CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

CFD (Ryan Mejillano) vs Kinawawang INC (Julius Cutin)

Tingnan po naman ninyo ang isa nanamang kinawawang Ministro ng INC-Manalo laban sa ating kapatid na si Bro. Ryan Mejillano ng Catholic Faith Defenders.
This four-part video is the supposed discussion turned debate between CFD Bro. Ryan and Minister Julius Cutin of INC(Manalo), Locale of Mintal, District of Davao. It was initiated by the INC (of Manalo) to trap Bro. Ryan thinking that the latter was just a petty and mediocre Catholic Christian. This happened at the residence of an INC member who was very desiroua few months before to engage Bro. Ryan in a debate with another INC (of Manalo) Minister.

Please notice the difference between a Catholic Christian and Iglesia Ni Cristo (Ni Manalo). Notice how an INC Minister delivers his part, his speeches, how he evades from the main topic that was agreed, how he first use foul words from the start to the end of these four videos.

Enjoy and reflect.

Sancta Maria, ora pro nobis.

All Rights Reserves
Video Duplication is for back-up purposes only.
Video Courtesy:

http://www.youtube.com/user/najeca2

http://www.youtube.com/user/20asisjohncarlo

TAGALOG SUBTITLE

ANG PAGKA-APOSTOLIKANHON SA SIMBAHAN

ANG PAGKA-APOSTOLIKANHON SA SIMBAHAN

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” Cubol

Catholic Faith Defender

 

 

Apologetics on Mass

Agosto 8, 2012

 

 

Ang Simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesu-Cristo gitawag og “APOSTOLIKA,” kun may kinaiya nga APOSTOLIKANHON. (CFC 1407)

 

Ang pulong APOSTOLIKA gikan sa pinulongang Griego nga “apostellein” o “apostolos” nga nagkahulogan sa Ingles og “apostle.” Sa binisaya nagkahulogan kini’g “pinadala.” Mao kini ang etymology kun etimolohiya, o sa pulong nga APOSTOLIKA.

 

Kay ang Simbahan nga Iyang gitukod mao Iyang gitahasan nga mopadayon sa Iyang hamiling misyon. Gumikan niini, si Cristo ang NAGPADALA sa Iyang Simbahan ngadto sa kalibotan sa nagkalain-laing mga paagi.

 

Ug ang Simbahan ni Cristo Iyang gitukod diha sa pundasyon sa mga APOSTOLES.

 

Efeso 2:20-22 –  “Gitukod KAMO diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Cristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod nga nahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo kamo usab nga nahiusa Kaniya gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Diyos pinaagi sa Iyang Espiritu.”

 

Dinhi, dayag kaayo ang giingon ni San Pablo, nga gitukod ang atong Simbahan diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga APOSTOLES, nga ato pa,  MGA PINADALA. Ug ang bato nga gisukaran niining simbahana mao si Cristo. Si Cristo mismo ang nagsagang sa tibuok balay ug nahimo kining BALAAN NGA TEMPLO SA GINOO. Nahiusa kitang tanan kang Cristo, ug gihimo kitang usa ka balay diin NAGPUYO ANG DIYOS PINAAGI SA IYANG ESPIRITU.

 

Kay diha sa Roma 1:1-5, giangkon mismo ni San Pablo nga “ulipon” siya ni Cristo Jesus, ug gipili pagka-APOSTOL. Sa laktod, gitawag siya sa Diyos ug gihimong APOSTOL o PINADALA aron pagmatala sa Maayong Balita ni Cristo (1 Corinto 1:1 ug sa 2 Corinto 1:1).

 

Sayod ‘ta nga si San Pablo usa ka Judio, kinsa gitawag sa Diyos sa wala pa siya matawo (Buhat 9:4-6; Galacia 1:13-15). Ug sa dihang misaka na si Ginoong Jesu-Cristo sa Langit, GIPADALA siya sa Diyos ingon nga sulugoon diha sa Iglesya aron sa pagpadayon sa misyon ni Cristo dinhi sa kalibotan (Colosas 1:24-29).//

 

Ang SIMBAHAN gipalakaw ni Cristo sa tibuok kalibotan, ug gisugo sa pagtudlo sa tanang mga pagtulon-an nga Iyang gitudlo. Sa laktod, ang Simbahan maoy nagtipig sa tanang mga balaanong pagtulon-an ni Cristo nga Iyang gitudlo ug gisalig sa Iyang mga APOSTOL, o sa Iyang mga PINADALA.

 

Mateo 28:19-20 – “Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibotan ug HIMOA SILA NGA AKONG MGA TINUN-AN…ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga Akong gitudlo ug gisugo kaninyo. Ug hinumdomi! Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan.”

 

Ang mga Obispo mao ang mga sumusonod sa mga Apostol

 

Ang mga pagpanudlo sa mga APOSTOL ni Ginoong Jesu-Cristo wala kini bugto nga nagdagayday gikan kaniadto hangtod karon, ug nagpabilin kining buhi ug dalisay.//

 

Ang mga APOSTOL sayod ‘ta nga giordinahan o gipili sila ni Cristo.

 

Mark 3:13-14 – “He goeth up unto the mountain, and calleth unto Him who He would: and they came unto Him. And He ordained twelve, that they should be with Him, and He might send them forth to preach” (King James Version).

 

Binsaya: “Ug mitungas si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pillion. Nanuol sila kaniya, ug nagpili siyag napulog-duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, ‘Gipili ko kamo aron makig-uban kanako ug ipadala ko kamo aron pagwali’ ” (Maayong Balita Biblia).

 

Kaniadto, ang mga APOSTOL nag-ordinar usab og mga obispo. Walay bugto kining maong gimbuhaton. Kay gikan kaniadto hangtod karon, ang Simbahan nagpadayon sa pagpahimutang og mga kaobispohan, ug kini sila ang mga sumosunod sa mga Apostoles ni Cristo.

