Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan_Part2

Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan?

Ikalawang Bahagi

Ni Bro. G-one T. Paisones

CFD/CFLAMP

(Note: Ang Pula ay katwiran at tanong ng mga protestante; at ang Berdi ay ang sagot logical at biblical ng may akda)


2.2 John 4:24 Ang Dios ay Espiritu

Protestante:

Ayon sa Biblia na salin ni Msgr. Abriol sa Juan 4:24 ang nakalagay: “Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat sumasamba sa espiritu at katotohanan.” Ano ang sabi ng Biblia? “DAPAT ANG SUMASAMBA SA DIYOS AY SUMASAMBA SA ESPIRITO AT HINDI SA IMAHIN O LARAWAN!!!” Ang tanong “Tama ba na labagin ninyo ang utos ng Biblia na Sambahin ang Diyos sa espiritu at hindi sa larawan”?

SAGOT #2

-Napapansin po natin sa itaas; na kahit naipaliwanag na nating maiigi ang ating doctrina hinggil sa larawan o imahi, hindi parin tumitigil ang pag gawa ng conclusion ng ating mga kapatid na mga protestante.  Ang tanong po ng ating kapatid na “Tama ba na labagin ninyo ang utos ng Biblia na Sambahin ang Diyos sa espiritu at hindi sa larawan”?-ay mali sapagkat ang kanyang tanong ay tinatawag na fallacy of complex question or fallacy of presumption; dapat nating maunawaan na hindi pa napatunayan ng mga kapatid nating mga protestante na tayo ay nakalabag ba talaga sa Juan 4:24.

Tama ba ang pag-unawa ng ating mga kapatid na protestante hingil sa Juan 4:24??? Ang citas na ito ba ay nag-aalis o nagtatanggal ng aral hinggil sa larawan o imahi (Exo. 25:18-22)? Ano ba ang nakalagay sa Biblia hinggil dito?

Napatunayan na natin na nagpagawa ng mga imahi ang Dios (Exo. 25:18-22) at itoy inilalagay sa Kanyang templo (2 Cron. 3:7, 10-14).

Exo. 25:18-22 (Living Bible) “Then make images of angels, using beaten gold, and place them at the two ends of the lid of the Ark.  They shall be one piece with the mercy place, and shall have wings spread out above the gold lid. Install the lid upon the Ark, and the place within the Ark the tables of stone I shall give you.  And I will meet with you there and talk with you from above the place of mercy between the cherubim; and the Ark will contain the laws of my covenant.  There I will tell you my commandments for the people of Israel.” (Emphasis added)

Sa nasambit na natin sa itaas na ang templo ng Dios ay may mga imahe; at nasa instinct na natin na sa templo ng Dios ay doon magsasamba. Narito po ang ebidensya:

2 Cron. 7:15-16 (RSV) “Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and consecrated this house that my name may be there for ever; my eyes and my heart will be there for all time.”

2 Cron. 7:15-16 (Ang Banal na Biblia) “Mabubuksan na ang aking mga mata at makikinig na ang aking mga pandinig sa panalangin ginagawa sa dakong ito; yayamang pinili ko na pinabanal ang templong ito upang manatili dito magpakailan man ang aking pangalan at dumito sa lahat ng araw ang aking mga mata at puso.”

Ano ang nakalagay? Sa templo ng Dios na may mga banal na imahe tayo magsasamba sa Dios.  Napakalinaw po na kahit ang Dios ay espiritu; eh hindi niya ikinagagalit ang pagsamba sa Kanya doon sa templo na may mga imahi, bagkus ini-utos pa Niya na doon siya sasambahin sa isang templong may mga imahi ng mga banal na anghil magpakailanman.

Dapat rin nating malaman na sa mga imahi o larawan ng mga anghil; nanahanan ang kaluwalhatian ng Dios; narito po ang mga ebidensya.

Eze. 11:22 (Ang Banal na Biblia) “Pagkatapos, itinaas ng mga Kerubin ang kanilang mga pakpak at kumilos din sa kasama nila ang mga gulong, samantalang nasa itaas sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel.”

Eze. 11:18-22 (Douay Rheims) And the glory of the Lord went forth from the threshold of the temple: and stood over the cherubims. And the cherubims lifting up their wings, were raised from the earth before me: and as they went out, the wheels also followed: and it stood in the entry of the east gate of the house of the Lord: and the glory of the God of Israel was over them. This is the living creature, which I saw under the God of Israel by the river Chobar: and I understood that they were cherubims. Each one had four faces, and each one had four wings: and the likeness of a man’s hand was under their wings. And as to the likeness of their faces, they were the same faces which I had seen by the river Chobar, and their looks, and the impulse of every one to go straight forward.

