38th CFD National Convention Part 2

Bro. G-one Paisones and Dr. Rey Entila

 

 

Atty Mike Abas of Dipolog City, Bro Wendell Talibong of Ozamiz city, me and Atty Marwil Llasos of Manila — with Marwil Nacor Llasos.

 

Bro Soc w bro G-one d administrator of CFD official website.

 

With our Cfd legend bro Socrates Fernandez and bro Jub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38th CFD National Convention Part 1

 CFD National Board of Governors.
Atty. Marwil Nacor Llasos and Bro. G-one Paisones
Bro. Wendell Talibong; Fr. Abe Arganiosa and Atty. Marwil Nacor Llasos
Atty. Mike Abas and Bro Wendell
Bro. Wendell together with Bro Paul Alima ex-pastor of Jehovah’s Witness….

Welcome and Mabuhay to 38th Annual Convention of Catholic Faith Defenders National

10920958_908808025818389_9054070200423299552_n (1)

Adlaw nga Igpapahulay

Adlaw nga Igpapahulay

Bro. G-one T. Paisones, CFD

Pasiuna:

CFD Manual (2011) Page 67

 

Sa mga Israelitas si Moises ang mipaila kon unsang adlawa ang gipahitukma nila sa balaod, “ug gisugo mo sila sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay.  Pinaagi sa imong alagad nga si Moises, gihatagan mo sila sa imong mga balaod(Neh. 9:14).  Ang Sabado usa ka halandumong adlaw alang sa mga Israelitas, tungod kay niining adlawa nahigawas sila gikan sa Ehipto busa gipabalaan nila kini isip handumanan, “Hinumdomi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto, ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom; busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay(Deut. 5:15).  Apan gitagna nga pahunongon ang Sabado, “Ug hunongon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga Adlawng Igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin(Oseas 2:11).  Gumikan kini sa mga abuso nga gihimo sa iyang katawhan.  Namaligya sila ug nagdaogdaog ug nanikas sa Adlawng Igpapahulay (Amos 8:5).  Walay nakatuman sa pagbantay sa igpapahulay bisan sa mga judio, “Apan gipasipad-an gihapon ninyo ang Adlawng sa Igpapahulay ug sa ingon naghagit kamo sa dugang pang kasuko sa Dios batok sa Israel” (Neh. 13:18).  Bisan ang ilang mga anak ug mga kaliwatan wala usab makatuman, “Apan ang tibuok katawhan sa Israel misukol kanako didto sa kamingawan.  Wala nila tumana ang akong mga sugo… Gipasipad-an nila pag-ayo ang akong mga Adlawng Igpapahulay(Eze. 20:13).  Ug dili na kini pahinumdoman sa katawhan sa Dios, “Gigun-ob niya ang Templo diin ato siyang gisimba ug gipahunong ang pagsaulog sa balaang mga adlaw ug mga Adlawng Igpapahulay(Lam. 2:7)

 

Ang Dios naghatag gayud ug gahum sa Iglesia nga iyang gitukod

(Mat. 16:18-19). Ug kini nga kagahuman mao ang nag-giya Kaniya

sa pag-otro pinasikad diha sa Biblia sa paghunong sa adlaw nga Sabado

(Lam. 2:6) ug ipuli niini ang adlaw sa Domingo isip mao ang adlaw

sa Dios (Lev. 23:39[DRB];Buh.20:7 [LB]; Pin. 1:10).

 

Pagsupak:

Gen. 2:3 Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw

Deut. 16:8 Gisugo sa Dios nga magsimba sa adlaw nga ikapito

Exo. 20:8-10 Nagsugo ang Dios nga maggahin ug adlaw nga ikapito

Isa. 56:6 Katawhan mahimo nga alagad sa Dios kon nagbantay sa

Sabado

Mat. 24:20 Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon

sa panahon sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 66:22-23 Bisan didto unya sa bag-ong langit adunay Igpapahulay

Mat. 5:17-18 Si Cristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios

Luk. 23:56 Si Maria nagpahulay sa adlaw’ng igpapahulay

Dan. 7:25 Kaaway ang nag-otro sa kasuguan

Mar. 2:27 Adlaw’ng Igpapahulay gihimo alang sa tawo

Lev. 23:32 Gikan sa bernes sa hangtud sa hapon sa sabado

Luk. 4:16 Si Jesus ni adto sa sinagoga sa Adlaw’ng Sabado sumala sa

iyang nabatasan
Buh. 13:42-43 Ang mga Apostolis sabadista

1 Juan 2:3-4 (KJV) Bakakon ang wala nagbantay sa sugo sa Dios

Mat. 23:40 (Latin Bible) Sabato

 

 

Tubag:

Neh. 13:18 Walay nakatuman sa igpapahulay bisan sa mga katigulangan

Eze. 20:21 Wala nagtuman ilang mga anak

Exo. 31:15 Patyon ang magbuhat sa adlaw’ng sabado

Exo. 35:3 Bisan ang paghaling ginadili

Exo. 16:23 Sa Biernes na lotoon ang tanang pagkaon

Jer. 17:21 Walay pas-anon nga himoon (Dal-onon)

Num. 15:32-35 Bisan ang nanguha lang ug kahoy gipatay

Num. 13:19 / Eze. 46:1 Sirahan ang pultahan sa mga balay ug abrihan

lang ang simbahan

Deut. 5:15 Gisaulog ang adlaw’ng sabado agig handumanan sa mga

Judio sa ilang kaluwasan

Oseas 2:11 Gitagna nga hunungon ang adlaw’ng igpapahulay

Lam. 2:6 Gipahunong ang adlaw’ng igpapahulay

Heb. 7:12 Kon ilisan ang pari, ilisan ang balaod

Heb. 8:7 Ang daang tugon adunay kolang

Juan  5:18-19 (LV-Yap) Si Jesus gibingkag niya ang sabado

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot

Juan 5:8-9 Si Cristo nagbuhat ug mga milagro sa adlaw’ng igpapahulay

Juan 5:18-19 Si Jesus naglapas sa adlaw’ng igpapahulay

Mat. 12:1-5 Mga Apostolis wala na usab nagbantay sa adlaw’ng sabado

Buhat 16:13 Mga Apostolis wala na nagsaulog sa sabado

Luc. 4:16 Si Jesus igo lang nag wali didto

Luc. 4: 28-29 Nangasuko ang mga sabadista ni Jesus

Mat. 12:11-12 Si Jesus nagsupak sa kasuguan sa adlaw’ng igpapahulay

Col. 2:14-16 Sabado gipahunong na ni Jesus didto sa Krus

1 Cor. 15:14 Si Cristo nabanhaw-sentro sa atong kaluwasan

Mat. 28:1-9 Si Cristo nabanhaw sa adlaw’ng dominggo diin gisimba

Siya niining adlawa

Juan. 20:19,26 Ang mga Apostolis nagkatigum na sa adlaw’ng

domingo human nga nabanhaw na si Cristo

Buh. 20:7 Domingo na ang communion

Pin. 1:10 Adlaw sa Ginoo – adlaw’ng Domingo

Buh. 10:36 Si Cristo maoy Ginoo

2 Ped. 3:8 Usa ka adlaw sa Dios sama sa 1000 ka tuig sa tawo

Roma 14:5-6 Libre sa pagpili sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 1:13 Ang Dios dili na kaagwanta sa pagsaulog sa sabado

Heb. 10:25 Dili undangon ang batasan sa pagtigum

1 Cor. 16:2 Kuhaon ni San Pablo ang kwarta sa unang adlaw sa simana

Buh. 13:12 (LB-YAP) Pablo boot patyon sa mga Judio

Buh. 13:45 (KJV-C) Mga Judio nasina kang Pablo

 

 

 

My Word-4-Word

Luk. 6:1 (LB-YAP) Si Jesus nakigbatok sa mga Sabadista

Luk. 6:6 (LB-YAP) Laing batok sa mga Sabadista

Exo. 12:16 (DRB)(MBB-New) The first day of the week

shall be holy and solemn

Lev. 23:7 (DRB)(MBB-New) The first day shall be most solemn

Lev. 23:39 The first day shall be most solemn

Lev. 23:24 (DRB) First day of the month, you shall keep a Sabbath

Lev. 23:39 (DRB) First and the eight shall be a Sabbath – that is a

day of rest

Pin. 1:10 (Abriol)(LB-Yap) Linggo/Domingo

 

 

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot” 

Bunyag

Bunyag

Bro. G-one T. Paisones, CFD, CFLAMP, CTD

Pasiuna:

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

Ang bunyag mao ang Sacramento diin kahugasan kita sa atong mga sala

(actual ug original sin kon salang panulondon.) CFD Manual (2011) page 50

Apan ang bunyag mao usab ang ika-upat sa ranking sa paga atakihon

sa mga kaigsoonan tang protestante (hinoon dili tanan).

