Santa Maria Ulay O Daghang mga Anak?

Santa Maria Ulay O Daghang mga Anak?

Bro. Socrates C. Fernandez, C.F.D.

Kon Dunay tawo nga giataki pag-ayo ang doktrina bahin kaniya diha sa Bibliya kana dili lain kondili si Santa Maria ang Inahan ni Jesukristo nga atong Ginoo.

SUPAK:

1. Si Maria, Inahan ni Jesus dili Kanunayng Ulay. Duna siyay daghang mga anak kay giasoy ni San Marcos sa gisulat niya kining Musunod: “Dili ba kini si Jesus ang panday ang anak ni Maria ug igsoon nila ni Jacobo, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? ug wala ba dinhi nato ang iyang mga igsoong mga babaye? (Mar. 6:3). Tan-awa dili ba klaro nga si Maria, gawas ni Jesus duna pay daghang mga anak.

Tubag:

Ang pulong Igsoon sa Batasan sa mga Judio dili sabton nga kanunay nga igsoon sa mao ra nga amahan ug inahan, ang ilang mga paryenti matawag usab og igsoon bisan pa og uyoan o pag-umangkon, sama niining musunod: Si Abraham mitawag kang lot nga akong Igsoon (Gen.14:16), bisan pa si Abraham mao ang uyoan ni lot (Gen.14:12) ug ang mga kadugo usab sa samang kagikan sa mga Judio matawag usab og igsoon. Sama niini: ” Ug si David miingon, sultihi ang mga Anciano sa Juda… kamo mao ang akong mga kaigsoonan, kamo ang bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod…” (2 Sam.19:11-12). Kadtong mga lalaki ug babaye nga gihisgotan nga mga igsoon ni Jesus dili sabton nga mga anak ni Santa Maria nga iyang Inahan. Kay ang uban kanila makita man nga dunay laing amahan ug inahan, nga dili mao si Santa Maria ug si San Jose. Si Alfeo kun Cleopas bana ni Maria nga paryenti ni Santa Maria Inahan ni Jesus.
Ang makita nato nga mga ginikanan sa giingon nga mga igsoon ni Jesus, sama niining musunod: pila sa mga tinun-an ni Jesus, “Si Santiago O Jacobo nga anak ni Alfeo.. ug si Judas nga anak ni Santiago…”(Luk.6:14). Ug kini sila si Santiago kun Jacobo ug si Judas giingon nga mga igsoon usab nila si Jose ug Simon. Ug ang gipasabot sa Biblia nga ilang ginikanan mao si Alfeo kun Cleopas. Sa libro sa mga Iglesia ni Kristo nga giulohag “Ang Kasaysayan”, Giingon: “Si Santiago(Jacobo) siya anak ni Alfeo nga gitawag usab ug Cleopas nga bana ni Maria nga paryenti usab ni Maria nga inahan ni Jesus Kini usab nga Santiago Kauban sa 12 ka mga Apostoles siya usab ang nagsulat sa basahon nga gitawag sa iyang ngalan, mao usab kini siya ang gitawag og igsoon sa Ginoo (p.9) Diha sa tiilan sa krus ni Jesus sa wala pa siya mamatay: “Apan duol sa krus
ni Jesus nanagtindog ang iyang inahan(ni Jesus) ug ang babaye nga Igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si MariaMagdalena ” (Juan.19:25). Ug ang maong Maria nga asawa ni Cleopas mao ang inahan sa mga tawo nga giingon nga mga igsoon ni Jesus: “Ug usab didto’y mga babaye nga nagpaantaw sa pagtan-aw, ug ang pipila kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago nga gamayon ug ni Jose ug ni Salome (Mar.15:40)
Ang atong mga kaatbang sa pagtuo moingon nga ang gigamit nga pulong sa Griego sa pulong mga igsoon ni Jesus mao ang Adelphoi kun igsoon gayod sa unod, kay kon ig-agaw pa ang gipasabot gamiton unta ang pulong Syngeneis nga tukma sa atong pulong ig-agaw. Ang atong ikatubag niini. dili tinuod nga sa tanang panahon ang pulong adelphoi gigamit alang sa igsoon sa unod, mahimo usab kini nga gamiton bisan ang kahulugan lahi sama sa tanang mga pinili sa Ginoo silbi nga mga manghud ni Jesus kinsa mao ang kinamagulangan sa mga pinili, “Prototokon en polois adelhpois,” aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsoon (Rom.8:29). Sa ingon, kadtong giingon nga mga igsoon ni Jesus dili gayud Sabton nga mga anak ni Maria ug Jose, kondili sa laing mga ginikanan, busa dili sila mga manghud ni Jesus. ug sa mabasa nato sa juan 7:4 masabot nga mga magulang ni Jesus ang mga gitawag og mga igsoon niya, kay daw sa maoy mamadlong kang Jesus ug wala kini mosalig kaniya (Juan.7:5)

Supak:

2. Gihilabtan ni Jose si Maria human ang naulahi manganak kang Jesus kay giingon man:”ug si Jose wala makigduol kang Maria hangtud gianak na niya ang anak niya nga panganay…” (Mat.1:25).

