SUKNAAN

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga…

 

 

SUKNAAN

 

 

PANGUTANA:

 

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga hubad sa Biblia, Maayong Balita Biblia kay miapil siya sa Revision. Kay sa Mat. 1:25, si Maria dili na ulay, kay ang sayop nga hubad, “Wala hilabti ni Jose si Maria sa wala pa siya manganak kang Jesus.” Sabton nga human manganak si Maria gihilabtan na ni Jose. Sa Juan 2:4, dautan kaayo sa hubad, “Si Jesus miingon kang Maria, Babaye, ayaw ko’g tudloi unsay Akong buhaton.” Dili ba binuang kining hubad nga giapilan ni Soc?” (Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu).

 

TUBAG:

 

Sa Revision nga akong giapilan, giusab na ang hubad sa Mat. 1:25, mao kini: “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nga si Maria nanganak kang Jesus.”

Kasagaran ang pulong hangtud, wa’ magpasabot nga dihang niabot ang hitabo nga gihangturan duna nay nahitabo. Sama niini: “Wala gayud manganak si Mikal hangtud siya namatay,” (2 Samuel 6:23). Nagpasabot nga wa gayud manganak si Mikal gikan niadto ug hangtud namatay siya. Ang hangtud diha nagpasabot, continuous as such:  “Wala na mobalik ang uwak hangtud nahubas ang tubig,” (Gen. 8:6). Nagpasabot, ‘Wa hilabti ni Jose si Maria hangtud’ (nagpasabot nga bisan pag humana manganak si Maria kang Jesus, wa gayud makahilabot si Jose kang Maria).

Ang sa Revision sa hubad sa Juan 2:4 mao kini, “Babaye unsay labot nimo ug nako niana?” Ang niana nagpasabot sa pagkahurot sa bino. Dili sama sa unang hubad, nga daw si Jesus namadlong kang Maria nga dili siya gustong tudlo-an sa Iyang inahan. Kay sa pagkatinuod gituman ni Jesus ang pangilabot sa iyang inahan. Ang tubig, gihimo ni Jesus nga bino.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/matud-pa-ni-atty-marcelo-bacalso-si-bro-soc-sa-katin-awan-sa-pagtuo-nakatampo-sa-sayop-nga/

SUKNAAN

Sa sibya sa Traditionalist, (Tigpamaba sa Society of St. Pius X) gisibya sa Radyo Marso 11, Domingo, miataki pag-ayo sa Kapangulohan sa Simbahang Catolico sa pagkutlo sa duha ka visionaries sa La Sallete, 1846 ang iyang …

 

SUKNAAN

 

PANGUTANA:

 

Sa sibya sa Traditionalist, (Tigpamaba sa Society of St. Pius X) gisibya sa Radyo Marso 11, Domingo, miataki pag-ayo sa Kapangulohan sa Simbahang Catolico sa pagkutlo sa duha ka visionaries sa La Sallete, 1846 ang iyang unang giingon nga pakigsulti ni Birhen Maria, ug sa 1879 ikaduhang pagbutyag niya sa iyang “nakuha” sa pulong ni Birhen Maria miingon: “Ang Roma mawagtangan sa iyang pagtuo, ug ang Anti-Cristo makasulod sa Simbahan sa Roma.” Matuod ba nga giingon nga mapukan sa Yawa ang Papa o mapukan sa ilang gahom? Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu.

 

TUBAG:

 

Ang otoridad sa Iglesya Lokal mao ang ilang kaobispohan. Ang ikaduhang pagpabutyag sa Visionaries sa La Sallete sa 1879, wala aprobahi sa mga Obispo, giisip nila nga ang pahayag sa Visionaries mahimo nga milakdop lang sa iyang opinion, dili gayud gikan sa baba ni Birhen Maria nga giingon nga maoy nakigsulti kanila (Catholic Encyclopaedia, On Line). Bisan tugtan ta nga kining usa ka pagbutyag gikan ni Santa Maria Birhen, pero sabton kini nga usa ka warning kun pasidaan nga matagnaon sa hulga batok sa Simbahang Catolico. Dili kini sabton nga makakab-ot og katumanan. Kay nasayran na nato ang mga pulong sa Dios. “Kon mosulti Ako, Ako kining tumanon, kon mamulong Ako, Ako kining pahinaboon” (Ez. 12:25). Ang pulong ni Cristo sa Iglesya nga Iyang gitukod, dili gayud mapakyas. “Ikaw, Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukoron Ko ang Akong Iglesya nga ang Ganghaan sa Impyerno, dili makabuntog niini” (Mat. 16:18). “Kay Ako magauban kaninyo sa matag adlaw hangtud sa katapusan sa panahon,” (Mat. 28:20).

Maingon usab niadto mihulga ang Dios sa makalilisang nga silot sa Israel. Si Jeremias miingon: “Ah Ginoo, sa pagkatinuod gilimbongan Mo ang katawhan sa Jerusalem pinaagi sa pag-ingon: Kamo makabaton sa pakigdait; apan diay espada nga milagbas ngadto sa kinabuhi. Alaut kita kay kita nagkagun-ob” (Jer. 4:10-13). Sa maong hulga, gipulihan sa Dios sa Iyang maluwasnong kamot sa pagbakwi sa Iyang hulga, diha nga naghinulsol ang katawhan.