 

Pagsupak:

Eze. 18:20 Ang anak dili magpas-an sa kasal-anan sa amahan

Roma 9:11 Bata wala pa nakahimog maayo o dautan

1 Juan 3:4 Ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod

Tubag:

Lam. 5:7 Ang among amahan ang nakasala ug giantos namo ilang kadautan

Salmo 51:5 “Ako natawo sa kasal-anan, ug sa sala gipanamkon ako”

Job. 14: 1,4 (KJV-C) Ang ianak sa babaye puno sa kasamok / dili hinlo

Job 25:4 (KJV-C) Natawo sa babaye dili hinlo

Isa. 48:8 Masupilon sukad pa sa pagkahimogso

Gen. 8:21 (KJV-C) Kay ang kasing2x sa tawo dautan sukad pa sa iyang

pagka bata

Roma 5:12,14 Ang sala nisulod sa kalibutan tungod sa usa ka tawo

Roma 5:19 Tungod sa sala sa usa ka tawo; daghan ang nahimong

makasasala

1 Cor. 15:21 Tungod sa usa ka tawo miabot ang kamatayon

1 Ped. 1:18 Nasunod ang sala sa katigulangan

 

 

Pagsupak:

Mar. 16:15-16 Ang bunyagan walihan pa og patoohon

Buh. 2:38 Pahinulsolon una ayha bunyagan

Mar. 9:42 Ang gagmayng bata nagsalig sa Dios

Mat. 18:6 Gagmayng bata nag too kang Jesus (Letra-4-Letra)

Mat. 21:16 Masusu adunay pagtoo

Buh. 2:38-39 Ang saad alang usab sa mga bata

Juan 3:5 Gawas ang tawo matawo pag-usab sa tubig ug espiritu

dili siya maluwas

Juan 16:21 Ang bata tawo

Buh. 22:16 Busa pagpanunyag na aron kahugasan ikaw sa imong sala

Gal. 3:27 Bunyag pagsul-ob ni kang Cristo

Col. 2:12 Tungod sa bunyag gilubong ug gibanhaw kita uban kang Cristo

1 Ped. 3:21 Bunyag makaluwas tungod sa pagkabanhaw ni Cristo

1 Cor. 12:13 Ang bunyag nakapahimo sa tawo nga Cristohanon

 

 

Pagsupak:

Gen. 17:12-14 / Liv 12:3 Gituli ang bata nga lalaki sa 8 ka adlaw pa ang bata

Col. 2:11-12 Ang bunyag mao ang bag-ong circumcision (Wala diay babae?)

Paagi sa pagbunyag:

1)   Immersion = pagtusmaw  Rom. 6:4, Buh. 8:38-39

2)   Aspersion = pagbisibis  Eze. 26:25,  Heb. 10:22

3)    Pouring = pagbubo  Isa. 44:3,  Buh. 9:16-18

 

Ang bunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo nagkahulogan og “pinaagi s

 gahom ug mando ni Jesus” tungod kay ang ngalan nagpasabot man og gahom kun autoridad

 

Teknon; Teknois; pariha lang kini sa Teknion (Grego nga pulong nagpasabot nga bata kon gagmay nga bata)

 

Tubag:

1 Cor. 12:13 Ang bunyag para sa tanan

Mat. 19:14 Ang gingharian sa Dios para usab sa mga bata

Mar. 10:14 Ang bata ipaduol ni Jesus kay ila ang gingharian sa Dios

 

 

Pagsupak: (From CFD Module, 2011)

Buh. 10:48 Ang formula nga gamiton sa pagbunyag mao ang ngalan

ni Jesus ug dili trinitarian, “Busa misugo siya nga bunyagan

                sila sa ngalan ni Jesu-Cristo

Tubag:

Buh. 3:6  “Ug si Pedro miingon, walay akoy salapi o bulawan, apan

                hatagan ko ikaw niining ania kanako:  sa ngalan ni Jesu-Cristo

                nga Nazaretnon, lakaw

Buh. 4:7  “Unsa bang gahoma ang anaa kaninyo, ug kinsa mang ngalan

                ang gigamit ninyo?”

Buh. 19:1-5 Gigamit usab kini aron pagpalahi sa bunyag ni Juan

Mat. 28: 19 apan ang pulong nga gamiton kadtong gitudlo ni Jesus,

ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa

                Espiritu Santo

 

 

Pagsupak:

Mat.  3:11-16 Si Jesus daku na nga gibunyagan

Tubag:

Act. 2:38-39 [Buhat] (CEV) Children {TEKNON} which also includes infants

Luk. 1:59 Nag proweba nga ang TEKNON  nahilakip niini ang mga

masuso nga bata

Buh. 16:15 Bunyag sa tibook panimalay (oikos)

Buh. 16: 30-33 Bunyag sa tibook panimalay sa tigbantay sa karsel

1 Cor. 1:16 Bunyag sa tibook panimalay (oikos) ni Estephanus

Juan 4:53 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

1 Cron. 10:16 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

Gen. 36:6 Dinhi sa Grego ang oikos nahi-apil ang bata

 

 

Pagsupak:

Mat. 3:16 Si Jesus mihaw-as human bunyagi

Buh. 8:36-38 Nabunyagan nga may daghang tubig

Roma 6:3-4 Ang bunyag mao ang paglubong

2 Har. 5:14 gilubong “dipped” sa Grego – baptizo

Tubag:

Mar. 7: 3-4 Dinhi makita nato sa Grego nga ang “baptizo” gihubad

ug “wash kon hugas”

Buh. 2:41 bunyag sa 3000 ka tao (Archeological Proof)

Buh. 9: 16-18 Bunyag sa sulod sa balay

Buh. 16:33 Bunyag sa balay sa mga tagbalay

Tibuok panimalay gibunyagan:

Buh. 16:15,  Buh. 16:33,  1                 Cor. 1:16; 1 Cor. 10:2,                  Exo. 12:37

 

 

Church Fathers Teaching

(Pagtolon-an sa mga Sumusunod sa mga Apostolis)

 

 

 

 

Bunyag (Book of Reference)

àAng Bantayang Torre (Saksi ni Jehova) [May 15, 2005] page 26-27. Act 9 {Dinhi atong makita nga naa sa balay nga walay swimming pole}

àThe Complete Book of Bible Knowledge, Mark D. Taylor, page 306

 

 

 

 

 

 

Tito 3:5-6 Gibubuan ang Espirito Santo kanako

Heb. 10:22 Nasabligan ang akong kasing2x

Eze. 36:25 Bubuan ko kamog tubig

Efe. 5:26 Hugas sa tubig uban sa pulong

 

 

 

Infant Baptism – Biblical Reasoning

 

Replacement of Circumcision (Puli sa tuli)

Gen. 17:10-14 The covenant of God with his people Israel was a

physical sign – circumcision

Liv. 12:3 Eight days old na ang bata kini pagatulion

Col. 2:11-12 (BKK, Living Bible) Ang bunyag maoy puli sa tuli

 

Clothed in Christ (Pagsul-ob kang Cristo)

Gal. 3:27 baptized into Christ have put on Christ

 

Washing of Sin

Act. 22:16 bunyag hugas sa sala

 

Makaluwas Pinaagi sa Pagkabanhaw ni Cristo

1 Ped. 3:21 (Jerusalem Bible) Baptism which saves you now

Mat. 19:14/Mar.10:14 The kingdom of God belong to Children

 

Made us Christian

1 Cor. 12:13 Kita gibunyagan diha sa usa ka lawas

Efe. 5:23 Ang Iglesia (Simbahan) mao ang lawas ni Cristo

 

Can Read Implicitly (Kini mabasa nga masabot diha sa Biblia)

1 Cor. 10:2 “Pinaagi sa panganod sa dagat gibunyagan silang tanan

 

 

 

Supporting Verses

 

Juan 3:5 Unless one is born of water and Spirit, he cannot enter the

kingdom of God

Juan 16:21 Bata tawo

Buh. 1:4-5 Bunyagan kamo sa Espiritu Santo

Buh. 2:17-18,33 Espiritu Santo gibubu diha kaninyo

Tito 3:6 Espiritu Santo gibubu

Mat. 18:10 Gagmay’ng bata nagtoo

Buh. 19:1-5 Bunyag ni San Juan Bautista gipaotro

 

Ang mga bata dili sila ang mag pas-an sa actual nga sala nga nabuhat sa ilang ginikanan; apan nakapanunod siya sa salang panulondon kon sala sa orihinal tang ginikanan; sila Adan ug Eva. (Roma 5:12,14,19)

 

GREEK LEXICON

      Teknion (teknion) – little child, child (The Greek New Testament Dictionary, page 179)

Oikos (oikos) – family, household…etc, panimalay (The Greek New Testament Dictionary, page 124)

Baptizo (baptixw) – wash, hugas, bisbis, tuslob (The Greek New Testament Dictionary, page 31)

 

Mar. 16:15-16 “Si Jesus miingon “Isangyaw kining Maayong Balita… Ang motuo ug magpabunyag maluwas” dinhi wala nakabutang nga ang bata dili angay bunyagan. Ug kon ilapos lang nato pagbasa ang Buhat 2:38 ngadto sa Buhat 2:39 dinhi nakabutang nga ang saad alang usab sa mga bata; ug angay natong masayran ang sentro sa topiko nga gihishutan dinhi mao ang bunyag.

 

 

Memory Verses

Tuyo sa bunyag:  Sal. 51:5,  Gal. 3:27

walihan una = referido sa mga dagko

Fides acquisita – dagko  Rom. 10:14

Fides innata = bata  Mat. 18:6,  21:16

Copyist Error – Corrected

Copyist Error – Corrected

By Bro. G-one T. Paisones

 

      Was Ahaziah 22 (2 Kings 8:26) or 42 (2 Chronicles 22:2) when he began to rule over Jerusalem?