Tubag:

kining pulong hangtud diha sa Bibliya wala magpasabot sa kasagaran nga human mahitabo ang okasyon nga gihangturan nga duna nay laing sukwahi nga hitabo. Pananglit, ang Uwak nga gisugo ni Noe wala mobalik hangtud mihubas ang tubig human sa lunop (Gen.8:7). Bisan mahubas na ang Tubig wala gihapon kini mobalik. lain pa: “Si Michal(Anak ni Saul)Wala manganak hangtud nga kini namatay”(2 Sam. 6:23) Kon wala siya manganak nga buhi labi na nga wala manganak hangtud namatay mao nga kanang pag-ingon nga wala hilabti ni Jose si Maria hangtud o human manganak kang Jesus, kini nagpasabot hinoon pinasukad sa atong nasayran nga kamatuoran sa unahan, nga bisan humana manganak si Maria wala lang gihapon siya hilabti ni Jose. Ang pulong panganay nagpasabot nga maoy nag-abli sa tagoangkan sa iyang inahan bisan pag walay musunod nga manghud(Exod.13:2)Ug ang tagna bahin kang Jesus gipaila gayud siya nga usa ka bugtong sa ato pa walay manghud ug gitawag og panganay: “ug sila mututok kanako nga ilang gipalagbasan(bahin kang Jesus nga gilansang) ug sila magbalata tungud kaniya ingon sa usa nga magbalata tungud sa iyang anak nga bugtong, ingon sa usa nga nagaantus sa kapait tungud sa iyang anak nga bugtong, ingon sa usa nga nagaantus sa kapait tungud sa iyang panganay nga anak(Zac.12:10).

Supak:

3. Si Maria dili kay maoy bugtong bulahan, sanglit sa Daang Tugon, si Lia usab dihang nanamkon miingon nga ang tanang kababayen-an motawag kaniyag bulahan(Gen.30:9-13) si Jakel asawa ni Haber gitawag sa og bulahan sa tanang mga babaye (Maghuhukom 5:24)Ug bisan kinsa kanato mahimong labaw ka bulahan pa kay ni Maria kon mamati ug magatuman sa pulong sa Dios(Lukas.11:28).

Tubag:

Lahi ang kabulahanan ni Maria kay sa gihisgotan nga mga babate, kay si Maria puno sa Grasya (Luk.1:48) dili kay ang tanang mga babaye lamang kondili ang tanang mga kaliwatan gayud, ang motawag kaniya og bulahan. ug kon bulahan ang tawo kay nagtuman sa pulong sa Dios, Doble ang kabulahan ni Maria kay siya mao ang natawhan ni Jesus ug labi pa gayud siya nga nakapaminaw ug nakatuman sa pulong sa Dios kay kang bisan kinsa nga tawo (Lukas. 2:51)

Supak:

4. Dili tinuod ang giingon sa mga katoliko nga si Maria walay sala, sanglit “Ang tanang mga tawo nakasala” (Roma.5:12,Roma.3:9-10) Kay si Maria tawo nan makasasala usab ug nalipay siya sa pag-abot sa iyang manluluwas” (Luk.1:47).

Tubag:

Gitagna nang daan nga ang silbi nga esposa sa Espiritu Santo “putli ugwalay buling diha kaniya” (Awit 6:9) Sanglit ang “Kinaadman dili man musulod sa kalag nga mahugaw ug lawas nga ulipon sa sala” (Kin.1:4) si Kristo mao ang kaalam ug gahom sa Dios(1 Kor.1:24) nan, putli kun wala gayuy buling si Maria kay dili man musulod si Kristo sa kalag nga mahugaw ug sa lawas nga ulipon sa sala. Ug ang gipili sa Dios nga daan, gibalaan na niyang daan (Roma.8:30).
Ug ang pagluwas nga nahuptan ni Maria mao ang paagi nga preventiva, sa wala pa siya matawo gipanagnaan na siyang daan og grasya, bisan si Jeremias gibalaan na nga daan diha pa sa tiyan sa iyang inahan(Jer.1:5) ang pagluwas sa ubang mga tawo mao ang Restaurativa, nagpasabot nga nahulog na ang tawo sa sala ug giugkat sa Dios(Luk.1:71).

