Dr. Beverly Whelton: Former Seventh-day Adventist – The Journey Home (5-23-2005)

Beverly was brought up in a devout Seventh-day Adventist family. In her youth, she wished to be a missionary for her church. Later she drifted from Adventism because of some of their laws which she didn’t view a practical. Becoming disturbed by the issue of Abortion, he returned to an Adventist Bible study and again became an active Seventh-day Adventist. Her journey to the Catholic Church began when she read the works of St. Thomas Aquinas while attending the Catholic University of America.

EWTN is a global, Catholic Television, Radio, and News Network that provides catholic programming and news coverage from around the world.
EWTN: http://ewtn.com
EWTN’s Youtube Channel: https://www.youtube.com/EWTN
Downloads EWTNs App: http://www.ewtnapps.com
EWTN News: http://www.ewtnnews.com , http://www.ncrregister.com,

Do you have questions about the Catholic Church or why someone would become Catholic? Marcus Grodi founded the Coming Home Network International to help inquiring clergy as well as laity of other traditions to return home and then to be at home in the Catholic Church.
CHNetwork: http://chnetwork.org
Facebook: https://www.facebook.com/CHNetwork
Twitter: https://twitter.com/chnetwork

Tanong Para sa mga SDA

Tanong Para sa mga SDA

By Bro. Ronald Que

  • Ronald Que EXPLAIN NYO NGA MGA SEVENTHDAY ADVENTIST…BAKIT MAY PINAGAWA KAYONG ESPESYAL NA IMAGE NG IDOL NA SI JESUS..PARA LANG IBIGAY SA ANTI KRISTO NA SANTO PAPA..NUNG BUMISITA ANG SDA PRESIDENT NYO SA BABYLON NA VATICAN!!!

    3 hrs · Unlike · 6
  • Ronald Que ETO OOHHH!!! MALAKING LEADER NG SABADISTA …NAKIPAG FRIEND SA ANTI KRISTO… NOW EXPLAIN NGA!!! HAHAHAHA

Adlaw nga Igpapahulay

Adlaw nga Igpapahulay

Bro. G-one T. Paisones, CFD

Pasiuna:

CFD Manual (2011) Page 67

 

Sa mga Israelitas si Moises ang mipaila kon unsang adlawa ang gipahitukma nila sa balaod, “ug gisugo mo sila sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay.  Pinaagi sa imong alagad nga si Moises, gihatagan mo sila sa imong mga balaod(Neh. 9:14).  Ang Sabado usa ka halandumong adlaw alang sa mga Israelitas, tungod kay niining adlawa nahigawas sila gikan sa Ehipto busa gipabalaan nila kini isip handumanan, “Hinumdomi ninyo nga mga ulipon usab kamo didto sa Ehipto, ug gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios pinaagi sa iyang dakong gahom; busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay(Deut. 5:15).  Apan gitagna nga pahunongon ang Sabado, “Ug hunongon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga Adlawng Igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin(Oseas 2:11).  Gumikan kini sa mga abuso nga gihimo sa iyang katawhan.  Namaligya sila ug nagdaogdaog ug nanikas sa Adlawng Igpapahulay (Amos 8:5).  Walay nakatuman sa pagbantay sa igpapahulay bisan sa mga judio, “Apan gipasipad-an gihapon ninyo ang Adlawng sa Igpapahulay ug sa ingon naghagit kamo sa dugang pang kasuko sa Dios batok sa Israel” (Neh. 13:18).  Bisan ang ilang mga anak ug mga kaliwatan wala usab makatuman, “Apan ang tibuok katawhan sa Israel misukol kanako didto sa kamingawan.  Wala nila tumana ang akong mga sugo… Gipasipad-an nila pag-ayo ang akong mga Adlawng Igpapahulay(Eze. 20:13).  Ug dili na kini pahinumdoman sa katawhan sa Dios, “Gigun-ob niya ang Templo diin ato siyang gisimba ug gipahunong ang pagsaulog sa balaang mga adlaw ug mga Adlawng Igpapahulay(Lam. 2:7)

 

Ang Dios naghatag gayud ug gahum sa Iglesia nga iyang gitukod

(Mat. 16:18-19). Ug kini nga kagahuman mao ang nag-giya Kaniya

sa pag-otro pinasikad diha sa Biblia sa paghunong sa adlaw nga Sabado

(Lam. 2:6) ug ipuli niini ang adlaw sa Domingo isip mao ang adlaw

sa Dios (Lev. 23:39[DRB];Buh.20:7 [LB]; Pin. 1:10).