 

Ug pinaagi niini, natipigan ug napreserbar pag-ayo ang mga pagtulon-an ni Cristo nga Iyang gitisok ug gitudlo sa unang mga sakop sa Simbahan; sa unang mga lider sa Simabahan nga mao ang mga Apostol.

 

 

Ang Santa Iglesya makapakita mismo og mga ebidensiya nga siya gikan ug may kadugtongan gayod sa mga APOSTOLES. Kay sukad sa sinugdan, ang Simbahan padayong nagbaton og mga kaobispohan nga maoy mga sumosunod sa mga APOSTOL ni Cristo.

 

Ug labaw sa tanan, ang Simbahang Katoliko nagbaton sa walay bugto nga kutay sa mga pangulo – nga mao ang mga SANTO PAPA – gikan pa kang San Pedro Apostol hangtod karon ni Papa Benedicto XVI.

 

Ug kining walay bugto nga kutay sa mga pangulo natala ug nahasulat kini diha sa mga libro sa Kasaysayan.

 

Usa sa mga libro nga nagtala sa walay bugto nga kutay sa mga PANGULO sa Santa Iglesya Katolika mao ang  “The Time Almanac,” 2006 Edition, pp. 367-369, diin naa diha ang listahan sa mga Church leaders – from Saint Peter down to our own time, to Pope Benedict XVI. (Nia aning maong libro!)//

 

Dugang niini, ang tanang mga historian dili gayod makanigar nga ang Simbahang Katoliko gikan gayod sa mga APOSTOLES. Mao kini ang bugtong Simabahan nga nagsumikad sa mga tinun-an sa Ginoo, ug nagpadayon hangtod karon.

 

Ang usa ka inilang libro sa kalibotan nga ang The New Encyclopedia Britannica, Vol. 26, 15th Edition, p. 928, nagkanayon: Roman Catholicism – A Christian Church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure. Traces its history to the college of Apostles in the 1st Century Church.” 

 

Binisaya: Romano Katoliko – Usa ka Kristohanong Simbahan nga naila sa iyang kahiusahan, ug dili matukib nga kalambuan sa pagtulon-an ug malig-ong kahugpon. Maganid sa pagsubay ang iyang kasaysayan ngadto sa kahugpongan sa mga Apostlol sa unang siglo pa nga Simbahan.”

 

Ang New Book of Knowledge Encyclopedia, Vol. 16, p. 287, Copy Right in 1971, nagkanayon: “The history of

the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2000 years ago…The Church maybe

described as the Society founded by Jesus.”

 

Bibisaya:  “Ang kasaysayan sa Romano Katoliko nagsugod sa Upper Room sa Jerusalem mga 2000 na ka tuig  

ang nakalabay…Ang Simbahan mahimong tawgon nga Katilingban nga gitukod ni Jesus.”

 

Samtang laing standard ug walay gidapigan ng libro nga mao ang Glorier Encycclopedia, Vol. V, p. 106, nagbutyag: Catholic Church. Term generally applied to the Divine society founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically the name denotes the body of the faithful in communion of the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics.”

 

Binisaya: Iglesya Katolika. Ang pulong nga kasagarang gidapat sa Langitnong katilingban nga gitukod ni Jesu-Cristo, ug gipadad-an sa gasa sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ug sa tino gayod, ang ngalan nagpaila sa kahugpongan sa mga magtutuo nga may kaambitan sa Obispo sa Roma, hinongdan nga gitawag kini’g Romano Katoliko.”//

 

Mao kini APOSTOLIKANHONG kinaiya sa Simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesu-Cristo. Kining Iglesyaha o pundoka, mao kini ang IGLESYA KATOLIKA ROMANA, nga maoy Iyang gitahasan nga mopadayon sa Iyang misyon dinhi sa kalibotan. Ug niining maong Iglesya, diha Niya gitisok ang tanan Niyang mga pagtulon-an. GISUGO ug GIPADALA Niya kini aron sa pagmantala sa Maayong Balita sa kaluwasan sa tibuok kalibotan./

 

Marcos 16:15 – “Siya miingon KANILA, ‘Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo, silotan.’ ”

 

Pangutana: Kinsa ba ‘ning “KANILA?”

 

Tubag: Kini sila mao ang unang mga miyembro sa Iglesya, nga mao ang mga APOSTOLES – nga Iyang mga PINADALA.

 

Juan 20:21 – “Ingon nga gipadala Ako sa Amahan, Ako usab magpadala kaninyo.”

 

Ug kining SIMBAHAN nga Iyang gitukod, Iyang gipadala ngadto sa mga hentil aron makaangkon usab sila sa kaluwasan.

 

Buhat 13:47 – “Gibutang ko IKAW nga kahayag alang sa mga dili Judio, aron pinaagi KANIMO ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibotan.”

 

Ang PINADALA kun APOSTOL adunay dakong papel o tahas aron madunggan ug mamantala ang Maayong Balita ni Cristo.

 

Roma 10:14-15 – “Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kon wala nila hindunggi ang mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kon wala kini iwali? Ug unsaon man pagwali sa mensahe kon WALAY GIPADALA NGA MAGWAWALI?”

 

Mao kini ang nagpahiping hinongdan sa pagka-APOSTOLIKANHON sa IGLESYA nga gitukod ni Cristo. Ug kining iglesyaha walay lain, mao kini ang atong SIMBAHAN, ang Iglesya Katolika Apostolika Romana!

