Santos kon balaan

Santos kon balaan

Bro. George Caminade

 

 

Image result for pedro calungsod

Pinadayag 19:1-8

Lukas 15:7,10

12;10-12

6:9-11

20:36

Gipasidunggan

Josue 5:14 – si Josue miyokbo aron pagsimba sa anghel…

Daniel 2:46 – si Haring Nabucadunosor mihapa ug misimba kang Daniel.

Sirac 44:1-2 – dayegon ang tawo nga diosnon, … sila gipasidunggan sa Ginoo.

2 Tesalonica 1:12 – ang ngalan sa Ginoo kapasidunggan diha kaninyo ug kamo diha kaniya.

ADUNAY MGA SANTOS NA…

Mateo 27:51-52 – … daghan ang mga balaang tawo ang nabanhaw… sila miadto sa Balaang

Siyodad. ( Balaang Siyudad, Pinadayag 21:2 )

Lucas 23:43 – karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako…

… ang tibok uniberso napuno sa iyang presenya, Efeso 4:10

Mateo 28:20

2 Cor. 12:2-3 – … usa ka kristohanon mikayab ngadto sa ika-tulong langit.

Efeso 4:8 – … siya nga nikayab ug nagdala ug daghang mga bihag…

Hebrew 12:23 – ..ug sa mga espirito sa mga matarong nga nahingpit na.

Ecclesiastes 12:7 – … unya ang atong espirito mopauli ngadto sa Dios.

( asa man diay ang Dios magpuyo diba sa langit man.)

San Juan 13:20 – ang modawat sa akong gipadala midawat kanako ug sa nagpadala kanako.

Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

by John Carlo

 

On the All Souls day last November 2, 2014, God shows his power and defeat the Devil through this debate. The event happened at Cabaguio Davao City and it has been well attended by faithfuls from different Parishes all over Davao and even from Cebu. Roughly 200 people witnessed the debate with the majority from Catholics. Converted Pastor Bro. Noe Dora did a testimony in between the debate, and he really moved the Baptist faithfuls including Pastor Bernardo with his conversion experiences. Rev. Fr. Jorge S. Angga also testifies after the debate about the Catholic Faith, encourages the Catholic Faithfuls to stand firm in their faith. The Devil really hates the Sacraments, so he was trying to oppose that the Sacraments is not a teaching from Christ, but through Bro. RJ Seno who has been an instrument to defend the Catholic doctrines the Devil was defeated. The video will tell you the whole thing. :)

I saw Satan fall like lightning from heaven.” Luke 10:18

This is the full length of the debate.

click this ——–> https://www.youtube.com/watch?v=bnupyrQVaqQ&feature=youtu.be

1013507_950955591599728_1083985716320385155_n

2014-11-02-6377 2014-11-02-6393 2014-11-02-6394 2014-11-02-6395 2014-11-02-6396 2014-11-02-6397 2014-11-02-6398 2014-11-02-6399 2014-11-02-6400 2014-11-02-6401 2014-11-02-6402

 

 

 

CFD National invites all interested to join the National Convention 2015 @ Davao City

Convention Logo (for final)

Click and save –  Invitation to dioceses for CFD Convention 2015

Open Invitation to ALL CATHOLICS

What: 38th Catholic Faith Defenders, Annual National Convention Where: Davao City When: May 23-24, 2015

Venue: University of Southeastern Philippines, Social Hall Theme: Modernism: A New Challenge of the Church today

Registration Fee: P500 (Inclusion of Food for 2 days) Early Bird Registration February: P350

For those who are not from Davao City but would want to join the Convention you may send your registration fee at the following accounts:

Account Name: Reynaldo Diaz Metrobank: 302-402-1182 PNB: 318-380-800- 036 BDO: 676-000-6223

Inform us in advance of your deposit and bring your deposit slip during the event. You may log-in online and know the map direction @  http://davao.catholicfaithdefenders.com/events/38th-cfd-annual-convention

Click and save – HOTEL-LIST – lodging is paid separately.  We can assist on the booking provided payment has been made together with the registration in advance.

