HOLY ORDER- CELIBACY & DIGNITY OF PRIESTHOOD

HOLY ORDER: CELIBACY & DIGNITY OF PRIESTHOOD

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER

INTRODUCTION:

Matag Cristiano, sa bisan unsang panuigon, babaye’g lalaki, sa bisan unsang nasud, kahimtang sa kinabuhi, gitawag sa pagpangita kang Cristo, pagkaplag kaniya ug pakig-uban kaniya.

Ang Simbahan nagtudlo nga ang Santos nga Pag-ordenar

>usa ka sacramento nga gitukod ni Cristo;

>nga kini mobadlis sa dili mapapas nga timaan diha sa kalag;

>nga pinaagi niining maong sacramento anaay natukod sulod sa Simbahan nga HERARKIYA (hierarchy) nga naglangkob sa mga Obispo, mga Pari ug mga Ministro.

Busa ang sacramento mahimong ikahatag sa tulo ka hugna agad sa pagtuboy sa ordenahan ngadto sa: PAGKA-DYAKONO, PAGKA-PARI, o PAGKA-OBISPO.

Celibacy is the glory of the Catholic Church. It is an ECCLESIASTICAL LAW and this is why the Church may and in fact does grant dispensation, as it does with priests of some Catholic Eastern Rites, and in very special cases, with priests of the Western Rite.

Source: Our Catholic Faith, Part III

BODY:

1. Matud ni San Pablo nga ang obispo bana sa usa ka asawa, apan matud pa sa uban, ngano nga ang mga obispo nga catolico walay asawa?
1Timothy 3:2 A church leader … must have only one wife…

Dili kini nagpasabot nga absoluto gayud nga kinahanglan ang Obispo dunay asawa kondili nga kausa ra maminyo – alang niadtong sa pagtawag kanila minyo nang daan, o nagpasabot kini nga matinuod-anon sa katungdanan.

A. Ang apostol usa ka Obispo…

Acts 1:20 – For it is written in the booke of Psalmes …and let no man dwell therein: And his Bishopricke let another take. (KJV-1611)

Acts 1:20 – Porque está escrito en el libro de los salmos: Sea hecha desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome otro su obispado.

Source: 1909-Spanish Reina Valera (Bible Version)

G1984
ἐπισκοπή
episkopē
ep-is-kop-ay’
From G1980; inspection (for relief); by implication superintendence; specifically the Christian “episcopate”: – the office of a “bishop”, bishoprick, visitation.
Source: Strong’s Hebrew & Greek Dictionaries

B. Ug si San Pablo miangkon nga siya apostol…

1Corinthians 9:2- 2Bisan tuod kon alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol kay kamo mao man ang pruyba nga ako apostol sa Ginoo.

C. Apan si San Pablo walay asawa…

1Corinthians 7:8 – v8Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga biyuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako.

D. Si Cristo walay asawa, ang apostol ug labawng pari ug Obispo sa atong kalag…

1Peter 2:25 – For you were as sheep going astray: but you are now converted to the shepherd and bishop of your souls. (DRB)

1Peter 2:25 – Porque vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas.

Source: 1909-Spanish Reina Valera (Bible Version)

Sa kasinugdanan dunay pipila nga sa pagtawag kanila minyo nang daan apan sa hinay-hinay ilang gibiyaan ang ilang panimalay alang sa ebanghelyo.

Luke 14:26-26″Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. v

Dunay mga pag-duda ang uban ug para kanila lisud kini himoon, apan si Jesus mibutyag sa sekreto ngano nga kini mahimo:

Matthew 19:26 – 26Si Jesus mitutok kanila ug mitubag, “Kini dili mahimo sa tawo; apan mahimo sa Dios ang tanang butang.”

2. Matud pa sa uban, dili ba ang ang paring catolico ang katumanan niini?:
1Timothy 4:3-Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga kalan-on.

Ang gipasabot ni San Pablo mao ang bahin sa pundok kaniadto nga nagdili sa pagpangasawa kang bisan kinsa ug naglikay usab sa pagkaog karne kay nagtuo sila nga ang karne gamut sa kadautan.

Kini mao ang erehiya nga gitawag ug Gnostisismo (Gnosticism) ug Maniqueanismo (Manichaeism).
Source: World History by Obrien p. 147)

A. Dili dautan ang dili pagpangasawa kon kini gihalad alang sa Ginoo…

Matthew 19:12-12Kay may nagkalainlaing mga katarongan nganong dili makaminyo ang ubang mga tawo: … ang uban dili makaminyo tungod sa Gingharian sa langit. Siya nga makahimo, padawata niining akong gitudlo.”

