Mga Tinagsip Saysay sa Giwali sa Iglesia ni Cristo (Manalo)Ni: Atty. Dr. Marcelo M. Bacalso

Wali:

Asa mabasa sa Biblia nga pistahan ang mga larawan?
Dili ba pagsimba man kana sa mga dios-dios ang gihimo sa mga katoliko?
Supak kana sa mabasa sa 1 Cor 10:14 diin si Pablo Apostol nag-ingon:
“Mga hinigugma likayi ninyo ang pagsimba og mga larawan.”

Tubag:

Diin man ikaw makat-on nga mga larawan ang gipistahan sa mga katoliko? Nahibalo baya kami nga kamong mga sakop ni Manalo nahibalo nga ang gilarawanan maoy gipistahan, dili ang larawan, apan inyo lang gyud tuyoon ang Paghiwi sa tinuod. Nasayod kami nga kamong sakop ni Manalo nasayod nga ang mga Katoliko wala mag-isip nga mga dios ang mga larawan ug busa kini dili matawag og dios-dios. Apan, unsa man gyud kining taras? Unya kanang 1 Corinto 10:14 nga imong gibasa inyong gihiwi ang hubad, kay ang mabasa nga hustong hubad mao kini: “Mga hinigugma, likayi ninyo ang pagsimba sa mga dios-dios.” Apan, ang “dios-dios” inyong gihubad og “larawan.”
Naunsa man mo?

Wali:

Oy! larawan ang definition sa dios-dios sumala sa mabasa sa Salmo 115:4-8.

Tubag:

Naa na makita nga kamong sakop ni Manalo wala makasabot sa kahulugan sa pulong definition. Ug makita usab nga bisan sa yanong lohika dili kamo makaapas. Dili ba ang mabasa nianang Salmo 115:4-8, mao man kini: “Ang ilang mga dios-dios(sa ato pa ang mga diosdios sa Israel) mga salapi ug mga bulawan, ang mga binuhat sa kamot sa tawo? Dili ba kamo makasabot nga dili man kana definition sa pulong diosdios, kondili description man kana sa gipakadios sa Israel?

Ang Pag-ingon The Idols of Israel are silver and gold images. Nagpasabut ba nga All silver and gold images are the idols of Israel? Wala! tungod kay mahimo nga adunay mga silver and gold images ang Israel apan kini dili ilang diosdios tungod kay wala nila isipa nga dios. Ang mga Katoliko adunay mga larawan, apan dili diosdios nila tungod kay wala nila isipa kini nga dios.

Wali:

Wala magsugo ang Dios magdagkotdagkot og kandila. Gisupak sa Katoliko ang Biblia.

Tubag:

Unya, gisugo ba sa Dios nga pistahan ninyo si Manalo sa iyang Birthday? Mabasa ba kana sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia nga anha ninyo bunyagi ang inyong kinabig dinha sa inyong mga Swimming pool? Dili ug dakong dili ang Tubag. Apan, ngano inyo mang gihimo? Ang tinuod mao nga mahimo ang daghang paagi sa atong pagpaila sa atong pagtahud ngadto sa atong Dios ug sa iyang mga Santos.

Pananglitan:

Ang Sugo nga nag-ingon “Higugmaon mo ang Dios labaw sa tanan. Mahimo nga imong ipaila ang imong gugma pinaagi paggahin og mga oras kada adlaw o gabii nga mahimong nimong tulomanon nus-a ikaw mangadye og moyukbo o moluhod. Mahimo nga modagkot ka og kandila aron sa pagpaila sa kainit sa imong pagtahod. Mahimong dili ka modagkot og kandila, kondili mohapa ka sama sa gihimo sa mga Propeta. Wala kinahanglana nga mabasa gayud sa Biblia kining pamaagi sa pagpadayag sa pagtahud. Sa laktud, ang mga Rituales ug Sirimonyas atong mahimo sa tuyo nga mapadayag nato ang atong pagtahod. Apan ang Iglesia ni Cristo, ang tinuod nga iya ni Cristo dili ang kang Manalo, adunay gahum sa pagpasagop og mga pamaagi sa pagpadayag sa pagtahud (Mat 16:19) Question Kana Kun Iglesia ni Cristo ba ang Iglesia Katolika o ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ba hinoon.

Wali:

Sa Roma 16:16 mabasa: “Nangumosta kaninyo ang mga Iglesia ni Cristo mao ang iya ni Cristo.

Tubag:

Unsay iya….. nganong moingon ka niana? Si Felix Manalo ug 18 ka kauban maoy nagtukod nianang pundoka. Si Felix Manalo mibiya sa Iglesia Catolika ug nagmetodista, Magwawali gayud siya diha sa Metodista. Unya, mibalhin ngadto sa laing relihiyon, ang Presbyterian ug mibalhin ngadto sa laing relihiyon, ang Christian mission(Church of Christ). Napastor gayud siya nianang pundoka. Unya, mibiya na usab ug mibalhin ngadto sa Sabadista, lain na usab. Nagpastor gani sa Sabadista. Unya gipalagpot sa mga Sabadista tungod kay badlongon man. Unya, kinoyogan sa 18 ka barkada niya iyang gitukod ang pundok nga gisiprahan niya og “Iglesia ni Cristo.” Pagka-klaro nga dili kang Cristo kining pundoka, kondili iya ni Felix Manalo ug sa 18 niya ka barkada. (Mabasa sa Philippine Panorama, Agosto 29, 1982 ug Articulos de Incorporacion sa Iglesia ni Cristo” nga napublikar sa University of Manila Journal of East Asiatic Studies, Volume IV, no.3, July 1955)

Wali:

Kaming mga “Iglesia ni Cristo” dili maghuboghubog, wala kami piyesta, wala kami kalagkalag. Busa gilibak kami, gilutos kami tungud sa ngalan ni Cristo. Dili kami magtukol kay mabasa sa Mateo 5:10: “Bulahan ang ginalutos.”

Tubag:

Kanang imong gipasiatab mao usab ang gihimo sa mga Sabadista, mga Baptist, Saksi ni Jehova, Iglesia sa Dios ug ubang pang pundok nga labihang daghana. Unya, Iglesia ni Cristo” usab sila? Dili ba daghang na kaayo kamo nga nagkalainlaing klase? Kataw-anan, dili ba?
Mahitungod sa imong giingon nga gilutos kamo: kana dili tinuod. Ang nagpanghitabo mao nga ang mga bakak ni Felix Manalo nga naglimin ug giwali sa iyang pundok nga tinukod niya ug sa 18 niya ka barkada kinahanglan ipahayag aron kapanalipdan ang katawhan nga wala pa masayud.

Wali:

Mabasa sa Juan 15:20 kining pasidaan ni Cristo: “Kun ako ilang gilutos, kamo usab lutoson.” Mao nga karon kami mga Iglesia ni Cristo gilutos.

Tubag:

Imo mang gibali ang tinuod. Misalida si Felix Manalo ug ang 18 niya ka barkada sa tuig 1914. Ang Iglesia Catolika daan nang gilusak sa daghang Kaatbang: Luterano, Baptist, Sabadista, Saksi ni Jehova, Reformed church ug ubang pang ginatus ka nagkalainlaing pundok. Si Manalo miapas na lang kanila sa pagpanlusak sa Iglesia Catolika. Manlolotos kini ug ang Pundok, dili kay gilutos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.