 

 

PANGUTANA:

 

Sa Assisi, Italia, sa buhi pa si Papa Juan Pablo II sa pagsaulog sa World Day of Peace Oct. 19, 1992, gidapit sa papa ang lainlaing mga pundok sa Tinuhoan sa Tibuok kalibutan. Ug sa katapusang adlaw nagmisa siya ug gialirongan ug misalmot ang mga lainlaing mga lider sa tinuhoan nga dili Catolico, dili ba pruyba nga ang naghimog Heretical Mass ang papa kay miapil sa Misa ang mga Lider sa Tinuhoan nga mga dili-Catolico? Wildan Mindajao, Lawaan II, Talisay City.

 

TUBAG:

 

Bayanihon ang gihimo sa Papa, kay ang tumong mao ang pag-ampo sa Kalinaw sa Kalibutan. “Ang gahom sa pag-konsagrar sa pan ug bino anaa sa lehitimo nga pari lamang” (Canon Law no. 900 Fundamentals of the Catholic Dogma page 397). Dili kadto Heretical Mass, ang pagtambong sa mga lider sa lainlaing mga tinuhoan. Ang milagro sa pagkabalhin sa Pan ug Bino ngadto sa Lawas ug Dugo ni Cristo anaa sa gahom ni Cristo pinaagi sa Papa, wala sa mga lider sa lainlaing tinuhoan. Sa wali sa Papa, iyang gimantala si JesuCristo ang atong Ginoo sa Kalinaw ug sa Kadait, “Nagtapok kita, ingon nga mga higala. Magpasalamat ako ninyo, ingon nga ako magtutuo ni Cristo ug isip Catolico.” Wala ilimod ni Papa Juan Pablo II ang iyang pagtuo ni Cristo ug sa atong Simbahang Catolico.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/sa-sibya-sa-traditionalist-tigpamaba-sa-society-of-st-pius-x-gisibya-sa-radyo-marso-11-domingo-miataki-pag-ayo-sa-kapangulohan-sa-simbahang-catolico-sa-pagkutlo-sa-duha-ka-visionaries-sa-la-sall/

Suknaan (Jer. 45:4)

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates Fernandez

 

PANGUTANA:

 

Ang Dios nag-ingon: “Ang Akong gitukod Akong bungkagon, ug ang Akong gitanom Akong pagalukahon; ug kini sa tibuok nga yuta,” (Jer. 45:4). Makita nga ang Dios nagbuot nga Iyang gitanom Iyang lukahon. Bisan ang Iyang gitukod Iyang pagabungkagon. Ang Iglesya Katolika, sa makadaghan sa Iyang mga Tigpanalipod nag-ingon nga dili kini mabungkag, kay ang Dios man maoy nagtukod, dili kini lukahon. Apan diay Iyang lukahon. Kon  kining  maong  Iglesya  makalapas  sa  Iyang mga  doktrina  o  kasugoan.  Ania  ang  giingon  sa Dios: “Kay ang mga anak sa Israel, ang mga anak sa Juda nagbuhat og lonlon kadautan sa Akong atubangan. Kining syudara naghagit og kasuko batok Kanako ug sa Akong kaligotgot sukad sa ilang pagkatukod. . . mao nga bungkagon Ko kini gikan sa atubangan sa Akong nawong,” (Jer. 32:30-31). Busa, bisan pa ang Iglesya Katolika, tinukod ni Cristo, matud pa ninyo, apan kini bungkagon sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan? Nganong moingon man kamo nga ang Iglesya Katolika, dili maluka ug dili mabungkag?

 

TUBAG:

 

Kining Israel nga giingon, ang syudad nga maluka ug mabungkag may tagna, nga kini pagapulihan sa matuod nga Iglesya nga pagatukoron ni Cristo. Ania ang tagna: “Niadtong adlawa Akong patindogon ang Tabernakulo ni David nga napukan, ug Akong bangonon ang iyang mga kuta nga nagun-ob, ug tukuran Ko kini ingon sa mga karaang mga adlaw” (Amos 9:11). Laing tagna, nga ang unang hugna sa kahugpongan sa Dios, ang mga Patriarka, matapos, dayon ang Israel mapukan, ug ang ikatulo, ang Kristiyanidad pagatukoron nga dili mabuntog: “Mahitabo sa tibuok nga yuta, naga-ingon si Yahweh, ang duha ka bahin niana pagaputlon, ug ang ikatulo ka bahin mahibilin diha,” (Zacarias 13:8). “Ang Dios kaniadto nakigsulti pinaagi sa mga patriarka, dayon sa mga Profeta ug sa katapusang panahon, pinaagi sa Iyang Anak, kinsa Iyang gitudlo nga manunod sa tanang mga butang. . .” (Heb. 1:1-2).

