the SUPERNATURAL LIFE, that is, of SANCTIFYING GRACE.

 

Labot pa, ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “In the state of original sin man is deprived of Sanctifying Grace.” (De fide.)

 

Binisaya: “Diha sa kahimtang sa salang panulondon ang tawo nahikawan sa Grasyang Makasantos.”

 

Ang SALA NGA PANULONDON mao ang epekto sa sala sa atong unang mga ginikanan. Kay human sila nakasala, naputol ang GRASYANG MAKASANTOS, ang Supernatural Life.

 

Ug kining maong GRASYA idugtong kini pagbalik sa Diyos pinaagi sa SAKRAMENTO SA BUNYAG, nga mao usab ang magsilbing entrance o pagsulod sa tawo ngadto sa iyang katilingbang Simbahan.

 

Alayon niini, ang inilang libro sa Iglesya Katolika, nagkanayon: “Baptism constitutes the gateway into the Church of Christ. Without it no other sacrament can be validly received. It is the sacrament which makes a person a Christian and gives him a right to the supernatural kingdom of heaven, to which he has no title by the mere fact of his natural birth. Baptism therefore is a spiritual rebirth or regeneration of the soul” (The Faith of Millions by Rev. John A. O’Brien, p. 153).

 

Dogma: “In BAPTISM original sin is eradicated through the INFUSION OF SANCTIFYING GRACE.”//

 

Kay sa Juan 3:5 – “Walay makasulod sa Gingharian sa Diyos gawas kon siya MATAWO PAG-USAB pinaagi sa tubig ug sa Espiritu.”

 

Kining maong teksto wala kini magpasabot nga mag-born again ‘ta, kondili nagpasabot kini sa BUNYAG, aron kita makasulod sa langit, ug makaangkon sa kinabuhing dayon.

 

Tito 3:5 – “Giluwas kita Niya pinaagi sa PAGHUGAS kanato aron kita MATAWO PAG-USAB UG MAKABATON OG BAG-ONG KINABUHI diha sa Espiritu Santo.

English: “He saved us through baptism of new birth and renewal by the Holy Spirit” (New American Bible).

 

(Kay sa Greek, ang original text sa New Testament, ang termino nga gigamit mao ang “genethe anothen.” Sa English: “born from above.” Kay ang termino nga “born again,” sa Greek: “genethe palin.”)

 

Kining pagkatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu nagpasabot kini sa BUNYAG. Ug gigamit ni Jesus ang pulong TAWO, busa lakip niini bisan ang gamay’ng masuso, kay si Jesus nag-ingon nga ang masuso, tawo usab.

 

Juan 16:21 – “Ang usa ka babaye kung manganak may kasubo, kay miabot ang iyang takna; apan kung makaanak na dili mahanumdom sa kagul-anan, tungod sa kalipay nga natawo ang usa ka tawo sa kalibotan” (Bugna Biblia).

 

Kay sa Dekreto sa Konselyo sa Trento (1546), sa Canon XII, nagkanayon: CANON XII:If any one saith, that no one is to be baptized save at that age at which Christ was baptized, or in the very article of death; let him be anathema.”

 

Binisaya: Kung adunay si bisan kinsa nga moingon, nga walay si bisan kinsa nga pagabawtismohan gawas lamang kung siya susama ug edad sa dihang si Cristo gibawtismohan, o diha sa yugto sa iyang kamatayon; pasagdi nga matinunglo siya.

 

Ug ang mga Protestante hugot nga nagtudlo: Nga ang PAGTUO kinahanglanon kaayo diha sa BAUTISMO.

 

Marcos 16:16 – “Ang MOTUO ug MAGPABUNYAG maluwas, apan ang dili motuo, silotan.”

 

Kining maong teksto sa Bibliya, DILI nila kini magamit diha sa ilang pagnigar sa BUNYAG SA BATANG MASUSO. Kay si San Marcos naghisgot man sa mga HAMTONG nga kinahanglang motuo ug magpabunyag aron sila maluwas.

 

Kay si Saint Thomas Aquinas, ang usa sa mga bantugang doktor sa Simbahan, miingon:FAITH is the act of the intellect when it assents to divine truth under the influence of the will moved by God through grace” (Suma Theologica II, Q.2 a 9).

 

Binisaya: “Ang PAGTUO usa ka lihok sa salabotan sa dihang mosanong kini sa Diyosnong kamatuoran duyog sa ganoy sa kabubot-on diin giduso sa Diyos pinaagi sa grasya.”

 

Dinhi, dayag nga ang PAGTUO nagsumikad kini sa espirituhanong bahin sa tawo, ug dili sa lawasnong kahimtang.  Busa ang pagbaton sa PAGTUO wala nag-agad sa edad o kahamtong sa tawo.  Tungod niana, tataw kaayo nga ANG MGA BATA DUNA GAYOY PAGTUO, bisan dili pa kini nila mapadayag sama sa mga dagko.//

 

Ang mga BATANG MASUSO adunay tiunay nga pagtuo sa Diyos.

 

Kay si Ginoong Jesus dayag nga miingon: “Ug mahitungod niining GAGMAY’NG MGA BATA NGA NAGTUO KANAKO….” (Mateo 18:6, Maayong Balita Biblia).

 

Ug ang atong Ginoo midugang sa pag-ingon:Ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kanimo” (Mateo 21:16, Maayong Balita Biblia).

 

Karon kining pagdayeg sa Diyos sangputanan man kini sa pagtuo. Busa dili unta makadayeg sa Diyos ang mga bata ug ang mga masuso kung sila wala pay pagtuo! Dinhi, klaro kaayo nga ANG MGA BATA ADUNAY TIUNAY NGA PAGTUO.

 

Ug ang pagtuo sa mga masuso, gitawag kini’g implicit faith” kun pagtuo diha sa atong kahiladman, o diha sa atong kalag nga gitisok sa Diyos.

 

Kay si San Pablo miingon: “…SUKAD SA IMONG PAGKABATA nagbasa ka na sa Balaang Kasulatan nga arang makahatag kanimog kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan PINAAGI SA PAGTUO kang Cristo Jesus” (2 Timoteo 3:15, Maayong Balita Biblia).//

 

Lucas 1:41 – “Sa pagkabati ni Elizabet sa pangumosta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan.”

 

Ang paglihok sa bata nga si San Juan nagtimailhan nga siya NAKAILA ug MITUO sa Batang Jesus nga gisabak usab ni Santa Maria.  Kamatuoran kini nga ang PAGTUO ANAA GAYOD SA MGA BATANG MASUSO, bisan gani niadtong atoa pa sa tagoangkan sa ilang inahan.

 

Ug wala may mabasa sa Bibliya nga ang kalag sa bata, bata usab. Kay sa bunyag, dili man ang lawas ang pagaluwason, kondili, ANG KALAG man.

 

Ug ang BUNYAG dili man ang paghugas sa buling sa lawas, kondili, sa BULING SA KALAG.

 

1 Pedro 3:20-21 – “Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa BUNYAG nga karon nagluwas kaninyo, DILI PINAAGI SA PAGHUGAS SA BULING SA INYONG LAWAS…Ang bunyag naglwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo.”//

 

Ang ginikanan, uban sa mga ninong og ninang, maoy representante sa PAGTUO SA MGA BATA. Naa ba kini pruyba sa Bibliya?

 

1 Corinto 1:16 – Si Estefanas maoy nahimong representante, ug ang iyang panimalay NAKADAWAT SA BUNYAG.

 

Buhat 18:8 – Si Crispo nga pangulo sa sinagoga maoy nahimong representante, ug ang iyang tibuok panimalay GIBUNYAGAN.

 

Buhat 11:14-48 – Si Cornelio nahimong representante sa iyang tibuok pamilya, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Buhat 16:31-33 – Ang PAGTUO sa gwardiya sa karsel maoy nahimong timailhan sa pagtuo sa iyang tibuok panimalay, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Dugang Pruyba sa Balaang Kasulatan:

 

Buhat 2:38-39 – “Ang tagsatagsa kaninyo kinhanglang maghinulsol, ug magpabunyag…ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga ANAK.

 

Ang orihinal nga sinulat sa mga Buhat sa Apostoles mao ang pinulongang Griego. Ug ang pulong kun termino nga “anak,” sa Greek: “teknois, nga nagkahologan og BATANG MASUSO kun GAMAY’NG BATA.

 

1 Corinto 10:1-2 – “Mga igsoon, buot kong hinumdoman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod, ug milatas sila sa Dagat nga Pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat GIBUNYAGAN SILANG TANAN ingon nga mga sumosunod ni Moises.”

 

Hinumdoman, nga sa paglatas nila sa Dagat nga Pula kuyog nila ang MASUSONG MGA BATA, ug silang tanan NABAWTISMOHAN.

 

Kay ang tradisyon sa mga apostoles nagtudlo kanato sa dayag nga ang pagpamunyag sa unang mga Kristohanon lakip ang mga batang masuso. Ug kini gipamatud-an sa Kasaysayan sa Kalibotan.

 

Baptism was occasionally administered to infants from the earliest days of the Church” (World History by O’Brien, page 144).

 

ANG KAMAHINONGDANON SA BUNYAG:

 

Ang gibunyagan sa ngalan ni Cristo nagsul-ob ni Cristo. Ang bunyag mao ang paghiusa sa bata ngato ni Cristo (Galacia 2:27).

 

Pinaagi sa bunyag, nahimong Kristiyanos ang usa ka tawo (1 Corinto 12:13).

 

Ug ang katarungan sa mga protestante nga dili na kinahanglang bunyagan ang bata kay ang Gingharian sa Langit alang kanila, usa ka dakong sayop! Kay kadtong giingnan ni Cristo nga ang mga bata alang kanila ang langit, mao kadtong mga bata nga gipaduol sa ilang mga ginikanan kang Ginoong Jesu-Cristo, pinaagi sa BUNYAG.

 

Kay ang pangutana mao kini: Ang pagbunyag sa bata, makapahilayo o makapahiduol ba kang Cristo?

