Dr. Beverly Whelton: Former Seventh-day Adventist – The Journey Home (5-23-2005)

Beverly was brought up in a devout Seventh-day Adventist family. In her youth, she wished to be a missionary for her church. Later she drifted from Adventism because of some of their laws which she didn’t view a practical. Becoming disturbed by the issue of Abortion, he returned to an Adventist Bible study and again became an active Seventh-day Adventist. Her journey to the Catholic Church began when she read the works of St. Thomas Aquinas while attending the Catholic University of America.

EWTN is a global, Catholic Television, Radio, and News Network that provides catholic programming and news coverage from around the world.
EWTN: http://ewtn.com
EWTN’s Youtube Channel: https://www.youtube.com/EWTN
Downloads EWTNs App: http://www.ewtnapps.com
EWTN News: http://www.ewtnnews.com , http://www.ncrregister.com,

Do you have questions about the Catholic Church or why someone would become Catholic? Marcus Grodi founded the Coming Home Network International to help inquiring clergy as well as laity of other traditions to return home and then to be at home in the Catholic Church.
CHNetwork: http://chnetwork.org
Facebook: https://www.facebook.com/CHNetwork
Twitter: https://twitter.com/chnetwork

Tanong Para sa mga SDA

Tanong Para sa mga SDA

By Bro. Ronald Que

 • Ronald Que EXPLAIN NYO NGA MGA SEVENTHDAY ADVENTIST…BAKIT MAY PINAGAWA KAYONG ESPESYAL NA IMAGE NG IDOL NA SI JESUS..PARA LANG IBIGAY SA ANTI KRISTO NA SANTO PAPA..NUNG BUMISITA ANG SDA PRESIDENT NYO SA BABYLON NA VATICAN!!!

  3 hrs · Unlike · 6
 • Ronald Que ETO OOHHH!!! MALAKING LEADER NG SABADISTA …NAKIPAG FRIEND SA ANTI KRISTO… NOW EXPLAIN NGA!!! HAHAHAHA

Adlaw nga Igpapahulay

Adlaw nga Igpapahulay

Bro. G-one T. Paisones, CFD

Pasiuna:

CFD Manual (2011) Page 67

 

Sa mga Israelitas si Moises ang mipaila kon unsang adlawa ang gipahitukma nila sa balaod, “ug gisugo mo sila sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay.  Pinaagi sa imong alagad nga si Moises, gihatagan mo sila sa imong mga balaod(Neh. 9:14).  Ang Sabado usa ka halandumong adlaw alang sa mga Israelitas, tungod kay niining adlawa nahigawas sila gikan sa Ehipto busa gipabalaan nila kini isip handumanan, “Hinumdomi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto, ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom; busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay(Deut. 5:15).  Apan gitagna nga pahunongon ang Sabado, “Ug hunongon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga Adlawng Igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin(Oseas 2:11).  Gumikan kini sa mga abuso nga gihimo sa iyang katawhan.  Namaligya sila ug nagdaogdaog ug nanikas sa Adlawng Igpapahulay (Amos 8:5).  Walay nakatuman sa pagbantay sa igpapahulay bisan sa mga judio, “Apan gipasipad-an gihapon ninyo ang Adlawng sa Igpapahulay ug sa ingon naghagit kamo sa dugang pang kasuko sa Dios batok sa Israel” (Neh. 13:18).  Bisan ang ilang mga anak ug mga kaliwatan wala usab makatuman, “Apan ang tibuok katawhan sa Israel misukol kanako didto sa kamingawan.  Wala nila tumana ang akong mga sugo… Gipasipad-an nila pag-ayo ang akong mga Adlawng Igpapahulay(Eze. 20:13).  Ug dili na kini pahinumdoman sa katawhan sa Dios, “Gigun-ob niya ang Templo diin ato siyang gisimba ug gipahunong ang pagsaulog sa balaang mga adlaw ug mga Adlawng Igpapahulay(Lam. 2:7)

 

Ang Dios naghatag gayud ug gahum sa Iglesia nga iyang gitukod

(Mat. 16:18-19). Ug kini nga kagahuman mao ang nag-giya Kaniya

sa pag-otro pinasikad diha sa Biblia sa paghunong sa adlaw nga Sabado

(Lam. 2:6) ug ipuli niini ang adlaw sa Domingo isip mao ang adlaw

sa Dios (Lev. 23:39[DRB];Buh.20:7 [LB]; Pin. 1:10).

 

Pagsupak:

Gen. 2:3 Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw

Deut. 16:8 Gisugo sa Dios nga magsimba sa adlaw nga ikapito

Exo. 20:8-10 Nagsugo ang Dios nga maggahin ug adlaw nga ikapito

Isa. 56:6 Katawhan mahimo nga alagad sa Dios kon nagbantay sa

Sabado

Mat. 24:20 Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon

sa panahon sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 66:22-23 Bisan didto unya sa bag-ong langit adunay Igpapahulay

Mat. 5:17-18 Si Cristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios

Luk. 23:56 Si Maria nagpahulay sa adlaw’ng igpapahulay

Dan. 7:25 Kaaway ang nag-otro sa kasuguan

Mar. 2:27 Adlaw’ng Igpapahulay gihimo alang sa tawo

Lev. 23:32 Gikan sa bernes sa hangtud sa hapon sa sabado

Luk. 4:16 Si Jesus ni adto sa sinagoga sa Adlaw’ng Sabado sumala sa

iyang nabatasan
Buh. 13:42-43 Ang mga Apostolis sabadista

1 Juan 2:3-4 (KJV) Bakakon ang wala nagbantay sa sugo sa Dios

Mat. 23:40 (Latin Bible) Sabato

 

 

Tubag:

Neh. 13:18 Walay nakatuman sa igpapahulay bisan sa mga katigulangan

Eze. 20:21 Wala nagtuman ilang mga anak

Exo. 31:15 Patyon ang magbuhat sa adlaw’ng sabado

Exo. 35:3 Bisan ang paghaling ginadili

Exo. 16:23 Sa Biernes na lotoon ang tanang pagkaon

Jer. 17:21 Walay pas-anon nga himoon (Dal-onon)

Num. 15:32-35 Bisan ang nanguha lang ug kahoy gipatay

Num. 13:19 / Eze. 46:1 Sirahan ang pultahan sa mga balay ug abrihan

lang ang simbahan

Deut. 5:15 Gisaulog ang adlaw’ng sabado agig handumanan sa mga

Judio sa ilang kaluwasan

Oseas 2:11 Gitagna nga hunungon ang adlaw’ng igpapahulay

Lam. 2:6 Gipahunong ang adlaw’ng igpapahulay

Heb. 7:12 Kon ilisan ang pari, ilisan ang balaod

Heb. 8:7 Ang daang tugon adunay kolang

Juan  5:18-19 (LV-Yap) Si Jesus gibingkag niya ang sabado

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot

Juan 5:8-9 Si Cristo nagbuhat ug mga milagro sa adlaw’ng igpapahulay

Juan 5:18-19 Si Jesus naglapas sa adlaw’ng igpapahulay

Mat. 12:1-5 Mga Apostolis wala na usab nagbantay sa adlaw’ng sabado

Buhat 16:13 Mga Apostolis wala na nagsaulog sa sabado

Luc. 4:16 Si Jesus igo lang nag wali didto

Luc. 4: 28-29 Nangasuko ang mga sabadista ni Jesus

Mat. 12:11-12 Si Jesus nagsupak sa kasuguan sa adlaw’ng igpapahulay

Col. 2:14-16 Sabado gipahunong na ni Jesus didto sa Krus

1 Cor. 15:14 Si Cristo nabanhaw-sentro sa atong kaluwasan

Mat. 28:1-9 Si Cristo nabanhaw sa adlaw’ng dominggo diin gisimba

Siya niining adlawa

Juan. 20:19,26 Ang mga Apostolis nagkatigum na sa adlaw’ng

domingo human nga nabanhaw na si Cristo

Buh. 20:7 Domingo na ang communion

Pin. 1:10 Adlaw sa Ginoo – adlaw’ng Domingo

Buh. 10:36 Si Cristo maoy Ginoo

2 Ped. 3:8 Usa ka adlaw sa Dios sama sa 1000 ka tuig sa tawo

Roma 14:5-6 Libre sa pagpili sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 1:13 Ang Dios dili na kaagwanta sa pagsaulog sa sabado

Heb. 10:25 Dili undangon ang batasan sa pagtigum

1 Cor. 16:2 Kuhaon ni San Pablo ang kwarta sa unang adlaw sa simana

Buh. 13:12 (LB-YAP) Pablo boot patyon sa mga Judio

Buh. 13:45 (KJV-C) Mga Judio nasina kang Pablo

 

 

 

My Word-4-Word

Luk. 6:1 (LB-YAP) Si Jesus nakigbatok sa mga Sabadista

Luk. 6:6 (LB-YAP) Laing batok sa mga Sabadista

Exo. 12:16 (DRB)(MBB-New) The first day of the week

shall be holy and solemn

Lev. 23:7 (DRB)(MBB-New) The first day shall be most solemn

Lev. 23:39 The first day shall be most solemn

Lev. 23:24 (DRB) First day of the month, you shall keep a Sabbath

Lev. 23:39 (DRB) First and the eight shall be a Sabbath – that is a

day of rest

Pin. 1:10 (Abriol)(LB-Yap) Linggo/Domingo

 

 

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot” 

Bro John Doe Alabado (CFD) VS Bro Amancio Manggubat (SDA) – PART-4

Ang debating ito ang hinggil sa araw ng Sabbath; ang affirmative side ay ang SDA at ang negative side ay ang Catholic Faith Defender. Panoorin po ninyo kung paano giniba ang mga argumento ng SDA ng magiting at mabait natin na kasama sa Catholic Faith Defenders – si brad John Doe Alabado na dating SDA.

