THE PAPACY AND THE PRIMACY OF SAINT PETER

THE PAPACY AND THE PRIMACY

OF SAINT PETER

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

Black Nazarene Chapter, Cagayan de Oro City

 

Ang Santo Papa ang Obispo sa Roma ug ang “Supreme Head of the Catholic Church.” Gihuptan sa Papa ang gahom, ug ang dakong kaakuhan nga gitugyan ug gisangon ni Cristo kang Pedro.

Si Ginoong Jesu-Cristo mismo ang nagtudlo kang Pedro, ug sa iyang mga sumosunod o mga successors isip mga lider sa iyang Simbahan nga iyang gitukod.

Mateo 16:18-19 – “Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong iglesiya, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”

Sanglit si San Pedro didto man gipatay ug gilubong sa Roma, the Bishop of Rome is by right the Pope of the Universal Church.

Ang labing importanting papel sa Santo Papa mao ang “preservation of unity within the Church.

Ang magbalantay mahinongdanon kaayo aron dili magkatibulaag, mangawala ug dili mapapag ang mga sakop nga iyang gibantayan.

Sa ingon niini nga katarungan, mahinongdanon kaayo ang Papa diha sa Simbahan. Kay kung wala pa ang Santo Papa, walay mahitabong panaghiusa sa mga local churches; and they will become independent with each other.

Kung wala pa ang Papa, DILI NA ‘TA MATAWAG OG SANTA kondili “SANTAIYA” na. Dili na mahimong balaanon o lunsay ang atong mga pagtulon-an kay mag-agad na man lamang unya kini sa level of understanding ug interpretation sa mga pastor sa Bibliya. Ang TRUTH nga atong pagahutan mag-agad na lamang unya sa ma-perceive sa atong senses sa mga lider. Magsantaiya ug magkabulagbulag na ‘ta sama sa mga protestante, sama sa Baptist, Born Again, SDA, Isalm, ug uban pa, nga matag kongregasyon managlahi ang ilang mga doktrina, kay nag-agad man lamang kini sa pagbati, hunahuna ug panabot sa pastor.

Ug bisan ang mga protestante nakaamgo sila sa importansiya kun kamahinongdanon sa usa ka “supreme leader” o “universal leader” tungod kay nagkasiaksiak ug nagkabahinbahin man sila. Wala silay kahiusahan sa ilang mga pagtulon-an, ug nagpinahitay sila. Ang Santo Papa mao usab ang supreme pastor and teacher of all Christians.

The Pope presides the system of the central ecclesiastical government of the Roman Catholic Church.

The Pope grounds his claim to jurisdiction primacy in the Church, in the so-called “PETRINE THEORY.

Petrine Theory – is that Jesus Christ conferred the position of primacy in the Church upon Peter            alone.

Ang General Council of Chalcedon niadtong A.D. 451, formally recognized the spiritual primacy, or the supremacy of the Bishop of Rome.

It was affirmed by the Council of Florence in 1439.

And the PETRINE THEORY was defined as a “matter of faith” by the First Vatican Council in 1870.

It was also endorsed by the Second Vatican Council in 1964.

Sa pag-define sa PETRINE THEORY, ang First Vatican Council mi-cite o mikutlo sa tulo (3) ka mga “classical texts” in the New Testament, long associated with it:

 1. Juan 1:42 – Giilisan ni Jesu-Cristo ang ngalan Simon og KEPHAS, nga sa ato pa, PEDRO. Sa Griego: PETROS, nga nagkahulogan og “bato.”

 

 1. Juan 21:15-19 – Sa tulo ka higayon si Jesus nangutana kang Pedro: Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?” Ug sa kataposan, si Jesus miingon kang Pedro: “Atimana ang akong mga karnero.” Ug ang mga “karnero” nagpasabot sa “katawhan” (Salmo 79:13).