 

Kay diha sa BUNYAG, ulion o isumpay pagbalik ang GRASYANG MAKASANTOS nga naputol human nakasala ang una natong mga ginikanan.

 

Ang usa ka karaang libro sa katesismo sa Simabahang Katoliko naghatag kanato og tin-aw nga pagpasabot kon unsay kahulogan ug unsa kamahinongdanon ang Grasyang Makasantos. “Sanctifying Grace is that which confers on the soul a new and Supernatural State of life by which we share in the life of God Himself. It is a prevailing condition, making us His children by adoption, temples of the Holy Ghost, holy and pleasing in His sight; and it also gives a pledge of eternal glory. Moreover, it’s an inner supernatural gift bestowed on us through the merits of Jesus Christ for our salvation” (A Catechism for Inquirers, by Rev. Joseph I. Malloy, CSP, pp. 26-27).

 

Simbahang Katoliko Aduna may Bayad?

Simbahang Katoliko Aduna may Bayad?

By. Bro: Jessie Fuertes (CFD Nasipit Chapter)

 

 

PANGUTANA:
Nahibalo ako nga dapat pari ang angayan kong pangutan-on nianing akong pangutana. Apan nanghinaut lamang ako nga matubag kini nga pangutana sa mga nagpasiugda niini nga website.

Ang akong pangutana mao kini: Ngano mang sa halos matag lihok sa Simbahang Katoliko aduna may bayad? Ang bayad ra ba gayud dili barato kundi mahal. Magpalubong naay bayad, magpakasal naay bayad, magpablessing naay bayad, magpabunyag naay bayad (kada maninoy maninay kahi ang bayad), magpamisa naay bayad, halos tanan adunay bayad nga dinagku. Pati pagpamisa sa kalag adunay presyo ang matag kalag nga ipamisa (sigon sa ubang parokya). Aha man gibase sa simbahan ang presyo sa mga balayronon?

Wala koy pangutana sa mga boluntaryo nga mga paghatag, sama sa mga halad ug sa mga pledges. Ang pangutana nako kung aha gibase ang mga presyo nga ipabayad as requirements sa mga nahisgutang aktibidades. Ug nganung ingon ani man ang sistema? (Nangutana: concernedCatholic <booter12041@yahoo.com>, date sent: Tue, Dec 13, 2011 at 11:48 PM)

TUBAG:

Kalinaw’g gugma gikan sa atong Ginoong Jesukristo. Sa akong pagsabot brod sa imong mga pangutana, nangita ka ug mga basihanan ngano nga sa mga simbahanong lihok duna may bayad ug nganong presyohan man? Mora mag nanapi niini ang Simbahang Katoliko kon pamation. Taas-taas man ning imong pangutana brod mao na nga nagkinahanglan pod ug taas nga explanation. Hinaut pa unta nga sa panabang sa atong Ginoo makahatag ko nimog katin-awan sa tubag sa imong naglagobo nga pangutana. Ang mga teksto sa Bibliya gikuha gikan sa “Maayong Balita” bible version.

 • Una sa tanan, ang Dios wala magkinahanglan niining mga bahandia tungod kay siya man ang tag-iya niining tanan, apan ang tawo nga iyang mga alagad sa Simbahan nagkinahanglan niini aron makapadayon sila pag-alagad sanglit nagsalig man lang sila sa mga halad sa mga sakop sa Simbahan sama sa pagkaon, sinina (bisting parianon), sakyanan, hinabang para sa misyon sa simbahan, pagtukod sa simbahan, mga seminary, mission house ug uban pa. Niining mosunod nga mga punto sa Bibliya gipahayag nga ang mga ministro ni Kristo adunay katungod sa pagdawat ug suhol sa ilang hinagoan ingon nga alagad sa Dios.
 • 2 Hari 12:13, 16 – Apan kining kwartaha (halad) dili mahimong gastohon alang sa mga planggana nga plata….kay isuhol man kini sa tanan nga nagtrabaho pag-ayo sa Templo ug ibayad sa mga materyales……. Wala dad-a sa Templo ang salapi nga gihalad alang sa sala kay kining salapia alang man sa mga pari.
 • Tinuod nga ang mga sacramento dili matumbasan ug salapi. Sa Mateo 10:8 ang Ginoo nag-ingon, “Ingon nga inyo kining nadawat nga wala’y bayad ihatag usab nga wala’y bayad,”
 • Busa tungod niini makapangutana kita: ngano man nga pabayran man ang bunyag, kasal, konpirma ug uban pa nga ihatag man kaha nga walay bayad? Dili ba usa ka negosyo ug panapi kining buhata?
 • Ang mga sacramento wala ibaligya ug dili usab mapalit. Usa kini ka dakong sala nga gitawag og “Simony”, nga mao ang pagbaligya sa mga sagrado butang. Gikan kini ni Simon Magus. Sa Buhat 8:19-24,  gitanyagan ni Simon Magus ang mga Apostoles ug salapi sa hunahuna nga mapalit niya ang maong Sakramento (Kumpirma).
 • Diha sa atong paghatag og salapi sa Simbahan, dili ang mga Sacramento ang atong gibayran kondili ang kahago sa ministro sa Dios.
 • Sa 2 Cor.11:7-8, si San Pablo miingon, “Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa Maayong Balita sa Dios…. Samtang nag-alagad ako kaninyo, gisuholan ako sa ubang iglesia.
 • Atong timan-an nga si San Pablo usa ka pari. Sumala sa Roma 15:16 niingon siya – Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa Maayong Balita nga gikan sa Dios…..
 • Roma 4:4 – Suholan ang tawo nga nagtrabaho, apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihagoan. (sa ato pa bayad o suhol sa iyang kahago)
 • 1 Corinto 9:4 – Wala ba god akoy katungod sa pagdawat sa ihatag nga pagkaon ug ilimnon tungod sa akong trabaho?
 • 1 Corinto 9:11 – Kon nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyokon moani kamig yutan-ong kaayohan (butang materyal) gikan kaninyo?
 • 1 Corinto 9:13-14 – Sa walay duhaduha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa Templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa Templo, ug kadtong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. Sa mao usab nga pagkaagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nag-wali sa ebanghelyo, mabuhi pinaagi sa ebanghelyo.
 • 1 Tomoteo 4:17-18 – Ang mga pangulo sa iglesia nga maayong motuman sa ilang katungdanan angayng ilhon nga takos sa doble nga suhol, labi na kadtong naghago gayod sa pagwali ug pagtudlo….. Nag-ingon usab ang Kasulatan,”Ang mamumoo angay gayod suholan.
 • 2 Hari 12:13, 16 – Apan kining kwartaha dili mahimong gastohon alang sa mga planggana nga plata….kay isuhol man kini sa tanan nga nagtrabaho pag-ayo sa Templo ug ibayad sa mga materyales……. Wala dad-a sa Templo ang salapi nga gihalad alang sa sala kay kining salapia alang man sa mga pari.
 • Tungod niini katungdanan sa usa ka Kristianos ang pagsuporta sa Simbahan kay baslan sa Ginoo kadtong naghatag nga malipayon sa walay pagbagulbol.
 • 2 Corinto 9:7-9 – Busa gihunahuna ko nga paunahon ko pagpa-anha kaninyo king mga kaigsoonan nato aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inig-abot ko diha, andam na ang tanan ug magpaila kini sa inyong gugma sa paghatag ug dili tungod kay gipugos kamo. (8) Timan-I nga ang nagpugas ug diyotay, mag-anig diyotay; apan ang nagpugas ug daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan mohatag ang tagsatagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. (9) Ug makahatag ang Dios kaninyo labaw pa kay sa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon, ug sobra pa gani alang sa tanang maayong buhat.
 • Ang mga unang Kristohanon panahon sa mga Apostoles gibaligya gani nila ang ilang mga kabutangan ug ang halin gitugyan sa Simbahan ug wala gyod tay mabasa nga gisayangan sila sa bahandi nga ilang gihatag ni sila gimahalan.
 • Buhat 4:34-35 – Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles; gibahinbahin kini sa mga apostoles sa tagsatagsa kanila sumala sa ilang gikinahanglan.
 • Busa brod kung gimahalan ta sa gipresyo sa Simbahan, wala man pod ta pugsa. Kung mahalan ta sa presyo sa kasal, pwede man pod ta magpakasal ug Mass Wedding nga dunay mo-sponsor kay wala may bayad. Sa akong kasinatian diha may gibunyagan dinhi sa among parokya nga wala pabayri sa Pari tungod kay pwerte gyong pobreha ug ako saksi niini.
 • Kon ang tawo nga maoy nanaad dili makaabot sa bili, kinahanglan dad-on niya ang tawo nga hingtungdan ngadto sa pari ug ang pari maoy mohatag ug bili sumala sa maabot sa tawo nga naghimo sa panaad.
 • Bahin sa pamisa sa mga kalag sa purgatoryo kung dunay gihatag nga presyo wala magpasabot nga gibayran ang ilang kaluwasan kundili usa kahago sa nag-alagad  sa ministro sa Dios. Ang pagpresyo mag-agad na sa mga lagda sa mga parokya.
 • Sumala sa balaang kasulatan sa 2 Macabeo 12:43-46 – (Nag-ulohan: Mga Pag-ampo Alang Sa Mga Tawo Nga Nangamatay Sa Gubat) “Nagpaamot usab siya (Judas Macabeo) gikan sa tanan niyang mga tawo ug nikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtoo siya sa pagkabanhaw. Kun wala pa siya nagtoo nga ang patay mabanhaw usa ka unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Tungod niining malig-on ug diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtoo sa Dios makadawat ug usa ka ganti nga kahibulongan, si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron malinkawas ang nangamatay sa ilang mga sala.”