 

 

 

 

 

A BIBLICAL PROOF THAT THE LORD JESUS IS THE FOUNDER OF THE CATHOLIC CHURCH

A BIBLICAL PROOF THAT THE LORD JESUS IS THE FOUNDER OF THE CATHOLIC CHURCH

by Prof. Ramon Gitamondoc, CFD National President

 

Source Link: http://thesplendorofthechurch.blogspot.com/2012/10/a-biblical-proof-that-lord-jesus-is.html

St. Peter received the Keys of the Kingdom from the Lord

I would like to share an answer to this comment by Hernane Lumanog from Debate Unlimited blog: “well it is your prerogative to claim that in the catholic doctrine it teaches that the catholic church was founded by Jesus Christ. But I want is a biblical proof that Jesus Christ is the founder of the catholic church.”

 

I would like to invite him to read Matthew 16:18where Jesus said to Peter: “Thou are Peter and upon this rock I will build my Church and even the gates of Hell shall not prevail against it.

 

There are certain important points that we can draw from these words of Jesus. First, that it is Jesus himself who will establish his Church here on earth. He did not delegate this task to some other person in a future time. Second, it has pleased our Lord to established his Church upon Peter as the visible head for he says “Thou are Peter [aramaic kepha = rock] and upon this rock I will build my Church. I will give you the keys of the kingdom of heaven…” Third, from Jesus solemn promise “even the gates of Hell will not prevail against it [his Church]” we can derive the attribute of perpetuity, indestructibility, and infallibility.

 

Now all these identifying marks and attributes which our Lord willed to be possessed by his Church we can find only and fully in the Catholic Church alone. History knows of no other person responsible for founding the Catholic Church other than Jesus Christ [Groliers Encyclopedia Volume 5, page 106 and other standard references]. Only the Catholic Church recognizes the authority which Christ gave to St Peter which has continued in an unbroken line of his successors. Only the Catholic Church has an unbroken history which can be traced back to the time of the Apostles thus she possesses perpetuity in duration. In contrast the protestant denominations, too numerous to mention, can be shown to be only of recent origin and we can point out their founders which is an undeniable proof of their human origin. The Catholic Church has survived and weathered all her enemies both from within and from outside her fold which is a proof of her indestructibility. The Catholic Church lays the solitary claim to infallibility in her teachings on faith and morals that is she claims to teach the truth, the whole truth and nothing but the truth (see also 1 Timothy 3:15).

CHURCH HISTORY (Cebuano)

CHURCH HISTORY

Gihipos ni:  Bro. Baltazar Aleria

 

             Niining maong tampo, atong iladlad ang hinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa Iglesya Katolika.  Matod pa ni Cardinal Newman, ang bantugan nga anglicano nga nag-katoliko, “To be deep in history is to be Catholic.”  Niining maong gula atong hisgotan sa daklit nga paagi ang 21 ka mga Ecumenical Councils sa Sta. Iglesya.  Ang usa ka konsilyo giila nga “ecumenical” sa higayon nga ang iyang mga decrito giaprobahan sa Papa.  Ang Papa dili kinahanglan nga motambong sa linawas gayod sa usa ka konsilyo.  Ang nag-unang mga konsilyo gipahigayon didto sa Sidlakan, ug ang mga Papa niadtong mga panahona sagad magpadala lamang og mga legado aron maoy morepresentar kaniya.  Paglabay sa panahon ang maong mga papa mi-aprobar sa mga gipakanaog nga mga decrito sa maong mga konsilyo, ug nianang paagiha mi-confirmar sa ilang pagka-Ecumenical Council.  Dunay mga konsilyo, sama sa gihimo didto sa Ephesus, kansang mga decrito kabahin sa doctrina kun opisyal nga mga panudlo; ang uban, sama sa Vaticano II, mitagad sa mga isyu nga pastoral.  Ang mga decrito labot sa mga opisyal nga panudlo mahimong ipakanaog uban ang pagkadili-masayop nga autoridad; ang mga decrito pastoral, bisan kon kini ipatuman, apan dili ubos sa pagkadili-masayop (infallibility).

 

I. FIRST COUNCIL OF NICAEA (325 AD)

            Ang konsilyo sa Nicaea midangat og 2 ka bulan ug 12 ka adlaw.  318 ka mga Obispo ang mitambong sa maong konsilyo.  Si Hosius, Obispo sa Cordova, miadto isip legado ni Papa Sylvester.  Si Emperador Constantino didto sab sa maong konsilyo.  Niini nga konsilyo atong napupo ang Nicene Creed, nga mi-definir batok ni Arius, sa matuod nga pagka-Dios sa Anak sa Dios (homoousios), ug sa pagpahaluna sa petsa sa pagsaulog sa panahon sa pagkabanhaw (Easter).

 

II. FIRST COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (381 AD)

            Ang Unang Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos in Papa Damasus ug ni Emperador Theodosius I, gitambongan sa 150 ka mga Obispo.  Gipahigayon kini batok sa mga sumusunod ni Macedonius, nga wala modawat sa pagka-Dios sa Espiritu Santo.  Ngadto sa nahisgotan sa unahan nga Nicene Creed, gidugang ang mga pamahayag labot sa Espiritu Santo (qui simul adoratur) ug uban pa nga nagsunod hangtod sa kataposan sa Credo.

 

 

III. COUNCIL OF EPHESUS (431 AD)

            Ang konsilyo sa Ephesus nga gitambongan sa kapin 200 ka mga Obispo ug gi-unhan ni San Cyril sa Alexandria nga nagrepresentar ni Papa Celestine I, midefinir sa matuod nga kaulosahon sa persona ni Cristo, midiklarar nga si Maria Inahan sa Dios (theotokos) batok ni Nestorius, Obispo sa Constantinopla, ug misubli sa pagkondenar ni Pelagius nga misupak sa panudlo labot sa salang panulondon.

 

 

IV. COUNCIL OF CHALCEDON  (451 AD)

            Ang konsilyo sa Chalcedon gitambongan sa 150 ka mga Obispo ubos ni Papa Leo the Great ug sa Emperador Marcian.  Ang maong konsilyo midefinir sa duha ka kinaiya diha ni Cristo (Dios ug tawo) batok ni Eutyches nga gi-ekskomulgar.