For Details call or txt the following numbers:

Globe: 0917-321-1883 Smart: 0928-988-2231 Sun: 0943-340-9637

Kindly inform us thru fb – Catholic Faith Defenders, Annual National Apologetic Convention if you are going or maybe.

Please click our official video trailer –  https://www.youtube.com/watch?v=3ti8HC9MENk

BOS AnniversaryOfficial Program to follow on the subsequent posts. Pro Deo et Ecclesia!

sc0001

THE FORUM IS NOW OPEN!!

LET’S WELCOME AND MAKE USE OF OUR NEW FORUM

Our web site is undergoing a major change. It is a change for the better. Being inundated with a tremendous number of spams we can no longer put up with the maintenance of the site. Our resources can be put to better use instead of cleaning and getting rid of the unwanted messages. We have decided to disable comments (to be activated soon) on the comment area of the site. Instead we have created a forum page to accommodate our legitimate or authenticated guests. Guests can post comments and/or questions regarding issues they may have.

The forum is open to all. Be advised that strict compliance to common decency is recommended. You may disagree but be respectful. The forums will be moderated. If the comment(s) violate the norm of common decency then that person will be banned from the forum. There is a place in the forum site for every one.

Click on the “Forum”  on the menu or if you need to bookmark the forum, the address is: http://www.catholicfaithdefenders.com/forum

See you there,

Forum Administrator

ONE HOLY CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH

ONE HOLY CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH —

By: Ako Ay Katoliko

Posted by: Bro. G-one T. Paisones

 

ONE – Ang Santa Iglesia ay “Isa” lang, kasi ang itinayo ng Panginoong Jesus ay Isang Iglesia lang talaga. At ang nagtatag nito ay ang Diyos, at Isa lang ang Diyos. At isa lang din ang Panginoon, si Hesukristo, ang lalakeng ikakasal (groom) ng Santa Iglesia. Katulad na isa lang ang groom at isa lang ang bride sa kasal, ang tinatag ng Diyos na bayan niya ay isa lang, at ito ang Santa Iglesia. At isa lang ang kaluluwa ng Santa Iglesia, ang Espiritu Santo. At ito lang ang Iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus. —

Ephesians 4:4-6 – ” There is ONE body and ONE Spirit, just as also you were called in ONE hope of your calling; ONE Lord, ONE faith, ONE baptism, ONE God and Father of all who is over all and through all and in all.” —

HOLY – Banal” ang Iglesia dahil ang Diyos ay banal —

1Peter 1:15-16 “But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior; because it is written, “YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.” —

1Corinto 14:33 pagkat Diyos ng kaayusan ang Diyos at hindi ng kaguluhan (Tulad sa lahat ng Iglesya ng mga banal, —

CATHOLIC – This word means “Universal”. Ang Santa Iglesia ay universal dahil ito ay tinawag sa buong sanlibutan upang kumalat at ipangaral ang Mabuting Balita. Hindi ito intended para sa Israel o para sa mga Hudyo lang, kundi para sa lahat. —

Mark 16:15 “And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation.” —

Mark, 11:17 – At siya’y nagturo, at sinabi sa kanila, Hindi baga nasusulat, Ang aking bahay ay tatawaging bahay- panalanginan ng LAHAT NG MGA BANSA? datapuwa’t ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. —

APOSTOLIC: Ang Santa Iglesia ay kailangang may kaugnayan sa mga Apostoles, dahil ang mga Apostoles ay
ang unang mga tinawag ng Panginoong Hesukristo to preach the Good news. Sila ang ginawang “foundations” ng Santa Iglesia. —

Ephesians 2:19-20 “So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God’s household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone.” —

CHURCH – Ito ang Iisang Iglesya na itinatag mismo ng Panginoong Jesus —
Mateo 16:18 At ngayon sinasabi ko sa iyo: Ikaw si Pedro (o Bato) at sa batong ito ko itatayo ang aking Iglesya; at hinding hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang itali mo dito sa lupa at itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit.” —