Apan ang Iglesya, kun Gingharian sa Dios sa yuta, dili tinukod og tawo, kondili sa Dios, ania ang tagna: “Ug sa mga adlaw niadtong mga haria, ang Dios sa langit, magatukod og usa ka Gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom niana mahibilin sa laing katawhan, ug kini molungtad sa walay katapusan,” (Dan. 2:44). Kini mao ang kamandoan o kabubut-on sa Dios. “Dili ko pagalapason ang Akong Tugon ni pagailisdan ang migula sa Akong ngabil” (Sal. 89:34). “Ako ang Ginoo nga mosulti ug ang Akong ipamulong Akong pahinabuon” (Ezek. 12:25). Ug sa pagtukod ni Jesus sa Iyang Iglesya siya miingon “Ikaw Pedro, ug sa ibabaw niining bato, pagatukoron Ko ang Akong Iglesya nga ang ganghaan sa Hades o sa Impyerno dili makabuntog sa Akong Iglesya. Ug Ako magauban kaninyo kada adlaw hangtud sa katapusan sa kapanahonan,” (Mat. 16:18 / 28:20). Busa, dili gayud mahitabo nga ang Iglesya nga gitukod sa Ginoo malumpag o maluka sa iyang mga kaaway, ang Yawa, ang sala, ang panglutos ug uban pa. Kay ang gisaad sa Ginoo Iya gayud nga pagatumanon.

 

Source: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/11/ang-dios-nag-ingon-%E2%80%9Cang-akong-gitukod-akong-bungkagon-ug-ang-akong-gitanom-akong-pagalukahon-ug-kini-sa-tibuok-nga-yuta%E2%80%9D-jer-454-makita-nga-ang-dios-nagbuot-nga/

SUKNAAN

SUKNAAN

ni:  Bro. Soc C. Fernandez

 

PANGUTANA: 

 

            Giingon sa Jesus Miracle Crusade nga gipangulohan ni Pastor Almeda, nga si Cristo mao ra and Dios nga Amahan nga mao usab ang nagpakatawo.  Si Isaias miingon:  “Kay alang kanato ang usa ka bata natawo; alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtung sa iyang abaga, ug pagatawgon ang iyang ngalan nga kahibulongan, magtatambag, Dios nga makagagahom, Amahan nga walay katapusan, Prinsepe sa Pakigdait” (Isa. 9:6).  Dili ba klaro nga si Cristo mao kini ang Amahan nga walay katapusan ug siya ang nahimong batang lalaki, busa mao ra siya si Cristo?  Si Cristo miingon usab ni Felipe, “Ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan” (Juan 14:9) ug “Kay ako ug ang Amahan usa ra” (Juan 10:30).  Ambi tubaga kini.

 

 

TUBAG:

 

            Dili mahitabo nga usa ra sa pagka-persona ang Amahan ug si Cristo.  Sa paglalang sa Dios sa kalibotan giingon: “Ang Dios namulong:  Buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway” (Gen 1:26).  Usa ra ka Dios ang namulong, apan nganong miingon man Siya “Buhaton nato?”  Ang “nato” labaw sa usa.  Kinsa man ang kauban sa Amahan sa paglalang sa kalibotan?  Dili ang mga anghel, kay ang mga anghel binuhat man.  Dili man sila magbubuhat.  Ang kauban sa Amahan mao ang Cristo ang kaalam (1 Cor. 1:24) kinsa miingon:  “Ako ang kaalam nga naghimo sa kabuotan nga mao ang akong puloy-anan.  Si Yahweh nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan.  Unya ako didto tupad kaniya ingon nga usa ka batid nga magbubuhat” (Prob. 8:12, 22, 30).  Ug ang Espiritu Santo usab magbubuhat, ania:  “Ang Espiritu sa Dios nagbuhat kanako.  Ug ang gininhawa sa makagagahom naghatag kanako og kinabuhi” (Job 33:4).  Klaro nga ang Espiritu Santo kauban sa Amahan sa pagpanglalang sa uniberso.

 

            Ang pagka-gitawag sa batang lalaki og “Amahan nga walay katapusan,” dili sabton nga siya mao ang Dios Amahan.  “Dili ba siya mao ang imong amahan ang nagpalit kanimo.  Siya nagbuhat kanimo” (Deut 32:6).  Ang magbubuhat matawag diay og Amahan, kay si Cristo magbubuhat man, pues matawag usab siya og Amahan.  Apan dili siya mao ang Amahan sa pagka-persona.  Asa kini nato mabasa?  “Kining mga pulonga wala isulti sa Amahan ngadto sa Iyang mga anghel kondili ngadto lang sa Iyang Anak.  Ug ang Dios miingon sa Iyang Anak:  Ang imong trono, oh Dios, alang sa katuigan nga walay katapusan” (Heb 1:5,8).

 

            Ang usa ka anak nga liwat kaayo sa iyang amahan makaingon, “Ang nakakita kanako, nakakita sa akong amahan.”  Buot ipasabot ni Cristo nga ang kabalaan ug katarung sa Amahan anaa kaniya:  “Isul-ob ninyo ang bag-ong tawo, nga sa pagkasama sa Dios diha sa pagkamatarong ug sa kabalaan sa kamatuoran” (Efeso 4:24).

