Pagpasaylo

 Pulong sa Kinabuhi:
(Mr. 2:1-12) ( Pagpasaylo)
Ang Pulong sa kinabuhi karon nga adlawa giaayo sa atong Ginoo ang usa ka paralitiko ug bisan wala pa gani mangayo ug pasaylo gipasaylo na niya. Niingon siya nga “ Anak gipasaylo na ang imong mga sala.” niini nga maong punto atong mabati ang dakong kamapasayloon sa Dios sa atong mga kasaypanan. Busa dili kita magpakawala sa paglaum kon nagtoo kita nga kita maoy pinakamakasasala,pinakadaotan sa tibuok kalibutan, hinumduman ta kini nga kon unsa kadako ang atong salaod batok sa Dios, labaw pa niana kadako ang iyang pasaylo nga gitagana niya alang kanato. So, ang atong Ginoo karon naimbitar kanato nga andam siya mutanyag sa iyang pasaylo basta moduol lang kita kaniya. Gani si Propeta Isaias niingon, “ Bisag unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo; bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. (Is. 1:18)
Nag-ogat kini sa dakong gugma ug kalooy sa Dios. Ug sa laing bahin, ang pagbisita sa mahal ta nga Santo Papa, si Papa Francisco dinhi sa Pilipinas, ang tema niya mao ang compassion and mercy. Nga kita nga katawhan sa Dios, kay nakadawat naman kita sa kalooy sa Dios, busa mopaambit usab kita niini ngadto sa uban pinaagi sa paghatag kanato ug pasaylo sa nakasala kanato.
Nakugang ang tibuok kalibutan niadtong May 13, 1981, kay si Pope John Paul II gipusil sa ginganlan ug Mehmet Ali Agca. Ug nasayod ba kamo mga kaigsoonan ko nga upat ka bala ang niigo sa iyang lawas. Duha niini sa iyang tinai, ug ang laing duha ka bala naigo sa tuo ug wala niyang kamot. Hinanali nga gidala siya ngadto sa hospital ug milagro nga sulod sa usa ka bulan, nakarecover ra siya. Ug iyang giduaw ang nangahas sa pagpatay kaniya ug dili lang kay kana, iya pa gayud kini nga gipasaylo sa salaod niya nga nahimo. Ug ang criminal nga tig-a ug balatian, napuypuy ug nalukmay sa gipakita nga kaayo sa Santo Papa ug dili gayud mahulagway ang iyang dagway sa tumang kalipay kay ang giisip niya nga kaaway, tinood diay nga higala o igsoon. Mao nga nausab gayud ang iyang pagtan-aw sa Santo Papa, kanhi siya nga madinumtanun pero karon inanay-inanay na nga nga napusgay ang iyang kasing-kasing nga batoon ug nalukmay gayud kini sa mga hiyas nga gipakita sa Santo Papa nihalok kini sa iyang singsing timaan sa iyang pagbasol ug kasubo.
Si Pope John Paul II niingon nga ‘If we really want peace, we must make the first step, we must forget offenses and offer the bread of love and charity.”‘ Nga sa yano nga pagkabinisaya nga kon gusto kita ug kalinaw, sugdan ta sa paghimo ug unang lakang nga kalimtan ta ang nangagi ug idalit ta ang pan sa gugma ug pagminahalay. Amen!

Let’s Think Together

Let’s Think Together

Bro. Cleb Calimutan

Golden Banner News Paper

Column Title: Let’s Think Together

Article Title: Confession by iPhone?!

Dater: February 25, 2011

 

We are walking now with electronic high ways as the words of the young people go to today. The world is now very advance in technology and the minds of the people have not rested to innovate something new. With this that we are surprised with electronic sacramental confessions introduced by new iPhone app :

“According to its U.S. producers, “Confession: A Roman Catholic App” is designed to help users prepare for confession through a “personalized examination of conscience for each user, password protected profiles, and a step-by-step guide to the sacrament.” The Indiana-based company, Little iApps LLC, says its app is the first to receive an imprimatur, or official permission for publication, from a Catholic bishop– in this case, Bishop Kevin C. Rhoades of the Diocese of Fort Wayne-South Bend.”

But the answer of the question whether this electronic object can forgive sins the Vatican has a direct answer of “NO” Rev. Federico Lombardi, director of the Holy See Press Office. More over the news stated: the “Sacrament of Penance necessarily requires the relationship of personal dialogue between the penitent and the confessor and absolution by the confessor present.”

 

“This cannot be substituted for by any information technology application,” he said.

The Vatican has cautiously embraced information technology and new media in recent years, but Pope Benedict XVI last month warned digital communication poses special dangers to Christian values and face-to-face relationships. As reported by Francis X. Rocca Religion News Service.

Jesus gave this power to his first clergies the Apostle that was handed down to the priests of this modern generation:

 

“The sins you forgive on earth they are forgiven in heaven.”( Jn.20:22-23)

 

The power of the words of the Lord never changed together with the process of forgiving, the Church maintain the mater and the form of the Sacrament for effective significance. One can prepare himself for a good confession in many ways but the ways of the Lord would never be changed for He changed not.

 

 

Simbahang Katoliko Aduna may Bayad?

Simbahang Katoliko Aduna may Bayad?

By. Bro: Jessie Fuertes (CFD Nasipit Chapter)

 

 

PANGUTANA:
Nahibalo ako nga dapat pari ang angayan kong pangutan-on nianing akong pangutana. Apan nanghinaut lamang ako nga matubag kini nga pangutana sa mga nagpasiugda niini nga website.

Ang akong pangutana mao kini: Ngano mang sa halos matag lihok sa Simbahang Katoliko aduna may bayad? Ang bayad ra ba gayud dili barato kundi mahal. Magpalubong naay bayad, magpakasal naay bayad, magpablessing naay bayad, magpabunyag naay bayad (kada maninoy maninay kahi ang bayad), magpamisa naay bayad, halos tanan adunay bayad nga dinagku. Pati pagpamisa sa kalag adunay presyo ang matag kalag nga ipamisa (sigon sa ubang parokya). Aha man gibase sa simbahan ang presyo sa mga balayronon?

Wala koy pangutana sa mga boluntaryo nga mga paghatag, sama sa mga halad ug sa mga pledges. Ang pangutana nako kung aha gibase ang mga presyo nga ipabayad as requirements sa mga nahisgutang aktibidades. Ug nganung ingon ani man ang sistema? (Nangutana: concernedCatholic <booter12041@yahoo.com>, date sent: Tue, Dec 13, 2011 at 11:48 PM)

TUBAG:

Kalinaw’g gugma gikan sa atong Ginoong Jesukristo. Sa akong pagsabot brod sa imong mga pangutana, nangita ka ug mga basihanan ngano nga sa mga simbahanong lihok duna may bayad ug nganong presyohan man? Mora mag nanapi niini ang Simbahang Katoliko kon pamation. Taas-taas man ning imong pangutana brod mao na nga nagkinahanglan pod ug taas nga explanation. Hinaut pa unta nga sa panabang sa atong Ginoo makahatag ko nimog katin-awan sa tubag sa imong naglagobo nga pangutana. Ang mga teksto sa Bibliya gikuha gikan sa “Maayong Balita” bible version.