Autoridad sa Pagpresyo

 • Levitico 7:7 – Adunay usa ka lagda bahin sa halad alang sa sala ug sa bayad nga halad….
 • Levitico 5:17-19 – Kon may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo, nakasala siya, busa angay siyang silotan bisan pa kon wala siya masayod niini. Kinahanglan magdala siya ngadto sa pari ug laking karnero nga walay daot ingon nga bayad nga halad. Presyohan ninyo kini sa bili sa halad alang sa sala……Kini bayad nga halad alang sa sala kay nakasala man siya sa Ginoo.
 • Levitico 27:14 – Kon may maghalad sa iyang balay ngadto sa Ginoo aron mahimo kining sagrado,presyohan kini sa pari…..
 • Exodo 30:11-13 – Ang Ginoo miingon kang Moises, “Inigsenso ninyo sa sa katawhan sa Israel kinahanglan ang tagsatagsa magbayad kanako ug lukat sa iyang kinabuhi aron walay katalagman nga mahitabo kaninyo samtang magpadayon ang senso. Ang tanan nga mahiapil sa sensokinahanglan nga mobayad sa kantidad nga pangayoon. Timbangon kini sa timbangan nga gigamit didto sa Tolda. Kinahanglan mobayad niini ang tanan silbing halad kanako.”

Ang simbahan wala magpugos nga mohatag sa ikapulo (tithes) kondili sumala sa gugma sa pagka manggihatagon (love percent). Timan-an nato ang giingon ni San Pablo sa 2 Corinto 9:8 nga nag-ingon, “kinahanglan mohatag ang tagsatagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon.

Si Cristo miingon:
Lucas 20:25 – …ibayad sa Emperador ang iya sa Emperador, ug ibayad sa Dios ang iya sa Dios.

Salamat sa imong pagbasa brod ug God bless!


Nganong Bunyagan Ang Bata?

Nganong Bunyagan Ang Bata?

By:  Atty. Cesar P. Kilaton, Jr.

Maoy balansayon sa Iglesia Katolika nga ang kabataan kinahanglan nga bunyagan sa labing madaling panahon gikan sa ilang pagkahimugso. Gani, ang mga doktrina sa ubang mga prostestante nunot man usab sa maong balansayon nga bunyagan ang mga bata. Apan, pipila ka pundok sa tinuhoan nga nanghinaway sa pagbunyag sa kabataan sa katarongan nga ang kabataan walay pagtuo. “Ang motuo ug magpabunyag maluwas; apan ang dili motuo pagahukman sa silot” (Mar.16:16)

Unsay Bunyag?

Ang pulong “Bunyag” nagagikan sa pinulongang Griego nga “Baptizern” ug sa Latin nga “Baptizare” nga pulos nagkahulogan ug paghugas kon paglinis pinaagi sa pagbubo(Aspersion) kun pagtunlod sa tubig (Immersion) (cf. Conway, The Question Box, p.239)

Usa kini ka Sacramento nga naglangkob sa tanang binunyagan ngadto sa usa ka lawas ni kristo (1 Cor.6:15) nga mao ang Iglesya (Efe.1:22-23) diin siya mao ang ulo niini (Efeso.5:23) Ang tanan nga nabunyagan ngadto kang kristo, nagsul-ob ni kristo (Gal.3:27) sa laing pagkasulti, ang dili mabunyagan dili mamahimong sakop kun kabahin sa lawas ni kristo nga mao ang Iglesya, diin pinaagi sa bunyag anaa ang paghugas sa mga sala (Buh.22:16) ug ang pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo(Buh.2:38) Gani, ang tawo nga dili matawo pag-usab diha sa tubig ug sa Espiritu Santo, dili makasulod sa gingharian sa Dios (Jn.3:5) ug dili mahimong manunod sa Dios kay ang Espiritu gayod man ang magmatuod nga kita mga anak sa Dios (Roma.8:16-17). Ang Tanang Tawo Makasasala Sanglit ang bunyag mao man ang paghugas sa mga sala dili ingon sa paglugod sa buling gikan sa lawas, kondili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios (1 Pedro.3:21), ang wala pa kabunyagi, ulipon gihapon sa sala kay ang tanang tawo nakasala(Rom.5:12) ug walay tawo nga dili makasala(1 Hari.8:46). Gani, ang anak gipanamkon sa inahan sa sala ug ang bata natawo sa kasal-anan(Sal.51:5) kay siya malapason na gikan pa sa tagoangkan (isa.48:8). Busa gikinahanglan gayod nga ang bata bunyagan, kasagaran sulod sa duha ka semana gikan sa iyang pagkamihugso(Conway, facts of the faith, p.147), Sanglit ang bunyag mao ang dagaydayan sa masantosong grasya. Busa usa kini ka panginahanglan nga dili kahulipan alang sa kaluwasan sa kalag. Tungod kay ang adlaw sa tawo tinagalan (Job.14:5) ug siya walay gahom pagbuot sa adlaw sa kamatayon(Eccl.8:8), dili piho usab ang adlaw sa kamatayon sa bata. Mahimong dili siya makaabot sa hingkod nga panuigon diin giingon nga aduna na siya’y kabuot. Kon ang bata wala pay bunyag, dili usab piho nga ang iyang kalag maluwas tungod kay siya nakapanunod man sa sala nga misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo (Roma.5:12) nga mao ang tanang unang Amahan(Isa. 43:27). Ang kalag sa bata mahimong walay katakos nga makakita sa Dios kun makig-uban sa Dios. Ang Langit maoy usa ka gasa sa Dios diin ang tawo walay katungod pagpaningil aron siya makasulod niini. Ang Langit ug ang yuta dili managsama kay ang Langit pinuy-anan man sa Dios ug ang yuta alang man sa tawo, nan, ang tawo dili makasulod sa langit kondili pinaagi sa Dios(Cf. Conway, Facts of the Faith, pp. 142-143). Pagtuo uban sa Bunyag Maoy gisakyan sa mga nagsaway sa Iglesya nga ang mga bata dili pa angay nga bunyagan tungod kay sila wala pay pagtuo ug ang bunyag ubanan sa pagtuo. Busa kawang lamang ang pagbunyag kanila. Hinumdoman nga si Kristo mao ang Manluluwas (Luc.2:11) ug iyang tinguha nga ang tanan maluwas sa way pagpinig kay ang Dios walay pinalabi (Roma.2:11) Busa, iyang gisugo ang iyang mga tinun-an sa pag-pamunyag sa tanang katawhan ug, dayag na lang, lakip ang kalalakin-an, kababayen-an, katigulangan ug kabataan. Ang usa ka banay naglangkob sa mga sakop niini, gikan sa mga tigulang hangtod sa mga bata, mga lalaki kun mga babaye. Gani, si San Pablo nagbunyag kang Lydia lakip na ang tanang sakop sa iyang Banay (Buhat. 16:15) ingon man sa banay ni Estefanas (1 Cor.1:16), lakip na niini ang mga bata. kon ang pagtuo sa mga magsasaway nga ang mga bata dili sakop sa Banay, nan, ang mga bata dili angayan sa pagbunyag. Apan, si Kristo sa iyang kaugalingon nanalangin sa gagmayng mga bata. “Paduola kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugngi, kay ang gingharian sa Dios ila sa sama kanila. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga dili modawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata, dili siya makasulod niini” (Mar.10:14-15). Ang Kabataan Adunay Pagtuo Ang bata, bisan pa kon bag-o pang natawo, mohilak gayud kon gutomon bisan pag hadlokon nga anaay abat. Ingon man siya mopahiyom ug mokatawa kon siya malipayon ug motutok pagtan-aw sa iyang mga ginikanan ingon sa pagdayeg. Usahay siya dili moduol ug mohilak pag-ayo kon kugoson sa laing tawo. kinaiya kini niya. Ang Ginoo nagpahimug-at pagpasabot mahitungod sa mga bata nga sila makadawat sa gingharian sa Dios, ug ang mga hingkod ug hamtong kinahanglan modawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa mga bata
(Cf. Mar.10:14-15). Bisan gani ang mga masuso makadayeg sa Dios. “Sangko sa kalangitan ang pagdayeg sa imong himaya sa mga masuso ug kabataan” (Sal. 8:1-2). Ang pagdayeg nagagikan sa pagtuo ug walay bisan kinsa nga modayeg kon wala motuo sa gidayeg. kon ang mga masuso ug gagmayng kabataan adunay hingpit nga pagdayeg sa Dios(Mat.21:16). dili malalis nga sila adunay pagtuo. si Kristo gayod ang nagmatuod niini: “Ug mahitungod niining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga hiktan ug dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa kahiladman sa dagat kay sa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala(Mat.18:6) kon ang baroganan nga ang bunyag kinahanglan ubanan sa pagtuo,nan, ang kabataan kinahanglan nga bunyagan kay sila adunay hingpit nga pagdayeg ug pagtuo sa Dios.