ANG ADLAW NGA IGPAPAHULAY

ANG ADLAW NGA IGPAPAHULAY

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

 

Apologetics on Mass

March 11, 2012

 

Ang birtud sa hustisya, nangayo nga itugyan nato sa Diyos ang unsa nga angay Kaniya. Sanglit nautang man nato ang tanan gikan Kaniya,  nan kinahanglan usab nga motugyan kita og ADLAW aron sa pagsimba ug pagpasidungog Kaniya.

 

Pangutana:  Aduna bay adlaw nga gibendisyonan sa Diyos, aron atong gamiton sa pagbalaan kun pagsimba Kaniya?

 

Ania ang tubag:

 

Gipanalanginan sa Diyos ang ikapitong adlaw ug gibalaan Niya kini kay sa maong adlaw natapos Niya ang Iyang pagpamuhat ug mipahulay Siya” (Genesis 2:3, Maayong Balita Biblia).

 

Ug sa ikapito ka adlaw mao ang balaan nga pagkatigom alang sa Ginoo nga imong Diyos” (Deuteronomio 16:8).

 

Pangutana: Kini bang ikapito ka adlaw human sa paglalang sa Diyos sa kalibotan, mao ba kini ang ikapito ka adlaw sa atong kalendaryo karon?

 

Ang tubag: DILI. Kay ang adlaw sa pagpanglalang sa Diyos sa tanang mga butang, wala magpasabot nga sulod sa kawhaag upat ka takna kun baynte kwatro oras, kondili sa yugto sa panahon, kun duration of event. Kini tungod kay ang adlaw sa Ginoo dili sama sa adlaw sa tawo.

 

2 Pedro 3:8 – “…nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw” (Ang Bugna Biblia, SDA Version).

 

Wala buhata sa Diyos ang kalibotan sulod lamang sa pito (7) ka adlaw kun 24 oras, kondili gibuhat Niya pinaagi sa Iyang PULONG.

 

Salmo 33:6 – “Pinaagi sa Iyang PULONG, gibuhat sa GINOO ang kalangitan, ang adlaw, ang bulan, ug ang kabituonan.”

 

Ug si San Pablo midason sa pag-ingon: “Pinaagi sa pagtuo masabtan nato nga gibuhat ang kalibotan pinaagi sa PULONG SA DIYOS, ug ang atong makita gihimo gikan sa mga butang nga dili nato makita” (Hebreo 11:3, Maayong Balita Biblia).

 

Labot pa, ang Diyos dili literal nga mipahulay kay dili man Siya maluya ni kapuyan (Isaias 40:28). Ang Apostolic Letter ni Pope John Paul II kabahin sa pagbalaan sa Adlaw sa Ginoo kun Lord’s Day, dayag nga nag-ingon: “The divine rest of the seventh day does not allude to an inactive God, but emphasizes the fullness of what has been accomplished” (Dies Domini, p. 13).

 

Nga kung atong sabton sa binisaya, ang pagpahulay Diyos sa ikapito ka adlaw wala nagpasabot nga wala na Siya maglihok, apan kini nagpadayag sa katumanan ug kahingpitan sa Iyang pagpanglalang.//

 

Pangutana: Nagsugo ba gayod ang Diyos sa mga tawo sa pagbalaan og usa ka adlaw alang Kaniya?

 

Tubag:  Oo! Kay nalakip ug nalatid kini diha sa Napulo ka Sugo sa Diyos.

 

Exodo 20:8-10 – “Hinumdomi ang Adlaw nga Igpapahulay ug balaana kini. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, Adlaw’ng Igpapahulay nga gigahin alang Kanako. Ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayopan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod” (Maayong Balita Biblia).

 

Dinhi, ang Diyos gayod ang nagsugo nga mogahin kita’g usa (1) ka adlaw alang Kaniya; ug sa pagpahulay sa atong mga pamuhat alang sa panginabuhi ug sa panginahanglan nga lawasnon.

 

Kay kung atong usisahon pag-ayo ang Exodo 20:8-10, wala naghisgot diha og week kun semana. Wala usab naghisgot sa seventh day of the week kun ikapitong adlaw sa semana. Ug labaw sa tanan, wala diha nalitok ang pulong SATURDAY. The passage says: SEVENTH DAY AFTER SIX WORKING DAYS kun ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga paghago.

 

DILI gayod adlaw nga Saturday ang gipahulayan sa Diyos paghuman Niya sa pagbuhat sa kalibotan ug ang tanan nga ania niini. Kay ang standard calendar sa unang panahon mao ang gitawag og Egyptian Calendar, nga nahimo niadtong 4241 B.C.  Busa, wala pa ‘tay matumbok nga adlaw, ug labaw sa tanan, wala pay kalendaryo diin diha nato mailhan ug makita ang ngalan sa mga adlaw, sama sa kalendaryo nga atong gitamod karong panahona.

 

Kay sa 2 Pedro 3:8, giingon man nga ‘ang usa ka adlaw sa Diyos, usa man ka libo ka tuig sa tawo.’ Busa sa literal, dili takdo ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon, nga mao ang SATURDAY kun Sabado.

 

Kay si San Pablo miingon: “Libre ang matag usa sa pagsunod hain niini ang hugot niyang gituohan. Ang naghunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kay sa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo” (Roma 14:5-6, Maayong Balita Biblia).

 

Sa laktod, si San Pablo nagpadayag nga makapili tag adlaw’ng igpapahulay. Kay ang igpapahulay gibuhat man alang sa kaayohan natong mga tawo.

 

Marcos 2:27-28 – “Unya miingon si Jesus, ‘Ang Adlaw’ng Igpapahulay gibuhat alang sa kaayohan sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa kaayohan alang sa adlaw’ng Igpapahulay. Busa ang Anak sa Tawo maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa Adlaw’ng Igpapahulay’ ” (Maayong Balita Biblia).

 

Kung ato kining hatagan og analogy, ang sapatos gibuhat alang sa kaayohan sa tiil, ug wala buhata ang tiil alang sa kaayohan sa sapatos. Intonses, may katungod ‘ta sa pagpili og unsang brand, o klase ug porma sa sapatos nga atong gamiton, para sa atong mga tiil.

 

Mao nga ang matag usa makapili sa adlaw nga pagapahulayan.  Ang matag usa makahimo sa pagsugod og pagtrabaho sa bisan unsang adlawa; ug makasugod usab sa pag-ihap sa unom ka adlaw nga paghago. Pananglit, kung Lunes ‘ta nagsugod sa paghago, ang ikapito niana ka adlaw mao ang adlaw’ng Domingo, diin adto ‘ta mopahulay.

 

Kay kon atong paklion ang Balaang Kasolatan, si Ginoong Jesu-Cristo mismo ug ang Iyang mga tinun-an WALA MITAMOD sa Adlaw’ng Igpapahulay sa mga Judio, hinoon ila kining gisupak. Sa Mateo 12:1-8, ang mga tinun-an ni Jesus nangutlog mga uhay sa trigo didto sa kaumahan. Sa Mateo 12:9-14, si Cristo nag-ayo’g masakiton sa Adlaw’ng Igpapahulay. Ingon man sa Juan 5:1-18, ang mga Judio nagsugod sa paglutos ug nagplano sa pagpatay kang Jesus kay gilapas man Niya ang balaod sa Adlaw’ng Igpapahulay, kay nag-ayo man Siya’g mga masakiton.

 

Kay kung atong subayon, kining adlaw’ng igpapahulay nga Sabado kun Saturday, dili kini alang kanatong mga Kristiyanos, kondili alang kini sa mga Judio.

 

Ang listahan sa mga Pulong sa Maayong Balita Biblia, dayag nga nag-ingon: “Adlawng Igpapahulay – Ang ikapitong adlaw sa semana (Sabado). Giisip kini nga balaang adlaw sa mga JUDIO, ug gidili ang pagtrabaho niining adlawa.”

 

Kay ang Diyos, pinaagi kang Moises, naghatag sa mga Judio sa ilang adlaw nga igpapahulay.

 

Nehemias 9:13-14 – “Nanaog ka didto sa Bukid sa Sinai, ug misulti ka nila ug gihatagan mo silag mga balaod, ug gisugo mo sila sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay. Pinaagi sa Imong alagad nga si Moises, gihatagan Mo sila sa Imong mga balaod” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug sumala usab sa kasaysayan nga naghubit sa mga panghitabo diha sa Bibliya, ang Sabbath, gihimo sa Diyos mga 2,500 ka tuig sa wala pa ang existence sa mga Judio – human sa paghimo Niya sa kalibotan (Genesis 2:1-3).

 

The Sabbath was made and given to man 2,500 years ago before the existence of a Jew” (Insights from God’s Word by Emmanuel P. Mullaneda, p. 96).