 • Una sa tanan, ang Dios wala magkinahanglan niining mga bahandia tungod kay siya man ang tag-iya niining tanan, apan ang tawo nga iyang mga alagad sa Simbahan nagkinahanglan niini aron makapadayon sila pag-alagad sanglit nagsalig man lang sila sa mga halad sa mga sakop sa Simbahan sama sa pagkaon, sinina (bisting parianon), sakyanan, hinabang para sa misyon sa simbahan, pagtukod sa simbahan, mga seminary, mission house ug uban pa. Niining mosunod nga mga punto sa Bibliya gipahayag nga ang mga ministro ni Kristo adunay katungod sa pagdawat ug suhol sa ilang hinagoan ingon nga alagad sa Dios.
 • 2 Hari 12:13, 16 – Apan kining kwartaha (halad) dili mahimong gastohon alang sa mga planggana nga plata….kay isuhol man kini sa tanan nga nagtrabaho pag-ayo sa Templo ug ibayad sa mga materyales……. Wala dad-a sa Templo ang salapi nga gihalad alang sa sala kay kining salapia alang man sa mga pari.
 • Tinuod nga ang mga sacramento dili matumbasan ug salapi. Sa Mateo 10:8 ang Ginoo nag-ingon, “Ingon nga inyo kining nadawat nga wala’y bayad ihatag usab nga wala’y bayad,”
 • Busa tungod niini makapangutana kita: ngano man nga pabayran man ang bunyag, kasal, konpirma ug uban pa nga ihatag man kaha nga walay bayad? Dili ba usa ka negosyo ug panapi kining buhata?
 • Ang mga sacramento wala ibaligya ug dili usab mapalit. Usa kini ka dakong sala nga gitawag og “Simony”, nga mao ang pagbaligya sa mga sagrado butang. Gikan kini ni Simon Magus. Sa Buhat 8:19-24,  gitanyagan ni Simon Magus ang mga Apostoles ug salapi sa hunahuna nga mapalit niya ang maong Sakramento (Kumpirma).
 • Diha sa atong paghatag og salapi sa Simbahan, dili ang mga Sacramento ang atong gibayran kondili ang kahago sa ministro sa Dios.
 • Sa 2 Cor.11:7-8, si San Pablo miingon, “Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa Maayong Balita sa Dios…. Samtang nag-alagad ako kaninyo, gisuholan ako sa ubang iglesia.
 • Atong timan-an nga si San Pablo usa ka pari. Sumala sa Roma 15:16 niingon siya – Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa Maayong Balita nga gikan sa Dios…..
 • Roma 4:4 – Suholan ang tawo nga nagtrabaho, apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihagoan. (sa ato pa bayad o suhol sa iyang kahago)
 • 1 Corinto 9:4 – Wala ba god akoy katungod sa pagdawat sa ihatag nga pagkaon ug ilimnon tungod sa akong trabaho?
 • 1 Corinto 9:11 – Kon nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyokon moani kamig yutan-ong kaayohan (butang materyal) gikan kaninyo?
 • 1 Corinto 9:13-14 – Sa walay duhaduha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa Templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa Templo, ug kadtong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. Sa mao usab nga pagkaagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nag-wali sa ebanghelyo, mabuhi pinaagi sa ebanghelyo.
 • 1 Tomoteo 4:17-18 – Ang mga pangulo sa iglesia nga maayong motuman sa ilang katungdanan angayng ilhon nga takos sa doble nga suhol, labi na kadtong naghago gayod sa pagwali ug pagtudlo….. Nag-ingon usab ang Kasulatan,”Ang mamumoo angay gayod suholan.
 • 2 Hari 12:13, 16 – Apan kining kwartaha dili mahimong gastohon alang sa mga planggana nga plata….kay isuhol man kini sa tanan nga nagtrabaho pag-ayo sa Templo ug ibayad sa mga materyales……. Wala dad-a sa Templo ang salapi nga gihalad alang sa sala kay kining salapia alang man sa mga pari.
 • Tungod niini katungdanan sa usa ka Kristianos ang pagsuporta sa Simbahan kay baslan sa Ginoo kadtong naghatag nga malipayon sa walay pagbagulbol.
 • 2 Corinto 9:7-9 – Busa gihunahuna ko nga paunahon ko pagpa-anha kaninyo king mga kaigsoonan nato aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inig-abot ko diha, andam na ang tanan ug magpaila kini sa inyong gugma sa paghatag ug dili tungod kay gipugos kamo. (8) Timan-I nga ang nagpugas ug diyotay, mag-anig diyotay; apan ang nagpugas ug daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan mohatag ang tagsatagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. (9) Ug makahatag ang Dios kaninyo labaw pa kay sa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon, ug sobra pa gani alang sa tanang maayong buhat.
 • Ang mga unang Kristohanon panahon sa mga Apostoles gibaligya gani nila ang ilang mga kabutangan ug ang halin gitugyan sa Simbahan ug wala gyod tay mabasa nga gisayangan sila sa bahandi nga ilang gihatag ni sila gimahalan.
 • Buhat 4:34-35 – Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles; gibahinbahin kini sa mga apostoles sa tagsatagsa kanila sumala sa ilang gikinahanglan.
 • Busa brod kung gimahalan ta sa gipresyo sa Simbahan, wala man pod ta pugsa. Kung mahalan ta sa presyo sa kasal, pwede man pod ta magpakasal ug Mass Wedding nga dunay mo-sponsor kay wala may bayad. Sa akong kasinatian diha may gibunyagan dinhi sa among parokya nga wala pabayri sa Pari tungod kay pwerte gyong pobreha ug ako saksi niini.
 • Kon ang tawo nga maoy nanaad dili makaabot sa bili, kinahanglan dad-on niya ang tawo nga hingtungdan ngadto sa pari ug ang pari maoy mohatag ug bili sumala sa maabot sa tawo nga naghimo sa panaad.
 • Bahin sa pamisa sa mga kalag sa purgatoryo kung dunay gihatag nga presyo wala magpasabot nga gibayran ang ilang kaluwasan kundili usa kahago sa nag-alagad  sa ministro sa Dios. Ang pagpresyo mag-agad na sa mga lagda sa mga parokya.
 • Sumala sa balaang kasulatan sa 2 Macabeo 12:43-46 – (Nag-ulohan: Mga Pag-ampo Alang Sa Mga Tawo Nga Nangamatay Sa Gubat) “Nagpaamot usab siya (Judas Macabeo) gikan sa tanan niyang mga tawo ug nikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtoo siya sa pagkabanhaw. Kun wala pa siya nagtoo nga ang patay mabanhaw usa ka unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Tungod niining malig-on ug diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtoo sa Dios makadawat ug usa ka ganti nga kahibulongan, si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron malinkawas ang nangamatay sa ilang mga sala.”

Autoridad sa Pagpresyo

 • Levitico 7:7 – Adunay usa ka lagda bahin sa halad alang sa sala ug sa bayad nga halad….
 • Levitico 5:17-19 – Kon may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo, nakasala siya, busa angay siyang silotan bisan pa kon wala siya masayod niini. Kinahanglan magdala siya ngadto sa pari ug laking karnero nga walay daot ingon nga bayad nga halad. Presyohan ninyo kini sa bili sa halad alang sa sala……Kini bayad nga halad alang sa sala kay nakasala man siya sa Ginoo.
 • Levitico 27:14 – Kon may maghalad sa iyang balay ngadto sa Ginoo aron mahimo kining sagrado,presyohan kini sa pari…..
 • Exodo 30:11-13 – Ang Ginoo miingon kang Moises, “Inigsenso ninyo sa sa katawhan sa Israel kinahanglan ang tagsatagsa magbayad kanako ug lukat sa iyang kinabuhi aron walay katalagman nga mahitabo kaninyo samtang magpadayon ang senso. Ang tanan nga mahiapil sa sensokinahanglan nga mobayad sa kantidad nga pangayoon. Timbangon kini sa timbangan nga gigamit didto sa Tolda. Kinahanglan mobayad niini ang tanan silbing halad kanako.”

Ang simbahan wala magpugos nga mohatag sa ikapulo (tithes) kondili sumala sa gugma sa pagka manggihatagon (love percent). Timan-an nato ang giingon ni San Pablo sa 2 Corinto 9:8 nga nag-ingon, “kinahanglan mohatag ang tagsatagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon.

Si Cristo miingon:
Lucas 20:25 – …ibayad sa Emperador ang iya sa Emperador, ug ibayad sa Dios ang iya sa Dios.

Salamat sa imong pagbasa brod ug God bless!


Asa Isugid ang Sala, Ngadto ba sa Dios o sa Pari?

Asa Isugid ang Sala, Ngadto ba sa Dios o sa Pari?

Tagsulat:   Bro. Edwin Ysaal

            Ang ubang mga kristohanong pundok nagtudlo nga ang sala isugid direkta ngadto sa Dios ug dili na kinahanglan nga ipaagi sa pari.  Ania ang ilang basahon:  “Busa karon isugid ang inyong sala ngadto sa Ginoo” (Esdras 10:11).  “Gisugid ko kini sa Ginoo ug gipasaylo niya ang tanan kong kalapasan” (Salmos 32:5).  “Apan kon isugid nato sa Dios ang atong mga sala…” (1 Juan 1:9).  “Walay tawo nga makapasaylo sa sala gawas sa Dios” (Marcos 2:7).  Busa daghan kanila nagtan-aw sa pagkompisal uban ang katahap nga kini usa lamang ka minaomao sa mga kaparian aron mapailawom sa ilang gahom ang katawhan.

 

Agig pagtubag niini, una sa tanan atong gidawat nga ang Dios mao ang tinubdan sa pasaylo ug mahimo niya ang pagpasaylo sa atong mga sala sa laktod nga paagi.  Dili atong katungod ang pagbutang og kinutuban sa gahom ug kaluoy sa Dios.  Ang atong katungod mao ang pagtino kon unsay iyang kabubut-on.  Sa ato nang masayran ang iyang dayag nga kabubut-on ang atong angay nga buhaton mao ang pagtuo ug pagtuman uban ang pagpasalamat sa iyang kaayo.  Busa ang pangutana mao:  Unsa mang paagiha ang gipahigayon sa Dios aron ang atong mga sala mapasaylo?  Ang tubag niining maong pangutana atong makita diha sa mga panudlo sa atong Ginoo.  Si Jesus mianhi sa kalibotan aron pagpasig-uli sa mga makasasala ngadto sa Dios ug aron ang tawo magtubo diha sa grasya ug makabaton sa kinabuhing dayon.   Ang anghel mipahibalo ni Jose “nganli siyag Jesus- kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala” (Mat 1:21).  Si Jesus namulong, “Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kondili sa mga makasasala” (Mat 9:13).  Si Jesus miangkon nga siya dunay gahom sa pagpasaylog sala, “Karon ipaila ko kaninyo nga ang Anak sa Tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala” (Mar 2:10).

 

            Aron sa pagpadayon sa iyang misyon sa pagwali sa Ebanghelyo ug sa pagpadangat sa mga bunga sa pagpanubos ngadto sa katawhan si Jesus nagtukod sa iyang Iglesya (Mat 16:18-19).  Human siya mabanhaw iyang gisul-oban ang iyang mga apostoles sa gahom sa pagpasaylog sala.  Siya miingon, “Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo.  Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, ‘Dawata ninyo ang Espiritu Santo, bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, gipasaylo kini; kon ang ilang sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon” (Juan 20:22-23).  Si Jesus, uban ang walay sukod nga kaalam sa Dios, wala mogamit og mga pulong nga walay pulos; dili malalis nga niining tungora iyang gihatagan ang iyang mga apostoles sa gahom sa pagpasaylog sala.  Kining maong gahom nga nadawat sa mga apostoles naglakip gayod sa katungdanan sa bahin sa mga makasasala sa pagsugid sa ilang mga sala ngadto sa mga tawo nga gitugyanan sa ministeryo sa pagpasaylo tungod kay unsaon man nila pagkasayod kon unsang mga salaa ang ilang pasayloon o dili pasayloon gawas kon kini isugid ngadto kanila sa makasasala.  Tinuod nga ang Dios lamang maoy makapasaylo sa sala isip tinubdan sa maong gahom apan dili sab ta kabuot sa Dios kon ang maong gahom iyang ipaagi sa iyang mga piniyalan.