 

Pagsupak:

Gen. 2:3 Ang Dios mipahulay sa ikapitong adlaw

Deut. 16:8 Gisugo sa Dios nga magsimba sa adlaw nga ikapito

Exo. 20:8-10 Nagsugo ang Dios nga maggahin ug adlaw nga ikapito

Isa. 56:6 Katawhan mahimo nga alagad sa Dios kon nagbantay sa

Sabado

Mat. 24:20 Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon

sa panahon sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 66:22-23 Bisan didto unya sa bag-ong langit adunay Igpapahulay

Mat. 5:17-18 Si Cristo wala nagbungkag sa balaod sa Dios

Luk. 23:56 Si Maria nagpahulay sa adlaw’ng igpapahulay

Dan. 7:25 Kaaway ang nag-otro sa kasuguan

Mar. 2:27 Adlaw’ng Igpapahulay gihimo alang sa tawo

Lev. 23:32 Gikan sa bernes sa hangtud sa hapon sa sabado

Luk. 4:16 Si Jesus ni adto sa sinagoga sa Adlaw’ng Sabado sumala sa

iyang nabatasan
Buh. 13:42-43 Ang mga Apostolis sabadista

1 Juan 2:3-4 (KJV) Bakakon ang wala nagbantay sa sugo sa Dios

Mat. 23:40 (Latin Bible) Sabato

 

 

Tubag:

Neh. 13:18 Walay nakatuman sa igpapahulay bisan sa mga katigulangan

Eze. 20:21 Wala nagtuman ilang mga anak

Exo. 31:15 Patyon ang magbuhat sa adlaw’ng sabado

Exo. 35:3 Bisan ang paghaling ginadili

Exo. 16:23 Sa Biernes na lotoon ang tanang pagkaon

Jer. 17:21 Walay pas-anon nga himoon (Dal-onon)

Num. 15:32-35 Bisan ang nanguha lang ug kahoy gipatay

Num. 13:19 / Eze. 46:1 Sirahan ang pultahan sa mga balay ug abrihan

lang ang simbahan

Deut. 5:15 Gisaulog ang adlaw’ng sabado agig handumanan sa mga

Judio sa ilang kaluwasan

Oseas 2:11 Gitagna nga hunungon ang adlaw’ng igpapahulay

Lam. 2:6 Gipahunong ang adlaw’ng igpapahulay

Heb. 7:12 Kon ilisan ang pari, ilisan ang balaod

Heb. 8:7 Ang daang tugon adunay kolang

Juan  5:18-19 (LV-Yap) Si Jesus gibingkag niya ang sabado

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot

Juan 5:8-9 Si Cristo nagbuhat ug mga milagro sa adlaw’ng igpapahulay

Juan 5:18-19 Si Jesus naglapas sa adlaw’ng igpapahulay

Mat. 12:1-5 Mga Apostolis wala na usab nagbantay sa adlaw’ng sabado

Buhat 16:13 Mga Apostolis wala na nagsaulog sa sabado

Luc. 4:16 Si Jesus igo lang nag wali didto

Luc. 4: 28-29 Nangasuko ang mga sabadista ni Jesus

Mat. 12:11-12 Si Jesus nagsupak sa kasuguan sa adlaw’ng igpapahulay

Col. 2:14-16 Sabado gipahunong na ni Jesus didto sa Krus

1 Cor. 15:14 Si Cristo nabanhaw-sentro sa atong kaluwasan

Mat. 28:1-9 Si Cristo nabanhaw sa adlaw’ng dominggo diin gisimba

Siya niining adlawa

Juan. 20:19,26 Ang mga Apostolis nagkatigum na sa adlaw’ng

domingo human nga nabanhaw na si Cristo

Buh. 20:7 Domingo na ang communion

Pin. 1:10 Adlaw sa Ginoo – adlaw’ng Domingo

Buh. 10:36 Si Cristo maoy Ginoo

2 Ped. 3:8 Usa ka adlaw sa Dios sama sa 1000 ka tuig sa tawo

Roma 14:5-6 Libre sa pagpili sa adlaw’ng igpapahulay

Isa. 1:13 Ang Dios dili na kaagwanta sa pagsaulog sa sabado

Heb. 10:25 Dili undangon ang batasan sa pagtigum

1 Cor. 16:2 Kuhaon ni San Pablo ang kwarta sa unang adlaw sa simana

Buh. 13:12 (LB-YAP) Pablo boot patyon sa mga Judio

Buh. 13:45 (KJV-C) Mga Judio nasina kang Pablo

 