 

Ngani, ang mga Judio ug ang mga manunulat sa Bibliya, wala migamit sa pulong nga “Saturday,” Monday, Sunday, ug uban pang mga ngalan sa mga adlaw sa semana, tungod kay ngalan kini sa mga diyos-diyos nga gisimba sa taga Babylonia sa karaang panahon. Ang inilang libro sa Seventh-day Adventist (SDA), nagmatuod niining tanan:

 

Since the Babylonians worshipped the planets, many anciently began to call the days of the week by the names of the planets. The Hebrews and the Bible writers never did this. This is why, even though the names of the days as we have them today, i.e., Sunday, Monday, etc., existed around the time of Christ, the Bible writers never referred to the days by these names, since they were of Pagan origin. The old Mithra religion from the time of Babylon and Persia led to the naming of the days of the week after the planets” (National Sunday Law by A. Jan Marcussen, p. 91).//

 

Gawas nga gisupak ug wala tahora ni Cristo ang pahulay sa mga Judio nga Sabado kun Saturday, unsa may nagpahipi nga katarungan, nganong Sunday kun Domingo man ang REST DAY kun balaang Adlaw nga Igpapahulay sa Simbahang Katoliko?

 

Ania ang tubag: Una sa tanan, ang mga Judio wala gayod makatuman sa lagda sa ilang igpapahulay taliwala sa istrikto nilang pagsunod niini. Gawas pa, grabeng abuso ang ilang gipanghimo kaniadto atol sa ilang Igpapahulay.

 

Amos 8:5-6 – “Nag-ingon kamo sa inyong mga katigulangan, ‘Dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus-a man matapos ang Adlaw’ng Igpapahulay aron makapaligya kami sa among trigo? Mahalon nato ang presyo niini: gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa mga pumapalit. Ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo. Ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug tungod niini, gipahunong sa Ginoo ang ilang Adlaw’ng Igpapahulay.

 

Oseas 2:11 – “Ug hunongon Ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga Adlaw’ng Igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin.” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug gumikan niini, ang Diyos naghisgot og “laing adlaw” nga igpapahulay.

 

Hebreo 4:8 – “Kay kon si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Diyos maghisgot pa og laing adlaw. Busa duna pay adlaw ug pahulay alang sa katawhan sa Diyos” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug bisan sa panahon ni Cristo ug sa Iyang mga tinun-an nagbansay ug nagpahulay na sila sa adlaw’ng Domingo.

 

Juan 20:19, 26 – “Sa pagkagabii na niadtong Domingoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkoan sa mga Judio…Human molabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitunga si Jesus ug mibarog sa taliwala kanila…” (Maayong Balita Biblia).

 

Sa panahon sa mga Apostoles ug ni San Pablo, nagtigom sila sa ADLAW’NG DOMINGO.

 

Buhat 20:7 – “Nianang Domingo, nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba ug paghandom sa Ginoo, diin si Pablo ang nagwali” (Ang Buhing Pulong).

 

1 Corinto 16:1-2 – “Karon ania ang mga tugon mahitungod sa salapi nga inyong natigom aron ipadala sa mga Cristohohanon sa Jerusalem. Mao kini ang akong tugon ngadto sa mga Iglesia sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, adlaw sa Ginoo, ang matag usa kaninyo kinahanglan maggahin gikan sa inyong pinangitaan nianang semanaha sumala sa gidaghanon sa panalangin sa Dios kaninyo. Gamiton ninyo kini alang niining halad aron wala nay pag-amot unya sa akong pag-abot dinha” (Ang Buhing Pulong).

 

Dunay dakong significance kun importansiya alang kanatong mga Kristiyanos, o mga linuwas ni Cristo, ilabi na kanatong mga Katoliko nganong Domingo ang atong ADLAW’NG IGPAPAHULAY. Ang Domingo mao ang ADLAW SA GINOO, o Lord’s day – kun USA KA HALANDUMON, UG USA KA BALAANG ADLAW kay mao ang adlaw nus-a si Cristo nabanhaw.

 

Sa matag Domingo atong ginahandom ang balaanong pagkabanhaw sa atong Manunubos, human Niya buntoga ang sala. Ug mismo ang mga Sabadista nga nagpahulay sa adlaw’ng Sabado kun Saturday, nasayod nga ang Domingo mao ang ADLAW SA GINOO – ang adlaw sa kabanhawan ni Ginoong Jesu-Cristo.

 

That the attention of the people might be called to the Sunday, it was made a festival in honor of the resurrection of Christ. Thus, religious services were held upon it” (The Great Controversy, pp. 49-50).

 

Kay ang laing libro sa SDA miingon usab: “John, the beloved disciple, gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes: ‘On the Lord’s Day I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet…(Revelation 1:10). John suggests that there was a special day the disciples worshipped on during the first century. It was called the Lord’s Day…“For the son of Man is the Lord of the Sabbath.” Here we have a clear statement. The Sabbath is the Lord’s Day. Christ is the Lord of the Sabbath. It is His day’.” (The Almost Forgotten Day by Mark A. Finley, pp. 17-18).

 

Ang mahinongdanon ug balaanong katarungan nganong Domingo ang Adlaw’ng Igpapahulay nga gitamod ug gibalaan sa Simbahang Katoliko, tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Manunubos nga si Ginoong Jesu-Cristo.

 

Kay alang sa matoud nga mga Kristiyanos, adunay lawom nga “spiritual meaning” ang Sabbath. Ngani, si Saint Gregory the Great mideklarar: “For us, the true Sabbath is the person of our Redeemer, our Lord Jesus Christ. This is why the joy with which God, on humanity’s first Sabbath, contemplates all that was created from nothing, is now expressed in the joy with which Christ, on Easter Sunday, appeared to his disciples, bringing the gift of peace and the gift of the spirit (cf. John 20:1-23). It was in the Paschal Mystery that humanity, and with it the whole creation, “groaning in birth-pangs until now” (Rome 8:22), came to know its new “exodus” in the freedom of God’s children who can cry out with Christ, “Abba, Father!” (Rome 8:15; Galatians 4:6). In the light of this mystery, the meaning of the Old Testament precept concerning the Lord’s Day is recovered, perfected and fully revealed in the Glory which shines on the face of the Risen Christ (cf. 2 Cor. 4:6). We moved from the “Sabbath” to the “first day after the Sabbath,” from the seventh day to the first day: the dies Domini becomes the dies Christi!” (Dies Domini: Apostolic Letter of the Supreme Pontiff John Paul II on Keeping the Lord’s Day Holy, pp. 19-20).

 

 

 

Wendell Talibong (CFD) vs Andrew Libut (SDA)_Clips

Panoorin ninyo kung paano ni lampaso ng isang Catholic Faith Defender ang pastor ng SDA sa isang debate……….. Wendell Talibong (CFD) vs Andrew Libut (SDA)_Clips lang sa naturang debate ang inyong matutunghayan… God bless and enjoy…………….

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

 

 

            Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA: 

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

CFD vs SDA (Facebook Debate)

Continuation sa diskusyon nila Stephanie Bulado Orbe ug Hisgot-Hisgot Sa Pagtuobahin sa “SABBATH”.
 ·  ·  · Thursday at 8:03pm near Butuan City, Philippines

  • Antonio Carlos Rivas Fuertes Diri na lang mo magpdayon sis sa akong amahan ug diskusyon. Salamat ug God bless! 🙂

   Thursday at 8:05pm ·  ·  1 person
  • Antonio Carlos Rivas Fuertes Ako na lang ipost tong inyong gipost gabii.

   Thursday at 8:14pm · 
  • Antonio Carlos Rivas Fuertes STEPHANIE BULADO ORBE:
   taas na kaau mo ug gipang storya layo ra kaau sa topic naglibot2 ra ang mga pangutana..walay kahumanan ni… hope matubag ni ninyo tanan!! with chapter and verse kay tubagon pod ni nako nga sabbath with chapter ang verse..I am Blessed to be a Protestant of Catholic church i made the right decision a great choice to transfer and become an adventist. YEHEY!!! katong nag ingon nga Horror ang SDA ok no problem..dli nlng pod ko mgsultig daotan sa inyong church ha bsta kabalo namo ato ky bcn makasala na hinoon ko.

   this is my question:
   Did THe creator bless Sunday?
   Did He command the keeping of Sunday?
   Did He rest on Sunday?
   Does He offer great reward for keeping holy Sunday?
   Will Sunday be kept in the New Earth?
   Should the saints pray about Sunday?
   Did holy women keep Sunday according to any Commandment?
   Was it the Saviour’s custom to keep Sunday?
   Was it Paul’s “manner” to worship on Sunday?
   Were people punished by God for Sunday breaking?
   Will the Almighty ever change?
   Do they say that Messiah would abolish or change His laws?
   Did Paul make tents on the Sabbath?
   Is Sunday a sign of our sanctification?
   Is prophet Isaiah a false prophet?

   Saturday is still named ‘Sabbath’ in the Greek language (Sabato) as well as in Spanish, Portuguese, Italian and in over 100 languages of the world. In Italy it is called Sabbato, in Spain Sabado, in Portugal Sabbado, in Russia Subbota and Poland Sobota. All of these names mean “Sabbath” or “rest day” in their various languages. This proves that when these languages originated at Babel in Genesis 11, Saturday was recognized as the Sabbath day and was incorporated into the very name of the day. Except for languages that have adopted the pagan names for the days of the week, the Seventh day is still called the Sabbath as the Lord named it at creation.