SI KRISTO LANG ANG NAGTATAG 33AD — Mat 16:18-19 —

NAITATAG SA KANYANG KAPANAHUNAN — Mat 18:17 —

ITO’Y KANYANG KATAWAN — Col 1:18 —

SIYA ANG MAGLILIGTAS NG IGLESYA — Efeso 5:23 —

ITINAYO SA SALIGAN NG MGA APOSTOL — Efeso 2:20 —

BINIGYAN NIYA ITO NG PATNUBAY — John 14:16-17 —

ANG PATNUBAY “ESPIRITU SANTO” ANG MAGTUTURO SA IGLESYA NG LAHAT NG BAGAY AT MAGPAPAALAALA NG LAHAT NG SINABI NI “KRISTO”— Juan 14:26 —

ANG TUNAY NA IGLESYANG ITINATAG NI KRISTO AY MAGPASA HANGGANG NGAYON —
Mat 16:18 —
Mat 28:20 —
Juan 14:16-17, 26 —

BAKIT NASA ROMA? —

Dahil, ang sentro o ang pangkalahatang pamamahala nito ay una doon ito sa Jerusalem (Lukas 24:47) dahil doon ito nagsimula. —

Pero, sabi ng Panginoon sa Mateo 21:43 (KJV), ililipat ito sa ibang lugar, na maka-bunga ng marami. Malayo daw sa Jerusalem ang lugar na ito (Gawa 2:39). Ang malayong lugar na ito, ay lugar ng mga Hentil (Gawa 22:21). Nilinaw ng Panginoon kung anong exact na lugar ito, ang Roma (Gawa 23:11). Roma, dahil, lugar ito ng mga Hentil, naayon sa sinabi sa Gawa 22:21, na lugar ito ng mga Hentil. —

Paano natin masisiguro na ang Roma nga, ang katuparan sa Mateo 21:43 (KJV)? —

Mateo 21:43 Kaya sinasabi ko sa inyo: aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. —

Note: Ano ang sabi sa Israel ang bayang unang pinili ng Diyos? Ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Anong Bayan ito? —

Gawa 23:11 Nang sumunod na gabi, tumayo sa kanyang tabi ang Panginoon, at sinabi: “Lakasan mo ang iyong loob! Kung paano ka nagpatutuo tungkol sa akin sa Jesrusalem, gayon din ang dapat mong gawin sa Roma.” —

Note: Bayang Roma pala —

Roma 1:7-8 kayong mga nasa Roma,na minamahal ng Diyos at banal dahil sa pagkatawag. Sumainyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.
8 Unay nagpapasalamat ako saking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat tanyag sa buong daigdig ang inyong pananampalataya. —

Note: Naging tanyag ang Bayang ito sa buong daigdig at katotohanan hanggang magpasa hanggang ngayon. —

John 1:11 Sa sariling kanya siya dumating at hindi siya tinanggap ng mga kanya. —

Note: Hindi tinanggap ang Panginoong Jesus ng karamihan sa mga Judio. —

Gal 3: 28 Wala ng Judio o Griyego, wala ng alipin o malaya, lalaki o babae; iisa lang kayong lahat kay Kristo Jesus.

Note: Kaya dapat iisa lang hindi iba’t ibang sekta na itinayo ng iba’t ibang tao at hindi ng Panginoong Jesus.

Lucas 2: 32 ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel. —

Roma 1:5-7 Sa kanya (Jesus) namin tinanggap ang kaloob na ito na maging apostol upang ipakilala ang kanyang pangalan sa lahat ng bansang pagano at ipasunod ang paniniwala. Kayong mga tinawag para kay Kristo Jesus ay kabilang din sa mga bansang ito, kayong mga nasa Roma, na minamahal ng Diyos at Banal dahil sa pagkatawag. —

KAILANMAN AY HINDI NASILA O NAWALA ANG IGLESYANG ITINATAG NG PANGINOONG JESUCRISTO O SINASABING NA-APOSTASIYA DAHIL LALABAS NA MGA ANTI KRISTO ANG MGA NAGSASABI NG GANITONG ARAL O TURO DAHIL MALIWANAG ANG PANGAKO NG PANGINOON SA; —

Mateo 28:20 at turuan sila na sundin ang lahat ng iniutis ko sa inyo. KASAMA NINYO AKO SA LAHAT NG ARAW HANGGANG SA WAKAS NG PANAHON.” —

God Bless us always.