Num. 7:89 (RSV) “And when Moses went into the tent of meeting to speak with the LORD, he heard the voice speaking to him from above the mercy seat that was upon the ark of the testimony, from between the two cherubim; and it spoke to him.

Dito sa verse na ito ay ating mababasa na nakikipag-usap ang Dios kay Moises sa pagitan ng dalawang imahi ng mga cherubim.

1 Sam. 4:4.a (Living Bible) So they sent for the Ark of the Lord of heaven who is enthrone above the angels.”

1 Sam. 4:4 (NAB) “So the people sent to Shiloh and brought from there the ark of the LORD of hosts, who is enthroned upon the cherubim. The two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were with the ark of God.”

Datapwat; ating maiintindihan diyan sa mga nabanggit na citas ng Bibliya na kahit na ang Dios ay espiritu, ay hindi ibig sabihin na wala ang kanyang kaluwalhatian sa dalawang sagradong istatwa ng mga anghil bagkus ito po ay naninirahan tanda ng Kanyang presensya.

2.3 Pagluhod

Protestante:

Ayon sa Biblia sa sulat ni apostol Pablo sa Roma 11: 4 (Living Bible) “And do you remember how God replied? God said, No, you are not the only one left.  I have seven thousand others besides you who still love me and have not bowed down to idols.”

Napakalinaw po na hindi dapat luluhod sa imahin; eh ang tanong: “Bakit hindi sinunod ang utos ng Dios ng mga Katoliko sa pamamagitan ng pagluluhod nila sa mga diyos-diyosan?

SAGOT #3

-Sa totoo lang po sinunud po ng mga Katoliko ang citas ng Biblia na nagbabawal sa pagluluhod sa mga diyos-diyosan tulad nila ni:

-Astarte / Chemosh / Milcom (1 Har. 11:33)

-Zeus / Hermes (Buh. 14:12)

-Dagon (1 Sam 5:5-7)

-Artemis (Buh. 19:27)

-Mercury / Jupiter (Buh. 19:35)

-Baal (Roma 11:4 RSV)

Sa Roma 11:4 ang naka lagay po doon ay si Baal at hindi sina Santa Maria, San Pedro, San Pablo, Jesus Christ at iba pang mga pangalan ng mga santo.  At wala kang makikita na mga imahi nila ni Astarte, chemosh, milcom at iba pang diyos-diyosan na nabangkit sa itaas, na nasa simbahan ng mga Katoliko.

Sinusunod po namin ang utos na bawal ang pag luhod sa anomang diyos-diyosan, at aral yan ng Santa Iglesia (Fr. M. Guzman; Question and Answer Catholic Catechisism; 1995; page 159).

Eh baka ang ibig sabihin ng ating mga kapatid na protestante; na bakit tayo nagluluhod sa harap ng mga imahi ng mga anghil at mga santo?  Ang sagot po natin ay ganito: ang niluluhoran natin ay ang nilalarawanan; at ang pagluhod natin sa imahi ni Cristo ay tanda ng pagsamba natin sa toong Cristo doon sa langit BILANG DIOS (Tito 2:13); at ang pagluhod natin sa mga imahi ng mga santo at anghil ay tanda ng ating pagbibigay galang sa totoong anghil at santo na nandoon rin sa langit (Rev. 8:4).

Kung ganon, bakit tayong mga Katoliko ay nakaluhod sa harap ng mga imahi?  Ang sagot po natin ay napaka simple; nakaluhod tayo sa harap ng imahi (peru hindi natin ito sinasamba) dahil ito poy ay biblical o nasa Biblia (ang mga imahi na ito ay yaong imahi ng mga anghil at hindi ito ipinagbawal ng Dios):

Joshua 7:6-7 (RSV) “Then Joshua rent his clothes, and fell to the earth upon his face before the ark of the LORD until the evening, he and the elders of Israel; and they put dust upon their heads. 7 And Joshua said, “Alas, O Lord GOD, why hast thou brought this people over the Jordan at all, to give us into the hands of the Amorites, to destroy us? Would that we had been content to dwell beyond the Jordan!”