 

 • Ezekiel 34:31 – “Kamo akong mga karnero, mga karnero sa akong pasibsibanan, ug ako ang inyong Dios.”
 • Jeremias 3:15 – “I will give leaders who obey me, and they will feed with wisdom and understanding.”

 

 1. Mateo 16:18-19 – Si Jesus mismo ang nagtudlo kang Pedro ug sa iyang mga sumosunod isip mga lider sa Iyang Simbahan. Diha usab gi-confer o gisangon kun gisalig ni  Jesus kang Pedro ang iglesya nga Iyang gitukod. Gipasaligan nga DILI MALUMPAG ang maong iglseya. Ug gihatagan pa kini ug gahom kun otoridad. Sa dose (12) ka mga apostol, si Pedro ang gipili sa Ginoo nga saligan sa pagdumala sa Iyang iglesya.

 

 • Ug kining maong iglesya gisugo sa pagsangyaw sa tibuok kalibotan. Gipasaligan usab kini ni Jesus nga Iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibotan (Mateo 28:19-20).

King tulo (3) ka mga “classical texts” sa Bag-ong Tugon, gipasabot sa Vatican I, nga adunay kadugtongan sa gipamulong Cristo kang Pedro diha sa Lucas 22:31-32. (Palihog basaha.)

Ug pinaagi niining maong kalig-unan diha sa Balaang Kasulatan, kini nagmatuod lamang nga si Ginoong Jesu-Cristo gayod mismo ang nag-constitute kang Saint Peter isip:

 • Prince of the Apostles and Visible Head of the Universal Christian Church, the Roman Catholic Church.

 

 • Ug kini naangkon ni Pedro pinaagi sa gitawag og “primacy of jurisdiction” kun “jurisdictional primacy” that was to pass down in perpetuity to his papal successors, along with authority TO PRONOUNCE INFALLIBILITY on matters of faith and morals.

 

 • The Pope serves as the bishop of all bishops and the pastor of all the faithful.

Ug kining priestly powers sa Santo Papa, as bishop or spiritual overseer in the Universal Christian Church, gikan kini sa SACRAMENTAL ACT OF ORDINATION.

Ang Santo Papa nakahupot sa iyang papal authority pinaagi sa eleksiyon sa Sacred College of Cardinals; ug ang panagtigom sa mga sakop sa Sacred College of Cardinals gitawag kini’g “Conclave.”

It is by virtue of the decision of the College of Cardinals nga ang bag-ong napili nga Papa inherits his official titles such as:

 1. 1.      Successor of Peter

From this title flows all the other titles of the Pope for he only holds his office as the Pope inasmuch as he is the successor of Peter.

 

 1. 2.      Supreme Pontiff

This title came from the Latin term “potem facere” which means “to build a bridge.” This title was formerly reserved to the emperor of Rome who was the head of principal college of priests. This title was given to him for he served as the bridge between men and the gods. In A.D. 375, the title was given to the Pope by Gratian. Now the title means “a bridge builder between God and man.” The Pope is also the first and chief bishop in the Church and the head of the Episcopal College. He has truly Episcopal authority over all the faithful and all the pastors.

 

 1. 3.      Bishop of Rome   

Saint Peter was the first bishop of Rome who founded the See in the year A.D. 42. It was to Peter the Jesus gave the office of binding and loosing, and the keys to the Kingdom of Heaven. Vatican I decreed that “Christ established that Peter should have perpetual successors in the primacy and the Roman bishops are the successors.” The Pope, therefore, being the successor of Peter, is also the bishop of Rome.

 

 1. 4.      Vicar of Jesus Christ

The title means “one who takes the place of Christ.” This term however is often used of the bishop of Rome in particular, but is also used for bishops in general. This was first used in A.D. 495 by the Roman Synod to refer to Pope Gelasius I. The title signifies the supreme authority of the Pope as the representative of Christ on earth and the visible head of the Church, Christ being the invisible head.  He is also spiritual governor of the universal Church.