   So kana lng sa ang akong ibilin sa inyoha.. hope nga dili kaau libog ang mag answer kng mahimo pwd isa isahon pag tubag daun pwd isa lng ka person ang mutubag ky maglibog nako daghan mn gd mo unya akoy ray isa mas maau nga magsabot mo kng kinsa inyong patubagon.. og kng mahimo dili na ta mugamit og mga foul words respetohay lng ta tanan ky Bible raba atong topic. No personal just Bible. No hitting below the belt.. heheheh cg start namo og answer mag work sko.. same pod sa akoa og naa moy pangutana etepo lng ninyo kay akong isasahon..God bless you

   HISGOT-HISGOT SA PAGTUO:
   Maayong gabii sis, Sa akong nakita sa imo puno kaayo ka sa mga pangutana nga wala matubag sa mga yano nga mga Katoliko. Imo sa untang gipangita ang mga tubag basin baya sis nga kanang imong gibiyaan mao hinuon ang tinuod nga lawas ni Kristo. Sa tinuoray, dili baya ta maka-pinpoint ug tawo nga dili si Kristo nga maoy responsible sa pagtukod niining Iglesia Katolika. Mao nang diha sa ta magsugod sis nga itandi nimo kung kinsay nagtukod sa SDA ug sa Iglesia Katolika. Timan-i baya sis nga ang balay nga tinukod lamang sa tawo kawang lamang ang kabudlay ug kahago sa nagtukod niini (Salmo 127:1) ug ang balay nagkahulugan sa Iglesia nga mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran (1 Timoteo 3:15). Palihog lang pag-research sis ug pahibaw-a ko kung kinsang tawhana ang responsible nga dili si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika.

   Kanang imong mga pangutanan sis, maanam-anam ra unya nato na ug storya. Anhi sa lang ta magsugod.

   God bless!

   Thursday at 8:14pm · 
  • Antonio Carlos Rivas Fuertes STEPHANIE BULADO ORBE:
   okey mn na imoha bro Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo pro nagsabot me ganha nga ako ang mag ask og questions so tubaga lng sa ninyo wla mn pd ko gaingon nga krn na daun pwd mn pod ninyo nga unya tubagan pag naa namoy nakit-an..unya na ta mag sabot anang Iglesia nga gitukod ni Cristo ky lahi nmn sad nga topic gd..so mao lng ang akng gipangayo ang pagtubag sa akong mga pangutana..salamat kaau sa chance God bless you all

   HISGOT-HISGOT SA PAGTUO:
   Sige sis salamat. Pwede imobo nimo ang imong pangutana, ipunto-punto lang. Hinay-hinay lang ta. Unsa man imong unang pangutana sis? Paninguhaon lang nako nga matubag ang imong pangutana. God bless!

   STEPHANIE BULADO ORBE:
   pwd ninyoha unahon og tubag ang akong unang pangutana.. daun sunod2x maski asa inyong unahon okey ra sa akoa kay kabalo mn pod maghulat.. God bless you all guys

   STEPHANIE BULADO ORBE:
   bro Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo kanang mag work sa jd ko ha nidalikyat lng gyud ko.. 🙂 ihan-ay lng inyong tubag naa ra inyo kng asa inyong unahon mas maau og matubag ninyo aron ma compare nko unsa ang simbahan akong gibayaan.. angay bakong mubalik o magpadayon sa pagka Adventist.. cg Brothers and Sisters Have a Blessed night. God bless you all.

   HISGOT-HISGOT SA PAGTUO:
   Sa Genesis walay gi-mention nga Saturday o Sunday kay kini mga adlaw man nga gi-ngalan sa Gregorian Calendar. Sa pagbuhat sa kalibotan wala ta kahibalo kung unsang adlawa to nagsugod. Ang gihisgotan sa creation adlaw sa Ginoo dili adlaw sa tao nga 24 hours. Ug ang adlaw sa Ginoo isa ka libo ka tuig sa tao pero sa Ginoo usa rana ka adlaw (2 Pedro 3:8). Ang gihisgotan nga usa ka adlaw nagkahulugan ug taas nga panahon. Sumala sa seyensya, diha na ang mga dinosaurs sa ubay-ubay nga kaliboan ka tuig sa wala pa ang tawo. Busa dili kita makaingon nga Sunday o Saturday o unsa bang adlawa. Mao ranay akong ikapaambit nimo sa karon.

   Brod Ranix, stay foot sa lang ta kay naglibog na si sis.

   God bless!

   STEPHANIE BULADO ORBE:
   kani lng last najd ning reply hehehe ugma lng ko mo focus og maau gamiton nko ang statement ni Ranix Katoliko pra sa imong tubag Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo so sa iyhang first day and 8 day is gi consider niya nga sunday kay mao mn na iyang pamatood nga holy ang sunday.. okey.. so ang 7th day nga gi mention og gibalaan sa Exodus mao ang Saturday og sakto ka nga wlay Sunday or Saturday sa Genesis pero klaro kaau nga ang adlaw nga gibasbasan og gipanalanginan sa atong Dios kay mao ang 7th day og dili nato baliwalaon.. pag abot sa Exodus 20:8 ang Sabbath mao na ang 7th day.. ugma nlng jd ko mo tubag og maau ha Ranix og Hisgot2x ky busy kaau ko morning pako mahumn ani dli nko ka participate sa inyo..lahi na raba daun inyong huna2x bsta dli na ka reply.. 🙂 God bless sa tanan…

   Thursday at 8:15pm · 
  • Antonio Carlos Rivas Fuertes HISGOT-HISGOT SA PAGTUO:
   Ang Exodus 20:2 ang gihimaya diha mao ang kabuhatan (finished creation (Exodus 20:11)) ug kini gihatag sa mga Hudiyo pagpadumdum kanila sa ilang kalingkawasan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto (Jewish Sabbath). Ang gihatagan niini dili mga Kristiyanos. Mao baya ni sila nga mga kaliwata nga buot mo bato ni Kristo kay gisupak man ni Kristo ang ilang Sabbath (Juan 5:18). Sa kanatong mga Kristiyanos ang gihimaya ug gisentro mao ang natapos nga kabuhatan ni Kristo (finished redemption) nga maoy sentro ug essence sa Christian Sabbath ug si Kristo mao ang Ginoo sa adlaw’ng igpapahulay alang kanatong mga Kristiyanos (Mark 2:28) nga maoy dili madawat sa mga Hudiyo.

   Sis, kang Ranix mana. Focus lang ta sa atong diskusyon kay aron maanam-anam nato ug suta ang tubag sa mga pangutana, isa-isa lang mahina ang kalaban.

   Huwati lang pod ang akong tubag sis kay nagwork man pod ko. So pasensyahi lang ko kung dugay ko ka reply sa imo.

   STEPHANIE BULADO ORBE:
   Bro. Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo ang kang Ranix Katoliko ug imoha ako lang xang gi isa ug tubag wala nimo na makita? ang Exodus 20:2 ang Gihimaya ang kabuhatan??? gi unsa Brother lahi man lagi ang nakasulat “I am the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery”. Sa exodus 20:11 uu aminado ko nga sa hudyo rana niya gihatag pero mangutana ko nimo in the 10 commandments thats a moral Law right? like.. dili ka mangawat, dili ka magpatay, dili ka manapaw, ayaw gamita ang akong ngalan sa pasipala lamang, honor ur mother and father imo ng gisunod wala? ug kung imo ning gisunod pasabot u r abiding the commandments ug maka ingon ka nga dili ra ang mga hudyo ang musunod ani. Another question if and only if makasala ka example lang ha.. Nakapatay ka gi unsa man nato pagkahibalo nga kita nakasala na tungod kta nakapatay? dili ba kaha ta mu base sa isa sa mga sugo sa 10 commandments? Ikaw Kristyano are u a law breaker or a law abider?okey in john 5:18 do u know the whole context ani in the bible? nakita nila nga c Ginoong Jesus ni break DAW sa sabbath tungod sa adlawng igpapahulay nag gamit sya ug kusog ug nag ayo sya ug masakiton ug nag himo sya ug maayong mga butang. Ang mga hudyo man gud sa una graveh ka sabbath keeper puro nlng sila Law mas gipahalagahn pa nila ang Law kay sa sa Faith if nabasa nimo ang bible about good samaritan makasabot ra jud ka. we will go on to the Mark 2:27 “Ug siya miingon kanila, “Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo, dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay” wala na sya nag mention diri ug hudyo ba o mga Gentiles. mag ask napod ko nimo brother tawo ka o dili? nganong dili man ka musunod sa sabbath nga gibuhat mani alang sa TAWO? diba? another in HEbrew 4:9-11 “4:9 Busa nagapabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios;10 kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, moundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat.11 Busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan, aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon”. ikaw brother sa imong kaugalingon Isa ba ka sa katawhan sa Diyos? nag ampo ka ba sa atong manluluwas? nagbaton ka ba ug kahadlok sa diyos? og kang makaingon ka nga tawo ka sa diyos, nag ampo ka, ug nagbaton ka ug kahadlok sa Dios pasabot isa ka sa gi ignan nga ang sabbath magpabilin alang sa katawhan sa Dios.. sige e sulat alng imong tubag kay ako pod xang replyan unya. mag rest sko.. thnx… amping. God Bless us God’s People!

