Eli Soriano backed out vs bro./Mayor Socrates Fernandez!!!

Umatras ba si bro Soc sa debate laban kay Eli Soriano ayon sa sinabi ni Eli noong 2003 nang uminit ang dugo nya sa mga tanong ni Rey Entila? 4x daw umatras si bro Soc! Hahaha! Ang totoo pala ay si Eli ang umatras nang maraming beses! Para syang si Mayweather, nagmumura, pero hindi naman talaga kayang humarap ky Pacquiao. It will be the end of Eli Soriano if he engages in formal debate vs bro Soc Fernandez, the undefeated Catholic Faith Defender legend.

Ang Dating Daan

Ang Dating Daan

By Ben Douglass

 

Wala gayoy bag-o dinhi sa kalibotan.  Moingon sila, ‘Tan-awa, aniay bag-ong butang!  Apan dili kana bag-o.  Diha na kana sa wala pa gani kita matawo” (Ecclesiastes 1:9-10).

 

Sa dihang akong nasayran ang pagtungha ug kalihukan sa The Church of God International ni Mr. Eliseo Soriano, nga iyang gimantala pinaagi sa iyang mga programa sa television Ang Dating Daan, ang unang misantop sa akong hunahuna mao nga makapahibulong ang pagtawag sa usa ka pundok nga Ang Dating Daan samtang 30 ka tuig pa lamang ang gidugayon niini.  Hinuon, sa mas gipalapad nga pagtuon sa iyang kaagi ug sa unod sa panudlo ni Mr. Soriano, akong naamgohan nga dili diay ingon niini.  Kondili tungod kay kini matuod nga karaan nga dalan, apan dili sa paagi nga gihunahuna ni Mr. Soriano.  Tungod kay kini mao ang dalan nga gisubay sa mga Mormons, sa mga Saksi ni Jehovah, ug daghan pang susama nga grupo:  usa ka makadani nga pangulo moangkon nga dunay directa nga revelasyon motuis sa Kasulatan, way puas sa pagwali, ug uban sa dili-kalikayan nga mga circumstansya, mihimo sa pagdani og igong gidaghanon sa mga sumusunod ngadto sa kalaglagan.  Ang pangangkon ni Soriano sayon kaayo nga ipakita nga sayop, hilabihan ka-klaro nga walay hinungdan, ang iyang kawalay hibangkaagan sa paghubad sa Kasulatan, ug ang iyang pagsumpaki sa iyang kaugalingon dayag kaayo, nga ang makabasa niining maong sinulat makaila kaniya nga usa ka mini nga propeta.  Unahon nato pagsubay ang gigikanan niining maong pundok.

 

Usa ka Hamubo nga Kasaysayan sa The Church of God International

 

Ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag” (Mateo 12:30).

 

Ang pagkabahinbahin mao ang sakit sa tanan nga mibulag gikan sa matuod nga Iglesya.  Sa higayon nga dunay mga tawo nga mobulag gikan sa Simbahan aron sa pagsunod sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an nga ilang hiuyonan, wala nay mohiusa nila sa usag-usa.  Busa, sa higayon nga ang usa ka sakop mosangpot ang dili masulbad nga panagbangi batok sa nagdumala sa usa ka nahimulag nga pundok, o dili ba kaha buot lang makabaton og gahom ug autoridad nga wala ihatag kaniya, ang nag-unang pagsiak masundan pa sa laing pagsiak, ug mopadayon ang pagkabahinbahin.  Mao kini ang sugilanon nga nagpaluyo sa Ang Dating Daan.  Kining pagdaghan sa mga pundok-pundok susama sa kagaw mga modaghan pinaagi sa pagkapikaspikas.

 

Ang sugilanon nagsugod kang Felix Manalo, nga mibiya sa Iglesya Katolika sa batan-on pa siya.  Misulay siya sa mubo nga panahon sa usa ka culto nga gitawag og Colorum nga miangkon nga dunay directa nga revelasyon gikan sa Dios, unya mipasakop sa Methodist Episcopal Church ug nahimo nga usa ka ministro.  Samtang naghimalatyon ang iyang inahan nga usa ka katoliko iyang kining gihikawan sa kataposang sacramento.1  Nahimo usab siya nga Presbyterian nga ministro sa mubo nga panahon, dason mibiya niini aron magpasakop sa Christian Missionary Alliance, nga nakapabilib kaniya tungod sa ilang pagbunyag pinaagi sa pagtusmaw ra gayod.  Unya mibalhin na usab siya og pundok tapos malupig sa debate sa usa ka Seventh Day Adventist nga ministro.  Mibiya usab siya sa pagka-Sabadista human siya makahukom nga sayop ang ilang pagbantay sa Sabado nga Igpapahulay, ug sa mubo nga panahon misulay sa ateismo ug agnosticismo.  Sa kataposan, sumala sa asoy diin nahimo niya pagpatuo sa iyang mga sumusunod, sa Nobyembre 1913 nag-inusara siya sulod sa tulo ka adlaw ug gabii sa pagtuon sa Bibliya ug migula nga kombinsido nga siya ang kataposang mensahero, ang gipadala sa halayong silangan nga gitagna sa Pin 7:2-3; Isaias 43:5-6; 46:11; 41:9-11.  Niadtong 1914 nagtukod siya og pundok nga sa kaulahian miangkon nga ang mga protestante mga mitalikod sa pagtuo (apostates), ug nga ang iyang pundok mao ang matuod nga iglesya ni Cristo nga gawas niini walay kaluwasan.2  Sa Agosto 1919 iyang giduaw ang tanan local nga congregasyon sa wala pa siya mobiya paingon sa Estados Unidos diin didto siya mipuyo sa Berkeley, California.  Matod pa, didto giwadwad niya ang iyang kaugalingon sa pagtuon sa Bibliya ug sa pag-eskuyla sa usa ka tunghaan sa relihiyon.3 