 

Dunay mga tawo nga modawat nga ang mga apostoles nakadawat sa maong gahom apan molimod nga ang maong gahom nahipasa ngadto sa ilang mga sumusunod.  Sa laktod, alang kanila ang maong gahom sa pagpasaylog sala nawala pagkamatay sa kataposang apostol ug busa kita karon adto na mosugid direkta sa Dios.  Kini nga hunahuna tin-aw nga sumpaki sa pamahayag ni Cristo nga nagpakita nga iyang gitugyanan og gahom ang mga apostoles, dili sa ilang kaugalingong katakos, apan tungod sa katungdanan nga ilang gihuptan isip mga pangulo sa Iyang Iglesya ug ingon nga iyang mga embahador dinhi sa kalibotan (1 Cor. 4:1, 2 Cor 5:18-20).  Si Jesus miingon, “Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan… Ug hinumdomi!  Ako mag-uban kaninyo hangtod sa kataposan sa kalibotan” (Mat 28:20).  Si Jesus nasayod nga ang mga apostoles,  tungod kay sila mga tawo man, mangamatay.  Busa ang iyang saad nga siya mag-uban hangtod sa kataposan sa kalibotan dili lamang alang sa una niyang mga tinun-an kondili ngadto sa Iglesya nga iyang gitukod nga mahitungod niini siya usab namulong nga bisan ang ganghaan sa impyerno dili makadaug niini (Mat 16:18).  Ang mga apostoles tin-aw nga nasayod nga ang ilang ministeryo magpadayon tapos sa ilang pagbiya niining kalibotana busa nagpili sila og mga tawo nga mosunod kanila ug ila silang gisul-oban sa samang gahom nga ilang nadawat gikan kang Cristo (Buh 13:1-3, Tito 1:5, 1 Tim 4:14, 5:22).

 

Dunay moingon:  “Mituo ako nga ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala.  Ang mga pari tawo lamang sama kanako ug makasasala usab.  Busa wala silay gahom sa pagpasaylo sa sala sama kanato.”  Mangutana kita sa atong higala:  Dili ba diay ang Dios makahimo sa pagpasaylo kanato pinaagi sa mga tawo nga iyang gitugyanan sa gahom sa pagpasaylo?  Ang pangulo sa atong nasod makahimo sa pagpasaylo sa usa ka binilanggo dili sa iyang kaugalingong katakos kondili tungod sa katungdanan sa pagka-pangulo nga anaa kaniya ang maong gahom.  Sa samang paagi ang usa ka pari sa iyang kaugalingon walay gahom sa pagpasaylog sala apan isip tinugyanan sa Dios makahimo siya sa pagpasaylo.  Si San Pablo miingon, “Ang among katakos naggikan sa Dios” (2 Cor 3:5).

 

Apan dili ba diay mahimo ang pagsugid sa atong mga sala direkta ngadto sa Dios?  Kon ang mga tawo sa kasagaran makahimo sa pagsugid ngadto sa Dios sa tago ug makadawat sa iyang pasaylo, walay magtagad sa pagsugid sa ilang mga sala ngadto sa mga tinugyanan sa Dios.  Sa ikaupat ka gatusan ka tuig si San Augustine, ang Obispo sa Hippo, mipasidaan:  “Walay si bisan kinsa nga moingon sa iyang kaugalingon, maghinulsol ko ngadto sa Dios sa tago; ako kining buhaton ngadto sa Dios lamang.  Kon mao wala ba diay bili ang pag-ingon ni Cristo, ‘Ang inyong hubaran sa yuta, hubaran sa langit?’  Wala ba diay bili ang paghatag sa mga yawi ngadto sa iyang Iglesya?  Ato bang kawangon ang Ebanghelyo, kawangon ba nato ang mga pulong ni Cristo?”

 

Daghan usab ang moingon nga tungod sa kasayon sa pagdawat sa pasaylo diha sa kompisalan makapadasig kini sa pagpakasala, nga ang gipahimug-atan pag-ayo mao ang tulomanon inay ang tinuod nga paghinulsol diin diha magsugod ang pagbag-o.  Kini nga katarungan nagsukad sa kakulang sa pagsabot sa tinuod nga essensya sa sacramento sa pagkompisal.  Ang Sta. Iglesya nagtudlo nga walay kapasayloan sa sala gawas kon dunay paghinulsol ug tumong sa pagbag-o sa bahin sa makasasala.  Karon atong nasayran nga ang katoliko nga pamaagi nagkinahanglan usab sa kinasingkasing nga paghinulsol isip kondisyon alang sa pagpasaylo sama sa gitudlo sa mga protestante.  Apan dugang pa niana gikinahanglan pa gayod ang pagsugid sa iyang mga sala sa walay lipodlipod ngadto sa pari nga nagrepresentar ni Cristo.  Asa may mas sayon niana?  Dugang pa dili malalis nga ang mga katoliko nga nagpahilayo sa ilang kaugalingon sa kompisalan sagad mao kadtong nagpadayon sa pagpakasala ug sila nga kanunay nga miduaw sa kompisalan maoy nakasinati sa kabag-ohan sa ilang kinabuhi.

 

Ang kasaysayan, diha sa mga sinulat sa unang mga pangulo sa Iglesya, nagmatuod nga ang pagsugid sa sala aron makabaton og pasaylo gibansay sukad sa unang mga kapanahunan sa kristyanidad.  Busa ang pig-ot og pangisip nga moingon, “Ang kompisal imbento sa mga kaparian aron paghawid sa katawhan” nagpakita sa iyang kawalay alamag sa kasaysayan ug sa iyang dili makatarunganon nga paghukom.  Ang atong ikatubag sa maong tigsaway mao, “Kon imbento pa kini sa kaparian, nganong gipailawom man nila ang ilang kaugalingon sa maong kasugoan?”  Sa pagkatinuod, ang mga pari, mga Obispo ug bisan ang Sto. Papa kinahanglan usab nga mosugid sa iyang mga sala ngadto sa laing pari nga naghupot sa maong gahom.

 

Ang mga teksto nga sagad gamiton sa atong mga kaigsoonan nga nahimulag kanato sa pagtuo igo lamang nagtug-an nga ang Dios mao ang tinubdan sa pasaylo (sama sa Mar 2:7) apan dili kini makatabon sa laing kamatuoran nga ang maong gahom gitugyan sa Dios ngadto sa mga tawo nga iyang gipili alang sa ministeryo sa pagpasig-uli (Juan 20:22-23, 2 Cor 5:18-20).  Ang paghinulsol sa atong mga sala atong himoon ngadto sa Dios diha sa kinahiladman sa atong kasingkasing apan ang tinagsa-tagsa nga pagsugid atong himoon ngadto sa iyang mga tinugyanan sa gahom sa pagpasaylo.  Ang Dios dili na kinahanglan nga sugiran pa sa atong mga sala kay ang tanan natong kasal-anan wala matago gikan kaniya (Salmos 69:5).  Ang giingon nga pagsugid sa sala ngadto sa Dios adto itug-an sa mga tinugyanan sa Dios (Jos 7:19, Eccl 5:6, 1 Sam 15:24-25, 2 Sam 12:13-14, Buh 19:18, 2 Cor 5:18).

 

 

 

Pastor Protestante Nag-katoliko

Pastor Protestante Nag-katoliko

(Gikan sa English Gihuban ni Brad Socrates Fernandez)