   Thursday at 8:15pm · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo PANGUTANA:
   Ang Exodus 20:2 ang Gihimaya ang kabuhatan? Gi unsa Brother lahi man lagi ang nakasulat “I am the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery”.

   TUBAG:
   Sis, tan-aw ang katibuk-an dili lang sa usa ka bersikula. Ang sa bersikulo 11 maoy nagpaklaro nganong gipili ang ikapitong adlaw tungod kay gipahayag dinhi nga human sa creation mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Mao pani ang ilang nadawat, wala pa diha ang kaluwasan nga buhat ni Kristo. Na-esplekar ba gud ang balaod sa gugma nga gitudlo ni Kristo dinhi?

   PANGUTANA:
   Sa Exodus 20:11, Oo aminado ko nga sa Hudyo rana niya gihatag pero mangutana ko nimo in the 10 commandments that’s a moral Law right? Like dili ka mangawat, dili ka magpatay, dili ka manapaw, ayaw gamita ang akong ngalan sa pasipala lamang, honor your mother and father imo nang gisunod o wala? Ug kung imo ning gisunod pasabot you are abiding the commandments ug maka-ingon ka nga dili ra ang mga Hudyo ang musunod ani.

   TUBAG:
   Sa Exodus 20:11 ang kabuhatan man ang gihisgutan diha dili man ang kaluwasan nga buhat ni Kristo. Niining sugoa sa Exdous 20:11 dili pani hingpit, gumikan kay gihingpit ni ni Kristo didto sa Bagong Tugon ug gi-compress ngadto sa duha kasugo sa gugma. So maminaw ta sis sa gisugyot ni Kristo, nag-ingon baya ang Amahan didto sa bukid sa Tabor sa transfiguration ni Kristo nga “Pamati mo Kaniya”.

   Kana sa lang sis ang akong ikapa-ambit, piece by piece lang ta para duna tay focus ug mas masabtan nato ang atong diskusyon.

   Thursday at 8:26pm ·  ·  2 people
  • Stephanie Bulado Orbe Okey Sir. Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo akong isa isahon pod ug discuss sa imoha akong stand pod ani.. salamat kaayo Sir.

   Thursday at 8:30pm · 
  • Stephanie Bulado Orbe Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo..Sis, tan-aw ang katibuk-an dili lang sa usa ka bersikula. Ang sa bersikulo 11 maoy nagpaklaro nganong gipili ang ikapitong adlaw tungod kay gipahayag dinhi nga human sa creation mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Mao pani ang ilang nadawat, wala pa diha ang kaluwasan nga buhat ni Kristo. Na-esplekar ba gud ang balaod sa gugma nga gitudlo ni Kristo dinhi

   Tubag: Salamat Sir kay imong gibutang nga ang ikapitong adlaw iyang gibalaan nagnagpahinomdom kini nga nahuman na niya ang pagbuhat sa kalibutan ug siya mipahulay. although nga wala gi splekar nga makita nato letra por letra nga mao ang gitudlo sa gugma dili pasabot nga ang balaod dili na nahitungod sa gugma sumala sa akong natun an ang pag sabot sa biblya dili lng letra po letra kung dili thoughts for thoughts. sa katong first four commandments kung atong sabton mahitungod kana sa gugma sa Ginoo example: ayaw pagsimba ug lain dios gawas sa atong Ginoo kung musimba ta ug laing dios nagpakita ba ka ug love nato sa Ginoo? another ayaw gamita akong ngalan sa pagpasipala lamang kung love nato ang Ginoo dili jud ta magpasipala..next six ka commands magkuha lang ko ug mga 3 ka example: nakabutang ddto ayaw kamo pagpatay kung love nimo ang isa ka tawo xempre dili jud nimo patyon imo jud xang ampingan,tahora ang inyong amahan ug inahan aron mutaas ang inyong kinabuhi so kita mn jud tanan mapakita nato atong gugma sa atong ginikanan ato jud silang tahoron kay ug d ta mutahod ah wala kay gudma ana palayason ta, ayaw kamo panapaw ug love nimo imong asawa manapaw pa diay? diba dili na kay love nimo xa? kini lang akong pamatood nga sa 10 commandments nga gihatag sa Ginoo naa jud gugma Love for God and Love for others. gamay lang sa 10 com. akong gikuha kay para dili ni mataas.. hehehehhe

   Hisgot hisgot..Sa Exodus 20:11 ang kabuhatan man ang gihisgutan diha dili man ang kaluwasan nga buhat ni Kristo. Niining sugoa sa Exdous 20:11 dili pani hingpit, gumikan kay gihingpit ni ni Kristo didto sa Bagong Tugon ug gi-compress ngadto sa duha kasugo sa gugma. So maminaw ta sis sa gisugyot ni Kristo, nag-ingon baya ang Amahan didto sa bukid sa Tabor sa transfiguration ni Kristo nga “Pamati mo Kaniya”.

   Tubag: Dili nato maingon nga dii hingpit Sir ky ang Ginoo mismo ang naghtag ana He is omnipotent,omnipresnce and omniscient Mao nay katangian sa Ginoo Sir so tanan niya gihatag nato Hingpit jud..:-) Okey kaau ko Sir dili jud ko supak ug maminaw jud ko kang Kristo..sa akong panabot ang kasugoan maoy hingpit apan ang gipangsugo dili hingpit..katong gi ingon nimo nga duha nlang ka sugo Sir dili pasabot nga wala na ang 10 commandments. Sir sumala pod sa John 15:10 if u obey My command you will remain in My love just as I have obeyed My FATHER’s command and remain in His love. so pasabot Sir ginoong Jesus pod nag tuman sa cammandments sa Amahan.according pod sa Mateo 5:17-19 5:17 ¶ “Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasugoan o sa mga profeta; ako mianhi dili sa pagbungkag kondili sa pagtuman niini.18 Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman.19 Tungod niini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing diyutay niining mga sugo ug magapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit; apan bisan kinsa nga magatuman ug magapanudlo niini, kini siya pagaisipon nga daku didto sa gingharian sa langit.

   wala diay niya gi wala ang kasugoan iya ra diay gihatagan sa saktong kahulugan sa mateo palang daan Sir. nag nagpahimangno na sya dili pa ba na sapat nga pahimangno sa tawo?

   ug muadto pod ta sa revelation 14:12 naa nmn jud c Kristo sa langit ani ug gipadaygan niya c John kung muingon tag wala na ang 10 ka commandments ngano mn nakabutang diri
   14:12 Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinoohan ni Jesus. naa nmn jud ni sa revelation Sir nganong gi state pamn niya ang sugo sa Dios ug tinoohan ni Jesus so hangod diay pagmatay ug pagkabanhaw ni Kristo hangtod karon sa Atoa nagpabilin pa ang mga sugo sa Dios.

   Sir salamat sa mga tubag nimo

   Thursday at 9:16pm · 
  • Joe Asi Di ako pwede dito,di ako marunong ng Illonggo. !!

   Thursday at 11:28pm ·  ·  2 people
  • Stephanie Bulado Orbe ‎:) am bisaya po language dito 🙂 pero kami lng ni Hisgot2x nag dapat mag discuss kasi may npag kasunduan na.. anyways God bless you

   Thursday at 11:33pm ·  ·  1 person
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA IMONG UNANG TUBAG:
   Ang napulo ka sugo sa Daang Tugon sis adunay kakulangon para sa atong panahon. Sa ilang panahon mao toy haom nga sugo tungod kay ang mga tao nianang panahona dili sama nato karon nga taas ug edukasyon. Ato lang timan-an nga si Moises ra maoy Prinsipe sa Ehipto nga mao ray taas ug grado. Ang kasagaran, daghan ang dili kamao mobasa ug walay grado.

   Sa panahon na ni Kristo, iyang giklaro ang sugo tungod kay dunay kulang nga wala mahibaw-i sa mga Hudyo nga nagtan-aw lamang sa mabasa tungod kay mao ni ang ilang pilosopiya sa ilang panahon. Pananglitan, sa pag-ingon ni Kristo sa Mateo 5:44 “Higugmaa ang inyong kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo”, mao kini ang usa ka pagtulon-an nga gitudlo ni Kristo nga gipaklaro niya ang sugo nga ayaw pagpatay. Kaysa Daang Tugon mao man ang ngipon sa ngipon ug mata sa mata. Makita nato nga wala jud ni matudlo sa Daang Tugon. Mao nang nakurat ang mga Hudiyo sa iyang gipanudlo nga wala nila madungog sukad masukad.

   Mao sa lang ni akong ikapaambit sa imo sis. God bless!

   Thursday at 11:35pm ·  ·  4 people
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA PIRMIRONG PARAGRAPH SA IMONG IKADUHANG TUBAG:
   Dili nato maingon nga dii hingpit Sir ky ang Ginoo mismo ang naghtag ana He is omnipotent,omnipresnce and omniscient Mao nay katangian sa Ginoo Sir so tanan niya gihatag nato Hingpit jud..:-) Okey kaau ko Sir dili jud ko supak ug maminaw jud ko kang Kristo..sa akong panabot ang kasugoan maoy hingpit apan ang gipangsugo dili hingpit..katong gi ingon nimo nga duha nlang ka sugo Sir dili pasabot nga wala na ang 10 commandments.