 

 

My Word-4-Word

Luk. 6:1 (LB-YAP) Si Jesus nakigbatok sa mga Sabadista

Luk. 6:6 (LB-YAP) Laing batok sa mga Sabadista

Exo. 12:16 (DRB)(MBB-New) The first day of the week

shall be holy and solemn

Lev. 23:7 (DRB)(MBB-New) The first day shall be most solemn

Lev. 23:39 The first day shall be most solemn

Lev. 23:24 (DRB) First day of the month, you shall keep a Sabbath

Lev. 23:39 (DRB) First and the eight shall be a Sabbath – that is a

day of rest

Pin. 1:10 (Abriol)(LB-Yap) Linggo/Domingo

 

 

GREEK LEXICON

   Sabbaton (sabatton, sabattou) – often in plural.; Jewish sacred day of worship and rest) the seventh day, Sabbath (emera sabbaton)[hmera sabatton the Sabbath day]; week (mia or prwth sabbatwn the first day of the week; kata mian sabatton on the first day of every week, every Sunday 1 Cor 16:2; dis ton sabbaton twice a week Lk 18:12) (The Greek New Testament Dictionary, page 160)

 

 

Standard Reference

àChurch History by John Laux, p. 9  “Ang mga matuohon sa Jerusalem, naghiusa sa usa ra ka kasingkasing ug hunahuna.  Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba didto sulod sa templo uban sa ilang mga silingan, ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga.  Apan aduna silay ilang kaugalingon nga panagtigom, kasagaran sa unang adlaw sa semana, anus-a sila makasimba sa Dios, sumala sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo

 

à World History by Obrien p. 146Ang unang pagbansay sa Karaang Iglesya- ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa mga lawas sa mga martir kun gipatay tungod sa tinuhoan nagasukad sa karaan kaayong panahon.  Ang adlaw nga Domingo gibalaan na sukad sa panahon sa mga Apostoles

 

àJewish Encyc. Vol. X p. 604Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunodsunod nga adlaw.  Walay piho sa adlaw sa semana nga gipasabot” 

Bro John Doe Alabado (CFD) VS Bro Amancio Manggubat (SDA) – PART-4

Ang debating ito ang hinggil sa araw ng Sabbath; ang affirmative side ay ang SDA at ang negative side ay ang Catholic Faith Defender. Panoorin po ninyo kung paano giniba ang mga argumento ng SDA ng magiting at mabait natin na kasama sa Catholic Faith Defenders – si brad John Doe Alabado na dating SDA.

ANG ADLAW NGA IGPAPAHULAY

ANG ADLAW NGA IGPAPAHULAY

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

 

Apologetics on Mass

March 11, 2012

 

Ang birtud sa hustisya, nangayo nga itugyan nato sa Diyos ang unsa nga angay Kaniya. Sanglit nautang man nato ang tanan gikan Kaniya,  nan kinahanglan usab nga motugyan kita og ADLAW aron sa pagsimba ug pagpasidungog Kaniya.

 

Pangutana:  Aduna bay adlaw nga gibendisyonan sa Diyos, aron atong gamiton sa pagbalaan kun pagsimba Kaniya?

 

Ania ang tubag:

 

Gipanalanginan sa Diyos ang ikapitong adlaw ug gibalaan Niya kini kay sa maong adlaw natapos Niya ang Iyang pagpamuhat ug mipahulay Siya” (Genesis 2:3, Maayong Balita Biblia).

 

Ug sa ikapito ka adlaw mao ang balaan nga pagkatigom alang sa Ginoo nga imong Diyos” (Deuteronomio 16:8).

 

Pangutana: Kini bang ikapito ka adlaw human sa paglalang sa Diyos sa kalibotan, mao ba kini ang ikapito ka adlaw sa atong kalendaryo karon?

 

Ang tubag: DILI. Kay ang adlaw sa pagpanglalang sa Diyos sa tanang mga butang, wala magpasabot nga sulod sa kawhaag upat ka takna kun baynte kwatro oras, kondili sa yugto sa panahon, kun duration of event. Kini tungod kay ang adlaw sa Ginoo dili sama sa adlaw sa tawo.