Pastor Protestante Nag-katoliko

Pastor Protestante Nag-katoliko

(Gikan sa English Gihuban ni Brad Socrates Fernandez)

Ang mamati kaninyo mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako, (San Lukas 10:16).
Ako si Paul Whitcomb usa ka Amerikanhon nga magtutuo ni Cristo. Usa ako ka Protestante kanhi, apan karon Katoliko na. Sulod sa 32 ka tuig usa ako ka Protestante. Natawo ako nga Protestante, ang akong amahan usa ka Episcopaliano ug ang akong inahan usa ka Metodista. Nabunyagan ako nga usa ka Episcopaliano. Sa akong kabatan-on nagtuon ako ma-Domingo bahin sa tinuhoan sa Simbahan nga Baptist. Ang akong mga ginikanan “walay-libog” nga matang sa Kristohanon. Sila nagtuo nga matag tinuhoan basta Kristohanon ug Protestante managsama ra.Naminyo ako ni Augustana Synod, usa ka Lutherana, Protestante gihapon sama kanako. Tungod sa ekonomikanhong katarungan sulod sa usa ka tuig sa among kaminyoon namalhin kami sa usa ka dapit nga naglabi ang mga Luterano. Sa maong dapit mibalik ang akong kaaktibo sa tinuhoan sulod sa Simbahang Metodista. Sulod sa mga katuigan sa pagtuon nahimo ako nga usa ka Ministro sa tinuhoang Metodista.
OO, sulod gayud sa 32 ka tuig ako nagkinabuhi nga usa ka Kristohanon nga Protestante. Ang tibuok kong nakat-onan bahin sa tinuhoan gikan sa namat-an ko’g kahayag, ang gitudlo sa akong mga ginikanan ug sa ako nga pakig-uban sa komunidad sa mga Protestante. Ang akong pakig-uban sa maong pundok nakahatag kanako’g daghang mga kaayohan. Diha ko maila ang kaayo ug gugma sa Dios kanatong mga tawo.
Diha sa maong tinuhoan nadawat ko si Cristo ang atong Manluluwas ug Ginoo nga nagpakatawo aron sa pagtubos sa atong mga sala. Diha sa tinuhoang Protestante nakat-onan ko, nga ang Bibliya gisudlan sa mga Pulong sa Dios. Diha sa maong Pundok gikahinagbo ko ang daghang mga sinsero kun matinuoron ug mahinatagong mga tawo. Kadto tipik sa akong kinabuhi  nga dili ko malimtan. Gani wala gayuy  bisan gamay na lang nga pagbati sa kaligutgot ngadto ni bisan kinsa nga Protestante nga magatukmod kanako sa kasilag o pangluod aron mobalhin ako’g laing pundok.
Nagpabilin ang akong gugma sa akong mga ginikanan, mga higala ug kauban ko kanhi sa pundok nga Protestante ug dili kana mausab hangtud sa akong kamatayon. Ang Katarungan nga misulod ako sa Katoliko, dili katarungan sa pagbati o emosyon kondili tungod sa akong tanlag. OO, ang akong konsensiya maoy maoy nag-agda kanako, human sa mainantuson nga pagsusi ug pagtuki sa kamatuoran nga gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Sa pagkatinuod, hilabihan kadako sa akong gugma sa Bibliya busa gigakos ko kini ug gitun-an  pag-ayo. Nagtuo ako nga ang Bibliya mao ang bugtong sukaranan sa pagtuo. Kini ang akong natun-an sa akong Protestanteng barahan. Uban sa hugot nga pag-ampo gibasa ko kini ug gipangayo  sa Espiritu Santo nga madan-agan ako sa Iyang kahayag aron nga hugot ug sibo ang akong pagtuo, buhat ug wali nga takos gayud makapahimuot sa Dios nga akong gialagaran. Apan diha’y kahaw-ang nga akong gibati sa tinuhoang Protestante ingon ug dunay dakong nakulang nga akong gipangita. Diha’y kagubot nga gisagobang sa akong kalag. kini ang dugang pa nga kamatuoran. Nakahukom ako sa pag-utingkay kun pagtuon sa mga pundok nga Kristohanon. Giapil ko sa pagsusi ang Iglesia Katolika. Dili mahimo nga taligam-an ko siya. Dako kaayo kining maong pundok ug naila sa daghang mga karaang katuigan ug sa tibuok kalibotan. Busa sutaon ko siya, dili lang ang iyang kamatuoran apil na sa iyang kasaypanan. Nahimo ko nga tamdanan sa pagtuon ang Bibliya, sama niadtong mga taga Berea nga kanunay nilang gimatngonan ang giwali ni Apostol Pablo kon kini nahitukma ba sa mga Pulong sa Dios, “matag adlaw silang nagtuon sa Kasulatan kon tinuod ba gayud ang gisulti ni Pablo,”(Buhat 17:11). Sa pagkatinuod buot ko gayud nga magwali ug magtudlo sa tibuok nga kamatuoran ug mahimo nga tinuod nga pinadala isip ministro sa Dios.Kini ang akong gibati nga kahaw-ang sa akong pagka-Protestante.Una ug labaw sa tanan, ako nagtuo nga ang Dios sa kamatuoran ug dili  kabakakan o kasayapanan. “Magpabilin nga maminatud-on ang Dios bisan pa’g bakakon ang tanang mga tawo,” (Roma 3:4) Diha sa akong pagtuon sa Bibliya nahibaloan ko nga ang gibuhat sa Dios adunay dakong katuyoan nga Diosnon ug kini dili angay nga supakon o balihon sa tawo. Diha sa Bibliya ako nasayud nga ang Ginoo buot nga mahiusa kita Kaniya sa husto nga paagi. Kay ang atong mga paagi dili man mao ang mga paagi sa Dios. “Kay ang akong hunahuna, dili mao ang inyong hunahuna, ni ang akong laraw mao ang inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo,”
(Isaias 55:8).Nahibaloan ko sa akong pagbasa sa Bibliya nga kinahanglanon ang matuod nga Iglesia sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Dakog bili kining mga pulong ni Jesus ngadto sa Iglesia nga iyang gitukod: “Ang Mamati kaninyo, mamati Kanako, ug ang magasalikway kaninyo, magasalikway Kanako; ug ang magasalikway Kanako magasalikway Kaniya nga nagsugo Kanako,” (Luk. 10:16). “Ug sultihan ko kamo, ang idili ninyo dinhi sa yuta, idili usab didto sa Langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa Langit,”(Mat. 18:18). Ako nagtuo nga wala magtiaw si Jesus nga namulong niini. Mga pulong kini nga nagdala ug kagahom nga gipiyal niya sa iyang Iglesia ug kini labot gayud sa pagdumala ug sa pag-giya sa mga katawhan bahin sa kaluwasan, kay langit man ang saad nga barahan niini. Ubos gihapon sa matinuoron kong pagtuon sa Bibliya ako nasayran nga USA RA ka Iglesia ang gitukod ni Jesus ug kini usa ka kahibulongan nga lawas ni Cristo dinhi sa yuta. Sama sa ULO ug ang Lawas wala kini magkabulag usa ra kini ka pagkamao. Ang gahom ug kaalam sa ULO ikapaambit gayud kini sa tibuok bahin sa lawas nga mao ang Iglesia. Ania kining matahom nga kasamahan nga gisulti ni San Pablo: “Kita usab bisan daghan, apan usa ra ka lawas nga nahiusa kang Cristo ug nalambigit kita sa  usag-usa ingon nga nagkalain-laing mga bahin sa lawas,”(Roma 12:5).Timan-an pag-ayo nga USA RA ka lawas, nga mao ang Iglesia. Kini gidasonan ni San Pablo: “Kay siya (si Cristo) ang ulo sa lawas nga mao ang Iglesia,”(Col. 1:18). “Kay may usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom niini gipanagtawag kamo,”(Efeso 4:4). Ug niining usa ka tinuod nga Iglesia anaa diha ibilin ni Kristo ang tibuok nga paagi o laraw sa Dios alang sa atong kaluwasan. Basaha kini sa eningles nga hulad,“And the Lord added to the Church daily such as should be saved,” (Acts 2:47), ug ang hubad: Sa matag adlaw gidugang sa Ginoo diha sa Iglesia ang mga mangaluwas. Gisaaran gayud sa Ginoo nga ang magpabilin ug magbinuotan sulod sa matuod nga Iglesia iyang pagaluwason.

IGLESIA KAHIMANAN SA KALUWASAN
“Kay ang bana mao ang ulo sa iyang  asawa, ingon nga si Cristo mao ang ulo sa Iglesia; ug si Cristo mao mismo ang magaluwas sa Iglesia nga mao ang iyang lawas,”(Efeso 5:23). Sanglit mao kini ang instrumento sa Dios sa Kaluwasan, natural nga iya kining sangkapan sa kahimanan sa kaluwasan ang matuod  nga Iglesia. Una-, ang grasya  anaa gipiyal diha sa mga pangulo sa Iglesia: “Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga  ang Dios, pinaagi sa iyang grasya, nagahatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayohan,” (Efeso 3:2). Ang Espiritu Santo nga mao ang kahayag ug tigbalaan nagapuyo sa usa ra ka Iglesia. “Usa ka lawas ug usa ka Espiritu” (Efeso 4:4) ug mikunsad kini sa Iglesia sa adlaw sa Pentecostes (Buhat 2:1-11). Ug ang Espiritu Santo mogiya sa Iglesia aron dili kini makatudlo ug kasaypanan: “Apan gibuboan na kamo ni Cristo sa iyang Espiritu , ug samtang ang Espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang iyang Espiritu magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo,” (1 Juan 2:27).Ikaduha-, anaa sa Iglesia ang tibuok nga kamatuoran: “Ang Iglesia sa Dios nga buhi, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran,” (1 Tim. 3:15). “Gipahayag na sa Dios diha kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apang alang sa gawas ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga pasumbingay,” (Mar.4:10).
Ikatulo-, nagahugpot kini sa kagahoman kun autoridad sa Dios. Kay si Jesus miingon man, “Ingon nga ako gipadala sa akong Amahan, ako usab nagpadala kaninyo,”(Juan 20:21). “Ang inyong idili sa yuta idili usab sa langit, ang inyong itugot sa yuta itugot usab didto sa langit,” (Mat. 18:18). “Ug magasalikway kaninyo nagasalikway kanako; ug ang magasalikway kanako magasalikway kaniya nga nagsugo kanako,”(Luk.10:16). “Kay ang gingharian sa Dios dili sa pulong lamang kondili sa gahom,”(1 Cor. 4:20).