Supak:

5. Sayop ang pag-ingon nga si Maria Inahan sa Dios, kay ang Dios dili ikapangak og tawo,”Ang Dios dili tawo… ni Anak sa tawo(Num.23:19).

Tubag:

Tinuod nga ang Dios dili tawo,ni anak sa tawo, apan ang maong Dios makahimo sa pagpakatawo sa babaye, and Dios dili anak sa tawo sanglit siya wala may sinugdan ni katapusan, ug kini gihimo sa Dios, “Ang pulong mao ang Dios… ug kining pulong nahimong tawo…”(Jn.1:1-2,14) ug natawo sa usa ka babaye(Gal.4:4) sa pagbaot sa panahon. Ug ang wala mutuo nga si JesusKristo nagpatawo dili gikan sa Espiritu sa Dios(1 Jn.4:2). kon siya nagpakatawo nagpasabot nga siya dili siya tawo kaniadto. ug si Maria gitawag og Inahan sa Ginoo(Luk.1:43) Ug kining pagka-Ginoo ni Kristo, Ginoo sa tanan (Buh.10:36) Ug ang Ginoo sa tanan mao ang Dios(Rom.10:12,Pin.19:6), Busa sama ra nga si Maria gitawag gayud sa Bibliya ug Inahan sa Ginoo kun Dios, “kay ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa ra” (Mar.12:29).

Supak:

6.nganong gitawag sa libro nga katoliko, Glories of Mary page 143, nga si Maria, asawa sa Dios, ug kini dili usa ka pasipala?

Tubag:

Ang pag-ingon sa maong libro nga si Maria asawa sa Dios, dili kini sabton nga unodnon kun literal nga relasyon sa Dios ug ni Maria kondili usa kini ka Mystical Relation, sama nga ang Iglesia giingon ni San Pablo nga asawa ni Kristo,”kay gipakasal ko kamo sa usa ka bana(2 Kor.11:2). Maingon nga sa Daang tugon, matawag Esraylita gitawag og asawa ni Yahweh, si Yahweh mao ang bana sa Israel(Jer.3:14) kay ang imong Magbubuhat mao ang imong bana.(Isa.54:5).

Komo si Maria sa nakita ni San Juan sa Pinadayag 12:1-5 nakita nga usa ka nagpasabot sa adlaw, nagtindog ibabaw sa bulan og gipurongpurongan sa napulogduha ka bitoon(siya nagsimbolo sa tibuok Iglesia) kay gikan kaniya natawo ang bata nga mohari sa tanang mga nasud(si Kristo). Ug ang naghatag kaniyag binhi nga Makagagahom nga matawo kaniya mao ang Dios(Luk.1:35), Busa maingon ta sa tinawhanon nga pagsulti nga si Maria ingon sa Asawa sa Dios. “Pagalondongan ikaw sa gahom sa labing Halangdon, ang bata nga matawo paganganlan nga balaan, ang Anak sa Dios.”
Kon duna siyay gahom si Maria dili gikan kaniya kondili sa Dios. Busa makatabang siya sa atong kaluwasan. Una sa iyang panig-ingnan, siya matinumanon sa pulong sa Ginoo(Luk.1:38). Ug mabungahon ang iyang pag-ampo ngadto ni Jesus nga iyang anak, kay bisan dili pa ang panahon pagmilagro kay siya ang naghangyo gihimo ni Jesus didto sa kasal sa Cana(Juan.2:1-11).

Sino Ba ang Babae sa Revelation 12?

Sino Ba ang Babae sa Revelation 12?

Author : jason abalos (IP: 203.84.172.254 , acl1-1552bts.gw.smartbro.net)
E-mail : jokring@yahoo.com
URL    : http://jokring@yahoo.com
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=203.84.172.254
Comment:
May tanong po ako..

Sa isang aklat na isinulat ng PARI by ALBER HUNNI page.59

” The epistles has taken from the apocalips,a woman surrounded by the sons splender who is wearing a crown by the twelve star and the moon beniete her feet.Appears to saint john avoice announce that is hour salvation of the kingdom of jesus christ,The application to the IMMACULATE VIRGIN of LORDES is clear.

