SINULOG & STO. NINO

SINULOG & STO. NINO

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER

Sa Sto. Nino, ang highlight niini mao ang Sinulog.

Kini nga relihiyosong selebrasyon adunay duha ka punto nga angay tagaan ug pagtagad ug katin-awan sanglit may mga higayon nga kini gituis:

  1. ang paghimog larawan ni Jesu-Cristo
  2. ang pagsayaw o pag-Sinulog sa atubangan o uban sa maong larawan.

BODY:

Image Link: http://www.familytreegenealogy.info/historical-festivals/

1. Gidili ba ang paghimog larawan sa Sto. Nino?  Sa unang punto.

Si St. John Damascene nagkanayon: “Ang Dios kanhi walay lawas o nawong, hingpit nga dili marepresentahan sa imahen. Apan karon kay siya naghimo sa iyang kaugalingon nga makita sa unod, ako makahimo nag imahen unsay akong nakita sa Dios…”

“Ang balaang larawan, ang liturhikanhong imahen, labaw sa tanan, nagrepresentar kang Cristo, ang natawong Anak sa Dios.”

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC) #1159

“Ang katuyoan sa mga imahen sa atong mga simbahan ug mga balay mao ang pagpukaw ug paglig-on sa atong pagtuo sa misterio ni Cristo. Pinaagi sa imahen (ni Cristo) ug sa iyang buhat sa pagluwas, siya mao ang atong gisimba. ADORATION

Ug pinaagi sa mga imahen o larawan ni Sta. Maria, ang Inahan sa Dios, mga anghel ug mga santos, kita nagpasidungog (VENERATION) sa mga personahe nga ilang gi-representahan.”

Sila (mga imahen o larawan) dili mga dios-dios.

I Cor. 8:4 –  “Kay ang dios-dios nagrepresentar ug butang nga dili tinuod.”

Ug kay ang mga imahen sa Simbahan aduna may girepresentahan, busa, sila dili dios-dios.

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC #1192)

Pinaagi sa pagpakatawo, ang Anak sa Dios, mipaila sa bag-ong sistema sa paggamit sa mga imahen.

Si St. Thomas Aquinas, ang inilang “Angelic Theologian and Philosopher” sa Simbahan ug girespeto bisan gani sa mga dili Kristyanos nagkanayon:

Ang reliheyosong pagsimba wala gipunting ngadto mismo sa imahen, giilang mga butang, pero ubos sa ilang lahing parte isip mga imahen, magdala kanato ngadto sa Dios nga nagpagkatawo.

Ang gihimo o lihok (movement) ngadto sa larawan wala mohunong diha sa imahen APAN MOUSWAG NGADTO PADULONG SA GILARAWANAN.

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC #2131)

2. Gidili ba ang pagsayaw sa SINULOG?Sa ika-duhang punto.

Ang pagsayaw ug pag-awit atubangan sa larawan sa Sto. Nino.

Sa unahan si St. Thomas Aquinas nagkanayon nga “Ang gihimo o lihok (movement) ngadto sa larawan wala mohunong diha sa imahen APAN MOUSWAG NGADTO PADULONG SA GILARAWANAN.

Mao nga ang atong pag-sayaw ug pag-awit atubangan o uban sa imahen sa Sto. Nino ato kining gihimo ngadto kang Cristo, ang Dios nga nagpakatawo.

Sa Old Testament atong mabasa sa

2 Sam. 6:13-15-“Sa dihang nakalakaw nag unom ka lakang ang nagdala sa Sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, naghalad si David ug usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. UG MISAYAW SI DAVID TAMAN SA GINHAWA ATUBANGAN SA GINOO. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang Sudlanan sa Kasabutan sa Ginoo INUBANAN SA MGA SINGGIT UG TINGOG SA TRUMPETA.”

I Samuel 10:10- “Sa pagabot nila sa Gibeah, gisugat sila sa usa ka pundok sa mga propeta ug MIKUNSAD KANG SAUL ANG ESPIRITU SA DIOS UG MIAPIL SIYA UBAN KANILA SA MASADYANG PAGSAYAW UG PAGSINGGIT.”

2 Samuel. 6:16- Si David NAGLUKSOLUKSO UG NAGSAYAWSAYAW ATUBANGAN SA GINOO.

Salmo 150:4-“DAYGA SIYA UBAN SA MGA TAMBOR UG PANAGSAYAW! DAYGA SIYA DINUYOGAN SA MGA ALPA UG SA MGA PLAWTA.

Image Link: http://sinulog2009.blogspot.com/2008/12/sinulog-2009-sexy-girls-in-cebu-streets.html

MAHITUNGOD SA SANTO NINO

Isaias 9:6 “Natawo alang kanato ang usa ka bata; gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag ‘Maalamong Magtatambag’, ‘Dios nga Gamhanan’, ‘Amahan Hangtod sa Kahangtoran’, ‘Prinsipe sa Pagkigdait’”.

Siya bata o nino sa Katsila ug balaan o Santo. Busa SANTO NINO.

Lukas 1:35 – “’Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ANG BALAAN NGA BATA TAWGON NGA ANAK SA DIOS.

SCEPTER – A staff carried as the badge of command or sovereignty, hence, kingly office or power

(Ang gidalang sungkod isip timailhan sa pagdumala o otoridad (supreme authority) o usa ka harianong pwesto o gahum.

Genesis 49:10 “Nagkupot siya sa harianong setro …. Huptan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini aron maghari sa tanang katawhan”.

GLOBE

Hebreo 1;2 – “ Apan niining kataposang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang Anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibotan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang.”

Ang batang lalaki nga gitaganang magmaghari sa kalibutan

Pinadayag 12:5 –“Unya gianak sa babaye ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasoran sa paagi nga higpit kaayo.”

Ang kahimtang ni Jesus, bata man o siya hamtong na, wala makaapekto sa iyang pagka-Dios.

Hebreo 13:8 – “Si Jesu-Cristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay kataposan.”

Colossas 2:9 – “Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya.”

Credo sa Nicea  – “Usa ka Ginoong Jesu-Cristo, ang bugtong Anak sa Dios, gianak walay sinugdan, Dios gikan sa Dios, Kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan”

Ang Konsilyo sa Calcedonia mipuno sa pag-ingon: -“gianak sa Amahan sa wala pa ang panahon kalabot sa iyang pagka-Dios, ug sa kaulahiang mga adlaw, alang kanato ug alang sa atong kaluwasan, natawo gikan ni Maria, ang Ulay nga Inahan sa Dios.”