Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

ni:Bro.Allan O. Salada


Pangutana:

kining atong mga higala nga mga sabadista kun mga nagpahulay sa adlawng sabado, pirme mang mahimamat nato sa plaza og mura man siguro nga ila lang ning gilapas o wala lang nila siguro tahura ang ilang texto nga paborito kaayo. unya mangayo langko nimo kun unsaon ni nato pagpasabot nga pirme mani silang galaroy-laroy sa adlawng sabado? kay miingon dinhi sa exodu 20:8, hinumdumi ang adlawng igpapahulay ug balaan kini. dayon gilig-on gyud kini sa nehemias 13:19 nag-ingon diha: busa sa pagkasawom-sawom sa hapit na magsugod ang adlawng sabado gisirhan ko ang mga ganghaan sa jerusalem ug nagsugo ako nga dili kini paga-ablihan kondili matapos ang adlawng sabado. gibantay ko sa mga ganghaan ang pipila ka mga sulogoon aron pagsiguro nga walay butang dad-on sulod sa syudad sa adlawng sabado. palihog kunog patin-aw nganong kadaghan man aning mga sabadista nga naglaroy-laroy sa adlawng sabado? nga nia man sa bibliya nga wala gayoy makalusot sa adlawng sabado?

Tubag:

maona nga usa sa mga restrictions ug reglamento sa pagbantay sa adlawng sabado nga igpapahulay nga wala gayoy mangguwa ug dili gyud sila mogawas sa ilang ganghaan, kay ang ila gong syudad gilibutan man og dako kaayong paril, unya sa paril maong dako ug taas kaayong ingon ta murag torre nga paril nga adunay mga dagkong ganghaan nga dili gyud na ablihan hangtod nga molapas na ang adlawng igpapahulay. mabasa nato sa nehemias 13:19 ug mabasa sad nasa ezequiel 46:1, gipadayag usab nga ang pultahan nga ablihan mao ra ang pultahan sa templo sa Dios kay mao may sudlan sa mga israelita sa pagsimba nila sa Dios, pero ang ganghaan sa syudad sirado mao ning mabasa nato sa ezequiel 46:1 ang ganghaan sa kinasoloran nga korte sa ilang simbahan nga naglantaw paingon sa sidlakan pagasirhan sa unom ka adlaw nga igbubuhat, apan sa adlaw nga igpapahulay kini ablihan ug sa adlaw sa bag-ong buwan kini pagabuksan. kining pultahana sa templo sirhan sad ni sa unom ka adlaw, pero sa adlawng igpapahulay ablihan, kay musolod man sila ezequiel 46:1. mao gani nga ang mga apostoles dili gayod mga sabadista kay sa buhat 16:13 niingon: ug sa adlawng igpapahulay MIGULA KAMI. kining KAMI mga APOSTOLES

nga miguwa gawas sa ganghaan nga haduol sa usa ka suba diin sa among paghuna-huna may dapit sa pag-ampo ug milingkod kami ug nakigsulti sa mga babaye nga nagkatigom. mabasa na nato sa buhat 16:13. dinhi nagpasabot nga ang mga apostoles diay dili mga sabadista kay ang mga sabadista kun nagbantay sa adlawng sabado gidid-an man sa paggula o pagguwa gikan sa ganghaan sa syudad, pero ang mga apostoles nangguwa ug busa ilang gilapas ang nehemias 13:19 ug ang ezequiel 46:1. unya kana silang mga sabadista lugar nga magsabadista gayud sumala sa kanang nasuwat sa daang testamento nga dili gyod sila mangguwa sa ganghaan o sa ilang balay. pero lagi moingon man sila nga moderno naman me nga mga sabadista, pero ila ranang kaugalingong pagpili ug pagsabot, pero kana usa gayod ka kalapasan. ang ato lang masabtan nato dinhi nga dinhi sa buhat 16:13 nga ang mga apostoles dili mga sabadista kon nagbantay sa adlawng sabado, busa kanang magguwa sad, ahhh… dili na kana sila mga sabadista kay mangguwa man sila sa ganghaan sa syudad, sa ato pa maglaroy-laroy na sila gawas

sa ilang balay, busa sila nakalapas sa adlawng sabadong igpapahulay kun nagpabilin man gihapon ang balaod sa adlawng igpapahulay sa sabado. apan kana gipahunong na ang sabadong igpapahulay kay wala naman kana tumana sa mga apostoles human sa pagkabanhaw ni kristo sumala sa atong nahisgutan sa unahan kay dili sila mga sabadista. mateo 12:1-5; ug si kristo buot patyon sa mga sabadista nga nagpahulay sa adlawng sabado kay nag-ayo siyag masakiton ug iya kining gipapas-an atol sa adlawng igpapahulay sa mga judiong sabadista nga supak sa jeremias 17:21 nga namahulay sa adlawng sabado nga mabasa sa san juan 5:7-8,18. busa kun ikaw namahulay sa adlawng sabado, usa ka sa mga buot mopatay ni Ginoong Hesukristo kay wala nagtamod sa adlawng sabado ug si kristo walay sala 1 pedro 2:22 busa pruyba kana nga walay nalapas si kristo ug ang uban, kay katumanan kana sa tagna ni propeta oseas ug ni isaias etc.. nga ang adlawng sabado pahunongon na sa Dios kay walay nakatuman niini tungod sa dakong bug-at nga bulohaton nga wala natuman usab.
oseas 2:11, isaias 1:13-14. pagbangotan 2:6 ug gituman sa bag-ong tugon human sa pagbanhaw ni kristo nga pahunongon kay landong lamang kana sa butang nga umaabot.
colosas 2:14-16. busa ang ika-pitong adlawng igpapahulay sa mga nagpaka-sabadista, gipulihan nag laing adlaw hebreo 4:8-9. ug kini ang unang adlaw sa semana leviticus 23:39 gitagna, diin misimba sila kang kristo nga ilang manunubos ug Ginoo kay nianang adlawa usab si kristo nabanhaw, nga mao ang pinaka pundasyon sa atong pagtuo kristiyano. mateo 28:9,17 ; 1cor.15:14; buhat 20:7 kjv; 1cor.16:2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.