Ang mamati kaninyo mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako, (San Lukas 10:16).
Ako si Paul Whitcomb usa ka Amerikanhon nga magtutuo ni Cristo. Usa ako ka Protestante kanhi, apan karon Katoliko na. Sulod sa 32 ka tuig usa ako ka Protestante. Natawo ako nga Protestante, ang akong amahan usa ka Episcopaliano ug ang akong inahan usa ka Metodista. Nabunyagan ako nga usa ka Episcopaliano. Sa akong kabatan-on nagtuon ako ma-Domingo bahin sa tinuhoan sa Simbahan nga Baptist. Ang akong mga ginikanan “walay-libog” nga matang sa Kristohanon. Sila nagtuo nga matag tinuhoan basta Kristohanon ug Protestante managsama ra.Naminyo ako ni Augustana Synod, usa ka Lutherana, Protestante gihapon sama kanako. Tungod sa ekonomikanhong katarungan sulod sa usa ka tuig sa among kaminyoon namalhin kami sa usa ka dapit nga naglabi ang mga Luterano. Sa maong dapit mibalik ang akong kaaktibo sa tinuhoan sulod sa Simbahang Metodista. Sulod sa mga katuigan sa pagtuon nahimo ako nga usa ka Ministro sa tinuhoang Metodista.
OO, sulod gayud sa 32 ka tuig ako nagkinabuhi nga usa ka Kristohanon nga Protestante. Ang tibuok kong nakat-onan bahin sa tinuhoan gikan sa namat-an ko’g kahayag, ang gitudlo sa akong mga ginikanan ug sa ako nga pakig-uban sa komunidad sa mga Protestante. Ang akong pakig-uban sa maong pundok nakahatag kanako’g daghang mga kaayohan. Diha ko maila ang kaayo ug gugma sa Dios kanatong mga tawo.
Diha sa maong tinuhoan nadawat ko si Cristo ang atong Manluluwas ug Ginoo nga nagpakatawo aron sa pagtubos sa atong mga sala. Diha sa tinuhoang Protestante nakat-onan ko, nga ang Bibliya gisudlan sa mga Pulong sa Dios. Diha sa maong Pundok gikahinagbo ko ang daghang mga sinsero kun matinuoron ug mahinatagong mga tawo. Kadto tipik sa akong kinabuhi  nga dili ko malimtan. Gani wala gayuy  bisan gamay na lang nga pagbati sa kaligutgot ngadto ni bisan kinsa nga Protestante nga magatukmod kanako sa kasilag o pangluod aron mobalhin ako’g laing pundok.
Nagpabilin ang akong gugma sa akong mga ginikanan, mga higala ug kauban ko kanhi sa pundok nga Protestante ug dili kana mausab hangtud sa akong kamatayon. Ang Katarungan nga misulod ako sa Katoliko, dili katarungan sa pagbati o emosyon kondili tungod sa akong tanlag. OO, ang akong konsensiya maoy maoy nag-agda kanako, human sa mainantuson nga pagsusi ug pagtuki sa kamatuoran nga gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Sa pagkatinuod, hilabihan kadako sa akong gugma sa Bibliya busa gigakos ko kini ug gitun-an  pag-ayo. Nagtuo ako nga ang Bibliya mao ang bugtong sukaranan sa pagtuo. Kini ang akong natun-an sa akong Protestanteng barahan. Uban sa hugot nga pag-ampo gibasa ko kini ug gipangayo  sa Espiritu Santo nga madan-agan ako sa Iyang kahayag aron nga hugot ug sibo ang akong pagtuo, buhat ug wali nga takos gayud makapahimuot sa Dios nga akong gialagaran. Apan diha’y kahaw-ang nga akong gibati sa tinuhoang Protestante ingon ug dunay dakong nakulang nga akong gipangita. Diha’y kagubot nga gisagobang sa akong kalag. kini ang dugang pa nga kamatuoran. Nakahukom ako sa pag-utingkay kun pagtuon sa mga pundok nga Kristohanon. Giapil ko sa pagsusi ang Iglesia Katolika. Dili mahimo nga taligam-an ko siya. Dako kaayo kining maong pundok ug naila sa daghang mga karaang katuigan ug sa tibuok kalibotan. Busa sutaon ko siya, dili lang ang iyang kamatuoran apil na sa iyang kasaypanan. Nahimo ko nga tamdanan sa pagtuon ang Bibliya, sama niadtong mga taga Berea nga kanunay nilang gimatngonan ang giwali ni Apostol Pablo kon kini nahitukma ba sa mga Pulong sa Dios, “matag adlaw silang nagtuon sa Kasulatan kon tinuod ba gayud ang gisulti ni Pablo,”(Buhat 17:11). Sa pagkatinuod buot ko gayud nga magwali ug magtudlo sa tibuok nga kamatuoran ug mahimo nga tinuod nga pinadala isip ministro sa Dios.Kini ang akong gibati nga kahaw-ang sa akong pagka-Protestante.Una ug labaw sa tanan, ako nagtuo nga ang Dios sa kamatuoran ug dili  kabakakan o kasayapanan. “Magpabilin nga maminatud-on ang Dios bisan pa’g bakakon ang tanang mga tawo,” (Roma 3:4) Diha sa akong pagtuon sa Bibliya nahibaloan ko nga ang gibuhat sa Dios adunay dakong katuyoan nga Diosnon ug kini dili angay nga supakon o balihon sa tawo. Diha sa Bibliya ako nasayud nga ang Ginoo buot nga mahiusa kita Kaniya sa husto nga paagi. Kay ang atong mga paagi dili man mao ang mga paagi sa Dios. “Kay ang akong hunahuna, dili mao ang inyong hunahuna, ni ang akong laraw mao ang inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo,”
(Isaias 55:8).Nahibaloan ko sa akong pagbasa sa Bibliya nga kinahanglanon ang matuod nga Iglesia sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Dakog bili kining mga pulong ni Jesus ngadto sa Iglesia nga iyang gitukod: “Ang Mamati kaninyo, mamati Kanako, ug ang magasalikway kaninyo, magasalikway Kanako; ug ang magasalikway Kanako magasalikway Kaniya nga nagsugo Kanako,” (Luk. 10:16). “Ug sultihan ko kamo, ang idili ninyo dinhi sa yuta, idili usab didto sa Langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa Langit,”(Mat. 18:18). Ako nagtuo nga wala magtiaw si Jesus nga namulong niini. Mga pulong kini nga nagdala ug kagahom nga gipiyal niya sa iyang Iglesia ug kini labot gayud sa pagdumala ug sa pag-giya sa mga katawhan bahin sa kaluwasan, kay langit man ang saad nga barahan niini. Ubos gihapon sa matinuoron kong pagtuon sa Bibliya ako nasayran nga USA RA ka Iglesia ang gitukod ni Jesus ug kini usa ka kahibulongan nga lawas ni Cristo dinhi sa yuta. Sama sa ULO ug ang Lawas wala kini magkabulag usa ra kini ka pagkamao. Ang gahom ug kaalam sa ULO ikapaambit gayud kini sa tibuok bahin sa lawas nga mao ang Iglesia. Ania kining matahom nga kasamahan nga gisulti ni San Pablo: “Kita usab bisan daghan, apan usa ra ka lawas nga nahiusa kang Cristo ug nalambigit kita sa  usag-usa ingon nga nagkalain-laing mga bahin sa lawas,”(Roma 12:5).Timan-an pag-ayo nga USA RA ka lawas, nga mao ang Iglesia. Kini gidasonan ni San Pablo: “Kay siya (si Cristo) ang ulo sa lawas nga mao ang Iglesia,”(Col. 1:18). “Kay may usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom niini gipanagtawag kamo,”(Efeso 4:4). Ug niining usa ka tinuod nga Iglesia anaa diha ibilin ni Kristo ang tibuok nga paagi o laraw sa Dios alang sa atong kaluwasan. Basaha kini sa eningles nga hulad,“And the Lord added to the Church daily such as should be saved,” (Acts 2:47), ug ang hubad: Sa matag adlaw gidugang sa Ginoo diha sa Iglesia ang mga mangaluwas. Gisaaran gayud sa Ginoo nga ang magpabilin ug magbinuotan sulod sa matuod nga Iglesia iyang pagaluwason.

IGLESIA KAHIMANAN SA KALUWASAN
“Kay ang bana mao ang ulo sa iyang  asawa, ingon nga si Cristo mao ang ulo sa Iglesia; ug si Cristo mao mismo ang magaluwas sa Iglesia nga mao ang iyang lawas,”(Efeso 5:23). Sanglit mao kini ang instrumento sa Dios sa Kaluwasan, natural nga iya kining sangkapan sa kahimanan sa kaluwasan ang matuod  nga Iglesia. Una-, ang grasya  anaa gipiyal diha sa mga pangulo sa Iglesia: “Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga  ang Dios, pinaagi sa iyang grasya, nagahatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayohan,” (Efeso 3:2). Ang Espiritu Santo nga mao ang kahayag ug tigbalaan nagapuyo sa usa ra ka Iglesia. “Usa ka lawas ug usa ka Espiritu” (Efeso 4:4) ug mikunsad kini sa Iglesia sa adlaw sa Pentecostes (Buhat 2:1-11). Ug ang Espiritu Santo mogiya sa Iglesia aron dili kini makatudlo ug kasaypanan: “Apan gibuboan na kamo ni Cristo sa iyang Espiritu , ug samtang ang Espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang iyang Espiritu magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo,” (1 Juan 2:27).Ikaduha-, anaa sa Iglesia ang tibuok nga kamatuoran: “Ang Iglesia sa Dios nga buhi, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran,” (1 Tim. 3:15). “Gipahayag na sa Dios diha kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apang alang sa gawas ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga pasumbingay,” (Mar.4:10).
Ikatulo-, nagahugpot kini sa kagahoman kun autoridad sa Dios. Kay si Jesus miingon man, “Ingon nga ako gipadala sa akong Amahan, ako usab nagpadala kaninyo,”(Juan 20:21). “Ang inyong idili sa yuta idili usab sa langit, ang inyong itugot sa yuta itugot usab didto sa langit,” (Mat. 18:18). “Ug magasalikway kaninyo nagasalikway kanako; ug ang magasalikway kanako magasalikway kaniya nga nagsugo kanako,”(Luk.10:16). “Kay ang gingharian sa Dios dili sa pulong lamang kondili sa gahom,”(1 Cor. 4:20).

USA RA KA IGLESIA UG DILI DAGHAN
Usa ka kamatuoran nga akong nahibaloan sa akong pagtuon mao nga ang Dios  nagtinguha nga magkahiusa kita usa ra ka matuod  nga Iglesia ug dili magkabahin-bahin.Ania ang mga pulong ni Jesus: “Ako adunay uban mga karnero nga wala pa mahisakop sa maong toril. Kinahanglan nga dad-on ko sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon sa usa ka magbalantay,” (Juan.10:16). “Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan…. aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang,”
(Juan 17:11). Kadtong mga tawo nga magtukod-tukod og  pundok alang sa pagkabahin-bahin gikan sa matuod nga Iglesia wala mag-alagad sa Dios kondili sa ilang kaugalingong kailibgon: “Magbantay kamo ug maglikay niadtong mga tawo nga maoy mobahin-bahin  kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo, ug mosupak sa  pagtulon-an nga nadawat ninyo. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad ni Cristo nga atong Ginoo kondili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbongan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom ug malamatong mga pulong,” (Roma 16:17-18)