   TUBAG:
   Tinuod ang Dios nga nagahatag hingpit. Ang imong gi-cite mga hiyas sa Dios (attributes), pero ang gihatagan niini nga mga tawo dili man hingpit. Ang pagkab-ot sa kahingpitan moagi man ug taas processo, mao na nga niabot gyod ug dugayng panahon una niabot ang Messias nga sa panahon ni Kristo aduna nay mga school of thoughts. Lahi ang pangagpas sa mga tawo sa panahon ni Moises ug sa panahon ni Kristo, ato ning sabton in exegetical manner. ( Ang tawo nga nakalapas sa adlawng Igpapahulay patyon (Exodus 35:2-3) Niining panahona madawat ni nila kay normal ra ni para nila apan sa atong panahon brutal kini nga pamaagi. ) Mao na gipili ni Kristo ang pagpakatawo nianang panahona tungod kay ang mga tawo lawon-lawom naman ang ilang panabot bahin sa Ginoo. Ug si Kristo nitudlo niini sa iyang panahon nga maoy hustong panahon nga gipili sa Ginoo.

   May tawo nga miduol kang Kristo sa Mateo 19:20 ug miingon siya nga gituman niya ang tanang gipabuhat sa kasugoan. Busa giingnan siya ni Kristo (V21) “Kon bout kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag bahandi didto sa langit unya balik nganhi ug sunod kanako.” Ang mga Hudiyo istrikto kaayo nga nagsunod sa kasugoan. Mao na nga ang balaod dili pa hingpit tungod kay ang balaod wala mag-agad sa pagtuo (Galacia 3:12). Dinhi gipakita ni Kristo nga ang pagtuman sa kasugoan dili pa gyod hingpit ug igo sa pagkab-ot sa kahingpitan. Kining mga butanga wala maklaro sa Daang Testamento, mao bitaw na sis nga dunay Bag-ong Testamento kay kon hingpit pa ang Daan wala na kinahanglana ang pag-anhi ni Kristo.

   Abi nimo sis, sa Katoliko wala gi-abolish ang napulo ka sugo, ngani gidugangan ug gihingpit kini sa mga gitudlo ni Kristo sa iyang Iglesia. Nakuha nako ang imong punto bahin sa pag saulog sa Sabado nga imong gihuna-huna nga nakasupak niini ang Simbahang Katoliko sa Kasugoan. Ako na siyang respetahan sis kay imo man na, hinaot pa unta nga niining atong dialog duna tay mapulot nga mga leksyon kay kitang tanan makasasala man ug nagkinahanglan ni Kristo. Masabtan pod unta nimo ang side sa pangatarungan sa Simbahang Katoliko nga maoy akong gilaoman.

   Unya na nako replyan ang uban nimong pahayag kay ubag-ubay man sab to imong gipost. Mao sa lang ni ang akong ikapaambit.

   Good night and God bless.

   Friday at 12:32am ·  ·  3 people
  • Stephanie Bulado Orbe Tubag sa imong unang tubag:Sa panahon na ni Kristo, iyang giklaro ang sugo tungod kay dunay kulang nga wala mahibaw-i sa mga Hudyo nga nagtan-aw lamang sa mabasa tungod kay mao ni ang ilang pilosopiya sa ilang panahon. Pananglitan, sa pag-ingon ni Kristo sa Mateo 5:44 “Higugmaa ang inyong kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo”, mao kini ang usa ka pagtulon-an nga gitudlo ni Kristo nga gipaklaro niya ang sugo nga ayaw pagpatay. Kaysa Daang Tugon mao man ang ngipon sa ngipon ug mata sa mata. Makita nato nga wala jud ni matudlo sa Daang Tugon. Mao nang nakurat ang mga Hudiyo sa iyang gipanudlo nga wala nila madungog sukad masukad.

   wala nakoy lain madungag ana Sir. sang ayon kaau ko sa imoha ug mao pod ni akong nadunggan sa sukad pa sa una.

   TUBAG sa 1 tubag
   Tinuod ang Dios nga nagahatag hingpit. Ang imong gi-cite mga hiyas sa Dios (attributes), pero ang gihatagan niini nga mga tawo dili man hingpit. Ang pagkab-ot sa kahingpitan moagi man ug taas processo, mao na nga niabot gyod ug dugayng panahon una niabot ang Messias nga sa panahon ni Kristo aduna nay mga school of thoughts. Lahi ang pangagpas sa mga tawo sa panahon ni Moises ug sa panahon ni Kristo, ato ning sabton in exegetical manner. ( Ang tawo nga nakalapas sa adlawng Igpapahulay patyon (Exodus 35:2-3) Niining panahona madawat ni nila kay normal ra ni para nila apan sa atong panahon brutal kini nga pamaagi. ) Mao na gipili ni Kristo ang pagpakatawo nianang panahona tungod kay ang mga tawo lawon-lawom naman ang ilang panabot bahin sa Ginoo. Ug si Kristo nitudlo niini sa iyang panahon nga maoy hustong panahon nga gipili sa Ginoo.

   Tinood pod na Sir uyon ko nimo ana.

   tubag sa 2 tubag 2nd paragraph: May tawo nga miduol kang Kristo sa Mateo 19:20 ug miingon siya nga gituman niya ang tanang gipabuhat sa kasugoan. Busa giingnan siya ni Kristo (V21) “Kon bout kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag bahandi didto sa langit unya balik nganhi ug sunod kanako.” Ang mga Hudiyo istrikto kaayo nga nagsunod sa kasugoan. Mao na nga ang balaod dili pa hingpit tungod kay ang balaod wala mag-agad sa pagtuo (Galacia 3:12). Dinhi gipakita ni Kristo nga ang pagtuman sa kasugoan dili pa gyod hingpit ug igo sa pagkab-ot sa kahingpitan. Kining mga butanga wala maklaro sa Daang Testamento, mao bitaw na sis nga dunay Bag-ong Testamento kay kon hingpit pa ang Daan wala na kinahanglana ang pag-anhi ni Kristo.

   Sir akong tubagon ang Mateo 19:20 ang batan on puro ra siya balaod nag huna huna siya nga sa pag sunod sa balaod maka angkon na sya ug kaluwasan apan sa pag ingon ni Kristo nga ibaligya nitalikod siya nga masulob on dira Sir gipakita sa batan on nga wala siyay pagtoo. Ang pagsunod sa balaod resulta lang na sa Pagtoo mao ng dili ta ka ingon nga dili hingpit ang balaod. kay sumala kang pablo sa

   Roma 7:12 ang naka butang “ang balaod balaan ug ang kasugoan balaan, matarong ug maayo”.

   Sir. dili jud ta maka ingon nga dili hingpit ang balaod kay sa akong giingon mismo gabie nga ang Ginoo mismo ang naghatag ni ini ug way angay mabag o niini o paga usbon o pagadungagan ang Ginoo Sir. all knowing God past,present and future so ang balaod hingpit jud. oo ang mga tao sa una balaod ang ilang gi tagaan ug importance tungod ana wala na clay faith letra por letra. ang gi huna huna sa mga israelites sa una maluwas ra sila pinaagi sa balaod wala nay pagtoo. Ang sa ako nganong nag sunod ko sa balaod dili tungod aron ako maluwas kon dili naa koy pagtoo ug tungod sa akong pagtoo gi sunod nako ang balaod ug tungod pod usab na sa tabang sa Ginoo that was based on Roma 3:31 “nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtoo?wala! Gilig on hinoon nato ang balaod.

   Salamat kaayo Sir nga imong gi ingon ug gi angkon sa akoa kamo nag sunod pod ug wala ninyo gi abolish ang 10 commandments so ato pa Sir inyong gi admit nga dili ang hudyo ang gihatagn ug ang angay musunod kon dili kita pod diay.Sir dii ko uyon sa imong gi ingon nga dungagan kini kay sa gi ingon ni JUAN sa revelation 22:18- “Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa propesiya nga ania aning libroha ang magdugang niini dungagan usab sa Dios ang ipahamtang kania nga mga katalagman nga gihisgutan niining libroha.”Roma13:8″ ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag usa ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman na sa balaod”.

   Sa tinood lang Sir nag libog ko sa imong stand heheheh.. kay atong una ni ingon ka nga ang 10 commandment para ra sa hudyo ug wala na ang 10 com. kay gi compress na sa 2 karon napod wala ninyo gi abolish pero gidungagan hinoon heheheheh… libog ko dah… palihug daw sir paki explain nga ka naka ingon ka nga sa hudyo ra to ug d ta angay ato magsunod..unya diay inyo diay gisunod wala gi abolish ug inyo pang gidungagan.hehehhe..

   Sir unya d ko ka online ka mag start na ang Sabbath ugma napod ko sa Hapon ka online 6pm. so salamat kaayo Sir nalipay kaayo ko sa imong Tubag.. hehheheheh Salamat sa Ginoo.

   God Bless and Good Day!

   Friday at 7:30am · 
  • Stephanie Bulado Orbe Pasensya nakatulog ko gabie.. heheheh…

   Friday at 7:31am · 
  • Stephanie Bulado Orbe Sir uyon pod ko nga kita makasasala jud mao ng nag kinahanglan tag Kristo sa atong kinabuhi. Salamat kaau Sir.

   Friday at 7:36am · 
  • Stephanie Bulado Orbe ako lang dungagan akong gisulti sa mateo 19:20

   dra Sir nagpamatood nga ang tawo ang dili hingpit ug dili ang balaod. kung e analyze nato Sir makuha nato ang tubag ug makita nato kinsa ang dii hingpit. let Us pray that God will give Us wisdom to understand the word of God.

