I.U.D. DILI ABORSIYON?

I.U.D. DILI ABORSIYON?

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender Black Nazarene Chapter,

Cagayan de Oro City

 

 

Mga minahal nakong mga magbabasa, ania akong ipaambit nganha kaninyo kining column o lindog ni Rev. Fr. Alberto S. Uy, ang Teyologo sa Moralidad dinhi sa Arkidiyosesis sa Cagayan de Oro.  Ako kining gihimo aron inyo usab nga mabasahan ang puno sa pagtulon-ang sinulat o katesismo ni Fr. Uy, nga napatik sa mantalaan sa Arkidiyosesis nga mao ang “Bag-ong Lamdag.”

 

Naikag ako pag-ayo sa matahom nga lindog ni Fr. Uy, mao nga ako kining gipublikar dinhi sa akong lindog nga “Veritas Ad Veritatem,” ubos sa pamasin nga maedukar kita, ug makahatag kini kanato og kalamdagan ug kadasig diha sa pagpabangon, pag-amping, pagpanalipod ug pagpreserbar sa integridad sa atong moralidad.

Ania ang mabulokon ug puno sa pagtulon-an nga lindog ni Rev. Fr. Alberto Uy:

Pasiuna

Daghan sa atong mga kababayen-an karon ang migamit o nagpataod og IUD, ubos sa tinguha nga malikayan ang pagkamabdos. Apan wala sila masayod nga kining IUD, magsilbi dili lamang isip kontraseptibo kondili isip abortifacient, o makapalaglag sa bata nga atua pa sa sulod sa taguangkan sa inahan. Aron nga ato kining masabtan, atong ipatin-aw kung unsa ang IUD, unsa ang iyang mga lihok ug ngano nga kini usa ka paagi sa aborsiyon, ug unsa ang kadaot nga mahatag niini sa panglawas sa mga kababayen-an.

 

Unsa ang IUD?

Ang IUD, acronym kini sa pulong nga Intra-Uterine Device. Usa kini ka gamay nga himan nga hinimo sa plastik nga nagporma og letrang “T”. Ipasulod kini ngadto sa matris, o sabakan sa babaye agi sa iyang kinatawo aron mapugngan ang pagkamabdos o pagkaburos. Ug ang binag-o nga IUD adunay sagol nga aktibong kemikal nga sama sa progesterone ug kobre (copper) nga makatabang sa pagpugong sa pagmabdos.

 

Unsa ang mga lihok sa IUD?

Adunay duha (2) ka mga lihok ang IUD. Una, makapugong kini sa pagpanamkon (fertilization) o panagtagbo sa binhi sa lalaki (sperm) ug sa itlog sa babaye (egg). Ang kemikal nga nag-uban o anaa sa IUD, mao ang moguba sa proseso sa pagpangitlog kun ovulation sa babaye, diin mahimong lagtok o hagkot kaayo ang duga kun mucus sa babaye. Sa laktod, mopilit ang mucus sa babaye diha sa iyang matris. Tungod niini, maglisod na sa paglangoy ang binhi sa lalaki diha sa uterus kun matris sa babaye. Samtang ang copper wire nga giputos sa IUD, mao ang makapaluya ug makapatay sa binhi sa lalaki. Sa ingon niini nga paagi, ang IUD, usa ka matang sa kontraseptibo. Ikaduha, ang IUD maoy makaingon, o maoy hinongdan nga dili makatapot ang bag-ong naumol nga kinabuhi (approximately a week-old) ngadto sa sulod sa sabakan sa inahan. Kasagaran, ang bata anha mogitib o maumol sa fallopian tube sa babaye, ug hinayhinay kining mobiyahe padulong sa taguangkan sa inahan, diin adto kini magpuyo sulod sa siyam (9) ka bulan sa dili pa siya ipanganak o ihimugso sa kalibotan. Apan ang IUD nga ibutang sa sabakan, maoy molihok aron ang bata o kinabuhi nga naumol dili makapahiluna sulod sa taguangkan. Kay ang kemikal nga nagauban o anaa sa IUD, maoy mopauga sa endometrium – diha sa kilid o bungbong matris (uterus lining) – nga mao untay mohatag og pagkaon sa bata. Gumikan niini, wala gayoy purohan nga mabuhi ang bag-ong namugna o naumol nga kinabuhi sulod sa sabakan sa babaye. Labot pa, ang IUD, mura usab kini og silhig diha sulod sa taguangkan sa babaye nga maoy hinongdan nga malaglag ang linghod nga kinabuhi nga migitib sulod sa matris sa usa ka babaye. Sa ingon niini, ang IUD usa gayod ka paagi o matang sa ABORSIYON. Sa nauna na natong column, atong gipasabot nga ang Batakang Balaod sa Pilipinas ug ang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), lakip na ang Philippine Medical Association (PMA), adunay hiniusang baruganan nga ang kinabuhi sa tawo magsugod diha sa panahon sa fertilization o conception, kun panagtagbo sa binhi sa lalaki ug sa itlog sa babaye – ug DILI sa implantation kun sa panahon nga motapot na ang fertilized egg sa uterus sa babaye. Kay diha sa panahon sa fertilization, usa na ka SAGRADONG KINABUHI SA TAWO ang migitib diha sa sulod sa taguangkan sa inahan. Ug sanglit ang IUD molihok man sa pagpatay ning maong kinabuhi pinaagi sa pagpauga sa lining sa uterus ug pagsilhig sa fertilized egg sulod sa sabakan sa inahan, kini angay lamang nga pagatawgon og ABORTIFACIENT o tiglaglag kun tigpatay sa usa ka inosenteng kinabuhi nga nagsugod na unta paggitib ug paglipag sulod sa sabakan.

 

Unsa ang kadaot nga mahimo o ikahatag sa IUD sa lawas sa babaye?

Gawas sa pagpatay sa migitib na untang kinauhi, ang IUD naghatag usab og dakong kadaot diha sa panglawas sa babaye. Ang mga batid sa medisina nagpamatuod nga ang IUD usa sa mga hinongdan sa abnormal sa pagdugo-dugo sa babaye (hemorrhage); sa pagkadaot sa iyang bat-ang (pelvic infection) ug pagkasamad sa iyang matris.

Panapos

Atong nasabtan nga ang paggamit og IUD, dili lamang usa ka paagi sa pagpugong sa pagmabdos, kondili, usa ka buhat sa pagpatay sa inosenteng kinabuhi diha sa sulod sa sabakan sa babaye. Ug gawas niini, ang maong buhat makadaot sa lawas sa babaye ug makahimo niyang sterile o dili na makapanganak. Sa laktod, ang babayeng naggamit og IUD mahimong baug. Ato na lamang panghinauton nga pinaagi niining hamubo nga katesismo, ang mga babaye o ang mga inahan, maglikay na sa paggamit og IUD ug makakat-on sa paggamit og mga pamaagi nga subay kun uyon sa desinyo ug kabubot-on sa Diyos – diha sa pagplano sa gidak-on sa ilang pamilya. Ug kini mao ang natural nga metodo nga dili supak sa balaod sa kinaiyahan, ug labaw sa tanan, dili supak sa kakabubot-on sa Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.