ANG     PAGPANGITA SA MATUOD NGA IGLESIA
Human ako makaamgo nga usa ra ka matuod nga Iglesia ug kinahanglan nga magpasakop kita niini aron makapahimuot sa laraw sa Dios ug aron kita maluwas, nan, ang sunod mao nga pangitaon ko kini. Seguro ako nga dili kini maila sa ngalan nga Kristohanon o Iglesia ni Kristo kay daghan man ang nagdala sa maong ngalan nga wala gayud magsukad ni Jesukristo. Mao nga misunod ang mga bulan anus-a mipalit ako sa daghang mga libro sa nagkalain-laing mga tulohoan ug mga referencias aron lamang hikit-an ko pa ang kamatuoran ug maila ang matuod nga Iglesia nga gipaila kanako sa Bibliya. Gibasa ko ang daghang mga libro, histories ug mga encyclopedia kini mga basahon sa kasaysayan sa kalibutan ug sa mga kasugiran sa mga nangagi. OO, diha gayud sa mga cifra, o marca kun mga timaan maila ang matuod  nga Iglesia nga iya sa Dios ug dili iya sa tawo. Kini may mga marca nga gitudlo sa Bibliya aron dili kita mailad.NAGHIUSA– sa lintunganay’ng mga pagtulon-an bahin sa kaluwasan. Kay ang Ginoo nag-ingon, “Nag-ampo ako nga mausa unta sila,” (Juan 17:21). “Uyonan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong,” (1 Cor. 1:10). Ang maong  pagkahiusa diha gayud sa tulohoan ug pamatasan bahin sa kaluwasan, dili sabton nga walay pagkabangi sa Iglesia. “Tapos sa hataas nga lantugi, si Pedro mitindog ug namulong kanila,” (Buhat 15:7). “Gibalitaan ako nga  adunay pagkabahinbahin diha sa inyong panagtigom ingon nga Iglesia…. Kay kinahanglan nga dunay pagkabahin-bahin diha kaninyo aron maila nato ang mga matarung diha kaninyo,”
(1Cor. 11:18-19). Ako kining nakita diha sa Iglesia Katolika ang maong pagkahiusa sa tulohoan ug sa pamatasan, dili sama sa nagkalain-laing mga hut-ong sa denominasyon sa Protestante nga nagkadaiya ang pagpanudlo kun mga tulohoan.  Si
San Cipriano sa ikatulong siglo mibati niini diha sa Iglesia Katolika: “Ang Dios usa ra, ug si Cristo usa ra, ug usa ra ang iyang Iglesia, ug ang pagtuo usa ra ug ang iyang katawhan nahiusa sa usa ka kalambigitan sa kahiusa sa lawas…” Si Tertuliano sa ikatulong siglo miingon usab, “Kita usa ka katilingban nga adunay usa ra ka tinuhoanong pagbati, usa ka disiplina, ug usa ka talikala sa paglaom,” (Apology, 39,1).
SANTA– kay si Jesus santos man, mamunga usab og kasantos ang iyang mga pagtulon-an. Busa dunay nangasantos sa iyang Iglesia. “Kay maingon nga ako santos, nan, kamo usab mamahimong mga santos,”(1 Pedro 1:16). Bisan pa niana, wala magpasabot nga sa iyang Iglesia dinhi sa yuta pulos na gayud nabalaan adunay uban nga nangahulog ug dili pa balaan. Ania ang giingon ni Jesus. “kamong tanan hinlo, gawas sa usa kaninyo,” (Juan 13:10). Gipananglit sila sa kaumahan  sa trigo nga may nahaipon nga bunglayon o sagbot ug unya ra sila laina sa adlaw sa panudya, (Mat. 13:27-30). Bisan pa diha sa Iglesia sa Ginoo may uban nga mangatagak apan dili gayud niya biyaan ang maong Iglesia sama sa saad sa Dios sa Israel kaniadto. “Wala  biyai ni Yahweh ang panon; bisan ang ilang yuta napuno sa sala batok sa balaan sa Israel,” (Jeremias 51:5). Ug diha sa Katoliko nga pagtuo nakapadangat na kini og daghang mga santos, timailhan nga kini mao ang matuod nga Iglesia sa Ginoo, kay gitawag kini ni San Pablo og “Iglesia sa mga balaan,”
(1 Cor. 14:33).

KATOLIKAsa griego kathaholos, o katholikos nagpasabot nga mokaylap kini sa tanang mga nasud ug walay pagkahaw sa tanang panahon. Kay si Jesus nagtukod niini miingon kang Pedro, “Ikaw, Pedro bato ug sa ibabaw niining maong bato pagatukoron ko ang akong Iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili makabuntog niya,” (Mat. 16:18) Ug siya nagsugo nga ipalukop sa tanang mga nasud, kun ipa-Katolika ang iyang Iglesia: “Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang mga nasud sa Kalibutan himoa sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanang mga gisugo ko kaninyo. Ug timan-i, ako magauban kaninyo kanunay sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kalibotan,” (Mat 28:19-20). Ang pulong kathaholos sa griego kun Katoliko mabasa sa Roma 1:8, nga ang pagtuo sa taga Roma ipa-kathaholos(Pinadayag 12:9) apan dili sama sa pagpakaylap sa Iglesia nga mao ang instrumento isip kahayag, ang sa yawa kangitngit, busa dili managsama ang ilang pagkatoliko sa yawa ug sa matuod nga Iglesia, (Buhat 13:47-49). kun ipakaylap sa tibuok kanasoran. Bisan pa ang yawa mopakaylap usab sa iyang dautang pagtulon-an alang sa tanang mga nasud,
Ug sa basahon sa tinun-an sa mga  apostoles nga nagsulat sa ilang mga kapanghimatuoran nasayran nato nga ang Iglesia Katolika lamang ang gihisgotan nga Iglesia, wala pay bisan unsa nga pundok o denominasyon. Si San Policarpo, tinun-an ni San Juan Evangelista ug Apostol ni Jesus giingon, “Ug sa nahuman ang pag-ampo ni Policarpo kansa gihinumduman niya ang tanan nga iyang gikahinagbo, ang mga yano ug dungganang mga tawo ug ang tanan diha sa Iglesia Katolika sa tibuok kalibotan,” (Apostolic Fathers edited by Jack Sparks page 142). Si Ireneo sa ikaduhang siglo miingon, “Ang Iglesia Katolika nga nakadawat sa gitudlo ug  sa pagtuo sa mga apostoles diha sa iyang pagkaylap ngadto sa tibuok kalibotan, kusganong nanalipod sa maong pagtuo ingon nga nagpuyo sa usa lamang ka balay…”
(Adv. Haer., 1, x, 2). Si Eusebio sa Cesaria sa ikaupat nga siglo miingon,“Apan ang kahayag sa Iglesia Katolika nagpadayon sa iyang kabantog, kay naghupot kini sa samang baroganan ug sa  samang paagi ug mipadan-ag sa maong kahayag bisan ngadto sa mga griego ug sa mga pagano…”(Ecclesiastical History, 4,7,13). Masabot nato sa dakong  katin-aw nga kadtong mga tinu-an sa mga apostoles ang Iglesia nga ilang gipasakopan mao ang Iglesia nga Kristohanong Katoliko dili ang bisan unsa nga pundok.

APOSTOLIKAang matuod nga Iglesia gidumala kaniadto sa mga apostoles ug ubos sa pagpangulo ni San Pedro ug sa iyang sumusunod. Kay si San Pedro direkta gayud nga gipili ni Jesus dili ingon nga moagaw sa iyang katungod isip pangulong Bato sa Pamag-ang, (Efeso 2:20), dili ingon miliog kaniya isip SUKARANAN O PATUKORANAN nga dili makita (1Cor.3:11,1Cor.10:4) kondili ingon nga lugway ni Cristo. Gihatagan ni Jesus ug yawe sa Langit si San Pedro, nagpasabot nga siya ang labaw modumala sa Iglesia, (Mat 16:19;Isaias 22:21-22). Gimandoan si Pedro sa atong Ginoo  sa pagpasibsib sa nati ug mga karnero
(Juan 21:15-17) ug ang mopasibsib sa karnero nga mao ang katawhan mao ang pangulo sa panon, “Magminatay kamo nga mga magbalantay sa mga karnero… kamo nga pangulo…” (Jeremias 25:34). Ug sa bag-ong hubad, ang Maayong Balita Bibliya, miangkon si Pedro nga siya pangulo: “Ingon nga ako pangulo…”(1 Pedro 5:1). Ug walay laing Iglesia nga ang iyang pangulo karon maganid nimo balik ngadto sa panahon ni San Pedro ug ngadto  ni Cristo, ang Iglesia Katolika lamang. Sa lista sa mga papa si San Pedro ang nag-una kanilang tanan, mabasa sa World Almanac and Book of Facts edition 1986 pahina 522).

ROMANAang Iglesia nga gitukod ni Jesus nagsugod didto sa Jerusalem, “Isangyaw ngadto sa tanang mga nasud magsugod sa Jerusalem,” (Luk. 24:47). Apan didto sa Jerusalem wala dawata ang Ginoo ug ang iyang Iglesia, “Mianhi siya sa iyang kaugalingong mga katawhan apan sila wala modawat kaniya,” (Juan 1:11). “Ug niana gayud nga adlawa nagsugod ang mapintas nga pagpanglutos sa Iglesia sa Jerusalem,” (Buhat 8:1). Ug mao  nga gibuot ni Jesus nga ang iyang Iglesia ilugway ngadto sa Roma ug gikan sa Roma ipakaylap sa tanang mga nasud, “Busa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug dad-on ngadto sa dapit nga mamunga sa mga bunga niya,”
(Mat. 21:43).Ug kanang dapita mao ang Roma, “Nianang pagkagabii ang Ginoo mitungha tupad kanako ug miingon: Ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako didto sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma,”
(Buhat 23:11). Ug didto sa Roma magsugod ang pagpakaylap sa pagtuo ngadto  sa ubang kanasoran, “Gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, kamo hinigugma ug tinawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan… kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo,” (Roma 1:7-8).
Si San Pedro nga nagdumala sa Iglesia giila na ang iyang pagka-pangulo bisan sa karaang apostolikanhong Iglesia. Sa sinulat ni San Ignacio sa Antioquia 55-110 A.D. miingon: “Ang Iglesia ubos sa pagmando sa Dios  nga nagbuot sa tanang mga butang, gihigugma ug dinan-agan pinaagi sa pagtuo ug sa paghigugma kang Jesus ang atong Dios, nga nagmando diha sa kaulohan sa terituryo Romano,” (Introduction- to the Church of Rome,).Si San Clemente, tinun-an ni San Pedro, sa iyang pagdumala sa Iglesia isip obispo sa Roma miingon nga nalipay siya tungod kay gitahud ang iyang kamandoan: “Kay kamo makahatag kanamo og kalipay ug kamaya kon inyong pamatud-an sa kamasinugtanon ang among gisulat kaninyo ubos sa agda sa Espiritu Santo….” (Apostolic Father edited by Jack Sparks, pahina 53).