 

2 Pedro 3:8 – “…nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw” (Ang Bugna Biblia, SDA Version).

 

Wala buhata sa Diyos ang kalibotan sulod lamang sa pito (7) ka adlaw kun 24 oras, kondili gibuhat Niya pinaagi sa Iyang PULONG.

 

Salmo 33:6 – “Pinaagi sa Iyang PULONG, gibuhat sa GINOO ang kalangitan, ang adlaw, ang bulan, ug ang kabituonan.”

 

Ug si San Pablo midason sa pag-ingon: “Pinaagi sa pagtuo masabtan nato nga gibuhat ang kalibotan pinaagi sa PULONG SA DIYOS, ug ang atong makita gihimo gikan sa mga butang nga dili nato makita” (Hebreo 11:3, Maayong Balita Biblia).

 

Labot pa, ang Diyos dili literal nga mipahulay kay dili man Siya maluya ni kapuyan (Isaias 40:28). Ang Apostolic Letter ni Pope John Paul II kabahin sa pagbalaan sa Adlaw sa Ginoo kun Lord’s Day, dayag nga nag-ingon: “The divine rest of the seventh day does not allude to an inactive God, but emphasizes the fullness of what has been accomplished” (Dies Domini, p. 13).

 

Nga kung atong sabton sa binisaya, ang pagpahulay Diyos sa ikapito ka adlaw wala nagpasabot nga wala na Siya maglihok, apan kini nagpadayag sa katumanan ug kahingpitan sa Iyang pagpanglalang.//

 

Pangutana: Nagsugo ba gayod ang Diyos sa mga tawo sa pagbalaan og usa ka adlaw alang Kaniya?

 

Tubag:  Oo! Kay nalakip ug nalatid kini diha sa Napulo ka Sugo sa Diyos.

 

Exodo 20:8-10 – “Hinumdomi ang Adlaw nga Igpapahulay ug balaana kini. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, Adlaw’ng Igpapahulay nga gigahin alang Kanako. Ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayopan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod” (Maayong Balita Biblia).

 

Dinhi, ang Diyos gayod ang nagsugo nga mogahin kita’g usa (1) ka adlaw alang Kaniya; ug sa pagpahulay sa atong mga pamuhat alang sa panginabuhi ug sa panginahanglan nga lawasnon.

 

Kay kung atong usisahon pag-ayo ang Exodo 20:8-10, wala naghisgot diha og week kun semana. Wala usab naghisgot sa seventh day of the week kun ikapitong adlaw sa semana. Ug labaw sa tanan, wala diha nalitok ang pulong SATURDAY. The passage says: SEVENTH DAY AFTER SIX WORKING DAYS kun ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga paghago.

 

DILI gayod adlaw nga Saturday ang gipahulayan sa Diyos paghuman Niya sa pagbuhat sa kalibotan ug ang tanan nga ania niini. Kay ang standard calendar sa unang panahon mao ang gitawag og Egyptian Calendar, nga nahimo niadtong 4241 B.C.  Busa, wala pa ‘tay matumbok nga adlaw, ug labaw sa tanan, wala pay kalendaryo diin diha nato mailhan ug makita ang ngalan sa mga adlaw, sama sa kalendaryo nga atong gitamod karong panahona.

 

Kay sa 2 Pedro 3:8, giingon man nga ‘ang usa ka adlaw sa Diyos, usa man ka libo ka tuig sa tawo.’ Busa sa literal, dili takdo ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon, nga mao ang SATURDAY kun Sabado.

 

Kay si San Pablo miingon: “Libre ang matag usa sa pagsunod hain niini ang hugot niyang gituohan. Ang naghunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kay sa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo” (Roma 14:5-6, Maayong Balita Biblia).

 

Sa laktod, si San Pablo nagpadayag nga makapili tag adlaw’ng igpapahulay. Kay ang igpapahulay gibuhat man alang sa kaayohan natong mga tawo.

 

Marcos 2:27-28 – “Unya miingon si Jesus, ‘Ang Adlaw’ng Igpapahulay gibuhat alang sa kaayohan sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa kaayohan alang sa adlaw’ng Igpapahulay. Busa ang Anak sa Tawo maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa Adlaw’ng Igpapahulay’ ” (Maayong Balita Biblia).