 

 1. 5.      Primate of Italy

At one time, a primate was bishop or archbishop who had all authority over all bishops of an area covered. The Pope is the highest in authority in the whole of Italy, the only primate in the Catholic Church with such jurisdiction and authority is the Pope.

 

 1. 6.      Sovereign of the State of Vatican

Based on the Lateran Treaty, Italy recognizes Vatican City as the sovereign state with the Pope as its temporal ruler.

 

 1. 7.      Patriarch of the West and Archbishop of the Roman Province

Together with the title Primate of Italy, these titles are based on the principle that the Roman See is the chief and the highest See of all the jurisdictional areas of the Church of which the Church of Rome is part.

 

 1. 8.      Prince of the Apostles

As successor of Saint Peter who was the leader of the Apostles, the Pope is given the title Prince of the Apostles for he is the one who has the primacy over all the successors of the Apostles.

 

 1. 9.      Servant of the Servants of God

Since Saint Gregory the Great, the Pope is called Servus Servorum Dei. From this flows the title of the Pope of the Roman Catholic Church as the Servant of the Servants of God.

Ang pulong nga Pope gikan sa Latin nga pulong nga papa nga nagkahulogan sa English og “father.” Samtang ang pulong bishop gikan sa Greek word nga episkopos nga nagkahulogan sa English og “supervisor” kun “overseer.”

Kining titulong bishop kun episkopos atong mabasa sa ubay-ubay’ng mga panid sa canonical writings sa Bag-ong Tugon. Gani, sa wala pa mahitabo ang Pentecostes, si San Pedro, sa iyang pagpamulong atol sa ilang paghulip sa nabakanteng pwesto ni Judas, migamit sa pulong episcope o bishopric diha sa pagtudlo sa mohulip sa apostolic office nga gibiyaan sa nagbudhi kang Jesus (Acts 1:20-25, King James Version).

Acts 1:20 – “For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take” (KJV).

Ug diha sa Buhat sa mga Apostoles, ingon man sa mga sinulat ni San Pablo, dayag nga nagtug-an kanato nga may mga tawo sa primitive Church, nga naghupot og dagkong gahom – nga may titulong gihuptan nga episkopos kun bishop.

Ang “lingkoranan,” nagpasabot kini’g GAHOM ug KATUNGDANAN. Sama pananglit sa usa ka gingharian, aduna gayoy pinasahi nga lingkuranan ang HARI, diin siya lamang ang makahimo ug angayan nga makalingkod niini.

 

Ingon usab niini ang LINGKORANAN ni San Pedro, ang unang Santo Papa sa Simbahang Katoliko. Ang iyang lingkuranan nagtimailhan ug nagsimbolo sa GAHOM ug OTORIDAD nga gihatag kaniya ni Ginoong Jesu-Cristo.

Ang CHAIR OF PETER, kun CATHEDRA PETRI, nagsimbolo usab kini sa TEACHING AUTHORITY sa Santo Papa diha sa kinatibuk-ang Simbahan. Sa dihang ang Santo Papa moluwat og DOGMATIC DEFINITION, ang iyang pamulong gitawag kini’g EX CATHEDRA, nga nagpasabot og “From the Chair.” Ex cathedra literally means “from the throne.”

“Ex cathedra is the exercise of the supreme power of teaching of the Pope. Given the gift of indefectibility, with the assistance of the Holy Spirit the Pope as pastor and teacher of all Christians defines doctrines of faith and morals. His definitions are irreformable of themselves and requires religious assent. His ex-cathedra teachings must speak of: 1) not as private theologian, but as the supreme pastor and teacher of all Christians; 2) in virtue of his apostolic authority as the successor of St. Peter; 3) in matters of faith and morals; 4) proposing something to be held by the universal leader” (Questions and Answers on the Pope and the Papacy by Rev. Fr. Ruperto C. Santos, STL, pp. 60-61).