HIPALGAN KO ANG PUNOANG IGLESIA
Karon ako na nang nahibaloan ang punoan nga Iglesia nga gitukod gayud sa Ginoo, ang Iglesia nga dili mabungkag ni mahanaw kay ang Ginoong Jesus nagasaad niini: “Ako magauban kaninyo kanunay sa tanang mga adlaw bisan hangtud sa katapusan sa mga panahon,” (Mat. 28:20). Busa ang bisan unsa nga Iglesia nga mitungha ulahi kang Cristo, tinukod lang og tawo ug maingon ta nga sanga’ng nabali gikan sa punoan.Ug kanang maong punoan nga Iglesia mao ang Iglesia Katolika Apostolika, walay lain. Ug ang mga dagkong historians kinsa walay laing gilabanan gawas sa kamatuoran nagtudlo nga kining Katoliko nga Simbahan dili tinukod ni bisan kinsang tawo nga sama kanato, kondili ni Jesucristo mismo. Ania kining musunod:
Sa basahon nga World Almanac and Book of Facts, edition 1986 page 342,“Roman Catholic: origin –Jesus Christ who named St. Peter the first vicar.” Ang Iglesia  Katolika tinukod ni Cristo ug mao ang nagtudlo ni Pedro nga una’ng puli niya.
Sa Grolier Encyclopedia Vol. 5 page 106:
“Catholic church: the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics.” Ang Iglesia Katolika- mao ang Katilingban nga Diosnon nga tinukod ni Jesucristo ug gipadad-an sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ug mao kini ang ngalan nga nagpasabot sa pundok nga may kalambigitan sa Obispo sa Roma mao nga gitawag usab kini og Romano Catolico.
Sa International Encyclopedia Vol.15 page 520 giingon usab.
“Roman Catholic Church: There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the two fold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine.”Ang Iglesia Catolica Romana: Adunay duha ka managsama nga kahulogan sa Iglesia Katolika tinandi sa duha ka kinaiya ni Jesucristo nga iyang  magtutukod kinsa Dios ug tawo. Ang ubang mga pundok nga Kristohanon aduna gayuy tawhanong mga magtutukod apan ang Iglesia Katolika, walay lain nga ikatudlo nga maoy nagtukod gawas ni Jesucristo. Kining kamatuorana ang magdala kanako ngadto sa iyang sabakan. Siya mao ang atong Inahan ug punoan nga Iglesia wala na gayuy lain. Busa mihukom ako nga magpasakop ug magpakamatay diha kaniya. Unya mga dagkong pangutana sa akong pagka-Protestante kaniadto natubag diha sa kamatuoran sa Dios ug sa Kasaysayan  sama niining mga musunod.

1.Nganong ang mga Katoliko nagatuo pa man og tradisyon nga wala mahasulat sa Bibliya, dili ba ang Bibliya lamang ang sukaranan sa pagtuo sumala sa 1 Cor. 4:6, 2 Tim.3:15-17, Pin.22:18-19?
Ania ang tubag:
Ang Bibliya dili mao ang bugtong sukaranan sa pagtuo aron mangaluwas ang mga tawo. Kay dihay panahon nga wala pa mahipos ang tibuok nga Kasulatan aron mahimo nga Bibliya. Ang pagtapok niini ug sa pagdeklarar sa Simbahan kon  unsa ang mga basahon nga linamdagan nahitabo sa Concilio sa Cartago sa 397 A.D. ug mga 360 ka tuig ang Iglesia Katolika diha na aron sa pagwali ug pagtudlo sa kaluwasan nga gibilin ni Cristo kaniya. Kay ang Ginoo nag-ingon nga ang maminaw sa wali sa Iglesia sama ra nga maminaw kaniya  ug maluwas usab (Luk. 10:16, Mar.16:15-16). Dili kay ang  pagbasa lang sa Bibliya kondili ang pagpaminaw sa Iglesia ang nakaluwas sa tawo. Labot pa niana, ang 1 Cor.4:6 nagkahulogan nga dili ipadawat ang pagtulon-an nga nahasupak sa sulat ni San Pablo, (1 Cor. 14:37-38).  Apan wala kana magpasabot nga kadtong mga gitudlo sa mga apostoles nga wala masulat sa Bibliya dili ipadawat, sanglit mismo si San Pablo nagtudlo nga ipadawat gayud ang ilang tradisyon, ang wala masulat apan ilang gitudlo. “Busa hupti gayud sa dakong kalig-on ang among gitudlo  kaninyo pinaagig among sinulat o sa binaba lang nga tradisyon,” (2Tes.2:15).“Ug magpahilayo kamo sa kaigsoonan nga nagtinapolan ug wala magtuman sa pahimangno nga binaba o tradisyon nga among gitudlo,” (2 Tes. 3:6). Ang gipasabot sa Pinadayag 22:18-19, mao nga dili pagapun-an o kuhaan ang mga basahon nga gisulatan sa tagna ni San Juan ug nga dili kuhaan ang  Bibliya ug ni pun-an ang pagtulon-an nga gitudlo sa Bibliya. Apan apil na sa pagtulon-an sa Bibliya ang Apostolikanhong tradisyon. Ang Tradisyon nga gipasalikway ni Cristo mao kadtong magatudlo nato sa pagsupak sa iyang sugo (Mat. 15:3-6). Dili tinuod nga ang Katoliko magdili sa pagpabasa sa Bibliya kay sa akong pagsusi nakita nako nga gidasig gayud ang pagtuon sa Bibliya. Matag Misa nga himoon sa pari anaa ang dakong libro nga gitawag og Missal halos tanang panid anaa ang mga pulong sa Dios, gikan sa Bibliya. Si Papa Pio XII sa iyang sulat palibot, On the Promotion of Biblical Studies nag-ingon. “Kay ang Bibliya wala ihatag sa Dios aron lamang sud-ongon o mahimong dayan-dayan… kondili aron kini makatudlo kanato bahin sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. Ang mga obispo kinahanglan maninguha  aron madasig ang atong mga matuohon sa pagtuon  ug mahigugma sa pulong sa Dios. Buligan niya ang mga pamaagi aron mokaylap ug mahiabot sa mga  tawo ang kopya sa Bibliya. Kay si San Jeronimo miingon, “Kon wala kay kabangkaagan sa Kasulatan nan, wala usab kay kabangkaagan bahin ni Cristo.”

1. Giunsa nato pagseguro nga kining tradisyon nga gitudlo sa Iglesia Katolika mao gayud kini ang gitudlo ni Cristo ug sa mga apostoles?
Tubag:
Una, ang testimonio sa mga unang mga Christian Fathers kun mga pangulo sa karaang panahon nga gikan sa mga tinun-an sa mga disipulo sa mga apostoles. Si San Atanacio sa ikaupat nga siglo nag-ingon:“Dili usa ka dautan ang pagsusi sa mga karaang tradisyon ug sa mga pagtulon-an ug sa pagtuo sa Iglesia Katolika, nga gitudlo ni Jesucristo ug gimantala sa mga apostoles ug giampingan ug gitipigan sa atong mga amahan ug nga niana gipasukad ang atong Simbahan.”

Si San Agustin sa ikalima nga siglo miingon usab bahin sa tradisyon sa mga apostoles:“Kining maong mga tradisyon sa Kristohanong ngalan, sa ingon niana gamhanan ug gimahal nato kini nagalig-on sa pagtuo sa mga matuohon diha sa Iglesia Katolika.”Unya ako usab nga gituki ang mga kukaraan nga mga Simbahang Coptico, Greek Orthodox ug ang Russian Orthodox, akong nakita nga kining maong mga Simbahan nagtuo sa samang nga mga tradisyon sa Iglesia Katolika, kini nagmatuod nga ang maong pagtuo sa tradisyon una pa kayo wala pa motungha ang Protestantesmo niadtong 1517.

2.Unsa man pananglit  ang tradisyon sa mga karaang Kristohanon nga gidawat sa mga matuohon karon nga Katoliko?