 

            Ang Isaias 9:6 dili gayud magamit nga ang Dios Amahan mao ang nagpakatawo tungod sa mga pulong: kay usa ka anak nga lalaki gihatag.”  Kon dunay gihatag, dunay naghatag.  Ug lahi ang naghatag kay sa gihatag.  Kinsa man ang naghatag?  “Sila managtuwaw kang Jehovah… ug siya magapadala kanila og manluluwas ug usa ka manlalaban” (Isa 19:20).  Ug ang gipadala nga manlalaban mao si Cristo (1 Tim 2:5).  Ug ania ang giingon ni San Juan:  “Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan mao nga gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak nga mao si Cristo kinsa kadtong motuo kaniya dili malaglag kondili may kinabuhi nga walay katapusan” (Jn 3:16).  Ug matud pa ni San Gabriel kang Maria:  “Ang gahom sa Hataas Uyamot magalandong kanimo tungod usab niini, ang balaan nga matawo paganganlan nga Anak sa Dios” (Luk. 1:35).  Klaro nga dili ang Dios nga Amahan maoy natawo, kondili ang Anak sa Dios nga mao si Cristo.  Ang giingon ni Isaias nga ang bata pagatawgon og Amahan nga walay katapusan, wala magpasabot nga si Jesus mao ang Dios Amahan.  Duna ba kitay mabasa nga si Jesus miangkon nga siya dili Dios nga Amahan?  Miingon si Jesus, “Ako dili usa ra, ang Amahan kauban nako” (Jn 16:32).  Busa sayop ang pag-ingon nga si Jesus ug ang Amahan usa ra sa pagka-persona.  Si San Juan miingon:  “Tulo ang nagpamatuod sa langit, ang Amahan, ang Pulong ug ang Espiritu, kining tulo usa” (1 Juan 5:7).  Matin-aw nga tulo gayod nga persona, apan unsa ang ilang pagkausa ra?  “Kay ang Dios usa ra” (Sant. 2:19).  Busa ang pagka-Dios nila maoy usa ra.

 

            Ang pagmatuod nga si Cristo miangkon nga dili siya mao ang Amahan:  “Maingon nga ang Amahan nagsugo kanako, sa maong pagkaagi ako nagsugo kaninyo” (Juan 20:21).  Matin-aw ang parallelism ni Cristo, Siya nga nagsugo lahi sa iyang mga tinun-an nga iyang gisugo.  Ang Amahan usab nga nagsugo, lahi kaniya nga sinugo.  Lain pa gayod nga pamatuod nga si Cristo dili mao ang Amahan, siya miingon:  “Ako moadto sa akong Amahan” (Juan 14:28).

 

            Sa diha nga gibato si San Esteban naabli ang langit duha ka persona and iyang nakita:  “Ug nakita ko ang langit naablihan ug ang Anak nagtindog sa tuong kamot sa Dios” (Buhat 7:56).  Si San Juan miingon: “Kini mao ang anti-Cristo kadtong naglimod sa Amahan ug sa Anak” (1 Juan 3:22).  Ang conjunction ug kun pagdugtong, nagpasabot nga duha gayod ka persona, and Amahan ug ang Anak kadtong maglimod niini, anti-Cristo.  Diha sa Krus miingon si Jesus, “Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat” (Lukas 23:34).  Kon siya pa ang Amahan, moingon unta siya, “Ako, ang Amahan pasayloon ko sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.”  Ug dayon moingon unta siya, “Ako ang Amahan nganhi kanako itugyan ko ang akong espiritu.”  Klaro nga dakong sayop ang panudlo sa JMC bahin sa oneness, nga ang Amahan ug ang Anak usa ra ka persona, managlahi gayod sila.  Apanusa ra sila sa pagka-Dios.

 

 

SUKNAAN (Traditionalist)

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/06/bro-soc-ang-magsisibya-nga-traditionalist-nga-kanunay-nag-atang-sa-imong-gipaambit-nag-ingon-%E2%80%9Csayop-ang-gisulti-sa-katin-awan-sa-pagtuo-nga-ang-pari-nga/

 

PANGUTANA:

Bro. Soc, ang magsisibya nga Traditionalist nga kanunay nag-atang sa imong gipaambit, nag-ingon:“Sayop ang gisulti sa Katin-awan sa Pagtuo nga ang pari nga magmisa bisan way pagtuo, balido gihapon ang iyang pag-konsagrar. Dili ikadapat diha ang ex opere operato, erehiya og dakong sayop ang iyang gitudlo, nakapasalaag sa daghang mga katoliko.” Husto ba siya, sumala sa Official Doctrine of the Catholic Church? Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu.

 

 

TUBAG:

Ang defecto moral o doktrinal sa usa ka tinuod nga na-ordenahan nga paring Katoliko, kon siya magmisa, balido ang Misa nga iyang gisaulog. Kay ang usa ka dili matuis nga kondisyon mao kini: “The Consecrator of the Blessed Sacrament in every priest, and only a priest. Even heretical and schismatical priest can validly consecrate.” (Moral Theology by Fr. Heribert Jone, Nihil Obstat Pius Kaelin. . . Imprimatur John Francis Dearden, D.D. Bishop of Pittsurgh page 349).

Ang kawala motuo ni Caifas ug sa iyang dakong sala sa paglutos ni Jesus wala makalangkat sa iyang gahom sa pagkapari ug sa gahom sa pagsultig kamatuoran sa tuig sa iyang pagmando. “Si Caifas namulong: Maayo kaninyo nga mamatay ang usa ka tawo tungod sa katawhan nga dili mawala ang tibuok nasud. Karon wala siya makasulti niini sa iyang kaugalingon; kondili kay siya mao ang Labawng Pari niadtong tuiga. Gitagna niya nga si Jesus mamatay tungod sa nasud” (Juan 11:49-51).