USA RA KA IGLESIA UG DILI DAGHAN
Usa ka kamatuoran nga akong nahibaloan sa akong pagtuon mao nga ang Dios  nagtinguha nga magkahiusa kita usa ra ka matuod  nga Iglesia ug dili magkabahin-bahin.Ania ang mga pulong ni Jesus: “Ako adunay uban mga karnero nga wala pa mahisakop sa maong toril. Kinahanglan nga dad-on ko sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon sa usa ka magbalantay,” (Juan.10:16). “Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan…. aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang,”
(Juan 17:11). Kadtong mga tawo nga magtukod-tukod og  pundok alang sa pagkabahin-bahin gikan sa matuod nga Iglesia wala mag-alagad sa Dios kondili sa ilang kaugalingong kailibgon: “Magbantay kamo ug maglikay niadtong mga tawo nga maoy mobahin-bahin  kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo, ug mosupak sa  pagtulon-an nga nadawat ninyo. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad ni Cristo nga atong Ginoo kondili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbongan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom ug malamatong mga pulong,” (Roma 16:17-18)

ANG     PAGPANGITA SA MATUOD NGA IGLESIA
Human ako makaamgo nga usa ra ka matuod nga Iglesia ug kinahanglan nga magpasakop kita niini aron makapahimuot sa laraw sa Dios ug aron kita maluwas, nan, ang sunod mao nga pangitaon ko kini. Seguro ako nga dili kini maila sa ngalan nga Kristohanon o Iglesia ni Kristo kay daghan man ang nagdala sa maong ngalan nga wala gayud magsukad ni Jesukristo. Mao nga misunod ang mga bulan anus-a mipalit ako sa daghang mga libro sa nagkalain-laing mga tulohoan ug mga referencias aron lamang hikit-an ko pa ang kamatuoran ug maila ang matuod nga Iglesia nga gipaila kanako sa Bibliya. Gibasa ko ang daghang mga libro, histories ug mga encyclopedia kini mga basahon sa kasaysayan sa kalibutan ug sa mga kasugiran sa mga nangagi. OO, diha gayud sa mga cifra, o marca kun mga timaan maila ang matuod  nga Iglesia nga iya sa Dios ug dili iya sa tawo. Kini may mga marca nga gitudlo sa Bibliya aron dili kita mailad.NAGHIUSA– sa lintunganay’ng mga pagtulon-an bahin sa kaluwasan. Kay ang Ginoo nag-ingon, “Nag-ampo ako nga mausa unta sila,” (Juan 17:21). “Uyonan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong,” (1 Cor. 1:10). Ang maong  pagkahiusa diha gayud sa tulohoan ug pamatasan bahin sa kaluwasan, dili sabton nga walay pagkabangi sa Iglesia. “Tapos sa hataas nga lantugi, si Pedro mitindog ug namulong kanila,” (Buhat 15:7). “Gibalitaan ako nga  adunay pagkabahinbahin diha sa inyong panagtigom ingon nga Iglesia…. Kay kinahanglan nga dunay pagkabahin-bahin diha kaninyo aron maila nato ang mga matarung diha kaninyo,”
(1Cor. 11:18-19). Ako kining nakita diha sa Iglesia Katolika ang maong pagkahiusa sa tulohoan ug sa pamatasan, dili sama sa nagkalain-laing mga hut-ong sa denominasyon sa Protestante nga nagkadaiya ang pagpanudlo kun mga tulohoan.  Si
San Cipriano sa ikatulong siglo mibati niini diha sa Iglesia Katolika: “Ang Dios usa ra, ug si Cristo usa ra, ug usa ra ang iyang Iglesia, ug ang pagtuo usa ra ug ang iyang katawhan nahiusa sa usa ka kalambigitan sa kahiusa sa lawas…” Si Tertuliano sa ikatulong siglo miingon usab, “Kita usa ka katilingban nga adunay usa ra ka tinuhoanong pagbati, usa ka disiplina, ug usa ka talikala sa paglaom,” (Apology, 39,1).
SANTA– kay si Jesus santos man, mamunga usab og kasantos ang iyang mga pagtulon-an. Busa dunay nangasantos sa iyang Iglesia. “Kay maingon nga ako santos, nan, kamo usab mamahimong mga santos,”(1 Pedro 1:16). Bisan pa niana, wala magpasabot nga sa iyang Iglesia dinhi sa yuta pulos na gayud nabalaan adunay uban nga nangahulog ug dili pa balaan. Ania ang giingon ni Jesus. “kamong tanan hinlo, gawas sa usa kaninyo,” (Juan 13:10). Gipananglit sila sa kaumahan  sa trigo nga may nahaipon nga bunglayon o sagbot ug unya ra sila laina sa adlaw sa panudya, (Mat. 13:27-30). Bisan pa diha sa Iglesia sa Ginoo may uban nga mangatagak apan dili gayud niya biyaan ang maong Iglesia sama sa saad sa Dios sa Israel kaniadto. “Wala  biyai ni Yahweh ang panon; bisan ang ilang yuta napuno sa sala batok sa balaan sa Israel,” (Jeremias 51:5). Ug diha sa Katoliko nga pagtuo nakapadangat na kini og daghang mga santos, timailhan nga kini mao ang matuod nga Iglesia sa Ginoo, kay gitawag kini ni San Pablo og “Iglesia sa mga balaan,”
(1 Cor. 14:33).

KATOLIKAsa griego kathaholos, o katholikos nagpasabot nga mokaylap kini sa tanang mga nasud ug walay pagkahaw sa tanang panahon. Kay si Jesus nagtukod niini miingon kang Pedro, “Ikaw, Pedro bato ug sa ibabaw niining maong bato pagatukoron ko ang akong Iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili makabuntog niya,” (Mat. 16:18) Ug siya nagsugo nga ipalukop sa tanang mga nasud, kun ipa-Katolika ang iyang Iglesia: “Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang mga nasud sa Kalibutan himoa sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanang mga gisugo ko kaninyo. Ug timan-i, ako magauban kaninyo kanunay sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kalibotan,” (Mat 28:19-20). Ang pulong kathaholos sa griego kun Katoliko mabasa sa Roma 1:8, nga ang pagtuo sa taga Roma ipa-kathaholos(Pinadayag 12:9) apan dili sama sa pagpakaylap sa Iglesia nga mao ang instrumento isip kahayag, ang sa yawa kangitngit, busa dili managsama ang ilang pagkatoliko sa yawa ug sa matuod nga Iglesia, (Buhat 13:47-49). kun ipakaylap sa tibuok kanasoran. Bisan pa ang yawa mopakaylap usab sa iyang dautang pagtulon-an alang sa tanang mga nasud,
Ug sa basahon sa tinun-an sa mga  apostoles nga nagsulat sa ilang mga kapanghimatuoran nasayran nato nga ang Iglesia Katolika lamang ang gihisgotan nga Iglesia, wala pay bisan unsa nga pundok o denominasyon. Si San Policarpo, tinun-an ni San Juan Evangelista ug Apostol ni Jesus giingon, “Ug sa nahuman ang pag-ampo ni Policarpo kansa gihinumduman niya ang tanan nga iyang gikahinagbo, ang mga yano ug dungganang mga tawo ug ang tanan diha sa Iglesia Katolika sa tibuok kalibotan,” (Apostolic Fathers edited by Jack Sparks page 142). Si Ireneo sa ikaduhang siglo miingon, “Ang Iglesia Katolika nga nakadawat sa gitudlo ug  sa pagtuo sa mga apostoles diha sa iyang pagkaylap ngadto sa tibuok kalibotan, kusganong nanalipod sa maong pagtuo ingon nga nagpuyo sa usa lamang ka balay…”
(Adv. Haer., 1, x, 2). Si Eusebio sa Cesaria sa ikaupat nga siglo miingon,“Apan ang kahayag sa Iglesia Katolika nagpadayon sa iyang kabantog, kay naghupot kini sa samang baroganan ug sa  samang paagi ug mipadan-ag sa maong kahayag bisan ngadto sa mga griego ug sa mga pagano…”(Ecclesiastical History, 4,7,13). Masabot nato sa dakong  katin-aw nga kadtong mga tinu-an sa mga apostoles ang Iglesia nga ilang gipasakopan mao ang Iglesia nga Kristohanong Katoliko dili ang bisan unsa nga pundok.

APOSTOLIKAang matuod nga Iglesia gidumala kaniadto sa mga apostoles ug ubos sa pagpangulo ni San Pedro ug sa iyang sumusunod. Kay si San Pedro direkta gayud nga gipili ni Jesus dili ingon nga moagaw sa iyang katungod isip pangulong Bato sa Pamag-ang, (Efeso 2:20), dili ingon miliog kaniya isip SUKARANAN O PATUKORANAN nga dili makita (1Cor.3:11,1Cor.10:4) kondili ingon nga lugway ni Cristo. Gihatagan ni Jesus ug yawe sa Langit si San Pedro, nagpasabot nga siya ang labaw modumala sa Iglesia, (Mat 16:19;Isaias 22:21-22). Gimandoan si Pedro sa atong Ginoo  sa pagpasibsib sa nati ug mga karnero
(Juan 21:15-17) ug ang mopasibsib sa karnero nga mao ang katawhan mao ang pangulo sa panon, “Magminatay kamo nga mga magbalantay sa mga karnero… kamo nga pangulo…” (Jeremias 25:34). Ug sa bag-ong hubad, ang Maayong Balita Bibliya, miangkon si Pedro nga siya pangulo: “Ingon nga ako pangulo…”(1 Pedro 5:1). Ug walay laing Iglesia nga ang iyang pangulo karon maganid nimo balik ngadto sa panahon ni San Pedro ug ngadto  ni Cristo, ang Iglesia Katolika lamang. Sa lista sa mga papa si San Pedro ang nag-una kanilang tanan, mabasa sa World Almanac and Book of Facts edition 1986 pahina 522).