 

V. SECOND COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (553 AD)

            Ang Ikaduhang Kinatibuk-an nga Konsilyo sa Constantinopla giapilan sa 165 ka mga Obispo ubos ni Papa Vigilius ug Emperador Justiano I, micondenar sa mga sayop nga panudlo ni Origen ug sa pipila ka mga sinulat (The Three Chapters) ni Theodoret, ni Theodore ang Obispo sa Mopsuestia, ug ni Ibas ang Obispo sa Edessa;  dugang pa giconfirmar niini ang nag-unang upat ka mga kinatibuk-ang konsilyo, labi na ang sa Chalcedon kansang autoridad wala ilha sa pipila ka mga erehes.

 

 

VI. THIRD COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (680-681 AD)

            Ang Ikatulong Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos ni Papa Agatho ug sa panahon nga si Constantine Pogonatus maoy emperador, gitambongan sa mga Patriarca sa Constantinopla ug sa Antioch, 174 ka mga Obispo, ug sa emperador mismo.  Gipahunong niini ang Monothelitismo pinaagi sa pagdefinir nga si Cristo naghupot sa duruha sa kabubut-on, ang Diosnon ug ang tawhanon, ingon nga duha ka managlahi nga gigikanan sa pagbuot.  Gi-anatema niini si Sergius, Pyrrhus, Paulo, Macarius, ug ang tanan nilang mga sumusunod.

 

VII. SECOND COUNCIL OF NICAEA (787 AD)

            Ang Ikaduhang Konsilyo sa Nicaea gitapok ni Emperador Constantino VI ug sa iyang inahan nga si Irene, ubos ni Papa Adriano I, ug gipangulohan sa mga legado ni Papa Adriano.  Gipahaluna niini ang pagtahod sa mga sagradong imahen.  Mga 300 ngadto sa 367 ka mga Obispo ang miapil sa maong konsilyo.

 

VIII. FOURTH COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (869 AD)

            Ang Ikaupat nga Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos ni Papa Adriano II ug Emperador Basil mikabat sa 102 ka mga Obispo, 3 ka legado sa Papa, ug 4 ka patriarca, mitambog sa kalayo sa mga gihimo sa mini nga konsilyo (conciliabulum) nga gitapok ni Photius batok kang Papa Nicholas ug Ignatius nga mao ang matuod nga Patriarca sa Constantinopla;  gi-condenar niini si Photius nga miilog sa pagka-patriarca sa dili makatarunganon nga paagi.  Ang pagsiak sa mga sumusunod ni Photius (Photian Schism), hinoon, milampos didto sa Greek Church, ug wala nay laing kinatibuk-ang konsilyo ang nahimo didto sa Sidlakan.

 

IX. FIRST LATERAN COUNCIL  (1123 AD)

            Ang Unang Konsilyo Laterano, ang una nga gihimo didto sa Roma, nagtagbo ubos ni Papa Callistus II.  Mga 900 ka mga Obispo ug mga abbot ang mitambong.  Giwagtang niini ang katungod nga giangkon sa mga layko nga mga prinsipe, sa investiture uban ang singsing ug crosier alang sa ecclesiyanhong pribilihiyo ug mitagad sa disiplina sulod sa Simbahan ug sa pagbawi sa Yutang Saad gikan sa mga muslim.

 

X. SECOND LATERAN COUNCIL  (1139 AD)

            Ang Ikaduhang Konsilyo Laterano gihimo didto sa Roma ubos ni Papa Innocente II, tinambongan sa mga 1000 ka mga pari ug sa Emperador Conrad.  Ang tumong sa maong konsilyo mao ang pagtapos sa mga sayop nga gipakaylap ni Arnold nga taga-Brescia.

 

XI. THIRD LATERAN COUNCIL  (1179 AD)

            Ang Ikatulong Konsilyo Laterano nahitabo ubos ni Papa Alexander III sa panahon nga si Frederick I mao ang Emperador.  Dunay 302 ka mga Obispo ang mitambong.  Gi-condenar niini ang mga Albigenses ug mga Waldenses ug mipakanaog sa daghan mga decrito alang sa kabag-ohan sa moralidad.

 

XII. FOURTH LATERAN COUNCIL (1215 AD)

            Ang Ikaupat nga Konsilyo Laterano gihimo ubos ni Papa Innocente III.  Mitambong niini ang mga Patriarca sa Constantinopla ug sa Jerusalem, 71 ka arsobispo, 412 ka Obispo, ug 800 ka abbots, ang Pangulo sa mga Maronites, ug si Santo Domingo.  Mipakanaog kini ug gipatas-an nga credo (symbol) batok sa mga Albigenses (Firmiter credimus), mi-condenar sa erehiya labot sa Trinidad ni Abbot Joachim, ug mipublicar sa 70 ka hinungdanong mga decrito sa reforma.  Mao kini ang labing hinungdanon nga konsilyo sa Middle Ages, ug mitimaan kini sa kinapongpongan sa ecclesiyanhong kinabuhi ug gahom sa Papa.

 

 

XIII. FIRST (1245 AD)

            Ang Unang Konsilyo sa Lyons gipangulohan ni Papa Innocente IV; ang Patriarca sa Constantinopla, Antioch, ug Aquileia (Venice), 140 ka Obispo, si Baldwin II ang emperador sa Sidlakan, ug si St. Louis, Hari sa Francia, mitambong.  Gi-ekskomulgar niini ug gipalagpot sa katungdanan si Emperador Frederick II ug mimando og usa ka bag-ong crusada, ubos sa pagmando ni St. Louis, batok sa mga Saracens ug mga Mongols.