Tubag:
Usa niini ang pasidungog kang Maria isip inahan sa Dios ug ang pagsangpit sa iyang panabang. Kini usa ka karaan kaayong apostolikanhong tradisyon.
Si San Efren usa ka deacono sa ikaupat ka siglo nagpaila kanato sa karaang pagtuo sa kaulay ni Santa Maria. “Oh, ulay nga Inahan, putli nga inahan sa Dios, maluluy-on namong inahan. Ikaw nahisama sa sungkod ni Aaron nga namulak ug ang bulak mao ang imong Anak nga si Jesus ang matuod nga Cristo, among Dios ug Magbubuhat. Gipakatawo diha kanimo ang Dios ug ang Pulong sumala sa unod, ug nagapalungtad sa imong kaulay sa
wala ka pa manganak bisan tapos manganak, ug kami nahiusa ngadto kang Cristo ang Dios nga imong Anak.” Makita nato dinhi ang pag-ila  nga si Santa Maria tinuod nga inahan sa Dios ug birhen sa wala pa manganak ug bisan humana manganak tungod sa milagro sa Anak sa Dios.
Kining pagtuo nga si Santa Maria Inahan sa Dios may mga gipasabot usab sa Bibliya apan dili sa letra gayud
(Juan 1:1-3,14, Luk. 1:28, Luk. 1:43, Pin, 17:14, Deut. 10:17), ug nga si Maria kanunayng birhen,
(Isaias 7:14, Mateo 1:16-23,Luk 1:32-38).
Ug si Santa Maria gihangyo isip makatabang nato sa paghangyo sa iyang Anak nga si Jesukristo: Ania ang pangaliya ni San Germano sa Constantinopla sa ikapito ka siglo, ‘Oh, Birhen nga labing  putli, dato sa  kaayo ug sa kalooy, kahupayan sa mga Kristohanon, ayaw kami talikdi sa imong panabang. Sa imong pangamuyo bantayi kami.”Bisan tinuod nga si Cristo ang atong bugtong Manlalaban diha sa pagtubos kanato gumikan kay ang Anak sa Dios, Dios ug tawo nga matuod, (1Tim.2:5-6 /Heb.9:15-17) apan wala kini magpasabot nga si Santa Maria dili makalaban nato diha sa iyang pagpataliwala sa katawhan ug sa iyang anak. Namatud-an kini sa kasal sa Cana diin si Santa Maria wala balibari ni Jesus dihang mihangyo siya sa  pagmilagro aron masulbad ang kakulang sa vino sa bag-ong kinasal, (Juan 2:1-11), ug si Santa Maria gitudlo ni Jesus nga ato usab nga inahan (Juan 19:26-27).

3.Unsa pa ang ubang kamatuoran sa Bibliya alang sa atong kaluwasan nga may labot ang apostolikanhong tradisyon sa paglig-on sa maong pagtuo?

Tubag:Ang bahin sa Eucharist kun pagkalawat sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesus. Ang akong pagtuo kaniadto isip Protestante, kini usa lamang ka simbolo sa lawas ni Cristo, apan dili gayud tinuod nga buhing lawas. Ug ang mahinungdanon mao ang pagdawat sa Iyang Pulong  nga mao ang espiritu ug makahatag og kinabuhi (Juan,6:63).Apan akong nakita nga wala gayud sa Bibliya ang pulong  simbolo sa lawas ni Cristo. Apan si Cristo wala magpasumbingay dihang  miingon siya: “Ang mokaon sa pan nga nanaog sa langit dili gayud mamatay. Ako ang pan nga nanaog sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibotan. Ang mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing dayon ug banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw,”(Juan 6:50-51,54). Ug gihagit pa gayud sila sa Ginoo nga gawas nga makakaon sa iyang unod ug makainom sa iyang dugo walay kinabuhi diha kanila: “Sultihan ko kamo: kon dili kamo makakaon sa unod sa Anak sa tawo ug moinom sa iyang dugo dili kamo makabaton og kinabuhi diha kaninyo,” (Juan 6:53).Ug gibati ko nga hinungdanon gayud kayo kining maong kamatuoran sa pagkalawat. Apan  ang akong pagtuo niini kaniadto usa lamang ka simbolo.Wala kini mahisabti sa iyang mga tinun-an kon sa unsang paagi nga ipakalawat niya ang iyang lawas  ug dugo ngadto kanila. Apan sa katapusang panihapon, si Jesus mihatag kanila ug katin-awan.“Unya gikuha niya ang pan, ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon: Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini agig paghandom kanako… gikuha usab niya ang kalis nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kanila ug miingon: Kining kalis mao ang bag-ong kasabotan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo,” (Luk.22:19-20).Ug walay duha-duha ang labing haduol sa kamatuoran nga pagsabot niini mao ang gitudlo ug pagtuo sa mga apostoles bahin sa kahulogan sa pan ug bino nga gikonsagrahan sa unang mga pari. Si San Pablo nagaingon bahin niini:“Busa ang mokaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kopa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas  ug dugo sa Ginoo. Kay kon dili niya ilhon ang kahulogan sa lawas sa Ginoo sa iyang pagkaon sa pan  ug pag-inom sa kopa, gisilotan niya ang iyang kaugalingon,” (1 Cor.11:27,29).OO ang labing nasayud sa husto nga pagsabot bahin sa kahulogan sa pan ug bino diha sa pagsaulog sa altar sa panahon sa mga apostoles mao ang mga apostoles mismo ug ilang mga tinun-an, sanglit sila mao ang sumusunod sa mga apostoles ug sila ang gisugo nga ampingan nila ang gibilin kanila sa mga santos. “Gibuhat ko kini aron sa pagdasig kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa tinuhoan nga gikatugyan sa Dios pinaagi sa iyang mga balaan,”(Judas 1:3)Ug ania ang mga panghimatuod sa mga disipulo sa apostoles sa ilang pagtuo sa Eucaristia kun sa pagkalawat sa pan ug bino human sa konsagrasyon. Ania ang gipamatuod ni San Ignacio sa Antiquia, kinsa tinun-an mismo ni San Juan Evangelista sa tuig 55-110, A.D. kinsa misaway sa mga docetistas nga wala modawat sa ilang pagtuo sa Eucaristia:“Wala na sila mokalawat sa Eucaristia sa pan sa altar ug sa pag-ampo, kay wala na sila mutuo nga kanang Eucaristia mao ang unod sa atong Manluluwas si Jesucristo.” Laing Santos nga namatay sa ikaduha ka siglo,
si San Justin Martir miingon:“Kining maong kalan-on nga giila nato nga Eucaristia…Wala kita magdawat niini ingon nga kasagarang pan ug ilimnon, apan si Jesucristo gayud nga atong Manluluwas nga nahimong unod diha sa Pulong sa Dios.”
Si San Cirilo sa Jerusalem sa ikaupat ka siglo nagsulat usab sa samang pagtuo:“Sanglit siya namulong man sa maong pan, ‘Kini mao ang akong lawas,’ nan si kinsa man ang makaduda sa iyang pulong? Ug gidasonan niya sa pag-ingon: ‘Kining kopa mao ang akong dugo,’ ug si kinsa man makasukna nga siya namakak?”
Karon wala na gayuy bisan  gamay’ng landong sa katahap kon unsa ang husto nga kahulogan sa maong sakramento, tinuod gayud nga lawas ug dugo sa Ginoo sumala sa gipatuo kanato sa unang mga tinun-an sa mga apostoles. Mao nga nakaingon ako nga kining Simbahang Katoliko mao gayud ang Simbahan sa unang mga matuohon kun mga unang Kristohanon. Ug ang akong pagtuo kanhi sa kalawat sa pagtulon-ang Protestantismo nalahi sa gipatuo sa unang mga tinun-an ni Jesus. Gikan sa Ginoo ngadto sa mga apostoles ug ngadto sa ilang mga tinun-an, managsamang pagtuo sa Eucaristia, nan, kinsa man ako nga mosupil niini? Ug mao usab kini ang nag-agni kanako sa dugang pagsusi sa ubang mga Sakramento nga gitudlo sa Iglesia Katolika kon kini anaa ba usab sa Bibliya. Kay si Jesus nagbaod sa iyang mga tinun-an: “Ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo,’(Mat.28:20). Ug kon mosalikway ta sa uban ug modawat sa uban, sama ra nga gisalikway nato ang tanan,
“Kay ang naglapas sa bisan usa lamang…. Naglapas sa tanan,”(Sant. 2:10).
Ug ania akong nahikaplagan nga ang ubang mga sakramento sa Iglesia Katolika pulos gayud gikan sa Ginoo nga panudlo: Ania sugdan ta sa Bunyag.

BUNYAG

Si Jesus nagsugo nga kinahanglanon ang bunyag sa kaluwasan, “Walay tawo nga makasulod sa langit gawas kon siya matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu,” (Juan,3:5).Kining pagkatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu nagpasabot sa bunyag. Ug gigamit ni Jesus ang pulong TAWO, busa lakip niini ang bisan gamayng masuso, kay si Jesus nag-ingon nga ang masuso, tawo usab, “Apan sa diha nga kahimugsoan na ang inahan sa bata, dili na siya mahinumdom sa kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso sa kalibotan ang usa ka tawo,”
(Juan 16:21 K.J.V. Cebuano 1978). Ang bata naduhig sa salang panulondon, dili pa sa salang buhatnon kay wala pa man makalapas ang bata sa sugo sa Dios (1 Juan 3:4) Ang salang panulondon mao ang kahimtang sa kalag sa bata nga nawad-an sa grasyang makasantos nga napildi kaniadto ni Adan ug ni Eva.
Si San Pablo nag-ingon, “Kay nakasulod sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon sa tanang mga tawo kay nakasala man ang tanang mga tawo,”(Roma 5:12). Ug ang bata may sala bisan diha pa sa tiyan sa iyang inahan, “Dautan ako sukad ako mahimugso; ug makasasala sukad ako ipanamkon,” (Sal. 51:5). Busa si Jesus mibadlong sa iyang mga tinun-an kinsa mipugong sa mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga bata ngadto kang Jesus, “Pasagdi nga ipaduol ngari kanako ang mga bata kay ang gingharian sa Dios alang sa mga sama kanila,” (nga gipaduol kaniya) (Mar. 10:14).
Ang pulong “panimalay” nagpasabot nga anaa diha ang tigulang, lalake, babaye, batan-on ug mga bata (Jer. 6:11-12). Ug sa pagpamunyag sa mga apostoles lakip sa tibuok panimalay (Buhat 16:15,Buhat 16:33, 1 Cor. 1:16). Ang tradisyon sa mga apostoles nagtudlo nato sa dayag nga ang pagpamunyag sa unang mga Kristohanon apil ang mga batang masuso, mga anak sa mga nahimo nang Kristyanos, (World History by Obrien page 144).
Ug ang paagi sa pagbunyag dili ang pagtusmaw lamang diha sa dagat o sapa nga may daghang tubig, may bunyag nga gihimo sulod sa balay diin walay sapa.
“Miadto si Ananias sa balay ug gipandongan sa iyang kamot si Saulo. Diha-diha may nangahulog nga daw himbis sa isda sa mata ni Saulo ug nakakita siya pagbalik. Mitindog siya ug gibunyagan,” (Buhat 9:17-18). Ug ang maong bunyag sa paagi nga bisibis sa tubig o sa pagbubo og tubig kansa gitudlo usab sa Dios, “Bisibisan ko kamog tubig nga limpyo ug mahinloan kamo sa tanan ninyong mga kahugawan,” (Ezekiel 36:25 K.J.V.)“Kay magabubo ako tubig kaniya….ug ako magabubo sa akong Espiritu,”(Is.44:3).