 

Samtang didto siya sa halayo ang iyang pundok nanganak sa apohan sa Ang Dating Daan, sa dihang duha sa iyang mga tinun-an nga iyang gisaylohan sa ordinasyon, si Teofilo Ora ug Januario Ponce, nagtukod og kaugalingon nilang pundok nga gitawag og Iglesia Verdadero de Cristo ug midagit ug daghan gikan sa iyang panon uban ang pasangil sa imoralidad.  Subay sa kinaiya niining maong misiak nga pundok nga napanunod niini sa iyang pagsugod, sa wala madugay gianak niini ang amahan sa Ang Dating Daan pinaagi sa laing pagsiak.  Si Nicolas Antiporda Perez mitukod sa Iglesia nga Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Suhay nga Katotohanan, ug midani og ubay-ubay nga mga sumusunod.  Sa bisperas sa ika-17 anyos ni Eliseo Soriano, gidala siya sa iyang mga ginikanan aron sa pagpamati sa usa sa mga wali ni Nicolas Perez mahitungod sa matuod nga Iglesya sa Dios sumala sa Bibliya ug naagni si Soriano.  Gibunyagan siya ni Perez, ug gihimo siya nga ministro, ang bugtong laing ministro sa maong pundok.  Busa, si Soriano naghunahuna nga inigkamatay ni Perez siya ang mosunod sa pagkapangulo sa maong pundok.  Apan sa pagkamatay ni Perez, si Levita Gugulan nga usa ka babaye ang milabni sa katungdanan5, ug si Soriano, subay sa batasan, misugod ug laing siak nga pundok.  Mipasangil siya nga gipalagpot sa iyang mga kauban kinsa “tinukmod sa hilabihan nga kahakog sa gahom mihimo og dautan nga panagsabot batok kaniya ug milusad og pamaagi aron sa pagdaut kaniya.”6  Dili nako ipangutana ang katinuod niini nga pamahayag, tungod kay dili makapahibulong ang tinonto tali sa mga sakop sa matag habig.

 

Si Soriano miangkon pa gayod nga kini nahitabo agig katumanan sa Zacarias 13:8-9, usa ka pangangkon nga susama kadili-katohoan sa giangkon ni Manalo nga siya mao ang anghel gikan sa silangan nga gihisgotan sa Pinadayag 7.  Ang Zacarias 13:7 kalabot sa pagpatay kang Cristo (basaha ang Mat. 26:31) ug ang nagsunod nga duha ka bersikulo kabahin sa panlutos batok sa unang kristohanong pundok.  Ang paggamit ni Soriano niini aron idapat sa iyang gamay nga panon nga ulahi ra kaayo nga mibutho usa ka binoang.  Makita nato unsa ka sayon ang giagian nga ‘panlutos’ ni Soriano kon itandi sa giagian sa unang kristohanong pundok.  Ang unang mga kristyano gikuniskunis sa mga liyon samtang ang mga pagano mibiaybiay kanila; si Soriano nakiha, ug napildi.  Sila gilansang sa krus; si Soriano sa makadiyot gipalagpot sa telebisyon.  Sila gipapili sa paghalad ngadto sa mga yawa o lunggoan sa ilang ulo;  ang pagkatawo ni Soriano usahay sawayon sa mga ministro kinsa iya ra usab nga gi-ataki.  Kini, kon itandi sa giagian sa mga kristyanos, hayahay ra kaayo.