(Category: copyist error)

=NIV OK (22 Lahat)

=NAB OK (22 Lahat)

 

 

Was Jehoiachin 18 years old (2 Kings 24:8) or 8 years old (2 Chronicles 36:9) when he became king of Jerusalem?

(Category: copyist error)

àNIV OK (18 Lahat)

=NAB OK (18 Lahat)

=AMP OK (18 Lahat)

 

 

Did David capture 1,700 of King Zobah’s horsemen (2 Samuel 8:4), or was it 7,000 (1 Chronicles 18:4)?

(Category: copyist error)

àNIV OK (7000 Lahat)

 

 

12. Did Solomon have 40,000 stalls for his horses (1 Kings 4:26), or 4,000 stalls (2 Chronicles 9:25)?

(Category: copyist error, or misunderstood the historical context)

=NIV OK (4000 Lahat)

=NAB OK (4000 Lahat) 1 King 5:6

 

 

13. According to the author, did Baasha, the king of Israel die in the 26th year of king Asa’s reign (1 Kings 15:33), or was he still alive in the 36th year ( 2 Chronicles 16:1)?

(Category: misunderstood the historical context, or copyist error)

=NAB

1 King 15: 33In the third year of Asa, king of Judah, Baasha, son of Ahijah, began his twentyfour-year reign over Israel in Tirzah

2 Chron. 16:1In the thirty-sixth year of Asa’s reign, Baasha, king of Israel, attacked Judah and fortified Ramah to prevent any communication with Asa, king of Judah.

 

Did Solomon build a facility containing 2,000 baths (1 Kings 7:26), or over 3,000 baths (2 Chronicles 4:5)?

            (Category: misunderstood the author’s intent, or copyist error)

            =LIVING BIBLE OK

            1 King 7:26 Four Inches thick = 2000 gallon capacity

            2 Cron. 4:5 Five inches thick = 3000 barrels of water

 

 

Both Ezra 2:64 and Nehemiah 7:66 agree that the totals for the whole assembly was 42,360, yet when the totals are added, Ezra – 29,818 and Nehemiah – 31,089?

(Category: copyist error)

=NAB OK

Ezra 2:65 not counting their male and female slaves, who were seven thousand three hundred and thirty-seven. They also had two hundred male and female singers. 66Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and fortyfive, 67their camels four hundred and thirty-five, their asses six thousand seven hundred and twenty. = 15623

Neh. 7:67not counting their male and female slaves, who were seven thousand three hundred and thirty-seven. They also had two hundred male and female singers. Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and forty-five, 68their camels four hundred and thirty-five, their asses six thousand seven hundred and twenty.= 156723

 

 

Did 200 singers (Ezra 2:65) or 245 singers (Nehemiah 7:67) accompany the assembly?

            (Category: copyist error)

            =NAB OK (200 Lahat)

 

 

When Paul was on the road to Damascus he saw a light and heard a voice. Did those who were with him hear the voice (Acts 9:7), or did they not (Acts 22:9)?

(Category: misunderstood the Greek usage or the text is compatible with a little thought)

=NIV OK

9:7The men traveling with Saul stood there speechless; they heard the sound but did not see anyone.

22:9″ ‘I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting,’ he replied. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me.

 

 

56. When Paul saw the light and fell to the ground, did his traveling companions fall (Acts 26:14) or did they not fall (Acts 9:7) to the ground?

(Category: misunderstood the Greek usage or the text is compatible with a little thought)

=AMP OK sa Act 9:7

Act 9:7The men who were accompanying him were unable to speak (for terror), hearing the voices but seeing no one

 

 

 

Did David (1 Samuel 17:23, 50) or Elhanan (2 Samuel 21:19) kill Goliath?

            (Category: copyist error)

            =LIVING BIBLE OK

            2 Sam. 21:19 “At still another time and at same place, Elhanan killed the     brother of Goliath the Gittite

            1 Cron. 20: 5During another war of Philistines, Elhanan (the son of Jair)         killed Lahmi, the brother of Goliath….

            =TNIV OK

19In another battle with the Philistines at Gob, Elhanan son of Jair e the         Bethlehemite killed the brother of f Goliath the Gittite, who had a spear           with a shaft like a weaver’s rod.

 

 

The number of fighting men of Isreal was 800,000; and of Judah 500,000 [2 Sam 24:9]

            The number of fighting men of Isreal was 1,100,000; and of Judah 470,000      [1Chron   21:5]

The account in 1 Chron twice speaks of “all the people” and “all Israel.” The account in 2             Sam does not. Thus, it is possible that the account in 1       Chron is more inclusive, while 2             Sam only deals with the standing         army.