 

XIV. SECOND COUNCIL OF LYONS (1274 AD)

            Ang Ikaduhang Kinatibuk-ang Konsilyo sa Lyons gihimo ni Papa Gregorio X.  Apil sa mga mitambong ang mga Patriarca sa Antioch ug sa Constantinopla, 15 ka Cardinals, 500 ka Obispo, ug kapin sa 1000 ka dignitaries.  Gi-efecto niini ang temporaryo nga panaghiusa sa Greek Church ug sa Roma.  Gidugang ang pulong filioque sa credo sa Constantinopla ug gihimo ang mga pamaagi sa pagbawi sa Palestina gikan sa mga turko.  Gipahaluna usab niini ang mga lagda sa pagpili og bag-ong papa.

 

XV. COUNCIL OF VIENNE  (1311-1313 AD)

            Ang Konsilyo sa Vienne gihimo sa maong lungsod sa Francia ubos sa mando ni Clemente V, ang una sa mga Avignon popes.  Ang mga Patriarca sa Antioch ug Alexandria, 300 ka mga Obispo, ug 3 ka mga hari – Philip IV sa Francia, Edward II sa Englatera, ug James II sa Aragon—mitambong.  Ang sinodo mitagad sa mga krimen ug kasaypanan nga gipasangil ngadto sa Knights Templars, sa Fraticelli, sa Beghards, ug sa Beguines, uban ang mga proyekto alang sa usa ka bag-ong crusada, ang pagbag-o sa mga kaparian, ug ang pagtudlo sa Oriental languages diha sa mga Universidad.

 

XVI. COUNCIL OF CONSTANCE (1414-1418 AD)

            Ang Konsilyo sa Constance gihimo sa panahon sa dakong pagsiak didto sa Kasadpan, sa tuyo sa paghunong sa panagkabahinbahin.  Nahimo lamang kining legitimo sa dihang giablihan ni Gregorio XI sa formal nga paagi.  Milampos kini sa paghunong sa pagsiak pinaagi sa pagkapili ni Papa Martin V, usa ka butang nga wala mahimo sa Konsilyo sa Pisa (1403) tungod sa pagkadili-legitimo niini.  Ang matuod nga papa mi-confirmar sa nag-unang mga decrito sa sinodo batok kang Wycliff ug Hus.  Kining maong Konsilyo matawag nga ecumenical diha lamang sa kataposan niyang mga sesyon (42-45) ug kalabot sa mga decrito sa nag-unang mga sesyon nga gi-aprobahan ni Martin V.

 

XVII. COUNCIL OF BASLE/FERRARA/FLORENCE  (1431-1439 AD)

            Ang Konsilyo sa Basle nagtigom una sa maong dapit, si Eugenio IV isip papa, ug Sigismund isip Emperador sa Holy Roman Empire.  Ang iyang tuyo mao ang paghatag og kalinaw sa kagubot labot sa tinohoan didto sa Bohemia.  Tungod sa panagbangi batok sa papa, ang Konsilyo mibalhin una ngadto sa Ferrara (1438), dason sa Florence (1439), diin ang hamubo nga panag-usa uban sa Greek Church nahimo ug ang mga Griego misanong sa pamahayag sa Konsilyo labot sa mga gikabangian nga punto.  Ang Konsilyo sa Basle ecumenical lamang hangtod sa pagtapos sa ika-25 nga sesyon, ug ang mga decrito nga gi-aprobahan ni Eugene IV mao lamang ang kabahin sa pagsanta sa erehiya, kalinaw sulod sa Kristyanismo, ug ang reforma sa Simbahan, ug nga sa samang higayon wala molapas sa katungod sa Santa Sede.

 

XVIII. FIFTH LATERAN COUNCIL (1512-1517 AD)

            Ang Ikalimang Konsilyo Laterano gihimo ubos ni Papa Julius II ug Leo X, ang emperador mao si Maximilian I.  15 ka Cardinals ug hapit 80 ka arsobispo ug Obispo ang miapil niini.  Ang iyang mga decrito may labot sa disiplina.  Usa ka bag-ong crusada batok sa mga Turko ang giplano, apan wala mahinayon, tungod sa tinohoanong kagubot didto sa Alemania nga gipasiugdahan ni Luther.

 

XIX. COUNCIL OF TRENT (1545-1563)

            Ang Konsilyo sa Trento mikabat og 18 ka tuig ubos sa lima ka mga papa:  Paul III, Julius III, Marcellus II, Paul IV, ug Pius IV, ug ubos sa mga emperador Charles V ug Ferdinand.  Mitampo ang 5 ka cardinal legates sa Santa Sede, 3 ka patriarca, 33 ka arsobispo, 235 ka Obispo, 7 ka abbots, 7 ka general sa monastic orders, ug 160 ka doctors of divinity.  Gihimo kini aron sa pagtuki ug pagcondenar sa mga sayop nga gipakatap ni Luther ug sa ubang mga reformador, ug aron sa pag-reforma sa disiplina sulod sa Simbahan.  Sa tanang mga Konsilyo kini mao ang pinakadugay natapos, mipakanaog sa pinakadaghan nga mga dogmatikanhon ug reformatory nga mga decrito, ug mihatod sa daghang kaayohan.

 

XX. FIRST VATICAN COUNCIL (1869-1870 AD)

            Ang Unang Konsilyo Vaticano gipatawag ni Pius IX.  Nagsugod kini niadtong Desiyembre 8, 1869 ug mihangtod sa Julyo 18, 1870, nga maoy formal nga pagtak-op niini.  Gitambongan kini sa 6 ka arsobispo-prinsipe, 49 ka cardinals, 11 ka patriarca, 680 ka arsobispo ug Obispo, 28 ka abbots, 29 ka generals of orders, nga mikabat sa 803 ang tanan.  Gawas sa hinungdanong mga canons labot sa Pagtuo ug sa Constitution sa Simbahan, ang konsilyo mipakanaog sa pagkadili-masayop sa papa kon siya manudlo ex cathedra, i.e., kon ingon nga magbalantay ug magtutudlo sa tanang kristohanon, siya modefinir sa usa ka doctrina labot sa faith and morals nga ipadawat sa tibuok Simbahan.