ROMANAang Iglesia nga gitukod ni Jesus nagsugod didto sa Jerusalem, “Isangyaw ngadto sa tanang mga nasud magsugod sa Jerusalem,” (Luk. 24:47). Apan didto sa Jerusalem wala dawata ang Ginoo ug ang iyang Iglesia, “Mianhi siya sa iyang kaugalingong mga katawhan apan sila wala modawat kaniya,” (Juan 1:11). “Ug niana gayud nga adlawa nagsugod ang mapintas nga pagpanglutos sa Iglesia sa Jerusalem,” (Buhat 8:1). Ug mao  nga gibuot ni Jesus nga ang iyang Iglesia ilugway ngadto sa Roma ug gikan sa Roma ipakaylap sa tanang mga nasud, “Busa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug dad-on ngadto sa dapit nga mamunga sa mga bunga niya,”
(Mat. 21:43).Ug kanang dapita mao ang Roma, “Nianang pagkagabii ang Ginoo mitungha tupad kanako ug miingon: Ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako didto sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma,”
(Buhat 23:11). Ug didto sa Roma magsugod ang pagpakaylap sa pagtuo ngadto  sa ubang kanasoran, “Gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, kamo hinigugma ug tinawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan… kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo,” (Roma 1:7-8).
Si San Pedro nga nagdumala sa Iglesia giila na ang iyang pagka-pangulo bisan sa karaang apostolikanhong Iglesia. Sa sinulat ni San Ignacio sa Antioquia 55-110 A.D. miingon: “Ang Iglesia ubos sa pagmando sa Dios  nga nagbuot sa tanang mga butang, gihigugma ug dinan-agan pinaagi sa pagtuo ug sa paghigugma kang Jesus ang atong Dios, nga nagmando diha sa kaulohan sa terituryo Romano,” (Introduction- to the Church of Rome,).Si San Clemente, tinun-an ni San Pedro, sa iyang pagdumala sa Iglesia isip obispo sa Roma miingon nga nalipay siya tungod kay gitahud ang iyang kamandoan: “Kay kamo makahatag kanamo og kalipay ug kamaya kon inyong pamatud-an sa kamasinugtanon ang among gisulat kaninyo ubos sa agda sa Espiritu Santo….” (Apostolic Father edited by Jack Sparks, pahina 53).

HIPALGAN KO ANG PUNOANG IGLESIA
Karon ako na nang nahibaloan ang punoan nga Iglesia nga gitukod gayud sa Ginoo, ang Iglesia nga dili mabungkag ni mahanaw kay ang Ginoong Jesus nagasaad niini: “Ako magauban kaninyo kanunay sa tanang mga adlaw bisan hangtud sa katapusan sa mga panahon,” (Mat. 28:20). Busa ang bisan unsa nga Iglesia nga mitungha ulahi kang Cristo, tinukod lang og tawo ug maingon ta nga sanga’ng nabali gikan sa punoan.Ug kanang maong punoan nga Iglesia mao ang Iglesia Katolika Apostolika, walay lain. Ug ang mga dagkong historians kinsa walay laing gilabanan gawas sa kamatuoran nagtudlo nga kining Katoliko nga Simbahan dili tinukod ni bisan kinsang tawo nga sama kanato, kondili ni Jesucristo mismo. Ania kining musunod:
Sa basahon nga World Almanac and Book of Facts, edition 1986 page 342,“Roman Catholic: origin –Jesus Christ who named St. Peter the first vicar.” Ang Iglesia  Katolika tinukod ni Cristo ug mao ang nagtudlo ni Pedro nga una’ng puli niya.
Sa Grolier Encyclopedia Vol. 5 page 106:
“Catholic church: the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics.” Ang Iglesia Katolika- mao ang Katilingban nga Diosnon nga tinukod ni Jesucristo ug gipadad-an sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ug mao kini ang ngalan nga nagpasabot sa pundok nga may kalambigitan sa Obispo sa Roma mao nga gitawag usab kini og Romano Catolico.
Sa International Encyclopedia Vol.15 page 520 giingon usab.
“Roman Catholic Church: There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the two fold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine.”Ang Iglesia Catolica Romana: Adunay duha ka managsama nga kahulogan sa Iglesia Katolika tinandi sa duha ka kinaiya ni Jesucristo nga iyang  magtutukod kinsa Dios ug tawo. Ang ubang mga pundok nga Kristohanon aduna gayuy tawhanong mga magtutukod apan ang Iglesia Katolika, walay lain nga ikatudlo nga maoy nagtukod gawas ni Jesucristo. Kining kamatuorana ang magdala kanako ngadto sa iyang sabakan. Siya mao ang atong Inahan ug punoan nga Iglesia wala na gayuy lain. Busa mihukom ako nga magpasakop ug magpakamatay diha kaniya. Unya mga dagkong pangutana sa akong pagka-Protestante kaniadto natubag diha sa kamatuoran sa Dios ug sa Kasaysayan  sama niining mga musunod.

1.Nganong ang mga Katoliko nagatuo pa man og tradisyon nga wala mahasulat sa Bibliya, dili ba ang Bibliya lamang ang sukaranan sa pagtuo sumala sa 1 Cor. 4:6, 2 Tim.3:15-17, Pin.22:18-19?
Ania ang tubag:
Ang Bibliya dili mao ang bugtong sukaranan sa pagtuo aron mangaluwas ang mga tawo. Kay dihay panahon nga wala pa mahipos ang tibuok nga Kasulatan aron mahimo nga Bibliya. Ang pagtapok niini ug sa pagdeklarar sa Simbahan kon  unsa ang mga basahon nga linamdagan nahitabo sa Concilio sa Cartago sa 397 A.D. ug mga 360 ka tuig ang Iglesia Katolika diha na aron sa pagwali ug pagtudlo sa kaluwasan nga gibilin ni Cristo kaniya. Kay ang Ginoo nag-ingon nga ang maminaw sa wali sa Iglesia sama ra nga maminaw kaniya  ug maluwas usab (Luk. 10:16, Mar.16:15-16). Dili kay ang  pagbasa lang sa Bibliya kondili ang pagpaminaw sa Iglesia ang nakaluwas sa tawo. Labot pa niana, ang 1 Cor.4:6 nagkahulogan nga dili ipadawat ang pagtulon-an nga nahasupak sa sulat ni San Pablo, (1 Cor. 14:37-38).  Apan wala kana magpasabot nga kadtong mga gitudlo sa mga apostoles nga wala masulat sa Bibliya dili ipadawat, sanglit mismo si San Pablo nagtudlo nga ipadawat gayud ang ilang tradisyon, ang wala masulat apan ilang gitudlo. “Busa hupti gayud sa dakong kalig-on ang among gitudlo  kaninyo pinaagig among sinulat o sa binaba lang nga tradisyon,” (2Tes.2:15).“Ug magpahilayo kamo sa kaigsoonan nga nagtinapolan ug wala magtuman sa pahimangno nga binaba o tradisyon nga among gitudlo,” (2 Tes. 3:6). Ang gipasabot sa Pinadayag 22:18-19, mao nga dili pagapun-an o kuhaan ang mga basahon nga gisulatan sa tagna ni San Juan ug nga dili kuhaan ang  Bibliya ug ni pun-an ang pagtulon-an nga gitudlo sa Bibliya. Apan apil na sa pagtulon-an sa Bibliya ang Apostolikanhong tradisyon. Ang Tradisyon nga gipasalikway ni Cristo mao kadtong magatudlo nato sa pagsupak sa iyang sugo (Mat. 15:3-6). Dili tinuod nga ang Katoliko magdili sa pagpabasa sa Bibliya kay sa akong pagsusi nakita nako nga gidasig gayud ang pagtuon sa Bibliya. Matag Misa nga himoon sa pari anaa ang dakong libro nga gitawag og Missal halos tanang panid anaa ang mga pulong sa Dios, gikan sa Bibliya. Si Papa Pio XII sa iyang sulat palibot, On the Promotion of Biblical Studies nag-ingon. “Kay ang Bibliya wala ihatag sa Dios aron lamang sud-ongon o mahimong dayan-dayan… kondili aron kini makatudlo kanato bahin sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. Ang mga obispo kinahanglan maninguha  aron madasig ang atong mga matuohon sa pagtuon  ug mahigugma sa pulong sa Dios. Buligan niya ang mga pamaagi aron mokaylap ug mahiabot sa mga  tawo ang kopya sa Bibliya. Kay si San Jeronimo miingon, “Kon wala kay kabangkaagan sa Kasulatan nan, wala usab kay kabangkaagan bahin ni Cristo.”

1. Giunsa nato pagseguro nga kining tradisyon nga gitudlo sa Iglesia Katolika mao gayud kini ang gitudlo ni Cristo ug sa mga apostoles?
Tubag:
Una, ang testimonio sa mga unang mga Christian Fathers kun mga pangulo sa karaang panahon nga gikan sa mga tinun-an sa mga disipulo sa mga apostoles. Si San Atanacio sa ikaupat nga siglo nag-ingon:“Dili usa ka dautan ang pagsusi sa mga karaang tradisyon ug sa mga pagtulon-an ug sa pagtuo sa Iglesia Katolika, nga gitudlo ni Jesucristo ug gimantala sa mga apostoles ug giampingan ug gitipigan sa atong mga amahan ug nga niana gipasukad ang atong Simbahan.”

Si San Agustin sa ikalima nga siglo miingon usab bahin sa tradisyon sa mga apostoles:“Kining maong mga tradisyon sa Kristohanong ngalan, sa ingon niana gamhanan ug gimahal nato kini nagalig-on sa pagtuo sa mga matuohon diha sa Iglesia Katolika.”Unya ako usab nga gituki ang mga kukaraan nga mga Simbahang Coptico, Greek Orthodox ug ang Russian Orthodox, akong nakita nga kining maong mga Simbahan nagtuo sa samang nga mga tradisyon sa Iglesia Katolika, kini nagmatuod nga ang maong pagtuo sa tradisyon una pa kayo wala pa motungha ang Protestantesmo niadtong 1517.

2.Unsa man pananglit  ang tradisyon sa mga karaang Kristohanon nga gidawat sa mga matuohon karon nga Katoliko?