Human si Jesus mamulong sa litokonon sa pari sa Konsagrasyon siya misulti; “Kini mao ang Akong Lawas. . . Kini ang Kopa sa Bag-ong Tugon sa Akong dugo,” misugo kanila, ang iyang mga pari. “Buhata ninyo kini nga handumanan Nako” (Lukas 22:19-20). Gisugo, Niya ang Iyang mga ministro, ang mga pari, pero ang katakos sa paghimo niini nga Iyang Lawas ug Dugo, dili katakos sa pari kondili Iya ni Cristo, mao kini ang Capax Dei, gahom sa Dios, ang ex-opere operato, dili gikan sa katakos sa tawo Capax Hominis. Busa ang maong gahom wala mag-agad sa kahimtang moral sa pari o sa ka-wa niyay pagtuo pero napasiunhan sa iyang intention sa Misa sa pagsugot sa sugo sa GINOO. Do this.

Ania ang Milagro sa Lanciano Italia: Sa ikapito ka gatus (700 A.D.) usa ka pari sa Orden ni San Basilio Simbahan ni San Longino nga nagmisahan siya nga diay wala siyay pagtuo sa Konsagrasyon. Apan sa usa niya ka Misa nasiga ang iyang duha ka mga mata. Kay ang Pan nahimong Unod, apan ang tunga nagpabilin nga ang kolor puti sa Ostiya ug ang bino nahimo gayud nga Dugo.

Siya mituaw sa dakong kasubo ug pagbasol. . . Siya miingon sa nanimba: “Kamo mga bulahan nga saksi, kay ako nga walay pagtuo gipakgang sa GINOO ug Iyang gipakita sa akong mga mata. Dali kamo mga igsoon, paduol kamo aron makakita kamo sa Unod ug Dugo sa Gimahal nato nga Cristo.” (Eucharistic Miracles compiled by Joan Carroll Cruz, may Nihil Obstat ni Rev. John Miller C.S.C., Imprimatur  ni Philipp M. Hannan, Archbishop of New Orleans.

Busa, gipabarog sa Katin-awan sa Pagtuo, ang Kamatuoran sa Balaang Kasulatan ug sa Panudlo sa Simbahang Katoliko. Bisan ang pari walay pagtuo apan dili kini makapugong sa milagro sa Ginoo sa Konsagrasyon sa matag Misa. “Facta sunt potentiora verbis.” Facts are more powerful than words.

 

Suknaan: Gibalik-balik ni Atty. Marcelo Bacalso nga ang Misa karon sa Bag-ong Misal dili na balido?

Suknaan

Bro. Socrates Fernandez

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/05/ang-dakong-kausaban-nga-gihimo-sa-novos-order-sa-misa-karon-sama-niini-ang-orihinal-nga-mga-pulong-sa-ikaduhang-bahin-sa-konsagrasyon-%E2%80%9Chic-est-enim-calix-sanguinis-mei-novi-et-aeterni-testa/

 

PANGUTANA:

Ang dakong kausaban nga gihimo sa Novos Order sa Misa karon, sama niini ang orihinal nga mga pulong sa ikaduhang bahin sa konsagrasyon: “Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti; mysterium fidei; qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum” (M.R.VI, 1). “Kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga testamento; misteryo sa pagtuo; giula alang sa kapasayloan sa inyong mga sala ug sa daghan. . .” Ang giusab dinhi mao ang pro multis alang sa daghan giilisdan sa bag-ong Misa ug pro omnibus ug alang sa tanan. . . ug gikuha pa gayud ang Misteryo sa Pagtuo. Ug suma sa Quo Primum nga iya ni Papa Pio V, dili na balido ang maong Misa kay giilisdan man ug gikuhaan. Mao ra ba ni ang gibalik-balik ni Atty. Marcelo Bacalso nga ang Misa karon sa Bag-ong Misal dili na balido, ug ang katawhan, wala makasimba sa tinuod nga Misa kay inbalido man. Tinuod ba ang iyang gipamahayag? (Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu)

 


TUBAG:

Ang opisyal nga panudlo sa Simbahang Katoliko bahin niini nag-ingon: Tungod kay kini bahin man sa Liturhiya o sa Santos nga Misa kon dunay kausaban ang husto nga makahubad niini mao ang Santo Papa, ang Konsilyo sa mga Obispo kauban niya o sa Santo Papa lamang (New Code of Canon Law no. 333:2-3). Ug ang gilagda ni Papa Pio V sa iyang panahon nga nahimong balaod o lagda sa Misa, sa bahin nga dili essential sa Misa, kini mahimo nga mausab sa nagsunod nga papa.
Ang lagda sa mga Pulong sa Balaang Konsagrasyon mao ang gilatid sa Simbahang Katoliko nag-ingon: “The Sacrament is not confected if any ommission or change in the form changes the meaning of the form. If the celebrant adds anything to the form but without thereby altering the meaning of the words, he confects the Sacrament. . . To omit the words Mysterium fidei in editions of the Misal or in the celebration of the Mass is gravely illicit” (Holy Office: July 24, 1958). Ug ang pag-ilis sa mga pulong “alang sa daghan,” ngadto sa “ug alang sa tanan”. . . wala gayud mausab ang form kun sa lintunganay sa Misa. Sa paghalad ni Jesus sa Kalis sa record ni San Marcos gigamit niya ang “tanan”, “Mikuha siya sa Kalis ug miingon, panginom kamong TANAN. Kini mao ang akong dugo sa Bag-ong Testamento nga giula alang sa daghan,” (San Marcos 24:4). Si San Mateo migamit sab sa “alang sa tanan”, ug sa nagkupot sa kalis, mihimog pasalamat ug mihatag kanila, nga naga-ingon: “Panginom kamong tanan niini. . .” (Mat. 26:27). Ug si San Pablo mipasabot nga ang maong kaambitan sa Kalis ug sa Pan, “Sanglit, kay KITA DAGHAN usa kita ka tinapay, usa ka lawas; kay KITANG TANAN naga pakig-ambit niadtong usa ka Tinapay (1 Corinto 10:17). Gipaila ni San Pablo, ang kitang daghan nagkahulogan usab nga kitang tanan, apan walay labot sa tanan kadtong way pagtuo ug dagkong makasasala nga wala maghinulsol.
Busa giingon: “If the celebrant adds anything to the form without, thereby altering the meaning of the words, he confects the Sacrament. . .” Ang celebrante sa Misa nga nagdugang sa pulong apan wala makausab sa kahulogan niini, nahingpit niya sa pagsaulog ang Misa.
Ug ang Mysterium Fidei, Kini ang Misteryo sa Pagtuo, wala wagtanga sa Bag-ong Misal anaa gihapon, human og litok sa pari sa Konsagrasyon iisa niya ang Kalis Katawhan ug ipahiluna niya sa Panapton, moluhod siya ug miingon: KINI ANG MISTERYO SA PAGTUO. . .
Busa sa tin-aw, walay nausab sa lintunganay diha sa Novos Order kun sa Bag-ong Misal nga gigamit sa atong mga kaparian karon. Busa balido ang atong mga Misa diin kita nagasimba. Ug pangahas sa pagpangilog sa gahom sa Santo Papa, kadtong moingon nga ang mga Misa sa Novos Order dili balido. Kay ang atong mga Papa sa modernong panahon nagpahayag nga ang atong MISA karon balido gayud.

Suknaan: Kausaban nga gihimo sa Novos Order sa Misa karon?

Suknaan

Bro. Socrates Fernandez

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/05/giingon-ni-atty-marcelo-bacalso-sa-usa-ka-radio-station-nga-ang-katesismo-sa-council-of-trent-usa-ka-dogmatic-dili-mausab-busa-si-papa-juan-pablo-ii-ang-bag-ong-na-beato-usa-ka-erehe-usa-ka-excomm/

 

 

PANGUTANA:

Giingon ni Atty. Marcelo Bacalso sa usa ka radio station nga ang Katesismo sa Council of Trent usa ka dogmatic dili mausab. Busa si Papa Juan Pablo II, ang bag-ong na-beato usa ka erehe, usa ka excommunicated nga naghimo og bag-ong katesismo, ang Catechism of the Catholic Church, husto ba siya niini?

 


TUBAG:

Dili siya husto, daghan kaayong mga Katesismo sa Simbahang Katoliko kansa miagi usab og mga revisions kun mga kausaban. Pero ang mga panudlo sa Simbahan nga dogmatic dili na mausab. Wa kitay mabasa nga ang tanang pamahayag sa Katesismo sa Konsilyo sa Trento pulos dogmatic. Kadtong dili dogmatic mahimong mausab. Ug ang makausab niana mao ang nagsunod nga Konsilyo o ang hukom sa Santo Papa. Si Papa Pablo VI mipahayag, nga sa Konsilyo Vaticano II walay bahin sa unang nag-una nga Konsilyo nga dogmatic nga giusab, matud pa niya. “Kinahanglan kita mosugot sa Konsilyo (Vatican II). Ang atong pagsugot maoy pagsugot sa mga Obispo, ang Otoridad, nga mao ang mopasabot ug mopatuman sa gilatid sa Konsilyo” (Changes of the Mass for Greater Apostolate Nov. 26, 1969). Ug midason siya: “Walay bisan unsa nga giusab sa lintunganay sa Karaan natong Misa. Ang paggamit sa Latin isip pinulongan sa Misa dili kana dogmatic mahimo nga makagamit sa laing pinulongan nga masabtan sa mga tawo ug balido kana.” Kay si San Pablo miingon: “Diha sa Iglesya palabihon ko ang pagsulti og lima ka pulong nga masabot kay sa 10,000 ka mga pulong nga dili masabot” (1 Cor. 14:19), (THE MASS IS THE SAME NO. II, CHANGES IN MASS NO. 8).
Ang pag-ingon nga ang Katesismo sa Trento, “is noteworthy example of this. It gave priority in its constitutions and decrees. . . is a work of first rank as a summary of Christian teaching.” (Catechism of the Catholic Church No. 9) nagpasabot kini nga “angay kini tamdon buhat nga nag-una sa ranggo sa pagtagad, ang Katesismo sa iyang dekreto. . . kini ang sa sumada sa Kristohanong Panudlo.”
Ang bahin sa konsagrasyon sa Misa gigamit ang pro multis, “alang sa daghan”, napulihan og pro omnibus alang sa tanan, wa kana maka-usab sa esencia sa Misa. Kay ang Misa ni Jesus sa Katapusang Panihapon, pasiuna sa Dugoong Panubos Niya, ug ni San Pablo pa, ang alang sa daghan ug alang sa tanan sama ra’g kahulogan (Roma 5:18-19, Tito 2:11). Ug kanang Mysterium Fedei, Misteryo sa Pagtuo wala na mahiapil sa grupo sa mga pulong sa kosagrasyon. Litokon gihapon na sa pari human sa words of consecration. “Ang tinguha sa sinodo sa mga obispo gihimo ni Papa Juan Pablo II nga iyang tinguha siya ang mipasiugda sa Bag-ong Katesismo, Catechism of the Catholic Church, gipatuman kini sa tanang mga Obispo, mga pari ug sa katawhan sa Dios sa tibuok kalibotan (C.C.C. no. 12).