 

Kung ato kining hatagan og analogy, ang sapatos gibuhat alang sa kaayohan sa tiil, ug wala buhata ang tiil alang sa kaayohan sa sapatos. Intonses, may katungod ‘ta sa pagpili og unsang brand, o klase ug porma sa sapatos nga atong gamiton, para sa atong mga tiil.

 

Mao nga ang matag usa makapili sa adlaw nga pagapahulayan.  Ang matag usa makahimo sa pagsugod og pagtrabaho sa bisan unsang adlawa; ug makasugod usab sa pag-ihap sa unom ka adlaw nga paghago. Pananglit, kung Lunes ‘ta nagsugod sa paghago, ang ikapito niana ka adlaw mao ang adlaw’ng Domingo, diin adto ‘ta mopahulay.

 

Kay kon atong paklion ang Balaang Kasolatan, si Ginoong Jesu-Cristo mismo ug ang Iyang mga tinun-an WALA MITAMOD sa Adlaw’ng Igpapahulay sa mga Judio, hinoon ila kining gisupak. Sa Mateo 12:1-8, ang mga tinun-an ni Jesus nangutlog mga uhay sa trigo didto sa kaumahan. Sa Mateo 12:9-14, si Cristo nag-ayo’g masakiton sa Adlaw’ng Igpapahulay. Ingon man sa Juan 5:1-18, ang mga Judio nagsugod sa paglutos ug nagplano sa pagpatay kang Jesus kay gilapas man Niya ang balaod sa Adlaw’ng Igpapahulay, kay nag-ayo man Siya’g mga masakiton.

 

Kay kung atong subayon, kining adlaw’ng igpapahulay nga Sabado kun Saturday, dili kini alang kanatong mga Kristiyanos, kondili alang kini sa mga Judio.

 

Ang listahan sa mga Pulong sa Maayong Balita Biblia, dayag nga nag-ingon: “Adlawng Igpapahulay – Ang ikapitong adlaw sa semana (Sabado). Giisip kini nga balaang adlaw sa mga JUDIO, ug gidili ang pagtrabaho niining adlawa.”

 

Kay ang Diyos, pinaagi kang Moises, naghatag sa mga Judio sa ilang adlaw nga igpapahulay.

 

Nehemias 9:13-14 – “Nanaog ka didto sa Bukid sa Sinai, ug misulti ka nila ug gihatagan mo silag mga balaod, ug gisugo mo sila sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay. Pinaagi sa Imong alagad nga si Moises, gihatagan Mo sila sa Imong mga balaod” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug sumala usab sa kasaysayan nga naghubit sa mga panghitabo diha sa Bibliya, ang Sabbath, gihimo sa Diyos mga 2,500 ka tuig sa wala pa ang existence sa mga Judio – human sa paghimo Niya sa kalibotan (Genesis 2:1-3).

 

The Sabbath was made and given to man 2,500 years ago before the existence of a Jew” (Insights from God’s Word by Emmanuel P. Mullaneda, p. 96).

 

Ngani, ang mga Judio ug ang mga manunulat sa Bibliya, wala migamit sa pulong nga “Saturday,” Monday, Sunday, ug uban pang mga ngalan sa mga adlaw sa semana, tungod kay ngalan kini sa mga diyos-diyos nga gisimba sa taga Babylonia sa karaang panahon. Ang inilang libro sa Seventh-day Adventist (SDA), nagmatuod niining tanan:

 

Since the Babylonians worshipped the planets, many anciently began to call the days of the week by the names of the planets. The Hebrews and the Bible writers never did this. This is why, even though the names of the days as we have them today, i.e., Sunday, Monday, etc., existed around the time of Christ, the Bible writers never referred to the days by these names, since they were of Pagan origin. The old Mithra religion from the time of Babylon and Persia led to the naming of the days of the week after the planets” (National Sunday Law by A. Jan Marcussen, p. 91).//

 

Gawas nga gisupak ug wala tahora ni Cristo ang pahulay sa mga Judio nga Sabado kun Saturday, unsa may nagpahipi nga katarungan, nganong Sunday kun Domingo man ang REST DAY kun balaang Adlaw nga Igpapahulay sa Simbahang Katoliko?

 

Ania ang tubag: Una sa tanan, ang mga Judio wala gayod makatuman sa lagda sa ilang igpapahulay taliwala sa istrikto nilang pagsunod niini. Gawas pa, grabeng abuso ang ilang gipanghimo kaniadto atol sa ilang Igpapahulay.