   Friday at 8:30am · 
  • Stephanie Bulado Orbe Si Jesus mi anhi aron dili pag pagdungag sa balaod kun dili pagtuman sa saktong kahulugan kay walay angay idungag sa balaod kay kini hingpit na daan Gikan kini sa atong Dios.

   Friday at 11:23am · 
  • G-one Paisones Bro ato ning e post sa website nato inyong debate dinhi

   Friday at 7:21pm ·  ·  1 person
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo Bro G-one Paisones nag-PM nako sa imo gabii. Salamat daan ug God bless!

   Pro Deo Et Ekklesia!

   21 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA UNANG PARAPO:
   STEPHANIE:
   Sir, akong tubagon ang Mateo 19:20 ang batan-on puro ra siya balaod naghuna-huna siya nga sa pagsunod sa balaod maka-angkon na sya ug kaluwasan apan sa pag-ingon ni Kristo nga ibaligya nitalikod siya nga masulob-on dira Sir gipakita sa batan-on nga wala siyay pagtoo. Ang pagsunod sa balaod resulta lang na sa Pagtoo mao ng dili ta ka ingon nga dili hingpit ang balaod kay sumala kang Pablo sa Roma 7:12 ang naka butang “Ang balaod balaan ug ang kasugoan balaan, matarong ug maayo”.

   TUBAG:
   Mao na sis, ang mga kaliwat sa mga Hudiyo nga nakadawat sa napulo ka sugo sa Exodus 20:2, 11, ayaw lang pod ingna nga wala siyay pagtoo. Hugot ang iyang pagtoo tungod kay ang tawong nagtuman sa balaod ni Moises sa letra por letra sinsero sa iyang kaugalingon sa pagsunod sa Dios apan lang wala siya kaila ni Kristo nga maoy tinugdan sa kinabuhi. Mao kini ang kakulangon sa daang sugo diin ang gi-commemorate mao ang “finished creation” Exodus 2:11. Ug kini dili hingpit (Hebreo 10:1) Ang gi-commemorate sa mga Kristianos mao ang “finished redemption” (Ressurection). Dinhi labi pang nahimaya ang Amahan tungod sa pagpasig-uli sa iyang Anak diin namugna ang bag-ong katawhan sa Dios.

   21 hours ago ·  ·  1 person
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA IKADUHANG PARAPO:
   STEPHANIE:
   Sir, dili jud ta maka ingon nga dili hingpit ang balaod kay sa akong giingon mismo gabie nga ang Ginoo mismo ang naghatag niini ug way angay mabag-o niini o paga-usbon o pagadugangan ang Ginoo Sir. All knowing God past, present and future so ang balaod hingpit jud. Oo ang mga tao sa una balaod ang ilang gi-tagaan ug importance tungod ana wala na silay faith letra por letra. Ang gihuna-huna sa mga Israelites sa una maluwas ra sila pinaagi sa balaod wala nay pagtoo.

   TUBAG:
   Sis, dili ta mobasi sa opinion, kay ang kasulatan nag-ingon sa:

   Hebreo 10:1 – “Ang Balaod sa mga Judio dili hingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot.”

   Mao na sis nga ang mga sakripisyo sa daang tugon sa tinuoray dili gayod makawagtang sa mga sala (Hebreo 10:11). Mianhi si Kristo ug mihalad sa iyang kaugalingong lawas tungod kay siya man ang tinuod nga Karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibotan (Juan 1:29). Ang mga dugo sa karnero sa daang tugon wala nay epek human ilansang si Kristo didto sa Krus ( Colosas 2:14-16). Mao na nga giwagtang ni Kristo ang Balaod sa mga Judio lakip ang mga kasugoan ug mga kalagdaan niini.

   Mao na nga nianhi si Kristo, tungod sa maong kakulangon kay kung nahingpit na ang balaod sa Daang tugon (Mosaic Law), dili na kinahanglan moanhi pa si Kristo. Dili na unta SIYA moingon nga “kung gusto kang mahingpit”, ibaligya ang tanan mong kabutangan…. Kini mga butanga wala madunggi sukad masukad sa mga Hudiyo gikan sa panudlo sa mga Magtutudlo sa Balaod. Ang balaod nga gihatag ni Moises sa Daan, alang sa mga Kristianos kini mahanaw sa dili madugay (Hebreo 8:13).

   Hebreo 8:7 – Kon wala pay sayop ang kadtong unang kasabotan, wala unta kinahanglana ang ikaduha.

   Hebreo 8:13 – Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabotan, ang Dios naghimong daan sa una : ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot MAHANAW sa dili madugay.

   Sis, dili nimo makwestiyon si Jesus kung duna man gani siyay gidugang, tungod kay siya Dios man ug siyay mao man mismo ang magbabalaod (Lawgiver) ug siya husto kanunay.

   Hebreo 9:10 – Kining tanan mga lagda nga magpadayon lamang hangtod USBON sa Dios ang tanang butang.

   Tataw lang nga mianhi siya kay duna pay iyang ipuno aron mailisan ug mas hingpit nga butang. Ang Dios kaniadto sa Daang tugon mga propeta ray makadungog ug maka istorya apan lahi sa pagpakatawo ni Kristo nga maoy atong Dios ug manluluwas kay maistoryahan gyod kanunay sa tawo ug mapangutana gyod. Nagpili gyod siyag mga tinun-an (disipulo) aron human sila matudloi, mao nay momantala (teach) sa iyang mga kasugoan (Kasugoan ni Kristo) ( Mateo 28:20) Tudloi sila PAGTUMAN sa tanan nga AKONG GISUGO kaninyo.

   20 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA IKATULONG PARAPO:
   STEPHANIE:
   Ang sa ako, nganong nagsunod ko sa balaod dili tungod aron ako maluwas kon dili naa koy pagtoo ug tungod sa akong pagtoo gi-sunod nako ang balaod ug tungod pod usab na sa tabang sa Ginoo that was based on Roma 3:31 “Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtoo? Wala! Gilig on hinoon nato ang balaod.

   TUBAG:
   Unsa may punto nimo sis nga nagsunod man ka sa balaod dili tungod aron ikaw maluwas? Mobuhat ba gud tag butang nga walay purpose? Angay tang motuman sa balaod ni Kristo tungod kay ang mga butang nga iya sa Dios aduna may dakong kalabotan sa kaluwasan ug kini makapahimuot kaniya. Ang pagtuman sa sugo buhat sa gugma. Juan 14:16 si Jesus miingon, Kung kamo nahigugma kanako tumana ang AKONG mga sugo. (Sugo ni Kristo)

   Lain pa sis, walay tawo nga motuman sa balaod kung wala siyay gituohan ug gialagaran.

   20 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA IKAUPAT NGA PARAPO:
   STEPHANIE:
   Salamat kaayo Sir nga imong giingon ug gi-angkon sa akoa kamo nag sunod pod ug wala ninyo gi-abolish ang 10 commandments. So ato pa Sir inyong gi-admit nga dili ang Hudyo ang gihatagan ug ang angay musunod kondili kita pod diay.

   TUBAG:
   Angay unta nimong nahibaw-an ni sa katoliko pa ka sis. Nagtuo ko nga wala kay kasayuran bahin niini. Maayo unta ug nagtuon, nagresearch ka ug nag imbestigar unta ka niini sa Katoliko ka pa. Dili baya garantiya nga tungod naggamit ug bibliya timaan nga sinugo na sa Ginoo. Nagpasidaan si Kristo kanato nga magbantay ta ug dili magpalimbong ni bisan kinsa kay sa akong ngalan daghang tawo ang moanhi nga mag-ingon, “Ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbongan (Mateo 24:4). Naa may mga apologist sa Katoliko nga makahatag untag dugang pagpasabot nimo bahin niini. Basin baya sis kining imong gibiyaan mao diay hinoon ang Iglesya nga gitukod ni Kristo. Paki research sis sa kalainan sa Jewish Sabbath ug Christian Sabbath (Lord’s Day). Wala may Kristiyanos nga misunod sa Jewish Sabbath ngani gisupak pa man gani ni Kristo ug sa mga apostoles.

   20 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA IKALIMANG PARAPO:
   STEPHANIE:
   Sir dili ko uyon sa imong giingon nga dungagan kini kay sa giingon ni JUAN sa Revelation 22:18 “Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa propesiya nga ania aning libroha ang magdugang niini dungagan usab sa Dios ang ipahamtang kania nga mga katalagman nga gihisgutan niining libroha.”

   TUBAG:
   Ang dili padugangan sis mao ang propesiya nga nahisulat niining libro sa Pinadayag nga gisulat ni Juan. Nagkanayon,”….sa tanang nakabati sa propesiya nga ania aning libroha, ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang…..”

   20 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA IKA-UNOM NGA PARAPO:
   STEPHANIE:
   Roma13:8 “Ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag usa ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman na sa balaod”.