 

Ang sunod nga hitabo mao nga si Bro. Eli, nga maoy naandan nga pagtawag kaniya, mi-rehistro sa iyang pundok sa ngalan nga Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan, nga hapit magpariha sa ngalan sa pundok ni Gugulan, diin usa ra ka pulong (suhay) ang giilisdan (saligan).  Dili katingad-an nga si Gugulan mikiha niya, ug ang Korte Suprema mihukom pabor ni Gugulan.  Busa giusab ni Soriano ang ngalan sa iyang pundok ngadto sa Iglesia Ni YHWH at ni YHWSA HMSYH, ug sa kataposan ngadto sa Members Church of God International.7  Mahulog kini nga kataw-anan tungod kay sa usa sa iyang mga wali nga gibutang sa website sa Ang Dating Daan, si Soriano misaway sa mga Saksi ni Jehovah tungod sa ilang paghupot ug daghang mga ngalan diha sa ilang kasaysayan, ug siya mi-insister nga ang matuod nga ngalan sa matuod nga iglesya mao ang Iglesya sa Dios kay Cristo Jesus, ug kon ang usa ka pundok wala magdala niining ngalana dili kini iya sa Dios.8  Uban ang kahinam, akong gipaabot ang pag-angkon ni Soriano nga ang iyang pundok wala motukma sa iyang kaugalingong ilhanan aron mahimong tinuod.

 

Bisan pa sa iyang dili maayo nga gigikanan, mga kaso nga giagian, ug pagsumpaki sa iyang kaugalingon, nakahimo gihapon si Soriano sa pagkabig sa ubay-ubay nga sumusunod, ug lakip niini ang kanhi mga katoliko.  Dayag usab nga maayo siyag memorya, ug mopahingangha sa iyang tigpaminaw sa abilidad sa pagkutlo sa mga teksto sa Bibliya nga walay basabasa.  Gani usa sa iyang programa nag-ulohan man og “Itanong mo kay Soriano, Bibliya ang Sasagot.”  Apan klaro usab kaayo nga wala niya hisabti pag-ayo ang daghan sa iyang gisag-ulo, nga inyong masayran dinhi niining maong articulo.  Si Soriano usa gayod ka makadani nga magwawali kon atong tan-awon ang pagdayeg kaniya sa iyang mga tinun-an.9  Iya sab nga gisakyan ang gubot nga kahimtang nga tinohoanon pinaagi sa iyang kanunay nga pagsaway batok sa mga mini nga magwawali, mga lobo nga nagsul-ob sa bisti sa karnero, kansang tuyo mao ang pagpanapi inay ang kaayohan sa ilang panon.  Busa usa siya ka batobalani alang niadtong dis-contento ug naghambin og kahiubos sa ilang gipasakopan nga pundok, nga andam mamati ngadto sa tawo nga miangkon nga siya matuod nga nahigugma kanila, ug nga siya “mao lamang ang bugtong mabuot ug matinud-anon nga ebanghelista”10 nga nagtagad kanila ug buot mogiya kanila sa kaluwasan.  Si Soriano mogamit usab og dili maayo nga paagi sa pakiglantugi, sama sa pagbugalbugal, paghimo og debate sa iyang dapit diin ang mga nanan-aw makahugyaw batok sa iyang kaatbang, ug pag-record sa gisulti sa iyang kaatbang aron iyang i-replay ngadto sa iyang tigpaminaw dason commentaryohan nga kini nagkasumpaki.11  Sa kataposan, iyang nabatasan ang pag-ataki personal, ug paghimaraot sa tanan nga mibiya sa iyang pundok.12  Sa kinatibuk-an, iyang gigamit ang mga pamaagi sa usa ka culto.

(Sumpayan pa)

Endnotes: 

 

1) Isabelo Crisostomo, “Felix Y. Manalo and the Iglesia ni Cristo,” Pasugo (Manila: May-June 1986)

2) Catholic Answers, “Iglesia ni Cristo” http://www.catholic.com/library/Iglesia_Ni_Cristo.asp

3) Crisostomo, op. cit.

4) Ang Dating Daan, “Our Presiding Minister” http://www.angdatingdaan.org/about/about_ministers.htm

5) The Bereans, “Ang Dating Daan” http://www.thebereans.net/prof-add.shtml

6) Ang Dating Daan, “Church History” http://www.angdatingdaan.org/about/about_chistory.htm

7) The Beareans, op. cit.

8) Eliseo Soriano, “The Official Name of the Church in the Bible” http://www.angdatingdaan.org/biblicaltopics/bib_religion_2_pf.htm

9) See, for example, the articles “Super-Preacher in Our Times” and “Nobody Does It Better” in The Old Path Magazine, Vol. 1 No. 3 2005.

10) Ang Dating Daan, “What is ‘Ang Dating Daan’?” http://www.angdatingdaan.org/about/about_faq.htm

11) The Bereans, op. cit.

12) “By this world’s standards, it is not surprising that those being expelled would group together where they are tolerated. As bonus for them, they get the chance to tell the world in their own terms that they are innocent, in effect making their excommunication appear an injustice. From their appearances alone on television one could tell, they have gone back to the ways of this world – cutting their hair, using make up, dressing immodestly, and from their mouths speak out lies about those they said they believed in before. Rather than engaging in self-introspection to see where they have gone wrong and in humility ask pardon from God, they have preferred to attend to what this world would think about them, never mind God. Now come the cosmetics to supposedly blot out or suffocate the reasons why they were expelled. In so doing, they resort to all sorts of shenanigans” (Ang Dating Daan, “Three Colors of Death Green & White & Red,” The Old Path Magazine Vol. 1 No. 3 2005).