 

 

 

 

David took seven hundred horsemen [2 Sam 8:4] or David took seven thousand horsemen [1 Chron 18:4]

=NAB OK (3 years Lahat)

=NIV OK (3 years Lahat)

=NRSV OK (3 years Lahat)

G-one T. Paisones (CFD) Versus Amancio Mangubat (SDA)

Itong debate na ito ay isang formal na debate nina Bro. G-one T. Paisones ng Catholic Faith Defenders labad kay
Bro. Amancio Mangubat ng Seventh Day Adventist.

Ang tema ng naturang debate ay “Patutunayan na ang unang araw (Sunday) ay ang araw ng pahinga (Sabaton sa Griego)
sa mga tagasunod ni Cristo (Mga Apostolis at Sina Santa Maria at ibang Maria) ayon sa Biblia ug mga referencia.

Ang affirmative side ay si Bro. G-one T. Paisones ng Catholic Faith Defenders

Ang negative side ay si Bro. Amancio Mangubat ng Seventh Day Adventist

Kung panunuorin po ninyo ang debate na ito; tiyak pong inyong makikita ang
pagtatagumpay na napatuyan ni Bro. G-one Paisones ang kangyang tindig
labad sa sabadista nating kapatid.

Itong debateng ito ay live via satelite at na e-record sa pamamagitan ng:
-DXDD 657 Khz (Ozamiz)
-Ozamiz Cable channel 16
-Youtube.Com

At ang debating ito ay matatagpuan sa:

www.catholicfaithdefender.wordpress.com
www.catholicfaithdefenders.com
http://confraternityoftheologiansanddefenders.com/

G-one T. Paisones (CFD) Versus Amoncio Mangubat (SDA)_1of4

Itong debate na ito ay isang formal na debate nina Bro. G-one T. Paisones ng Catholic Faith Defenders labad kay
Bro. Amancio Mangubat ng Seventh Day Adventist.

Ang tema ng naturang debate ay “Patutunayan na ang unang araw (Sunday) ay ang araw ng pahinga (Sabaton sa Griego)
sa mga tagasunod ni Cristo (Mga Apostolis at Sina Santa Maria at ibang Maria) ayon sa Biblia ug mga referencia.

Ang affirmative side ay si Bro. G-one T. Paisones ng Catholic Faith Defenders

Ang negative side ay si Bro. Amancio Mangubat ng Seventh Day Adventist

Kung panunuorin po ninyo ang debate na ito; tiyak pong inyong makikita ang
pagtatagumpay na napatuyan ni Bro. G-one Paisones ang kangyang tindig
labad sa sabadista nating kapatid.

Itong debateng ito ay live via satelite at na e-record sa pamamagitan ng:
-DXDD 657 Khz (Ozamiz)
-Ozamiz Cable channel 16
-Youtube.Com

At ang debating ito ay matatagpuan sa:

www.catholicfaithdefender.wordpress.com
www.catholicfaithdefenders.com
http://confraternityoftheologiansanddefenders.com/

Jesse Romero Triumphs – The Truth Shines

Jesse Romero Triumphs – The Truth Shines

By Bro. G-one TampipiPaisones

 

After the recent debate between the Roman Catholic apologist Jesse Romero and Jose Ventilacion of IglesianiCristo(Manalo); the truth shine its way to the top and easier to notice the biblical argument of brother Jesse Romero.  Brother Jesse Romero is far more eloquent and dynamic compared to that of any American apologist (both Catholic and Protestant) in dealing with the pound-4-pound king debater of Iglesiani Cristo – Mr. Jose Ventilacion!  Brother Romero had been knockout Mr. Ventilacion in the said debate using outstanding biblical and logical reasons.

 

The theme of the debate is “Which is the True Church?”  Brother Romero stand first the historical foundation of the Catholic Church; and during the cross examination he is able to answer the questions directly and honestly.  This debate also shown that Brother Romero is able to refute Mr. Ventilacion’s wiles and dirty tactics in using the Acts 15 as an instrument to destroy the Brother Romero’s stand – the Primacy of Peter; but the Acts 15 had been used by Brother Romero to provide further proof and support to the Primacy of Peter in explaining the Greek word for “judgment and opinion.”The debate also gives further notice that Mr. Jose Ventilacion does not answer the question responsively and directly but he simply implied misleading arguments that were easily noticeable.

 

The debate was sponsored by the Lumin Christi Men’s Bible Study Group located at Visalia, California, USA.  This debate is another collections of the Catholic versus IglesianiCristo(manalo) debates where the Iglesiani Cristo was unanimously and certainly knock-off!!!

Viva!!! Congratulation brother Jesse Romero!!!!!!!!! Halleluiah!!!Amen!!!