So Maliwanag.. Na sabi ng PARI nio na TURO ng IGLESIA KATOLIKA na si VIRGIN MARRY ang BABAE sa Apocalipsis 12:1.”

Anu nmn ang sinasabi ng catholic bible sa DOUAY RHIMES VERSION sa {FOOTNOTE} ng APOCALIPSIS 12:1 ganito ang sabi…

A woman,this WOMAN is NOT the BLESSED VIRGIN!

Ngayon alin po jan ang 22o? ang sabi ng pari sa aklat nio na virgin marry ang bab sa revlation 12:1

o sa catholic bible ng douay rhimes version na hindi raw si virgin marry ang babae sa revation 12:!?

pakisagot po..

SINAGUTAN NI BRO. G-ONE PAISONES

(In Edited Form)

Dear Bro. Jason,

Salamat sa comento mo sa amin, naway ang Dios ay gagabay sa iyo at sa iyong pamilya sa mga pag-araw araw na Gawain.

Sa hindi pa natin sagutin ang tanong mo, dapat malaman natin kung ano ang Book of Revelation o Apocalypse. Narito ang mga sumusunod na pahayag hinggil sa Book of Revelation:

NIV Compact Dictionary of the Bible (The Zondervan Corporation-OMF Literature Phil. Page 504-505 (emphasis added) -REVELATION, BOOK OF THE (Gr. Apokalypsis, an unveiling). Sometimes called the Apocalypse. This is the last book of the Bible and the only book of NT that is exclusively prophetic in character.

There are four main schools of interpretation:

  1. Pretest- holds that Revelation is simply a picture of conditions prevalent in the Roman Empire in the late first century, cast in the form of vision and prophecy to conceal its meaning from hostile pagan.
  2. Historical view contends that the book represents in symbolic form the entire course of church history from the time of writing to the final consummation, and that the mystical figures describe in it can be identified with human events in history.
  3. Futurist- on the basis of the threefold division given in Revelation 1:19, suggests that “what you have seen” refers to the immediate environment of the seer and vision of Christ (1”9-19), “what is now” denotes the churches of Asia or the church age they symbolize (2:1-3:22), and “what will take later” relates to those events that will attend the return of Christ and the establishment of the city of God.
  4. Idealist or Symbolic school treats Revelation as purely a dramatic picture of the conflict of good and evil.

The New Jerome Bible Handbook, Page 310. The Apocalypse (Revelation) narrates extraordinary visions that concern things normally unseen and unheard by human beings. It is unique in the New Testament, but not the ancient world… The Revelation has two focuses: Secrets of the cosmos and secret of the future. Secrets are revealed in order to present a particular interpretation of the times and to persuade the hearers or readers to think and live in a certain way.

Sa nasambit natin sa itaas, mapapansin natin na ang Revelation ay may maraming interpretations batay na rin sa bumabasa.

Atin pong talakayin ang Revelation Chapter 12 na basihan sa iyong katanungan.

Kay ALBER HUNNI is Santa Maria ang Rev. 12:1; sa DOUAY RHIMES VERSION (St. Joseph Edition) < CONFRATERNITY-DOUAY VERSION> hindi si Santa Maria ang Revelation 12. Makikita po natin na para pong contradict ang statement ng dalawa (o masasabi ng iba na contrary talaga ang dalawa). Peru bakit po sinabi natin na parang contradict ang dalawa? Narito ang kasagutan:

Dapat nating malaman na ang Revelation 12:1 ay isang fusion imagery o ang topiko ng Revelation ay may maraming kahulugan at nakadependi ito sa History, Phrase, Sentence, Context, at Interpretation ng mambabasa (Ang reference ay nasa itaas).

Narito ang nakasaad sa Rev. 12:1-2 (KJV) “And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars: {12:2} And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.”

Ang interpretation ng dalubhasa sa Biblia tungkol sa woman ng Rev. 12:1 ay:

1. Israel = Mic. 4:9-10; Isa. 66:7; Gen. 37:9–11

2. Eve = she is part of the three-way conflict also involving her Seed and the Dragon, who is identified with the ancient serpent (the one from Eden) in 20:2. This mirrors the conflict in Genesis 3:15 between Eve, the serpent, and her unborn seed—which in turn is a symbol of the conflict between Mary, Satan, and Jesus. (from James Akin of Catholic Answer)

3. Church = because, as Rev. 12:17 tells us, “the rest of her offspring” are those who bear witness to Jesus, making them Christians. from James Akin of Catholic Answer)

4. Mary (Mother of Jesus) = Revelation 11:19- 12:1 it is Mary the Ark of New Covenant

Narito ang mga sumusonod na references:

Holy Bible- Douay Rheims Version, Page 295 –Apocalypse 12:1 Footnote -“A woman. The Church of God. It may also, by allusion, be applied to our blessed Lady. The church with the sun, that is, with Christ. She hath the moon, that is, the changeable things of the world, under her feet: and the twelve stars with which she is crown, are the twelve apostles: She is in labor and pain, whilst she brings forth her children, and Christ in them, in the midst of afflictions and persecutions.