Tubag:
Usa niini ang pasidungog kang Maria isip inahan sa Dios ug ang pagsangpit sa iyang panabang. Kini usa ka karaan kaayong apostolikanhong tradisyon.
Si San Efren usa ka deacono sa ikaupat ka siglo nagpaila kanato sa karaang pagtuo sa kaulay ni Santa Maria. “Oh, ulay nga Inahan, putli nga inahan sa Dios, maluluy-on namong inahan. Ikaw nahisama sa sungkod ni Aaron nga namulak ug ang bulak mao ang imong Anak nga si Jesus ang matuod nga Cristo, among Dios ug Magbubuhat. Gipakatawo diha kanimo ang Dios ug ang Pulong sumala sa unod, ug nagapalungtad sa imong kaulay sa
wala ka pa manganak bisan tapos manganak, ug kami nahiusa ngadto kang Cristo ang Dios nga imong Anak.” Makita nato dinhi ang pag-ila  nga si Santa Maria tinuod nga inahan sa Dios ug birhen sa wala pa manganak ug bisan humana manganak tungod sa milagro sa Anak sa Dios.
Kining pagtuo nga si Santa Maria Inahan sa Dios may mga gipasabot usab sa Bibliya apan dili sa letra gayud
(Juan 1:1-3,14, Luk. 1:28, Luk. 1:43, Pin, 17:14, Deut. 10:17), ug nga si Maria kanunayng birhen,
(Isaias 7:14, Mateo 1:16-23,Luk 1:32-38).
Ug si Santa Maria gihangyo isip makatabang nato sa paghangyo sa iyang Anak nga si Jesukristo: Ania ang pangaliya ni San Germano sa Constantinopla sa ikapito ka siglo, ‘Oh, Birhen nga labing  putli, dato sa  kaayo ug sa kalooy, kahupayan sa mga Kristohanon, ayaw kami talikdi sa imong panabang. Sa imong pangamuyo bantayi kami.”Bisan tinuod nga si Cristo ang atong bugtong Manlalaban diha sa pagtubos kanato gumikan kay ang Anak sa Dios, Dios ug tawo nga matuod, (1Tim.2:5-6 /Heb.9:15-17) apan wala kini magpasabot nga si Santa Maria dili makalaban nato diha sa iyang pagpataliwala sa katawhan ug sa iyang anak. Namatud-an kini sa kasal sa Cana diin si Santa Maria wala balibari ni Jesus dihang mihangyo siya sa  pagmilagro aron masulbad ang kakulang sa vino sa bag-ong kinasal, (Juan 2:1-11), ug si Santa Maria gitudlo ni Jesus nga ato usab nga inahan (Juan 19:26-27).

3.Unsa pa ang ubang kamatuoran sa Bibliya alang sa atong kaluwasan nga may labot ang apostolikanhong tradisyon sa paglig-on sa maong pagtuo?

Tubag:Ang bahin sa Eucharist kun pagkalawat sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesus. Ang akong pagtuo kaniadto isip Protestante, kini usa lamang ka simbolo sa lawas ni Cristo, apan dili gayud tinuod nga buhing lawas. Ug ang mahinungdanon mao ang pagdawat sa Iyang Pulong  nga mao ang espiritu ug makahatag og kinabuhi (Juan,6:63).Apan akong nakita nga wala gayud sa Bibliya ang pulong  simbolo sa lawas ni Cristo. Apan si Cristo wala magpasumbingay dihang  miingon siya: “Ang mokaon sa pan nga nanaog sa langit dili gayud mamatay. Ako ang pan nga nanaog sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibotan. Ang mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing dayon ug banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw,”(Juan 6:50-51,54). Ug gihagit pa gayud sila sa Ginoo nga gawas nga makakaon sa iyang unod ug makainom sa iyang dugo walay kinabuhi diha kanila: “Sultihan ko kamo: kon dili kamo makakaon sa unod sa Anak sa tawo ug moinom sa iyang dugo dili kamo makabaton og kinabuhi diha kaninyo,” (Juan 6:53).Ug gibati ko nga hinungdanon gayud kayo kining maong kamatuoran sa pagkalawat. Apan  ang akong pagtuo niini kaniadto usa lamang ka simbolo.Wala kini mahisabti sa iyang mga tinun-an kon sa unsang paagi nga ipakalawat niya ang iyang lawas  ug dugo ngadto kanila. Apan sa katapusang panihapon, si Jesus mihatag kanila ug katin-awan.“Unya gikuha niya ang pan, ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon: Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini agig paghandom kanako… gikuha usab niya ang kalis nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kanila ug miingon: Kining kalis mao ang bag-ong kasabotan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo,” (Luk.22:19-20).Ug walay duha-duha ang labing haduol sa kamatuoran nga pagsabot niini mao ang gitudlo ug pagtuo sa mga apostoles bahin sa kahulogan sa pan ug bino nga gikonsagrahan sa unang mga pari. Si San Pablo nagaingon bahin niini:“Busa ang mokaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kopa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas  ug dugo sa Ginoo. Kay kon dili niya ilhon ang kahulogan sa lawas sa Ginoo sa iyang pagkaon sa pan  ug pag-inom sa kopa, gisilotan niya ang iyang kaugalingon,” (1 Cor.11:27,29).OO ang labing nasayud sa husto nga pagsabot bahin sa kahulogan sa pan ug bino diha sa pagsaulog sa altar sa panahon sa mga apostoles mao ang mga apostoles mismo ug ilang mga tinun-an, sanglit sila mao ang sumusunod sa mga apostoles ug sila ang gisugo nga ampingan nila ang gibilin kanila sa mga santos. “Gibuhat ko kini aron sa pagdasig kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa tinuhoan nga gikatugyan sa Dios pinaagi sa iyang mga balaan,”(Judas 1:3)Ug ania ang mga panghimatuod sa mga disipulo sa apostoles sa ilang pagtuo sa Eucaristia kun sa pagkalawat sa pan ug bino human sa konsagrasyon. Ania ang gipamatuod ni San Ignacio sa Antiquia, kinsa tinun-an mismo ni San Juan Evangelista sa tuig 55-110, A.D. kinsa misaway sa mga docetistas nga wala modawat sa ilang pagtuo sa Eucaristia:“Wala na sila mokalawat sa Eucaristia sa pan sa altar ug sa pag-ampo, kay wala na sila mutuo nga kanang Eucaristia mao ang unod sa atong Manluluwas si Jesucristo.” Laing Santos nga namatay sa ikaduha ka siglo,
si San Justin Martir miingon:“Kining maong kalan-on nga giila nato nga Eucaristia…Wala kita magdawat niini ingon nga kasagarang pan ug ilimnon, apan si Jesucristo gayud nga atong Manluluwas nga nahimong unod diha sa Pulong sa Dios.”
Si San Cirilo sa Jerusalem sa ikaupat ka siglo nagsulat usab sa samang pagtuo:“Sanglit siya namulong man sa maong pan, ‘Kini mao ang akong lawas,’ nan si kinsa man ang makaduda sa iyang pulong? Ug gidasonan niya sa pag-ingon: ‘Kining kopa mao ang akong dugo,’ ug si kinsa man makasukna nga siya namakak?”
Karon wala na gayuy bisan  gamay’ng landong sa katahap kon unsa ang husto nga kahulogan sa maong sakramento, tinuod gayud nga lawas ug dugo sa Ginoo sumala sa gipatuo kanato sa unang mga tinun-an sa mga apostoles. Mao nga nakaingon ako nga kining Simbahang Katoliko mao gayud ang Simbahan sa unang mga matuohon kun mga unang Kristohanon. Ug ang akong pagtuo kanhi sa kalawat sa pagtulon-ang Protestantismo nalahi sa gipatuo sa unang mga tinun-an ni Jesus. Gikan sa Ginoo ngadto sa mga apostoles ug ngadto sa ilang mga tinun-an, managsamang pagtuo sa Eucaristia, nan, kinsa man ako nga mosupil niini? Ug mao usab kini ang nag-agni kanako sa dugang pagsusi sa ubang mga Sakramento nga gitudlo sa Iglesia Katolika kon kini anaa ba usab sa Bibliya. Kay si Jesus nagbaod sa iyang mga tinun-an: “Ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo,’(Mat.28:20). Ug kon mosalikway ta sa uban ug modawat sa uban, sama ra nga gisalikway nato ang tanan,
“Kay ang naglapas sa bisan usa lamang…. Naglapas sa tanan,”(Sant. 2:10).
Ug ania akong nahikaplagan nga ang ubang mga sakramento sa Iglesia Katolika pulos gayud gikan sa Ginoo nga panudlo: Ania sugdan ta sa Bunyag.

BUNYAG

Si Jesus nagsugo nga kinahanglanon ang bunyag sa kaluwasan, “Walay tawo nga makasulod sa langit gawas kon siya matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu,” (Juan,3:5).Kining pagkatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu nagpasabot sa bunyag. Ug gigamit ni Jesus ang pulong TAWO, busa lakip niini ang bisan gamayng masuso, kay si Jesus nag-ingon nga ang masuso, tawo usab, “Apan sa diha nga kahimugsoan na ang inahan sa bata, dili na siya mahinumdom sa kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso sa kalibotan ang usa ka tawo,”
(Juan 16:21 K.J.V. Cebuano 1978). Ang bata naduhig sa salang panulondon, dili pa sa salang buhatnon kay wala pa man makalapas ang bata sa sugo sa Dios (1 Juan 3:4) Ang salang panulondon mao ang kahimtang sa kalag sa bata nga nawad-an sa grasyang makasantos nga napildi kaniadto ni Adan ug ni Eva.
Si San Pablo nag-ingon, “Kay nakasulod sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon sa tanang mga tawo kay nakasala man ang tanang mga tawo,”(Roma 5:12). Ug ang bata may sala bisan diha pa sa tiyan sa iyang inahan, “Dautan ako sukad ako mahimugso; ug makasasala sukad ako ipanamkon,” (Sal. 51:5). Busa si Jesus mibadlong sa iyang mga tinun-an kinsa mipugong sa mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga bata ngadto kang Jesus, “Pasagdi nga ipaduol ngari kanako ang mga bata kay ang gingharian sa Dios alang sa mga sama kanila,” (nga gipaduol kaniya) (Mar. 10:14).
Ang pulong “panimalay” nagpasabot nga anaa diha ang tigulang, lalake, babaye, batan-on ug mga bata (Jer. 6:11-12). Ug sa pagpamunyag sa mga apostoles lakip sa tibuok panimalay (Buhat 16:15,Buhat 16:33, 1 Cor. 1:16). Ang tradisyon sa mga apostoles nagtudlo nato sa dayag nga ang pagpamunyag sa unang mga Kristohanon apil ang mga batang masuso, mga anak sa mga nahimo nang Kristyanos, (World History by Obrien page 144).
Ug ang paagi sa pagbunyag dili ang pagtusmaw lamang diha sa dagat o sapa nga may daghang tubig, may bunyag nga gihimo sulod sa balay diin walay sapa.
“Miadto si Ananias sa balay ug gipandongan sa iyang kamot si Saulo. Diha-diha may nangahulog nga daw himbis sa isda sa mata ni Saulo ug nakakita siya pagbalik. Mitindog siya ug gibunyagan,” (Buhat 9:17-18). Ug ang maong bunyag sa paagi nga bisibis sa tubig o sa pagbubo og tubig kansa gitudlo usab sa Dios, “Bisibisan ko kamog tubig nga limpyo ug mahinloan kamo sa tanan ninyong mga kahugawan,” (Ezekiel 36:25 K.J.V.)“Kay magabubo ako tubig kaniya….ug ako magabubo sa akong Espiritu,”(Is.44:3).