 

XXI. SECOND VATICAN COUNCIL (1962-1965)

 

            Si Papa Juan XXXIII mitawag sa konsilyo diin 2860 ka mga pangulo ang mitambong.  Ang giatiman sa konsilyo mao ang pagsusi ug pagklaro sa papel sa Simbahan diha sa kalibotan, ecumenismo, ang pagbag-o sa reihiyoso nga kinabuhi, ang kinabuhi ug ministeryo sa mga pari, ug ang papel sa mga layko isip hinungdanon nga magtatampo sa pagmantala sa ebanghelyo.  Gitun-an usab ang pamaagi sa pagpalambo sa liturhiya.  Gisugyot nga ang Misa himoon dili lamang sa linatin kondili sa nagkadaiya nga pinulongan sa mga tawo.

 

 

 

 

 

 

Mga Doktrinal Nga Ataki Ni Smith Ug Ang Tubag

Mga Doktrinal Nga Ataki Ni Smith Ug Ang Tubag

ni Padre Joseph Giaime, S.D.B.

si Mr. Oswald Smith Nagsulat og Gamay’ng Basahon nga Giulohan og “Ang Katoliko nga Bibliya maoy Tubag.” Giatake sa maong Baptist nga Pastor ang mga Doktrina nga Gitudlo sa Katoliko, ug buot niyang ipasabot nga ang maong mga Doktrina Nahasupak sa Gitudlo sa mga pulong sa Dios. Mao nga ania ang iyang mga Atake ug ang mga Tubag.

1. Nag-ingon ba si Jesus nga Tukoron Niya ang Iyang Iglesia Ibabaw ni Pedro? Akong Kutloon Ang Bibliya nga Katoliko, Ikaw mao si Pedro, ug ibabaw niining maong Bato Akong pagatukoron ang Akong iglesia.”
(Mat.16:18 ).Apan wala Siya Mag-ingon nga Iyang Tukoron ang Iyang iglesia ibabaw ni Pedro.Ang Griego nga Pulong sa Pedro mao ang petros Nagkahulogan og gamay’ng bato.Apan Gipatukod ni Kristo ang Iyang iglesia ibabaw sa Rock,kun Dakong Bato.Ang Pulong sa Griego sa Dakong Bato mao ang Petra. sanglit ang iyang iglesia gipatukod man sa Dakong Bato, ug si Kristo mao man ang Dakong Bato. busa diha kang Kristo ipatukod niya
ang iyang iglesia, dili sa gamay’ng bato nga mao si Pedro.

Tubag:

dili mahitabo nga nawala’y kahulogan ang pag-ingon ni Jesus kang Pedro, “Ikaw Pedro (Bato)
ug sa ibabaw niining maong Bato, pagatukoron ko ang akong Iglesia,” kay kon wala’y labot si Pedro, moingon lang unta si Kristo.” Ako si Kristo ang Bato ug ibabaw niining maong Bato tukoron ko ang Akong Iglesia.” Ang Ngalan ni Pedro kaniadto Simon giilisdan ni Jesus og Kephas, usa ka Pulong nga Enibreyo nga Nagkahulogan og Dakong Bato o Batong Pangpang. ug sanglit ang tukma sa Griego sa Pulong Kephas mao man ang Petra, ug ang Petra Ngalan man sa Babaye, mao nga gipabilin lang ang Ngalan nga Pedro. bisan pa ang Pedro Nagkahulogan og “gamay’ng bato.” basaha sa Katoliko nga Bibliya nga si Simon Giingnan ni Jesus,” ang imong Ngalan mao na si Kephas,”(Jn.1:42). Bisan pa gani sa mga katawhan nga nagsulti og Griego si Simon gitawag og Kephas, basaha sa (1Kor.1:12, 15:5, Gal.1:18 ). unsa may katarungan ni Kristo sa Pag-ilis niya sa Ngalan nga Simon ngadto sa pagka- Kephas? matin-aw, tungod sa misyon nga gisangon niya ni Pedro nga mao ang Pagka-Sukaranan sa iyang iglesia sunod niya. ug gani sa Bag-ong hubad, bisan sa Maayong Balita Biblia mao na kini: “Ikaw si Pedro, ang Bato” ug sa New American Bible catholic translation, I for my Part declare to You, You are Rock, and upon this Rock I Build My Church. . .(Mat.16:18). ang atong Ginoo mismo misaad niini aron dili magmahuyang o mapukan ang pagtoo ni Pedro, “Apan Ako mag-ampo alang kanimo aron dili magmahuyang ang Imong Pagtoo. ug sa Malig-on kana, Panglig-ona ang imong mga kaigsoonan,”(Luk.22:32). mao gani nga ang iglesia mao ang Haligi ug Patukoranan sa Kamatuoran,”(1tim.3:15). dili tungod sa kaigsoonan nga lig-onon pa, kondili tungod ni Pedro nga Maoy Gisugo ni Kristo Paglig-on sa mga Kaigsoonan.