 

Amos 8:5-6 – “Nag-ingon kamo sa inyong mga katigulangan, ‘Dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus-a man matapos ang Adlaw’ng Igpapahulay aron makapaligya kami sa among trigo? Mahalon nato ang presyo niini: gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa mga pumapalit. Ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo. Ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug tungod niini, gipahunong sa Ginoo ang ilang Adlaw’ng Igpapahulay.

 

Oseas 2:11 – “Ug hunongon Ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga Adlaw’ng Igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin.” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug gumikan niini, ang Diyos naghisgot og “laing adlaw” nga igpapahulay.

 

Hebreo 4:8 – “Kay kon si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Diyos maghisgot pa og laing adlaw. Busa duna pay adlaw ug pahulay alang sa katawhan sa Diyos” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug bisan sa panahon ni Cristo ug sa Iyang mga tinun-an nagbansay ug nagpahulay na sila sa adlaw’ng Domingo.

 

Juan 20:19, 26 – “Sa pagkagabii na niadtong Domingoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkoan sa mga Judio…Human molabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitunga si Jesus ug mibarog sa taliwala kanila…” (Maayong Balita Biblia).

 

Sa panahon sa mga Apostoles ug ni San Pablo, nagtigom sila sa ADLAW’NG DOMINGO.

 

Buhat 20:7 – “Nianang Domingo, nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba ug paghandom sa Ginoo, diin si Pablo ang nagwali” (Ang Buhing Pulong).

 

1 Corinto 16:1-2 – “Karon ania ang mga tugon mahitungod sa salapi nga inyong natigom aron ipadala sa mga Cristohohanon sa Jerusalem. Mao kini ang akong tugon ngadto sa mga Iglesia sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, adlaw sa Ginoo, ang matag usa kaninyo kinahanglan maggahin gikan sa inyong pinangitaan nianang semanaha sumala sa gidaghanon sa panalangin sa Dios kaninyo. Gamiton ninyo kini alang niining halad aron wala nay pag-amot unya sa akong pag-abot dinha” (Ang Buhing Pulong).

 

Dunay dakong significance kun importansiya alang kanatong mga Kristiyanos, o mga linuwas ni Cristo, ilabi na kanatong mga Katoliko nganong Domingo ang atong ADLAW’NG IGPAPAHULAY. Ang Domingo mao ang ADLAW SA GINOO, o Lord’s day – kun USA KA HALANDUMON, UG USA KA BALAANG ADLAW kay mao ang adlaw nus-a si Cristo nabanhaw.

 

Sa matag Domingo atong ginahandom ang balaanong pagkabanhaw sa atong Manunubos, human Niya buntoga ang sala. Ug mismo ang mga Sabadista nga nagpahulay sa adlaw’ng Sabado kun Saturday, nasayod nga ang Domingo mao ang ADLAW SA GINOO – ang adlaw sa kabanhawan ni Ginoong Jesu-Cristo.

 

That the attention of the people might be called to the Sunday, it was made a festival in honor of the resurrection of Christ. Thus, religious services were held upon it” (The Great Controversy, pp. 49-50).

 

Kay ang laing libro sa SDA miingon usab: “John, the beloved disciple, gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes: ‘On the Lord’s Day I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet…(Revelation 1:10). John suggests that there was a special day the disciples worshipped on during the first century. It was called the Lord’s Day…“For the son of Man is the Lord of the Sabbath.” Here we have a clear statement. The Sabbath is the Lord’s Day. Christ is the Lord of the Sabbath. It is His day’.” (The Almost Forgotten Day by Mark A. Finley, pp. 17-18).

 

Ang mahinongdanon ug balaanong katarungan nganong Domingo ang Adlaw’ng Igpapahulay nga gitamod ug gibalaan sa Simbahang Katoliko, tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Manunubos nga si Ginoong Jesu-Cristo.