KONPIRMASYON

Ang sakramento sa pagkompirma kun paglig-on mao ang pagpakanaog sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa humana na mabunyagi pinaagi sa pagpandong sa kamot sa ministro sa Dios, kasagaran sa mga Obispo:“Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa atong Ginoong Jesus. Sa dihang gipandongan si Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo,”(Buhat 19:5-6)“Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem sa pagkadungog nila nga ang taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipadala ngadto kanila si Pedro ug si Juan. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu, kay ang Espiritu Santo  wala pa man makakunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong sa ilang mga kamot ibabaw kanila ug nakadawat sila sa Espiritu Santo,”(Buhat 8:14-17).

PAGKOMPISAL


Ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala, apan tungod sa plano sa Ginoo nga ang iyang pasaylo mabati sa tawo, ug mahimo kining sakramento nga mopagaan sa luwan sa makasasala, pinaagi sa mga pagmaymay ug sa pasaylo, mao nga gihatagan niyag gahom ang iyang unang mga pari niini:“Unya gihuypan niya sila ug giingnan, Dawata ninyo ang Espiritu. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini, kon ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon,” (Juan 20:22-23).(Buhat 19:18) “Ug sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa Langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit,”(Mat.18:18). Ug dunay nangumpisal ngadto sa mga  tinun-an sa ilang kadautan, “Ug daghang ang mga nangabot nga mingtuo kanila ug nanagpangompisal sa ilang mga salamangka,”. Ug duna say pagpasaylo. “Kay ang gipasaylo ko… kana tungod kaninyo ug sa atubangan ni Jesukristo,”(2 Cor.2:10).

PAGKALAWAT

Nasaysay  na ni nato sa unahan ang mahitungod sa Eucaristia ug ang mga teksto sa Balaang Kasulatan, (Juan 6:51-54,Luk.22:19-20,1 Cor. 11:27-29).
PAGKASAL
Gibuot sa Ginoo nga ang husto nga pagkabugkos sa kaminyoon nga Kristohanon dili  na mabugto samtang buhi pa ang usag-usa. Busa wala magtugot ang Ginoo sa diborsyo sa panahon ni Cristo.“Nagtugot ba ang balaod sa panagbulag sa bana ug sa asawa sa bisan unsa nga hinungdan? Ug si Jesus mitubag kanila: Wala ba kamo makabasa sa Kasulatan mahitungod niining bahina? Sa sinugdan ang Dios nagbuhat sa lalake ug sa babaye ug miingon: Tungod niini ang lalake mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa dili na bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios.“Ang mga Pariseo nangutana kaniya: Ngano man nga si Moises nagtugot nga ang bana makahimo sa pagsulat pagpahibalo sa asawa sa pagpakigbulag ug siya makabulag na kaniya?“Si Jesus mitubag; Mitugot si Moises sa maong pakigbulag sa inyong asawa tungod sa kagahi sa inyong ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisan kinsa ang makigbulag sa asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kon magminyo siyag lain,”(Mat.19:3-9).


ORDEN SA PAGKAPARI

Ang orden sa pagkapari nga gitukod usab ni Cristo diha sa iyang panahon sa pagsaulog niya sa katapusang Panihapon, dihang gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong iyang lawas ug dugo,
(Lukas 22:19-30), kay ang pari o Obispo man ang makakonsagrar sa pan ug bino. Bisan pa sa Karaang Tugon ang pagkapari gitawag og tulomanon, nga walay katapusan, “mahimong pagkapari o sacerdote nga walay katapusan ngadto sa ilang kaliwatan,”(Exudo.40:15).“Busa lig-onon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Labawng pari nga halangdon nga anaa sa presensya sa Dios, si Jesus ang  Anak sa Dios,”(Heb.4:14). “Gihimo mo silang gingharian sa mga pari nga mag-alagad sa atong Ginoong Dios. Ug maghari sila sa kalibotan,”(Pinadayag 5:10). “Sa matag Iglesia nag-orden sila’g mga pari (mga pangulo), ug uban sa pag-ampo ug pagpuasa ila silang gitugyan sa Ginoo nga ilang gisaligan,”(Buh.14:23).Sa ubang hubad ang pulong pari gihubad ug anciano apan ang anciano kasagaran diha sa Iglesia gikan sa mga pari,
(Jeremias19:1kjv),”magkuha ka sa mga anciano sa mga katawhan, sa mga anciano sa mga sacerdote kun pari.”Si San Pablo pari usab, “siya ang naghimo kanako nga sulogoon ni Cristo Jesus ngadto sa mga hentil, ingon nga pari nagtanyag sa Maayong Balita,”(Roma 15:16). “Apan kamo pagahinganlan og mga pari ni Yahweh ug ang katawhan magatawag kaninyo og mga ministro sa among Dios,”(Isa.61:6).

HILOG SA MASAKITON

Ug ang laing sakramento nga magabulig sa kahimtang kalagnon ug lawasnon sa masakiton mao ang pagdihog og lana sa ngalan sa Ginoo, nga magabunga sa kaluwasan ug pasaylo sa sala sa maong masakiton ug agad sa kabubot-on sa Dios magaayo usab sa iyang lawasnong sakit. ‘Duna bay nagmasakiton diha kaninyo inyong ipatawag ang pari(mga pangulo)sa Iglesia aron mag-ampo alang kaninyo, ug sa ngalan sa Ginoo magadihog kaniyag lana. Ang maong pag-ampo inubanan sa pagtuo magaayo sa masakiton, ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug kon may sala siya ipapasaylo kanila,” (Sant.5:14-15).

AKONG DESISYON

Human niining makuti nga pagsusi inubanan sa pag-ampo akong nakita ang kahayag sa Iyang kamatuoran nga dili mapiog sa akong tanlag. Nga usa ra ang matuod nga Iglesia nga tinukod gayud sa atong Ginoong Jesus ug walay pagkalumpag sa gahom sa Hades, kini mao ang Iglesia Katolika. Mao kini ang gipuy-an sa usa ra ka Espiritu Santo, busa dili kini masayop paggiya kanato sa dalan sa kaluwasan.
Ug human ako maagak sa pagtudlo sa awtoridad sa Simbahang Katoliko aron mahanaw ang uban pang mga katahap ug mga pangutana, midisidir ako nga magpabunyag sa Simbahang Katoliko, unya midawat sa Sakramento sa pasig-uli ug dayon sa pagkalawat sa Tinapay sa Kinabuhi, ang patinga sa atong kaluwasan sa yuta. Walay makatupong sa maong kalipay nga akong gibati sa gutlo nga gigakos ko ang kamatuoran, OO, ang Dios nga mao ang tinubdan sa maong kalipay diha sa kamatuoran, mao ang akong bug-os nga gidawat.

Nasayud ako nga ang akong gibiyaan nga pundok, lakip sa akong mga minahal sa kinabuhi, kabanay ug mga higala mahibulong o kaha masilag kanako sa maong hukom. Apan palabihon ko ang pagsugot sa Dios kay sa tawo. Apan nahibulong ako, kay daghan kanila wala moingon, “Tinunglo ka namo!” Hinoon nangutana sila, “Nganong gihimo mo kana?” Ug daghang sa akong mga higala ug ilabina na sa akong mga minahal sa kinabuhi human ko patin-awi mingsunod kanako sa pagsulod sa Simbahang Katoliko. Giisip ko kini nga labing dako nga gasa sa Dios sa akong kaluwasan kining pagkaplag ko sa matuod nga Simbahan sa Dios. Sama ni San Pablo makaingon ako, “Pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang,” (1 Cor. 15:10).

Tungod niana, masumada ko ang akong pagka-katoliko sa pulong ni San Pablo, “Gikan kang Pablo nga ulipon ni Ginoong Jesus, gipili pagka-apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa Maayong Balita,”

(Roma 1:1).Ug karon akong ihalad ang tibuok kong kinabuhi isip usa ka sibilyan kondili pari nga magsasangyaw tungod sa kahibulongang buhat sa Dios kanako. Tawga ako sa bisan unsang ngalan, bisan pag pasipala tungod sa akong gibuhat, apan ako malipay niana, tungod kay hikaplagan ko ang perlas sa kaluwasan, nga mao ang tim-os nga kalinaw ug kalipay sa akong kalag. Kon ikaw, nga magbabasa niini dili pa Katoliko, kining akong gibati dili Makita diha sa mga titik o letra, apan matagamtam mo usab kon magsugod ka og abli sa imong salabotan ug kasingkasing aron sa pagpasulod dili lamang sa imong Manluluwas kondili sa bug-os niyang kabubot-on.

Kanimo matinuoron diha ni Ginoong Jesus.

PAUL WHITCOMB