B. Si San Pablo mismo dili minyo ug nag-awhag sa uban pagsunod kaniya…

1Corinthians 7:8-Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug mga biyuda nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanako.

C. Ang tawong minyo magkapuliki sa kalibotanong mga butang apan ang dili minyo
magtagad sa buhat sa Ginoo…

1Corinthians 7:32 – v32Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo;

D. Ang Simbahan, basi sa teksto sa unahan naghimo ug balaod ginamit ang otoridad gikan
kang Cristo…

Canon 277 – Clerics are obliged to observe perfect and perpetual continence for the sake of the Kingdom of heaven, and are therefore bound to celibacy. Celibacy is a special gift of God by which sacred ministries can more easily remain close to Christ with an undivided heart, and can dedicate themselves more freely to the service of God and their neighbor.

E. Sa Old Testament, giingnan sa Dios si Jeremias sa dili pagminyo…

Jeremiah 16:1-2 –v1Unya miingon pag-usab kanako ang GINOO, v2″Ayaw pangasawa ni panganak niining dapita.

F. Didto sa langit nakita ni San Juan ang mga alagad sa Nating Karnero nga nagpabilin nga putli ug wala magminyo…

Revelations 14:4- v4Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babaye; wala sila magminyo … gitubos sila ug mao ang unang gihalad ngadto sa Dios ug sa Nating Karnero.

G. Ang pagkadili minyo sa mga pari maoy timaan sa mga umaabot nga katuigan…

Matthew 22:30- 30Kay kon banhawon na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug ang mga babaye.

H. Ang Simbahan, basi sa teksto sa unahan naghimo ug balaod ginamit ang otoridad gikan
kang Cristo…

Canon 599 – The evangelical counsel of chastity embraced for the sake of the Kingdom of heaven, is a sign of the world to come, and a source of greater fruitfulness is an undivided heart. It involves the obligation of perfect continence observed in celibacy.

I. Ang pagka-celibato sa mga kaparian gibansay kini sa kadaghanan sa unang 3 ka siglo
(3rd century) ug gipakanaog nga balaod sa Simbahan sa mga 400 AD ug ang Simbahan adunay gahum sa pagpakanaog ug mga balaod.

Matthew 16:19- v19Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”

Acts 16:4- v4Sa ilang pag-agi sa mga kalungsoran ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyonan sa mga apostoles ug sa mga kadagkoan sa simbahan didto sa Jerusalem ug gipahimangnoan sila sa pagtuman niini.

3. Unsa man ang mga chief supernatural POWERS sa pari?

Ang mga nag-unang supernatural powers sa pari mao ang mga mosunod:

A. pagbalhin sa pan ug bino ngadto sa buhing lawas ug dugo ni Cristo diha sa Santos nga
Yukaristiya;

Luke 22:19- v19Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios unya gipikaspikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, “Mao kini ang akong lawas [nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini aron paghandom kanako.”

B. pagpasaylo sa mga sala diha sa Sacramento sa Kompisal…

John 20:23-Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kon dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon.”

Source: Our Catholic Faith, Part III


4. Nganong ang mga catolico kinahanglan mopakita ug pagtahug sa mga pari?

Ang mga catolico kinahanglan mopakita ug pagtahud sa mga pari tungod kay sila mga representate ni Cristo mismo; ug mohatag (dispenser) sa Iyang mga misteryo.

1. Ang dignidad sa pagkapari mas taas kay sa ubang kalibutanong dignidad, kay siya representate sa Dios. Siya nakahupot sa gahum nga wala pa mahupti ni bisan kinsang civil ruler.

Bisan gani ang Mahal nga Birhen wala makahupot sa gahum sama
sa pagpasaylo sa sala, pag-konsagrar sa pan ug bino ug uban pa…

2. Ang pari representate ni Cristo. Bisan pa ang kinabuhi sa pari dili tukma sa gikinahanglan sa pagka-pari, siya tagaan gihapon sa ug respeto. Kini himuon tungod sa iyang pagka-pari (THIS WE OFFER TO HIS OFFICE)

3. Ang pagpanamastamas-tamas sa pari usa ka sala sa gaba (to calumniate a priest is a sacrilege. ONE WHO LAYS VIOLENT HANDS ON A PRIEST IS EXCUMMUNICATED.
Source: Our Catholic Faith, Part III

One thought on “HOLY ORDER- CELIBACY & DIGNITY OF PRIESTHOOD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.