 

Kay alang sa matoud nga mga Kristiyanos, adunay lawom nga “spiritual meaning” ang Sabbath. Ngani, si Saint Gregory the Great mideklarar: “For us, the true Sabbath is the person of our Redeemer, our Lord Jesus Christ. This is why the joy with which God, on humanity’s first Sabbath, contemplates all that was created from nothing, is now expressed in the joy with which Christ, on Easter Sunday, appeared to his disciples, bringing the gift of peace and the gift of the spirit (cf. John 20:1-23). It was in the Paschal Mystery that humanity, and with it the whole creation, “groaning in birth-pangs until now” (Rome 8:22), came to know its new “exodus” in the freedom of God’s children who can cry out with Christ, “Abba, Father!” (Rome 8:15; Galatians 4:6). In the light of this mystery, the meaning of the Old Testament precept concerning the Lord’s Day is recovered, perfected and fully revealed in the Glory which shines on the face of the Risen Christ (cf. 2 Cor. 4:6). We moved from the “Sabbath” to the “first day after the Sabbath,” from the seventh day to the first day: the dies Domini becomes the dies Christi!” (Dies Domini: Apostolic Letter of the Supreme Pontiff John Paul II on Keeping the Lord’s Day Holy, pp. 19-20).

 

 

 

Wendell Talibong (CFD) vs Andrew Libut (SDA)_Clips

Panoorin ninyo kung paano ni lampaso ng isang Catholic Faith Defender ang pastor ng SDA sa isang debate……….. Wendell Talibong (CFD) vs Andrew Libut (SDA)_Clips lang sa naturang debate ang inyong matutunghayan… God bless and enjoy…………….

Socrates Fernandez (CFD) vs Laureano Bacus & Oseas Kilongkilong (SDA)

Socrates Fernandez (CFD) vs Laureano Bacus & Oseas Kilongkilong (SDA)

 

 

Panoorin Po ninyo kung paano sinagot ni Brother Socrates Fernandez ng Catholic Faith Defenders and isang pastor ng Sabadista sa isang formal na debate…

Ang debating ito ay Cebuano….

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

 

 

            Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA: 

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

(From the Catholic Faith Defenders Journal)


Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA:

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

 

G-one T. Paisones(CFD) Versus Mark Baring(SDA in Faith)

G-one T. Paisones Versus Mark Baring

 

G-one T. Paisones – Catholic Faith Defenders (Affirmative side)
Mark Baring – SDA in Faith (Negative side)
Harvey Salvacion – Moderator
Cristine Valmoria – Camera-woman
Renaliza Acera – Camera – woman

 

Tema: “Pamatud-an nga si Cristo nag break ug sabbath”

 

Special thanks to Bro Joel Roma for the Internet Funds

 

Notice: This video is a cellular phone video; hence it is just a clip and not continuous without prejudicing the personnel who engage in this semi-formal debate.

 

Part 1

——-
Part 2

——
Part 3

——
Part 4

——–
Part 5

——–
Part 6

——–
Part 7

——–
Part 8

——–
Part 9

——–
Part 10

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

ni:Bro.Allan O. Salada


Pangutana:

kining atong mga higala nga mga sabadista kun mga nagpahulay sa adlawng sabado, pirme mang mahimamat nato sa plaza og mura man siguro nga ila lang ning gilapas o wala lang nila siguro tahura ang ilang texto nga paborito kaayo. unya mangayo langko nimo kun unsaon ni nato pagpasabot nga pirme mani silang galaroy-laroy sa adlawng sabado? kay miingon dinhi sa exodu 20:8, hinumdumi ang adlawng igpapahulay ug balaan kini. dayon gilig-on gyud kini sa nehemias 13:19 nag-ingon diha: busa sa pagkasawom-sawom sa hapit na magsugod ang adlawng sabado gisirhan ko ang mga ganghaan sa jerusalem ug nagsugo ako nga dili kini paga-ablihan kondili matapos ang adlawng sabado. gibantay ko sa mga ganghaan ang pipila ka mga sulogoon aron pagsiguro nga walay butang dad-on sulod sa syudad sa adlawng sabado. palihog kunog patin-aw nganong kadaghan man aning mga sabadista nga naglaroy-laroy sa adlawng sabado? nga nia man sa bibliya nga wala gayoy makalusot sa adlawng sabado?