   TUBAG:
   Walay tay problema ani sis kay balaod man kini sa Gugma nga maoy balaod ni Kristo. Juan 14:16 si Jesus miingon, Kung kamo nahigugma kanako tumana ang AKONG mga sugo. (Sugo ni Kristo)

   20 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo TUBAG SA IKA-PITONG PARAPO:
   STEPHANIE:
   Sa tinood lang Sir nag libog ko sa imong stand heheheh. Kay atong una niingon ka nga ang 10 commandments para ra sa Hudyo ug wala na ang 10 commandments. Kay gi-compress na sa 2 karon napod wala ninyo gi-abolish pero gidugangan hinoon…hehehe…Libog ko dah… Palihug daw Sir paki-explain nga ka naka ingon ka nga sa Hudyo ra to ug di ta angay ato magsunod.Unya diay inyo diay gisunod wala gi-abolish ug inyo pang gidungagan…hehehhe…

   TUBAG:
   Sis, wala tingali nimo masabti ang sugo nga gitudlo ni Kristo.

   Mateo 22:37-40 Ang atong Ginoong Jesukristo miingon nga ang

   “UNA ug labing daku ug labing importanting sugo” mao ang paghigugma sa Dios sa tibook mong kasingkasing, kalag ug hunahuna.

   Ang IKADUHA nga labing importanting sugo mao nga Higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon.

   “Nagsukad niining duha ka sugo ang TIBOOK balaod ni Moises ug ang mga pagtulon-an sa mga propeta.”

   Dili nimo makwestiyon si Jesus sis kung duna man gani siyay gidugang tungod kay siya Dios man ug siyay naghatag niini ug ang magbabalaod (Lawgiver). Siya ray makadugang ug makakuha. Ang diperensya lang kay tingali kung wala ko masayop, imong gisabot sa Simbahang Katoliko nga ang kasugoan mahitungod sa Sabbath(Day of Rest) mao ra sa Daan. Mao nay diperensya sis. Walay Kristiyanos nga mipahulay sa adlawng Sabado human mabanhaw si Kristo.

   20 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo STEPHANIE:
   Sir uyon pod ko nga kita makasasala jud mao ng nag kinahanglan tag Kristo sa atong kinabuhi. Salamat kaau Sir.

   TUBAG:
   Salamat sis, tagaan unta kitag dugang kaalam sa Dios.

   20 hours ago · 
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo Mao rani akong ikapaambit sa karon sis Stephanie Bulado Orbe.

   Good night and God bless!

   20 hours ago · 
  • Alvin Gitamondoc hahaha!nindot ni dah!hehe..kip it up Hisgot-hisgot sa pagtuo!

   16 hours ago ·  ·  2 people
  • Hisgot-Hisgot Sa Pagtuo Salamat kayo brod.

   Pro Deo Et Ekklessia!

   12 hours ago ·  ·  1 person

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

(From the Catholic Faith Defenders Journal)


Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA:

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

 

G-one T. Paisones(CFD) Versus Mark Baring(SDA in Faith)

G-one T. Paisones Versus Mark Baring

 

G-one T. Paisones – Catholic Faith Defenders (Affirmative side)
Mark Baring – SDA in Faith (Negative side)
Harvey Salvacion – Moderator
Cristine Valmoria – Camera-woman
Renaliza Acera – Camera – woman

 

Tema: “Pamatud-an nga si Cristo nag break ug sabbath”

 

Special thanks to Bro Joel Roma for the Internet Funds

 

Notice: This video is a cellular phone video; hence it is just a clip and not continuous without prejudicing the personnel who engage in this semi-formal debate.

 

Part 1

——-
Part 2

——
Part 3

——
Part 4

——–
Part 5

——–
Part 6

——–
Part 7

——–
Part 8

——–
Part 9

——–
Part 10

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

ni:Bro.Allan O. Salada


Pangutana:

kining atong mga higala nga mga sabadista kun mga nagpahulay sa adlawng sabado, pirme mang mahimamat nato sa plaza og mura man siguro nga ila lang ning gilapas o wala lang nila siguro tahura ang ilang texto nga paborito kaayo. unya mangayo langko nimo kun unsaon ni nato pagpasabot nga pirme mani silang galaroy-laroy sa adlawng sabado? kay miingon dinhi sa exodu 20:8, hinumdumi ang adlawng igpapahulay ug balaan kini. dayon gilig-on gyud kini sa nehemias 13:19 nag-ingon diha: busa sa pagkasawom-sawom sa hapit na magsugod ang adlawng sabado gisirhan ko ang mga ganghaan sa jerusalem ug nagsugo ako nga dili kini paga-ablihan kondili matapos ang adlawng sabado. gibantay ko sa mga ganghaan ang pipila ka mga sulogoon aron pagsiguro nga walay butang dad-on sulod sa syudad sa adlawng sabado. palihog kunog patin-aw nganong kadaghan man aning mga sabadista nga naglaroy-laroy sa adlawng sabado? nga nia man sa bibliya nga wala gayoy makalusot sa adlawng sabado?

Tubag:

maona nga usa sa mga restrictions ug reglamento sa pagbantay sa adlawng sabado nga igpapahulay nga wala gayoy mangguwa ug dili gyud sila mogawas sa ilang ganghaan, kay ang ila gong syudad gilibutan man og dako kaayong paril, unya sa paril maong dako ug taas kaayong ingon ta murag torre nga paril nga adunay mga dagkong ganghaan nga dili gyud na ablihan hangtod nga molapas na ang adlawng igpapahulay. mabasa nato sa nehemias 13:19 ug mabasa sad nasa ezequiel 46:1, gipadayag usab nga ang pultahan nga ablihan mao ra ang pultahan sa templo sa Dios kay mao may sudlan sa mga israelita sa pagsimba nila sa Dios, pero ang ganghaan sa syudad sirado mao ning mabasa nato sa ezequiel 46:1 ang ganghaan sa kinasoloran nga korte sa ilang simbahan nga naglantaw paingon sa sidlakan pagasirhan sa unom ka adlaw nga igbubuhat, apan sa adlaw nga igpapahulay kini ablihan ug sa adlaw sa bag-ong buwan kini pagabuksan. kining pultahana sa templo sirhan sad ni sa unom ka adlaw, pero sa adlawng igpapahulay ablihan, kay musolod man sila ezequiel 46:1. mao gani nga ang mga apostoles dili gayod mga sabadista kay sa buhat 16:13 niingon: ug sa adlawng igpapahulay MIGULA KAMI. kining KAMI mga APOSTOLES

nga miguwa gawas sa ganghaan nga haduol sa usa ka suba diin sa among paghuna-huna may dapit sa pag-ampo ug milingkod kami ug nakigsulti sa mga babaye nga nagkatigom. mabasa na nato sa buhat 16:13. dinhi nagpasabot nga ang mga apostoles diay dili mga sabadista kay ang mga sabadista kun nagbantay sa adlawng sabado gidid-an man sa paggula o pagguwa gikan sa ganghaan sa syudad, pero ang mga apostoles nangguwa ug busa ilang gilapas ang nehemias 13:19 ug ang ezequiel 46:1. unya kana silang mga sabadista lugar nga magsabadista gayud sumala sa kanang nasuwat sa daang testamento nga dili gyod sila mangguwa sa ganghaan o sa ilang balay. pero lagi moingon man sila nga moderno naman me nga mga sabadista, pero ila ranang kaugalingong pagpili ug pagsabot, pero kana usa gayod ka kalapasan. ang ato lang masabtan nato dinhi nga dinhi sa buhat 16:13 nga ang mga apostoles dili mga sabadista kon nagbantay sa adlawng sabado, busa kanang magguwa sad, ahhh… dili na kana sila mga sabadista kay mangguwa man sila sa ganghaan sa syudad, sa ato pa maglaroy-laroy na sila gawas

sa ilang balay, busa sila nakalapas sa adlawng sabadong igpapahulay kun nagpabilin man gihapon ang balaod sa adlawng igpapahulay sa sabado. apan kana gipahunong na ang sabadong igpapahulay kay wala naman kana tumana sa mga apostoles human sa pagkabanhaw ni kristo sumala sa atong nahisgutan sa unahan kay dili sila mga sabadista. mateo 12:1-5; ug si kristo buot patyon sa mga sabadista nga nagpahulay sa adlawng sabado kay nag-ayo siyag masakiton ug iya kining gipapas-an atol sa adlawng igpapahulay sa mga judiong sabadista nga supak sa jeremias 17:21 nga namahulay sa adlawng sabado nga mabasa sa san juan 5:7-8,18. busa kun ikaw namahulay sa adlawng sabado, usa ka sa mga buot mopatay ni Ginoong Hesukristo kay wala nagtamod sa adlawng sabado ug si kristo walay sala 1 pedro 2:22 busa pruyba kana nga walay nalapas si kristo ug ang uban, kay katumanan kana sa tagna ni propeta oseas ug ni isaias etc.. nga ang adlawng sabado pahunongon na sa Dios kay walay nakatuman niini tungod sa dakong bug-at nga bulohaton nga wala natuman usab.
oseas 2:11, isaias 1:13-14. pagbangotan 2:6 ug gituman sa bag-ong tugon human sa pagbanhaw ni kristo nga pahunongon kay landong lamang kana sa butang nga umaabot.
colosas 2:14-16. busa ang ika-pitong adlawng igpapahulay sa mga nagpaka-sabadista, gipulihan nag laing adlaw hebreo 4:8-9. ug kini ang unang adlaw sa semana leviticus 23:39 gitagna, diin misimba sila kang kristo nga ilang manunubos ug Ginoo kay nianang adlawa usab si kristo nabanhaw, nga mao ang pinaka pundasyon sa atong pagtuo kristiyano. mateo 28:9,17 ; 1cor.15:14; buhat 20:7 kjv; 1cor.16:2.