 

 

1 Timothy 4 1-3 (Cebuano)

Edison Quinones:

Hi Brod,

Good day!
Catholic ko. Gusto lang unta ko mangutana bah. Kung pwede?

G-one: Good day pudnimo brad; AngGinoomagagrasciakanimo.  Pwedikaayokamakapangutana.


Edison Quinones:

AsaronsiBrodSoc mag bible study ron?

 

G-one:Ang Bible study ni brad Soc naa nahimutang sa ubos sa simbahan sa San Jose Recolitos (USJR) sa may Pasil Cebu. Ang Bible study kada meyerkulis sa alas 6 sa hapon hangtud sa alas 9 sa gabie.

Edison Quinones:

Then about aningmgauban religion naako Question?
Makasapotperonaapudbiyasila point mag lisod ko og tubag usahay. Tungod ana mo research ko myself but I don’t think so nga enough because it’s better guided with expert judna like other religion. If ever I meet someone who tries to debate. Mo tubag ko pero did2 ra sab igo sa akong makayaog ma sabtan. Gusto unta ko moapilsa bible study ninyo. When og where?


G-one:Tinood gyud kana igsoon; makasaput gyud sila gamay, ilabina nga aduna kitay background sa atong pagka Katoliko nga pinasukad sa Biblia.  Igsoon takos nakong dawaton ang pagtabang sa imoha kutob sa akong makaya.  Ang pagka Catholic Faith Defenders adunay taas nga proceso before ka maka atubang sa mga informal nga kukabildo kon debate.  Hinoon, angayan unahon nimo pagsinate sa mga background ug fundamento nga doctrina sa Santa IglesiaCatolica nga gipasukad gayud diha sa balaang Kasulatan kay angBiblia nag-ingon “Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo, hinoon buhata ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha (1 Ped. 3:15b-KJV Cebuano)”


Edison Quinones:

Please also read this (About Sto. Nino):
http://psquare.org/ispeak/showthread.php?1409-What-you-should-know-before-joining-the-Sinulog-in-Cebu

 

G-one:About sa Santo Nino; angayan na tong masayran nga ang Santo Nino mao ang batang Jesus; atong maaninaw nga kining mga igsoon tang protestante gaataki gihapon maski sa batang Jesus.  Ang Santo Nino mabasa diha sa Bibliang Spanyol letra-4-letra; anaa sa Luk. 1:35 NIV Spanish Version. Ang ilaha nga ataki sa Santo Nino naga direkta sa atong mga Larawan ug Istatuwa sa mga Santos, ni Santa Maria ugkangJesu-Cristo nga makita sa atong simbahan ug atong kabalayan! Ganimogamit sila sa mga kapitolo ug versikolo diha sa Biblia aron lamang sa pagpahuyang ug pagpagpapag sa mga pagtoo sa mga Katolikong walay mga a lamag dihasa Biblia (Exo. 20:3-5; Deut. 5:8-9; Roma 1:21-23 ugubanpa). Dinhi atong Makita ang ilang ka BIAS kon kahakog sa pagbungat sa mga nilatid sa balaang pulong sa Dios; gani ila kining gigamitaron sa pagsakmit sa uban tang mga igsoon nga mutaliwan sa tinoohang Katoliko ug didto unya mubalhin sa ilahang tinoohan nga gitukod lamang ug tawo (2 Ped. 3:16). Apan wala gani nila ihilakip ang mga cetas diha sa Biblia nga nag mantala nga anaay ipabuhat nga mga larawan – mao ang larawan sa mga balaang anghil (Exo. 25:18-22).  Ug kanining mga istatuwa sa mga anghil konkerubin didtona himutang sabalaang templo sa Dios (2 Cron. 3:7,10-14). Gani ang Dios nag sugo kanato ngadidto kita magsimba Kaniyasa temple nga anaay mga larawan sa mga anghil (2 Cron. 7:15-16).  Diha usab sa bag-ong testament gihisgutan gihapon ang mga larawan sa mga anghil (Heb. 9:5 Living Bible).  Tungod niini nga katarungan busa anaay larawan si Jesu-Cristo mismo (Gal. 3:1 Living Bible)!  Ang nag sulatsa Galacia mao si San Pablo; ug parasakasayuran sa tanan si Apostol Pablo mananahi kon tent maker (NIV Compact Dictionary of the Bible; page 131); busa dili ikalalis ngasi Cristo anaa gayoy larawan!

 

Angayan naton gmasayran ngasi Satanas mugamit usab ug Biblia aron lamang sa pagpanlimbung (Mat. 4:1-10)!Busa mag maigmat kita ka nunay sapagbantay ug pagtoon sa Biblia.