ONE HOLY CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH --- 

ONE - Ang Santa Iglesia ay "Isa" lang, kasi ang itinayo ng Panginoong Jesus ay Isang Iglesia lang talaga. At ang nagtatag nito ay ang Diyos, at Isa lang ang Diyos. At isa lang din ang Panginoon, si Hesukristo, ang lalakeng ikakasal (groom) ng Santa Iglesia. Katulad na isa lang ang groom at isa lang ang bride sa kasal, ang tinatag ng Diyos na bayan niya ay isa lang, at ito ang Santa Iglesia. At isa lang ang kaluluwa ng Santa Iglesia, ang Espiritu Santo. At ito lang ang Iglesyang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesus. ---

Ephesians 4:4-6 - " There is ONE body and ONE Spirit, just as also you were called in ONE hope of your calling; ONE Lord, ONE faith, ONE baptism, ONE God and Father of all who is over all and through all and in all." --- 

HOLY - Banal" ang Iglesia dahil ang Diyos ay banal ---

1Peter 1:15-16 "But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior; because it is written, "YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY." --- 

1Corinto 14:33 pagkat Diyos ng kaayusan ang Diyos at hindi ng kaguluhan (Tulad sa lahat ng Iglesya ng mga banal, --- 

CATHOLIC - This word means "Universal". Ang Santa Iglesia ay universal dahil ito ay tinawag sa buong sanlibutan upang kumalat at ipangaral ang Mabuting Balita. Hindi ito intended para sa Israel o para sa mga Hudyo lang, kundi para sa lahat. --- 

Mark 16:15 "And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." --- 

Mark, 11:17 - At siya'y nagturo, at sinabi sa kanila, Hindi baga nasusulat, Ang aking bahay ay tatawaging bahay- panalanginan ng LAHAT NG MGA BANSA? datapuwa't ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. --- 

APOSTOLIC: Ang Santa Iglesia ay kailangang may kaugnayan sa mga Apostoles, dahil ang mga Apostoles ay
ang unang mga tinawag ng Panginoong Hesukristo to preach the Good news. Sila ang ginawang "foundations" ng Santa Iglesia. --- 

Ephesians 2:19-20 "So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints, and are of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone." ---

CHURCH - Ito ang Iisang Iglesya na itinatag mismo ng Panginoong Jesus --- 
Mateo 16:18 At ngayon sinasabi ko sa iyo: Ikaw si Pedro (o Bato) at sa batong ito ko itatayo ang aking Iglesya; at hinding hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang itali mo dito sa lupa at itatali rin sa langit, at ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa Langit." --- 

SI KRISTO LANG ANG NAGTATAG 33AD --- Mat 16:18-19 --- 

NAITATAG SA KANYANG KAPANAHUNAN -- Mat 18:17 --- 

ITO'Y KANYANG KATAWAN -- Col 1:18 --- 

SIYA ANG MAGLILIGTAS NG IGLESYA --- Efeso 5:23 --- 

ITINAYO SA SALIGAN NG MGA APOSTOL --- Efeso 2:20 ---

BINIGYAN NIYA ITO NG PATNUBAY --- John 14:16-17 ---

ANG PATNUBAY "ESPIRITU SANTO” ANG MAGTUTURO SA IGLESYA NG LAHAT NG BAGAY AT MAGPAPAALAALA NG LAHAT NG SINABI NI "KRISTO"--- Juan 14:26 --- 

ANG TUNAY NA IGLESYANG ITINATAG NI KRISTO AY MAGPASA HANGGANG NGAYON --- 
Mat 16:18 ---
Mat 28:20 ---
Juan 14:16-17, 26 --- 