Dito po ating mababasa na si Joshua ay nagpatirapa sa harap ng kaban ng Tipan ni Yahweh; at huwag po natin pakakalimutan na ang kaban ng Dios ay may mga imahi o istatwa ng mga anghil (Exo. 25:18-22 Living Bible).

1 King 8:6-7 (Living Bible) “Then the priest took the Ark into the inner sanctuary of the Temple – The Most Holy Place – and placed it under the wings of the angels.  The angels had been constructed in such a manner that their wings spread over the spot where the Ark would be placed; so now their wings overshadow the Ark and its carrying poles.

(Atin pong mababasa na sa Templo ng Dios inilagay ang mga istatwa ng mga anghil)

1 King 8:22-23 (Living Bible) “Then, as all people watched, Solomon stood before the altar of the Lord with hands spread out towards heaven and said, “O Lord God of Israel, there is no god like you in heaven or earth, for you are loving and kind and you keep your promises to your people if they do their best to do your will.”

(Dito po ating mababasa na si Solomon ay nakaharap sa Altar ng Dios na may mga imahi ng mga anghil <1 Har. 8:22-23> at doon siya nagdasal mismo sa harap ng altar ng Dios.)

1 King 8:54-55 (Living Bible) “Solomon had been kneeling with his hands outreached towards heaven.  As he finished this prayer, he rose from before the altar of Jehovah and cried out this blessing upon all the people of Israel.”

(Dito po ating mababasa na si Solomon ay nakaluhod habang siya ay nagdadasal sa Dios; sa harap mismo ng mga istatwa ng mga anghil).

2.4 Pag Procession

Protestante:

Sabi ng Biblia sa Psalm 97:7 (RSV) “All worshipers of images are put to shame, who make their boast in worthless idols; all gods bow down before him.” Napakalinaw na dapat na ikinahihiya ang mga taong sumasamba ng larawan o imahi.  Kayong mga Katoliko, pinapakita rin ninyo ang inyong pagsamba sa mga imahin ninyo sa pamamagitan ng pag procession ng mga ito kung may fiesta o kung anumang okasyon sa inyong simbahan.  Ang tanong, hindi ba kayo nahihiya sa pag procession ninyo sa mga diyos-diyosan?

SAGOT #4:

Ayan na naman, fallacious argument na naman; nasambit na natin sa unahan na kung ikaw ay magtatanong hindi ka dapat mag presume sa isang bagay na hindi pa napapatunayan, tulad nalang “kung ang imahin sa simbahan ng Katoliko ay diyos-diyosan ay isang bagay na hindi pa na papatunayan ng ating mga kapatid na mga protestante.  Napatunayan na natin sa una palang bahagi ng paksa na ito na sa Bibliya ay dalawang klasing imahi ang pinag-uusapan diyan; ang isa ay ang diyos-diyosan (Exo. 20:4) at ang isa ay ang ipinagagawang mga imahi ng Dios (Exo. 25:18-22; 2 Cron. 3: 7, 10-14).

Ang dapat na tanong hinggil sa paksa ay ganito: “May mababasa bas a Bibliya na pag procession sa mga imahing ipinagagawa ng Dios? Ang sagot po natin ay mayroon, narito ang mga ebedinsya:

2 Sam. 6:2-5 (RSV) “And David arose and went with all the people who were with him from Baale-judah, to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the LORD of hosts who sits enthroned on the cherubim. And they carried the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab which was on the hill; and Uzzah and Ahio, * the sons of Abinadab, were driving the new cart*  with the ark of God; and Ahio went before the ark.  And David and all the house of Israel were making merry before the LORD with all their might, with songs* and lyres and harps and tambourines and castanets and cymbals.” (Emphasis added)

-Dito napakalinaw na nag procession si Hari David sa imahi nga mga Cherubim.

Joshua 6:1-9 (Living Bible) “The gates of Jericho were kept tightly shut because the people were afraid of the Israelis; no one was allowed to go in or out.  But the Lord said to Joshua, “Jericho and its king and all its mighty warriors are already defeated, for I have given them to you!  Your entire army is to walk around the city once a day fox six days, followed by seven priest waking ahead of the Ark, each carrying a trumpet made from ram’s horn.  On seventh day you are to walk with around the city seven times, with the priests blowing their trumpets.  Then, when they give one long, loud blast, all the people are mighty shout and the walls of the city will fall down; then move in upon the city fro every direction.  So Joshua summoned the priests and gave them their instructions: the armed men would lead the procession followed by seven priests blowing continually on their trumpets.  Behind them would come the priest carrying the Ark, followed by a rearguard.”  (Emphasis added)

-Ating pong mababasa word-4-word na nag procession si Joshua sa Arka ng Dios, at ang Arka ng Dios ay may imahi ng mga anghil (Exo. 25:18-22).