Edison Quinones:

Halos tanankailanakokay Christian ngaAnti-catholic and claims that our religion dawkaydilisaktokaytungodsadaghan reason. Hinoonmatubagnakoanguban.Peroganahan pa judkomo dig dipper and I want to learn from the experts perodilisa lain religion.

 

G-one:Salamat brother; mas maayo gani ikaw kay nangita jud kasa side sa Catholic expert dili pariha ni Manny Pacquiao nga naka apillang ug Bible study sa laingt inoohan; dayon nibiya sa tinookod nga simbahan ni Cristo (Mat. 28:19-20). 

 

Edison Quinones:

Sapag research nako I cam accross with this guy nga nag claim nga Catholic Church is not really founded by Christ perotilawala ta sailaha. Then pointed this Bible verse sa(1 Timothy 4 1-3) “1The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. 2Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 3They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth”

 

G-one:Ang 1 Tim 4:1-4 dili kitang mga Catholic ang gipasabot niini; tungod kayingon samga Biblical scholars na dili Catholic mao kini sila ang mga Catharis or mgaAlbigensians.

Ang pagtulon-an saKatoliko mahitungod sa Celibacy o ang pag dili sapag-aasaw sa nga mga pari tungod sa Diyos ay nasa Biblia at tudlo kini sa atong Ginoong  Jesus.

Matud paniapostol Pablo sa 1 Cor. 7:8, 32-33 (KJV) “{7:8} I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. {7:32} But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: {7:33} But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please [his] wife.

Ug atong paga timan-an nga siApostol San Pablo ay Pari–mababasa sa Roma 15:16 (Cebuano Popular Version)

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay ganitorinangitinorosa Mat. 19:12 (KJV) “For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive [it,] let him receive [it.”

Mahitungod pud sa pagpuasa kon pagdili sapagkaon; nahitunong kini sa mga Holy Week diin atong gihandum ang mga pagpuasani Cristo sakamingawan (Mat. 4:2) ug iyang mga tinun-an (Mat. 9:14-15).Ug gani si Ginoong Jesu-Cristo naghatagugpanig-ingnan sa tinuoray nga pagpuasa (Mat. 6:16-18).  Ang pag puasa natong mga Katoliko sapanahonsa Kwarisma mao lamang angpag ambit sa kasakit ni Kristo didto sa Kalbaryo (1 Cor. 9:23-25).

 

 

Edison Quinones:

Then follow upan pa judnilanga Catholic is funded after the apostles dilidawsi St. Peter ang first pope ogsi Boniface III..check this link http://wiki.answers.com/Q/Who_founded_the_Catholic_church
so diyadaw after sa apostles kitadawang false religion alabi pa ngakitaang religion nga nag prohibit sa marriage sa Priest and meat.

 

G-one:Bro kungnaaganimgaistoryanga in-anaugwalayigongebedensya; igna nga ISTORYAHE…. Ang maong mga ataki natubag nanato saitaas.  Ang mga standard references nag tudlongasi San Pedro gayudangunang Santo Papa (World Almanac and the Book of Facts, etc).

Edison Quinones:

Hinoonpwedena ma tubagnasiyadiri:
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091212072631AAygMsg

 

G-one:Natubag nana siyangamgaataki brad; anaaymga Catholic website nga US based nga nag atimanmahitungoddaana.

Edison Quinones:

Then ang next religion that follows nga nag forbid or marriage kayCatharis, Albigensians or Waldensesgi comment sa nag answer.

 

G-one:Angmga Bible scholars nag -inon nga ang mga Catharis ug Albingensians ngamgaKaaway ug nangataki saSimbahang Katoliko sama samga protestante mao ang katumanan sa 1 Tim. 4:1-4.

Edison Quinones:

Then other reason kayakong GF kay nag apil2x siyaog bible study saakongamigo nga Christian (non-catholic). To compliment that, I want to learn the bible more saato religion dilisa lain. Hinoondilikoganahansa divide tungodsa religion. We have 20 major religions in the world then one religion is divide by different faiths so more than 30,000 faiths in the world including atheist, Iglesiani Christo and Jedi knight (atheist but believe with the fiction star wars religion).

 

G-one:Bro; tagaesiyaugmga reading materials; pwedi man kamaka print saatong website :www.catholicfaithdefedners.com ug uban pang mga website nga informative ug nagbutyag s akamatuoran.

 

Edison Quinones:

Hinoon ang tinood essence sa Bible is to follow his greatest commandment but I want to learn more perogikansaakong religion ang nag tudlokanako. I hope makatabangkaBrod.. 

Salamatsapagbasaogmahuwatkosaimong reply.

 

G-one:Bro pasensya kana kunghindi kaagad ako naka reply sa mga mensahe mo.  Ang sulat mosa akin ay mailalathala sa ating website www.catholicfaithdefedners.com. Salamat