BAKIT NASA ROMA? --- 

Dahil, ang sentro o ang pangkalahatang pamamahala nito ay una doon ito sa Jerusalem (Lukas 24:47) dahil doon ito nagsimula. --- 

Pero, sabi ng Panginoon sa Mateo 21:43 (KJV), ililipat ito sa ibang lugar, na maka-bunga ng marami. Malayo daw sa Jerusalem ang lugar na ito (Gawa 2:39). Ang malayong lugar na ito, ay lugar ng mga Hentil (Gawa 22:21). Nilinaw ng Panginoon kung anong exact na lugar ito, ang Roma (Gawa 23:11). Roma, dahil, lugar ito ng mga Hentil, naayon sa sinabi sa Gawa 22:21, na lugar ito ng mga Hentil. --- 

Paano natin masisiguro na ang Roma nga, ang katuparan sa Mateo 21:43 (KJV)? --- 

Mateo 21:43 Kaya sinasabi ko sa inyo: aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. --- 

Note: Ano ang sabi sa Israel ang bayang unang pinili ng Diyos? Ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Anong Bayan ito? --- 

Gawa 23:11 Nang sumunod na gabi, tumayo sa kanyang tabi ang Panginoon, at sinabi: "Lakasan mo ang iyong loob! Kung paano ka nagpatutuo tungkol sa akin sa Jesrusalem, gayon din ang dapat mong gawin sa Roma." --- 

Note: Bayang Roma pala --- 

Roma 1:7-8 kayong mga nasa Roma,na minamahal ng Diyos at banal dahil sa pagkatawag. Sumainyo ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 
8 Unay nagpapasalamat ako saking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat tanyag sa buong daigdig ang inyong pananampalataya. --- 

Note: Naging tanyag ang Bayang ito sa buong daigdig at katotohanan hanggang magpasa hanggang ngayon. --- 

John 1:11 Sa sariling kanya siya dumating at hindi siya tinanggap ng mga kanya. --- 

Note: Hindi tinanggap ang Panginoong Jesus ng karamihan sa mga Judio. --- 

Gal 3: 28 Wala ng Judio o Griyego, wala ng alipin o malaya, lalaki o babae; iisa lang kayong lahat kay Kristo Jesus.

Note: Kaya dapat iisa lang hindi iba't ibang sekta na itinayo ng iba't ibang tao at hindi ng Panginoong Jesus.

Lucas 2: 32 ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel. --- 

Roma 1:5-7 Sa kanya (Jesus) namin tinanggap ang kaloob na ito na maging apostol upang ipakilala ang kanyang pangalan sa lahat ng bansang pagano at ipasunod ang paniniwala. Kayong mga tinawag para kay Kristo Jesus ay kabilang din sa mga bansang ito, kayong mga nasa Roma, na minamahal ng Diyos at Banal dahil sa pagkatawag. --- 

KAILANMAN AY HINDI NASILA O NAWALA ANG IGLESYANG ITINATAG NG PANGINOONG JESUCRISTO O SINASABING NA-APOSTASIYA DAHIL LALABAS NA MGA ANTI KRISTO ANG MGA NAGSASABI NG GANITONG ARAL O TURO DAHIL MALIWANAG ANG PANGAKO NG PANGINOON SA; ---

Mateo 28:20 at turuan sila na sundin ang lahat ng iniutis ko sa inyo. KASAMA NINYO AKO SA LAHAT NG ARAW HANGGANG SA WAKAS NG PANAHON." ---

God Bless us always.

ATTY. MARWIL LLASOS CONGRATULATES CFD NATIONAL PRESIDENT & HIS DEBATING TEAM FOR VICTORY AGAINST IGLESIA MINISTERS

CFD National President Prof. Ramon Gitamondoc and Atty. Marwil Llasos, CFD Manila leader

CFD National President Prof. Ramon Gitamondoc and Atty. Marwil Llasos, CFD Manila leader

 