2. si Mr. Oswald Smith mipadayon pag-ataki,” ngani si Pedro gitawag ni Kristo, og Satanas,” (Mat.16:23) mahimo ba ni Kristo nga ang Patukoranan sa iyang iglesia mao si Satanas?.”
Akong Tubag. ikaw ra usab ang Misumpaki sa imong katarungan sanglit mipadayon ka man sa pag-ingon nga ang iglesia gipatukod sa patukoranan nga mao ang mga Apostoles, si Kristo ang Pangulong Bato sa Pamag-ang(Efeso2:20). kon si Pedro Satanas, nganong nahimo man siya nga usa sa patukoranan komo Apostol? ang pagtawag kang pedro og Satanas, dili kay siya gayud mismo, kondili ang yawa, kay si Jesus miingon man, ” Simon, Simon, Ania si Satanas buot moalig-ig kaninyo sama sa Trigo, apan ako mag-ampo alang kanimo. . . ( Lukas 22:31-32). mipadayon sa pagpahimug-at si Mr.Smith, “Ang Patukoranan sa iglesia dili gayod si Pedro kondili si Kristo.” gikutlo nimo ang (1Pedro2:5-8; 1kor.3:11 ug efeso2:20). Ang Iglesia Katolika nagtudlo niana, isip bahin sa iyang lintunganay’ng Doktrina nga si Kristo gayud mao ang labaw sa tibuok iglesia isip ULO O PANGULO, apan taliwala sa mga Apostoles siya mao ang mitudlo kang Pedro nga Ulo o’ Pangulo katulo gayud balika ni Jesus pag-ingon kang Pedro,” pasibsiba ang akong mga Nati ug mga Karnero ( juan21:15-17).

kining katungdanan sa pagpasib-sib sa tanang mga sakop sa iglesia naghupot og katungdanan sa pagka-Pangulo ni Pedro. siya ang unang midumala sa konsilyo sa jerusalem, bisan pa ang Obispo sa maong dapit mao si santiago(buhat 15:1-12). siya mao ang unang midawat sa Hentil nga nakabig(buhat10:1-11). siya ang mihatag og wali sa adlaw nga gipakanaog ang Espiritu Santo sa Adlaw sa pentecostes.(buhat2:1-11). siya ang mipakanaog silot ni Ananias ug Safira(buhat5:1-5). maoy kabubut-on sa Dios nga ang iyang iglesia adunay Pangulo kay mikayab si Kristo balik sa Langit iyang gibilin si Pedro, ug sa pagkamatay ni Pedro dunay mopuli kaniya kay ang inyong mga bunga magpadayon. . . “(Jn.15:16). kining simbahan nga dunay walay bugto nga kutay sa mga sumusunod ni San Pedro mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. busa mao kini ang Matuod nga Iglesia ug wala nay Lain.

SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN

SIMBAHAN: ANG MGA ILHANAN

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER

Aron mailhan nga lahi sa ubang mga relihiyosong sekta, ang Simbahan, sa sayo pa, mihatag ug upat ka mga ilhanan diha sa Credo: USA, SANTOS, CATOLICO UG APOSTOLICO. Source: Lumen Gentium (LG 8); Catechism of the Catholic Church (CCC 811)

Kini sila, sa tinuod, mga buhing kamatuoran nga gigasa sa Espiritu Santo ngadto sa Simbahan, ug masinati lamang diha sa pagtuo.

Gawas nga kini MGA GASA, sila usab MGA TAHAS nga pagabuhaton sa Simbahan isip kabahin sa iyang MISYON.

Dugang pa, sila NAHILAMBIGIT PAG-AYO SA USAG-USA nga kun mouswag ang usa mouswag ang tanan.

Sa naandan, diha sa pagpanalipod (in apologetics) sa Simbahan, kining mga ilhanana gipasupot nga mga hiyas nga makita diha sa kasaysayan sa Simbahan.

Karon sila sagad gilambigit diha ni Cristo, diin nagsugod ang pagka USA nga mopatighulog ngadto sa iyang BALAAN ug pagka-CATOLICO. Ang pagka APOSTOLICO gipadayag isip pasikaran ug paagi sa pagdangat ngadto sa laing tulo ka mga ilhanan.

Source: Catechism for Filipino Catholics (CFC 1390)

BODY: (Tell them what you want to tell them)

1. Nganong ang Simbahan USA o NAGKAHIUSA?

Matthew 16:18 “…vBusa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini.” Source: Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia

Klaro sa unahan nga si Cristo mitugod ug USA lamang ka Simbahan.

“tukuron ko ang akong simbahan”, siya nagkanayon.
DILI MGA SIMBAHAN.DILI DAGHAN. USA RA. USA DIHA SA PAGTULON-AN, OTORIDAD UG SA PAGSIMBA.

Ang Simbahan USA,
1. una, gikan sa iyang mismong TINUBDAN, ANG USA KA BUHING DIOS DIHA SA TULO KA PERSONA.
2. ika-duha, ang Simbahan usa diha sa iyang TIGTUKOD nga mao si Jesu-
Cristo, kinsa:

>mianhi aron PAGLUWAS ug PAGHIUSA sa tibuok katawhan;

>NANGALIYUPO ngadto sa Amahan
Juan 17:21 “nga ma-USA unta ang tanan sama nga Ikaw, Amahan, ania
kanako ug ako anaa kanimo”

>NAGTUKOD sa YUKARISTIYA nga nagkahulogan ug nagmugna sa KAHIUSA
sa Simbahan;

>NAGHIUSA sa tanan pinaagi sa iyang BAG-ONG SUGO SA GUGMA
Juan 13:34 – ”Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo: paghigugmaay kamo. Ingon nga
ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo.”

>ug mibubo sa iyang ESPIRITU diin iyang gitawag ang katawhan sa Bag-ong
Kasabutan ngadto a KAHIUSAHAN sa pagtuo, paglaum ug paghigugma

Source: Unitatis Redintegratia (UR 2-3) (Dekreto, sa Ekumenismo, 1964)

Ephesians 4:4-6 – 4May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. v5May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag;a v6may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan.

Psalm 127:1 –“Gawas kon ang GINOO maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kon ang GINOO maoy magbantay sa siyudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay”.

1 Timothy 3:15 – “Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran!”

Daniel 2:44 – “…ang Dios magtukod ug usa ka gingharian nga dili gayod malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan.”