Suknaan: Sa sulat ni Atty. Marcelo Bacalso

 

Ni Socrates C. Fernandez, CFD

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/05/pangutana-sa-sulat-ni-atty-marcelo-bacalso-nagkanayon-%E2%80%9Cang-universal-episcopate-sa-ato-pa-ang-mga-obispo-sa-tibuok-kalibotan-nga-nagkatigom-sa-council-of-trent-sa-ato-pa-ang-iglesya-kat/

 

 

 

PANGUTANA:

Sa sulat ni Atty. Marcelo Bacalso nagkanayon: “Ang Universal Episcopate (sa ato pa ang mga obispo sa tibuok kalibotan) nga nagkatigom sa Council of Trent sa ato pa ang Iglesya Katolika mismo nga maoy nagtudlo nga walay pagkausab kanang practice nga ang mga pari lamang ang makapakalawat. Kinsa man kadto si Justin? Iglesya Katolika ba siya? Kinsa man si Obrien? Iglesya Katolika ba siya? Dili, Gisitar sa SUKNAAN sa Canon, 230 art. 3 Ecclesiastical Law kana. Ang Divine Law ug dili gayud mausab, sama sa pagpakalawat nga ang mga pari lamang ang makahimo niana. Ang Catechism of the Catholic Church. . . labihang pagkadusmo. Sa No. 9 sa C.C.C., ang Catechism of the Council of Trent mao ang catechism nga talamdon nga panag-ingnan, usa ka buhat nga primero gayud ug sumada sa panudlong Kristohanon.” Gipadayag ni Atty. Bacalso nga sayup gayod ang Simbahang Katoliko karon, ang mga papa ug mga obispo nga mitugot nga ang Layko (Lay Ministers) moapil sa pagpakalawat sa mga tawo. Unsay katin-awan niini? (Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu).

 

 


TUBAG:

Dili tinuod nga dunay mabasa mismo sa Council of Trent nga usa ka dogma kanang pari lamang ang makapakalawat. Nga ang mga pari lang ang makakonsagrar sa pan ug bino, kana, Dogma na (F.O.C.D. page 397). Ang mga deakono, ug mga layministers. . . “mga extraordinary ministers sa Eucharist makatabang sa pagpakalawat, with the permission of local ordinary or of the parish priest. . .” (F.O.C.D. pahina 398).

Ang katigoman sa mga Obispo kon sila maghimog balaod isip legislators sama sa Council or Trent makapatuman sa mga matuohon, apan ang sunod nga Papa o mga kaobispohan makahimo og bag-ong balaod. Ug kanang ilang gihimo nga balaod pagatumanon ubos sa otoridad sa papa tumanon sa mga kaparian, ug mga matuohon. “Kon ang daan nga balaod nahasupak sa bag-o, ang bag-o gayud maoy tumanon,” (Canon 20).

Ang Canon 20 sa Balaod sa Iglesya nag-ingon: “Ang ulahi o bag-ong balaod nagwagtang sa gahom sa daan kon ang daan nahasupak sa bag-o.” “Kon dunay pagkinahanglan ang Simbahan kay kulang ang mga pari, ang mga dili pari (layko) makahimo sa pagtabang sa mga pari sa pagpakalawat” (Canon no. 230 art. 3).

Si San Justin Martir nga misaysay sa Misa sa panahon sa mga apostoles dili usa ka ordinaryo nga matuohon, usa ka santo ug martir, siya usa ka saksi sa gihimo sa Iglesya Katoliko sa unang siglo: “Then the consecrated elements are distributed to each one. . . and are carried by the deacons to the houses of the absent. . .” (Halley’s Bible Handbook page 764 World History by Obrien page 144).

Ang Catechism of the Catholic Church naghupot og otoridad sa Magisterium kun sa Santo Papa nga tumanon sa mga Obispo ug sa mga pari ug sa mga matuohon (Catechism of the Catholic Church page 15-16 No. 11 & 12). Ug sa Numero 903 nagmando niini, “Kon ang pagkinahanglan sa Simbahan ang mga layko makahimo sa pagtabang sa mga pari sa pagpakalawat sa mga matuohon. . .” (Catechism of the Catholic Church no. 903).

Ang Council of Trent giingon: “Is a noteworthy example of this. It gave catechesis priority in its constitution and decrees. It lies at the origin of the Roman Catechism, which is also known by the name of that council. . . a work of first rank as a summary of Christian teaching.” (No. 9 of CCC). Wala maghisgot nga ang tanang pahayag sa Tradentine Catechism dogma nga ang pagdili sa layko sa pagpakalawat usa ka dogma.