Nasagutan napo naton ang mga tanong.

Kung gusto ninyong basahin ang unang bahagi ng paksang ito; paki click ang link na ito:

http://catholicfaithdefenders.com/289.html

Kung gusto n’yo namang pumunta sa ikatlong bahagi ng artikolong ito; paki click lang po sa link na ito:

http://catholicfaithdefenders.com/iglesia-catolica-%E2%80%93-sumasamba-ngaba-ng-larawan_part3.html

13 thoughts on “Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan_Part2

 1. pano po kung sabihin nila na ang paggawa ng cherubim ay UTOS ng Diyos, pero ang sbi sa 10 commandments ay “you shall not make YOURSELVES graven images. . .” YOURSELVES! kaya ung paggawa ni moises ng cherubim ay hindi sa ganang sarili kundi iniutos ito sa kanya ng Diyos, pti ung ahas sa tungkod.. At ung mga rebulto at imahe natin ay hindi naman utos ng Diyos, but we made them OURSELVES….
  pakisagot naman po.. Maraming salamat po.. 🙂

 2. pano po kung sabihin nila na ang paggawa ng cherubim ay UTOS ng Diyos, pero ang sbi sa 10 commandments ay “you shall not make YOURSELVES graven images. . .” YOURSELVES! kaya ung paggawa ni moises ng cherubim ay hindi sa ganang sarili kundi iniutos ito sa kanya ng Diyos, pti ung ahas sa tungkod.. At ung mga rebulto at imahe natin ay hindi naman utos ng Diyos, but we made them OURSELVES….
  pakisagot naman po.. Maraming salamat po..

  • Pain user…. kung ang inyong palagay na si Moises lang ang gumawa ng lahat ng imahe sa Templo ng Dios ay nagkakamali ka diyan kapatid… mayroon rin ibang tao na gumawa sa mga kortena na may larawan rin ng anghil……
   At ang larawan sa ating simbahan ay hindi ipinagbawal kasi, anghil rin ang ating ginawa…
   at ang mga santo na imahi,,,ginawa rin natin dahil ang Santo ay magiging anghil (Mar. 8:38)

 3. Kapatid na pain user….meron tao sa bible na gumawa ng rebulto na hindi inutos ng Diyos pero ito ay kinalugdan ng Diyos…please research on that first bago ka mag-akusa…

 4. Ano ang pagkakaiba ng mga Buddhists na gumagamit ng larawan sa kanilang mga pagsamba sa mga Katoliko na gumagamit din ng mga larawan sa inyong mga pagsamba?

  • Bro:

   Magkaiba po ang mga imahi ng Buddhits at ang Catholic; although parihas ang Catholic at Buddhist na gumagamit ng larawan sa kanilang pag samba… peru mag kaiba ang kanilang paniniwala….

   Ang mga imahin sa Katoliko ay di sinasamba bilang dios…. kaya hindi ito labag sa utos ng Dios……….

   Regards,

 5. Hindi po ako nang aakusa, nagtatanong lang po ako kasi hindi pa lahat ng bagay ay alam ko na.. Kaya ko po ito itanatanong ay para po masagot ko ito kung sakaling may umakusa o magtanong sa ATIN ng ganito.. Katoliko nga rin pala ako at determinado akong matutunan ang lahat ng tungkol sa ating pananampalataya..
  Sino po ba ung gumawa ng rebulto na hindi inutos ng Diyos pero kinalugdan Niya? Maraming salamat po…

 6. Nagtatanong lang ako. Bakit tinanggal ang discussion, mga comments at replies sa “False Accusation Answered” sa blog na Catholic Eternal Truth.

  • The page “False accusation answered” in Catholic Eternal Truth is not remove (try to search it in the archives). However, to avoid the comments from piling up, I temporarily disabled the comment section because of the numerous comments I received (100+) so that I can answer those pending comments. Nevertheless, I told the readers of my blog to send their comments to this website so that my fellow Catholic apologists can also address those questions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.