“Ang Simbahang Catolica kaponongan nga tinukod ni Jesu-Cristo”

Source: Grolier Encyclopedia

2. Nganong ang Simbahan Santos o Balaan?

Diha sa pagtuo, kita mituo nga ANG SIMBAHAN BALAAN SA PAAGI NGA DILI MOPAKYAS (CCC 823):

1. Una, tungod kay si “Cristo nahigugma sa iyang Simbahan isip iyang Esposa ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kaniya, aron kini mabalaaan.

“Gihiusa siya (ANG SIMBAHAN) ni Cristo ngadto kaniya isip iyang lawas, iyang gihatagan ug gisangkap sa mga gasa sa Espiritu Santo”.

Source: Lumen Gentium (LG 39)

2. Ika-duha, tungod kay ang Espiritu Santo migasa kaniya sa KABUHONG SA
MGA KINAHANGLANON ALANG SA KALUWASAN UG KABALAAN.

Example: Pagsangyaw sa Maayong Balita, Mga Sacramento, Mga Birtud sa
Katarung, Mga Pang-alagad nga Maunongon sa Isigkatawo, ug
Mga Gasang Karismatiko

1 Pedro 1:16 – “Maingon nga ako santos kamo usab masantos…”

1 Corinthians 14:33 –“… for God is not a God of confusion, but of peace. As in all the churches of the saints…”

Deuteronomy 7:6 – “Kay kamo balaan nga katawhan ug iya kamo sa GINOO nga inyong Dios. Sa tanang katawhan sa kalibotan kamo ang gipili sa GINOO aron mahimong iyang kaugalingong katawhan.”

Leviticus 19:2 – Sultihi ang tibuok Israel: Pagbalaan kamo kay ako, ang GINOO nga inyong Dios, balaan man.

3. Nganong ang Simbahan CATOLICO?

cath•o•lic [káthlik, káthəlik]
adjective
1. all-inclusive: including or concerned with all people
2. useful to all: useful or interesting to a wide range of people
3. all-embracing: interested in or sympathetic to a wide range of things
[14th century. Via Latin < Greek katholikos “universal” < katholou “in general” una, ang Simbahan GITUKOD NI CRISTO DIHA SA IYANG MGA APOSTOL.

>ika-duha, ang Simbahan mabinantayon kanunay ug nagsangyaw sa ILANG MGA
PAGTUDLO UG PAGSAKSI;

>ika-tulo, ang Simbahan kanunayng gitudloan, gibalaan ug giagak sa mga apostol
pinaagi sa ILANG MGA SUMUSUNOD, ang mga obispo.

“Ang mga Apostol gipadala sa Nabanhawng Ginoo… aron, isip mga mag-aambit sa gahum ni Cristo, HIMUON NILA ANG TANANG KATAWHAN NGA MGA TINUN-AN ug MAGBALAAN ug MAGMANDO kanila, ug sa ingon, mopakaylap sa iyang Simbahan ug, pinaagi a pag-alagad niini ubos sa paggiya sa Ginoo, BANTAYAN nila kini sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kalibutan.” Source: Lumen Gentium (LG 19)

Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nag nagpuyo diha kaniya, ang Simbahan naga-amping sa tim-os nga pag-amoma sa mga pagtulun-an sa mga apostol, nga nagbuhong sa mga bahandi sa pagtuo.

Ang tugon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo mao kini:

2 Timoteo 1:13-14 – Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulon-an nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. v14Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato.

1 Peter 5:1 – “Kaninyo nga mga pangulo sa simbahan, ako, ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Cristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo…”

“Nay, we make progress by means of reverses; our griefs are our consolations; we lose Stephen to gain Paul, and Matthias replaces the traitor Judas…”

Source: Church History by Laux, p 609

Sa mga kaaway sa Simbahan karon ug sa umaabot, atong masulti uban ni Gamaliel, ang magtutudlo ni San Pablo:

Acts 5:39 – ”Apan kon iya kini sa Dios, dili gayod kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios.”

“The principal reason why the Roman State tried to crush the Church was a political one. Such government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christians, 64-68 AD.”

Source: (World History by O’Brien, p 138)
Information Almanac 1968, p 296- Succession of Popes

By the 3rd century agreement was widespread about the authority of the bishop as the link with the apostles. He (Paul) was such a link, however, only if in his life and teaching he adhered to the teaching of the apostles as this was laid down in the New Testament and in the “deposit of faith” transmitted by the apostolic churches.

Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

5. Nganong ROMANA man?

Matthew 21:43 – vBusa nag-ingon ako kaninyo, nga pagakuhaon kaninyo ang gingharian sa Dios, ug igahatag sa usa ka nasud nga makapamunga sa mga bunga niya.

Acts 23:11 – vUg sa gabii nga misunod ang Ginoo mitindog tupad kaniya, ug miingon: Magmalipayon ka, kay ingon nga nagpamatuod ka mahatungod kanako sa Jerusalem, ingon usab kinahanglan nga magpamatuod ka sa Roma.

Romans 1:7-8 – vBusa gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan: unta kamog grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo.

“The Church, thus founded by Jesus Christ begun to spread victoriously in the Roman Empire in the face of greatest odds.”

Source: Ancient Medieval History, p236

“Jerusalem was the center of the Christian movement, at least until its destruction by Roman armies in AD 70, but from this center Christianity radiated to other cities and towns in Palestine and beyond.
Source: Microsoft ® Encarta ® 2008

6. Nganong GIKAN sa ESPANYA?

Ang mga Espanyol kun mga taga-Espanya maoy nakakristyanisar sa mga Filipino busa makatarunganon gayud nga ang atong pagka-Cristohanon gikan sa mga apostoles.

Romans 15:24-25 – Mohapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot, tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. 25Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron pagdala ug mga hinabang alang sa katawhan sa Dios didto