Ang pila ka balaod sa Quo Primum ni Papa Pio V nga giusab sa Vatican II o’ ni Papa Pablo VI kana tungod kay kadtong balaora ni Papa Pio V dili dogmatic in nature.

Nagpabilin ang kamatuoran sa Simbahang Katoliko nga ang mga balaod sa Iglesya wala magdala og Dogmatic Teaching mahimong usbon sa nagsunod nga Concilio pinaagi’g mga Balaod sa Iglesya.

Dili tinuod ang pagpakalawat sa layko tabang sa pari nagsupak og dogma kun divine law. Bakak na. Ang otoridad sa pag-interpret sa balaod sa Iglesya anaa sa Legislator (ang papa/ang mga Obispo) dili ang bisan kinsa nga layman, Canon Law number 16. (Pamalandong sa Buh 2:14, 22-28, 1 Ped 1:17-21 ug Luc 24:13-35 nga ipabasa sa Simbahan sa “3rd SUNDAY OF EASTER”, “Cycle A, Year I”, Mayo 8, 2011.)

The Name Catholic Apostolic Suknaan:Roman Church did not come from Christ

Roman Church did not come from Christ

Ni Socrates C. Fernandez, CFD

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2009/09/the-name-catholic-apostolic-roman-church-did-not-come-from-christ/

 

PANGUTANA:

Sa imong mga pamahayag Bro. Soc, miingon ka ang Iglesya nga tinukod ni Cristo, sa panahon ni Cristo mao ang Iglesya Katolika, pero dako kining supak sa mga libro sa inyong mga pari ang imong gisulti. Kay usa ka pari miingon, “The Name Catholic Apostolic Roman Church did not come from Christ,” (The Church of Christ and Other Protestant Sects by Fr. Juan Trinidad S.J. page 24-25). “Ang ngalan nga Katolika Apostolika Romana wala magagikan ni Cristo,” Ikaduha, may usa ka laing pari nga miingon: “Ang Katolika nga pulong unang gigamit ni San Ignacio sa Antioquia Syria nga gimartir sa tuig 110 A.D. Ang Iglesya nga tinukod ni Cristo dinhi sa unang higayon gitawag og Iglesya Katolika aron sa pagpahimug-at sa panaghiusa sa Iglesya Universal. Ang hinungdan nga giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan,” (Roman Catholic by Fr. Robert Taylor pahina 3). Imong gisupak ang matuod nga gisulti sa mga pari, dili ba nagbakak ka?

 


TUBAG:

Sa  maong  libro  nga imong gikutlo, The Church of Christ and   Other  Protestant   Sects, sa  pahina  68-69  anaay  mabasa sa  pamahayag  sa  pari, “The Catholic Church did start with Christ,” nga ang hubad, “Ang Iglesya Katolika nagsugod ni Cristo.” Pero kanang ngalan nga gihatag diha sa matuod nga Iglesya, ang Catholic Apostolic Roman Church gikan kana sa pamatuod ni San Pablo. . . si San Pablo mitawag sa matuod nga Iglesya og Ekklesia Kath’olis nga ang hubad sa Watch Tower Bible Society of Kongregasyon nga Molukop, mabasa kana sa Buhat 9:31 sa Bibliya nga Griego. Ug ang Apostolic gisulti usab ni San Pablo dihang miingon siya, “Kamo tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles. . .” (Efeso 2:20). Busa Apostolic ang Iglesya nga tinukod ni Cristo. Ug ang Romana, kay si San Pablo miingon sa pagtuong Cristohanon sa taga Roma nga gikan ni Jesus “Nganha kaninyong tanan nga taga Roma, nga sa Dios gihigugma, gipanagtawag kamo aron mahimong mga balaan. . . ang inyong pagtuo gipakaylap man sa tibuok kalibotan,” (Roma 1:7-8).

Ang gipahayag ni San Ignacio nga siya mao ang unang migamit sa pulong Iglesya Katolika kana aron sa pagpaila kaniadto sa iyang panahon sa matuod nga Iglesya ni Cristo ug sa pag-opisyal nga pagpadayag alang sa panaghiusa sa mga matuohon. Sa pag-ingon nga siya unang miimbento niini, dili sabton nga siya mao ang tinubdan niana, nga pulong Katolika, kay sa Bibliya sa panahon ni Cristo daan nga ang matuod nga Iglesya nga giwali sa mga apostoles gipaila nga mao kini ang Ekklesia Kath’olis, sumala sa mabasa sa Buhat 98:31 sa Bibliya nga Griego. Ug labot pa niana, sa unang usa ka libo ka tuig human mosaka si Cristo sa langit walay laing Iglesya nga gipasakopan sa mga Cristohanon mao ra ang Iglesya Katolika, “For the first 1000 yrs. after the death of Jesus Christ all Christians belonged to one Church, that is the Catholic Church” (Young’s Student Encyc. Vol. 17 page 2024). Busa ang matuod nga Iglesya ni Cristo bisan sa panahon sa mga apostoles ug sa panahon ni San Ignacio sa Antioquia mao ang Iglesya Katolika. Busa wala ko’y pahayag nga bakak.