Tubag:

maona nga usa sa mga restrictions ug reglamento sa pagbantay sa adlawng sabado nga igpapahulay nga wala gayoy mangguwa ug dili gyud sila mogawas sa ilang ganghaan, kay ang ila gong syudad gilibutan man og dako kaayong paril, unya sa paril maong dako ug taas kaayong ingon ta murag torre nga paril nga adunay mga dagkong ganghaan nga dili gyud na ablihan hangtod nga molapas na ang adlawng igpapahulay. mabasa nato sa nehemias 13:19 ug mabasa sad nasa ezequiel 46:1, gipadayag usab nga ang pultahan nga ablihan mao ra ang pultahan sa templo sa Dios kay mao may sudlan sa mga israelita sa pagsimba nila sa Dios, pero ang ganghaan sa syudad sirado mao ning mabasa nato sa ezequiel 46:1 ang ganghaan sa kinasoloran nga korte sa ilang simbahan nga naglantaw paingon sa sidlakan pagasirhan sa unom ka adlaw nga igbubuhat, apan sa adlaw nga igpapahulay kini ablihan ug sa adlaw sa bag-ong buwan kini pagabuksan. kining pultahana sa templo sirhan sad ni sa unom ka adlaw, pero sa adlawng igpapahulay ablihan, kay musolod man sila ezequiel 46:1. mao gani nga ang mga apostoles dili gayod mga sabadista kay sa buhat 16:13 niingon: ug sa adlawng igpapahulay MIGULA KAMI. kining KAMI mga APOSTOLES

nga miguwa gawas sa ganghaan nga haduol sa usa ka suba diin sa among paghuna-huna may dapit sa pag-ampo ug milingkod kami ug nakigsulti sa mga babaye nga nagkatigom. mabasa na nato sa buhat 16:13. dinhi nagpasabot nga ang mga apostoles diay dili mga sabadista kay ang mga sabadista kun nagbantay sa adlawng sabado gidid-an man sa paggula o pagguwa gikan sa ganghaan sa syudad, pero ang mga apostoles nangguwa ug busa ilang gilapas ang nehemias 13:19 ug ang ezequiel 46:1. unya kana silang mga sabadista lugar nga magsabadista gayud sumala sa kanang nasuwat sa daang testamento nga dili gyod sila mangguwa sa ganghaan o sa ilang balay. pero lagi moingon man sila nga moderno naman me nga mga sabadista, pero ila ranang kaugalingong pagpili ug pagsabot, pero kana usa gayod ka kalapasan. ang ato lang masabtan nato dinhi nga dinhi sa buhat 16:13 nga ang mga apostoles dili mga sabadista kon nagbantay sa adlawng sabado, busa kanang magguwa sad, ahhh… dili na kana sila mga sabadista kay mangguwa man sila sa ganghaan sa syudad, sa ato pa maglaroy-laroy na sila gawas

sa ilang balay, busa sila nakalapas sa adlawng sabadong igpapahulay kun nagpabilin man gihapon ang balaod sa adlawng igpapahulay sa sabado. apan kana gipahunong na ang sabadong igpapahulay kay wala naman kana tumana sa mga apostoles human sa pagkabanhaw ni kristo sumala sa atong nahisgutan sa unahan kay dili sila mga sabadista. mateo 12:1-5; ug si kristo buot patyon sa mga sabadista nga nagpahulay sa adlawng sabado kay nag-ayo siyag masakiton ug iya kining gipapas-an atol sa adlawng igpapahulay sa mga judiong sabadista nga supak sa jeremias 17:21 nga namahulay sa adlawng sabado nga mabasa sa san juan 5:7-8,18. busa kun ikaw namahulay sa adlawng sabado, usa ka sa mga buot mopatay ni Ginoong Hesukristo kay wala nagtamod sa adlawng sabado ug si kristo walay sala 1 pedro 2:22 busa pruyba kana nga walay nalapas si kristo ug ang uban, kay katumanan kana sa tagna ni propeta oseas ug ni isaias etc.. nga ang adlawng sabado pahunongon na sa Dios kay walay nakatuman niini tungod sa dakong bug-at nga bulohaton nga wala natuman usab.
oseas 2:11, isaias 1:13-14. pagbangotan 2:6 ug gituman sa bag-ong tugon human sa pagbanhaw ni kristo nga pahunongon kay landong lamang kana sa butang nga umaabot.
colosas 2:14-16. busa ang ika-pitong adlawng igpapahulay sa mga nagpaka-sabadista, gipulihan nag laing adlaw hebreo 4:8-9. ug kini ang unang adlaw sa semana leviticus 23:39 gitagna, diin misimba sila kang kristo nga ilang manunubos ug Ginoo kay nianang adlawa usab si kristo nabanhaw, nga mao ang pinaka pundasyon sa atong pagtuo kristiyano. mateo 28:9,17 ; 1cor.15:14; buhat 20:7 kjv; 1cor.16:2.