The New Testament of the New American Bible, Page 626– Revelation 12: 1f. 4-6 Notes: “The Woman adorned with the sun, the moon, and the starts symbolized God’s people in the Old and New Testament; Gn 37, 9f. The Israel of old gave birth to Messiah (v 5) and then became the New Israel, the church, which suffers persecution by the dragon (vv 6:13-17).

Biblia sa Kristohanong Katilingban (Christian Community Bible) Page 485– Revelation 12 Notes: “Ang babaye nagpasabot sa katawhan nga mitabang sa plano sa Diyos, si Maria nga nanganak kang Jesus; siya ang simbahan nga “mikagiw sa disyerto”, sa ato pa, nagkinabuhing espirituhanong layo sa kalibutan, apan giamoma sa pulong sa Diyos panahon sa panglutos. TAGALOG: “Ang babae (ibigsabihin) ay ang mamamayang tomulong sa plano ng Diyos, Si Maria na nagluwal kay Jesus; siya ang simbahan na pumunta (tumongo) sa disyerto, ibigsabihin ay nabubuhay sa espiritual (spiritual way of living) na malayo sa pansanlibutan na buhay (masasamang bagay), peru inaalagaan ng Diyos sa panahon ng kagipitan.”

Revelation a Divine Message of Hope by: Fr. Bruce Vawter, CM. ((Catholic Information Service, Knights of Columbus Supreme Council, New Haven CT 06521-1971)) – (Imprimatur John F. Whealon, Archbishop of Hartford) Page 44 à “The first sign is “a woman clothed with the sun; with the moon beneath her feet and the twelve starts in a crown about her head. As we see from the complete description of this woman (12:1-2, 5-6), she is both the Church and the Mother of the Messiah. The Church is presented both glorified and in her period of trial, all at once… The Child to whom the woman gives birth in v.5 is certainly Jesus, as He is describe in the messianic language of Psalm 2:9.

Conclusion:

Kaya kung ang buong chapter sa Revelation 12 ang pagbabatayan natin iyan po ay hindi kay Santa Maria lamang nakabasi o nakatoon ang topiko; peru kung pagbabasihan natin ang Literal na ina ni Cristo na nag panganak sa kanya hindi rin mali na e-apply natin ang Revelation 12:1 kay Santa Maria.

Ngayon alin po jan ang totoo? ang sabi ng pari sa aklat niya na si Virgin Mary ang babae sa revelation 12:1; o sa Catholic Bible ng Douay Rhimes version(New Edition) na hindi raw si Virgin Mary ang babae sa revelation 12:!?

Alin ba ang totoo sa dalawa ang Pari ba (ALBER HUNNI) o ang CONFRATERNITY-DOUAY VERSION? Pareho pong totoo ang dalawa SAPAGKAT KUNG TATAPOSIN LANG NATIN ANG PAGBASA SA FOOTNOTE NG CONFRATERNITY-DOUAY VERSION GANITO ANG NAKALAGAY:

CONFRATERNITY-DOUAY VERSION, PAGE 272- REVELATION 12:1 FOOTENOTE: A woman: this woman is not the Blessed Virgin, for the details of the prophecy do not fit her. The prophesy pictures the Church of the Old and New Covenants. The beams of the divine glory clothe her, the moon is beneath her feet, she is crowned with a crown of twelve stars, and she must bring forth Christ to the world. By accommodation the church applies this verse to the Blessed Virgin.

Samakatuwid nais ng may akda ng CONFRATERNITY-DOUAY VERSION na hindi lamang dapat nakatoon ang pagkakaintindi (ng mga Katoliko) sa Revelation 12:1 kay Santa Maria; sapagkat ang pinag-uusapan na “BABAE” sa boung chapter 12 ng Revelation ay hindi LAMANG ni SANTA MARIA naka sentro.

Nasagutan po ang inyong tanong.

Salamat