On behalf of the CATHOLIC FAITH DEFENDERS-MANILA, I heartily felicitate our beloved brother and comrade, Prof. Ramon Gitamondoc, National President of the CATHOLIC FAITH DEFENDERS, and his equally able brother Alvin Gitamondoc, for crushing the IGLESIA NI CRISTO Ministers RAMIL PARBA and JOSE VENTILACION in a public DEBATE in Cebu City last July 11, 2014. It has proven once more that GOD IS WITH US – truly EMMANUEL – in the one holy Catholic and apostolic Roman Church. We offer to God our TE DEUM LAUDATE for this great, marvelous and grace-filled feat. We nevertheless show our magnanimity in times of victory. To GOD be the glory! Viva Pit Senyor! Viva la Virgen de Guadalupe de Cebu! Pro Deo et ecclesia!
– CFD-MANILA Coordinator BRO. ATTY. MARWIL N. LLASOS, OP

 

CONGRATULATIONS CATHOLIC FAITH DEFENDERS OF CEBU through Prof. Ramon Gitamondoc for WINNING the DEBATE against the IGLESIA NI CRISTO in the very centennial anniversary of the sect’s foundation. Truly GOD IS WITH US in the one true holy Catholic apostolic and Roman Church. VIVA PIT SENYOR!

GRAND DEBATE 2014 Catholic Faith Defenders VS INC(Felix Manalo) Part 2

CONGRATULATION RAMON GETAMONDOC CFD, LET THE GLORY OF GOD nIlampaso mo ang Iglesya ni Manalo sa Dibati nyo… Dan 2:44 Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya’t hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan — with Ramon Gitamondoc.
CONGRATULATION RAMON GETAMONDOC CFD, LET THE GLORY OF GOD

Teewee Diego
July 12 at 3:50am · Edited ·
AS I EXPECTED AKALA KO MAGALING ITONG SI VENTILLACION … VENTILLADOR LANG PALA TALAGA….. HE WAS BLANK.. AND WAS NOT ABLE TO PROVE THAT .. MANALO WAS THE LAST MESSENGER |
DAPAT DITO NAGGING STORY TELLER NA LANG ITO … SUPAL PAL ANG INABOT NITO … KUNG AKO SI ALVIN .. KINAMAYAN KO NA LANG ITO SA FIRST REBUTTAL …DAHIL TAPOS NA ANG USAPAN …
INILIKO ANG TEMA NG DEBATE SA DUGO AT CARNE….. HE HE HE I WILL SAY MORE….. MAMAYA …. EVERYTHING IS OVER BUT THE SHOUTING OF INC…. HEHEHE PARANG SHOW BIZ SA ISAN NOONTIME SHOW.. MERON PASIMUNO WHEN TO SHOUT AND CHEER MASKI NA SUPAL PAL ANG DEBATER NILA……
ITO NAMAN SI PARBA.. HE POOPS LIKE A BUTTERFLY …. INVENTING ON THE SPOT LIKE WORDS…. “GRAMMAR GENDER ” DAW….KAHIT NA ITONG COMPUTER NA ITO … HINDI MALAMAN KUNG SAAN HANAPIN ANG MEANING NG GRAMMAR GENDER….PAKAPALAN NA LANG

Abe Arganiosa
July 11 at 9:38pm
CONGRATULATIONS TO PROF. RAMON GITAMONDOC, CFD National President, FOR DEFEATING RAMIL PARBA IN PUBLIC DEBATE ON “St. Peter as the First Pope” HELD IN CEBU CITY. I WAS ALSO INFORMED THAT BRO. ALVIN GITAMONDOC DID VERY WELL AGAINST JOSE VENTILACION. ALLELUIA. BLESSED BE THE LORD NOW AND FOREVER. Pro Deo et Ecclesia. Ramon Gitamondoc

Congratulation Bro. Socrates Fernandez for Winning the Debate Again!!!

Congratulation Bro. Socrates Fernandez for Winning the Debate Again!!!
By Bro. G-one Paisones

Mabuhay; ang nag upload sa video ito ay INC, peru hehehehe, talo parin sila…..
Talo nanaman si Ramil Parba……….

Enjoy………..

Mabuhay; ang nag upload sa video ito ay INC, peru hehehehe, talo parin sila…..
Talo nanaman si Ramil Parba……….