KONPIRMASYON

Ang sakramento sa pagkompirma kun paglig-on mao ang pagpakanaog sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa humana na mabunyagi pinaagi sa pagpandong sa kamot sa ministro sa Dios, kasagaran sa mga Obispo:“Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa atong Ginoong Jesus. Sa dihang gipandongan si Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo,”(Buhat 19:5-6)“Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem sa pagkadungog nila nga ang taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipadala ngadto kanila si Pedro ug si Juan. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu, kay ang Espiritu Santo  wala pa man makakunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong sa ilang mga kamot ibabaw kanila ug nakadawat sila sa Espiritu Santo,”(Buhat 8:14-17).

PAGKOMPISAL


Ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala, apan tungod sa plano sa Ginoo nga ang iyang pasaylo mabati sa tawo, ug mahimo kining sakramento nga mopagaan sa luwan sa makasasala, pinaagi sa mga pagmaymay ug sa pasaylo, mao nga gihatagan niyag gahom ang iyang unang mga pari niini:“Unya gihuypan niya sila ug giingnan, Dawata ninyo ang Espiritu. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini, kon ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon,” (Juan 20:22-23).(Buhat 19:18) “Ug sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa Langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit,”(Mat.18:18). Ug dunay nangumpisal ngadto sa mga  tinun-an sa ilang kadautan, “Ug daghang ang mga nangabot nga mingtuo kanila ug nanagpangompisal sa ilang mga salamangka,”. Ug duna say pagpasaylo. “Kay ang gipasaylo ko… kana tungod kaninyo ug sa atubangan ni Jesukristo,”(2 Cor.2:10).

PAGKALAWAT

Nasaysay  na ni nato sa unahan ang mahitungod sa Eucaristia ug ang mga teksto sa Balaang Kasulatan, (Juan 6:51-54,Luk.22:19-20,1 Cor. 11:27-29).
PAGKASAL
Gibuot sa Ginoo nga ang husto nga pagkabugkos sa kaminyoon nga Kristohanon dili  na mabugto samtang buhi pa ang usag-usa. Busa wala magtugot ang Ginoo sa diborsyo sa panahon ni Cristo.“Nagtugot ba ang balaod sa panagbulag sa bana ug sa asawa sa bisan unsa nga hinungdan? Ug si Jesus mitubag kanila: Wala ba kamo makabasa sa Kasulatan mahitungod niining bahina? Sa sinugdan ang Dios nagbuhat sa lalake ug sa babaye ug miingon: Tungod niini ang lalake mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa dili na bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios.“Ang mga Pariseo nangutana kaniya: Ngano man nga si Moises nagtugot nga ang bana makahimo sa pagsulat pagpahibalo sa asawa sa pagpakigbulag ug siya makabulag na kaniya?“Si Jesus mitubag; Mitugot si Moises sa maong pakigbulag sa inyong asawa tungod sa kagahi sa inyong ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisan kinsa ang makigbulag sa asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kon magminyo siyag lain,”(Mat.19:3-9).


ORDEN SA PAGKAPARI

Ang orden sa pagkapari nga gitukod usab ni Cristo diha sa iyang panahon sa pagsaulog niya sa katapusang Panihapon, dihang gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong iyang lawas ug dugo,
(Lukas 22:19-30), kay ang pari o Obispo man ang makakonsagrar sa pan ug bino. Bisan pa sa Karaang Tugon ang pagkapari gitawag og tulomanon, nga walay katapusan, “mahimong pagkapari o sacerdote nga walay katapusan ngadto sa ilang kaliwatan,”(Exudo.40:15).“Busa lig-onon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Labawng pari nga halangdon nga anaa sa presensya sa Dios, si Jesus ang  Anak sa Dios,”(Heb.4:14). “Gihimo mo silang gingharian sa mga pari nga mag-alagad sa atong Ginoong Dios. Ug maghari sila sa kalibotan,”(Pinadayag 5:10). “Sa matag Iglesia nag-orden sila’g mga pari (mga pangulo), ug uban sa pag-ampo ug pagpuasa ila silang gitugyan sa Ginoo nga ilang gisaligan,”(Buh.14:23).Sa ubang hubad ang pulong pari gihubad ug anciano apan ang anciano kasagaran diha sa Iglesia gikan sa mga pari,
(Jeremias19:1kjv),”magkuha ka sa mga anciano sa mga katawhan, sa mga anciano sa mga sacerdote kun pari.”Si San Pablo pari usab, “siya ang naghimo kanako nga sulogoon ni Cristo Jesus ngadto sa mga hentil, ingon nga pari nagtanyag sa Maayong Balita,”(Roma 15:16). “Apan kamo pagahinganlan og mga pari ni Yahweh ug ang katawhan magatawag kaninyo og mga ministro sa among Dios,”(Isa.61:6).

HILOG SA MASAKITON

Ug ang laing sakramento nga magabulig sa kahimtang kalagnon ug lawasnon sa masakiton mao ang pagdihog og lana sa ngalan sa Ginoo, nga magabunga sa kaluwasan ug pasaylo sa sala sa maong masakiton ug agad sa kabubot-on sa Dios magaayo usab sa iyang lawasnong sakit. ‘Duna bay nagmasakiton diha kaninyo inyong ipatawag ang pari(mga pangulo)sa Iglesia aron mag-ampo alang kaninyo, ug sa ngalan sa Ginoo magadihog kaniyag lana. Ang maong pag-ampo inubanan sa pagtuo magaayo sa masakiton, ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug kon may sala siya ipapasaylo kanila,” (Sant.5:14-15).

AKONG DESISYON

Human niining makuti nga pagsusi inubanan sa pag-ampo akong nakita ang kahayag sa Iyang kamatuoran nga dili mapiog sa akong tanlag. Nga usa ra ang matuod nga Iglesia nga tinukod gayud sa atong Ginoong Jesus ug walay pagkalumpag sa gahom sa Hades, kini mao ang Iglesia Katolika. Mao kini ang gipuy-an sa usa ra ka Espiritu Santo, busa dili kini masayop paggiya kanato sa dalan sa kaluwasan.
Ug human ako maagak sa pagtudlo sa awtoridad sa Simbahang Katoliko aron mahanaw ang uban pang mga katahap ug mga pangutana, midisidir ako nga magpabunyag sa Simbahang Katoliko, unya midawat sa Sakramento sa pasig-uli ug dayon sa pagkalawat sa Tinapay sa Kinabuhi, ang patinga sa atong kaluwasan sa yuta. Walay makatupong sa maong kalipay nga akong gibati sa gutlo nga gigakos ko ang kamatuoran, OO, ang Dios nga mao ang tinubdan sa maong kalipay diha sa kamatuoran, mao ang akong bug-os nga gidawat.

Nasayud ako nga ang akong gibiyaan nga pundok, lakip sa akong mga minahal sa kinabuhi, kabanay ug mga higala mahibulong o kaha masilag kanako sa maong hukom. Apan palabihon ko ang pagsugot sa Dios kay sa tawo. Apan nahibulong ako, kay daghan kanila wala moingon, “Tinunglo ka namo!” Hinoon nangutana sila, “Nganong gihimo mo kana?” Ug daghang sa akong mga higala ug ilabina na sa akong mga minahal sa kinabuhi human ko patin-awi mingsunod kanako sa pagsulod sa Simbahang Katoliko. Giisip ko kini nga labing dako nga gasa sa Dios sa akong kaluwasan kining pagkaplag ko sa matuod nga Simbahan sa Dios. Sama ni San Pablo makaingon ako, “Pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang,” (1 Cor. 15:10).

Tungod niana, masumada ko ang akong pagka-katoliko sa pulong ni San Pablo, “Gikan kang Pablo nga ulipon ni Ginoong Jesus, gipili pagka-apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa Maayong Balita,”

(Roma 1:1).Ug karon akong ihalad ang tibuok kong kinabuhi isip usa ka sibilyan kondili pari nga magsasangyaw tungod sa kahibulongang buhat sa Dios kanako. Tawga ako sa bisan unsang ngalan, bisan pag pasipala tungod sa akong gibuhat, apan ako malipay niana, tungod kay hikaplagan ko ang perlas sa kaluwasan, nga mao ang tim-os nga kalinaw ug kalipay sa akong kalag. Kon ikaw, nga magbabasa niini dili pa Katoliko, kining akong gibati dili Makita diha sa mga titik o letra, apan matagamtam mo usab kon magsugod ka og abli sa imong salabotan ug kasingkasing aron sa pagpasulod dili lamang sa imong Manluluwas kondili sa bug-os niyang kabubot-on.

Kanimo matinuoron diha ni Ginoong Jesus.

PAUL WHITCOMB