Ang simbolo sa LINGKORANAN mahinongdanon kaayo, nga ang PINUY-ANAN SA PAPA gitawag og Holy See, nga nagkahulogan og “Holy Chair.” Ang See, gikan kini sa Latin nga pulong “sede” kun “seat” sa pinulongan Iningles.

Ang simbolismo usab sa cathedra mahimo usab nga madapat sa see kun lingkuranan sa Obispo, kansang official church gitawag og Cathedral, tungod kay anaa diha nahimutang sa presbytery ang Bishop’s Chair.

Si Jesus mismo ang naghatag kang Pedro ug sa iyang mga sumosunod sa OFFICE OF TEACHING kun BUHATAN SA PAGPANUDLO. Kay didto sa Caesarea Philippi, si Jesus miingon: “Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; ang whatever you loose on earth shall be loosed in heaven” (Matthew 16:19). Sa mandato mismo ni Jesus ngasumikad ang Dogma of Papal Infallibility, nga gi-defined panahon sa First Vatican Council niadtong 1870 nga nagkanayon: “The Roman Pontiff is infallible when he defines ex cathedra a doctrine regarding faith and morals.”

So far, 265 na ka mga Papa ang milingkod sa Chair of St. Peter, apan walay ni isa kanila ang nasayop in matters of faith and morals.

Ug sukad sa fourth century, ang kapistahan sa CHAIR OF SAINT PETER ginasaulog sa matag Pebrero 22, tungod kay giisip nga anibersaryo sa pagka-Obispo ni San Pedro didto sa Roma. Ang orihinal nga CHAIR OF SAINT PETER gipreserbar ug gitipigan sa nagkadaiyang lokasyon o dapit hangtod niadtong 370 A.D., dihang gibalhin kini ni Pope Damasus didto sa Saint Peter’s Basilica.

Ug aron mapreserbar ang maong precious relic sa umaabot nga panahon, si Pope Alexander VII misugo kang Berninni sa pagsulod o pagpahimutang sa maong LINGKORANAN sa usa ka matahom nga tronong bronze didto sa apse sa St. Peter’s Basilica.

 

Simbahang Katoliko Aduna may Bayad?

Simbahang Katoliko Aduna may Bayad?

By. Bro: Jessie Fuertes (CFD Nasipit Chapter)

 

 

PANGUTANA:
Nahibalo ako nga dapat pari ang angayan kong pangutan-on nianing akong pangutana. Apan nanghinaut lamang ako nga matubag kini nga pangutana sa mga nagpasiugda niini nga website.

Ang akong pangutana mao kini: Ngano mang sa halos matag lihok sa Simbahang Katoliko aduna may bayad? Ang bayad ra ba gayud dili barato kundi mahal. Magpalubong naay bayad, magpakasal naay bayad, magpablessing naay bayad, magpabunyag naay bayad (kada maninoy maninay kahi ang bayad), magpamisa naay bayad, halos tanan adunay bayad nga dinagku. Pati pagpamisa sa kalag adunay presyo ang matag kalag nga ipamisa (sigon sa ubang parokya). Aha man gibase sa simbahan ang presyo sa mga balayronon?

Wala koy pangutana sa mga boluntaryo nga mga paghatag, sama sa mga halad ug sa mga pledges. Ang pangutana nako kung aha gibase ang mga presyo nga ipabayad as requirements sa mga nahisgutang aktibidades. Ug nganung ingon ani man ang sistema? (Nangutana: concernedCatholic <booter12041@yahoo.com>, date sent: Tue, Dec 13, 2011 at 11:48 PM)

TUBAG:

Kalinaw’g gugma gikan sa atong Ginoong Jesukristo. Sa akong pagsabot brod sa imong mga pangutana, nangita ka ug mga basihanan ngano nga sa mga simbahanong lihok duna may bayad ug nganong presyohan man? Mora mag nanapi niini ang Simbahang Katoliko kon pamation. Taas-taas man ning imong pangutana brod mao na nga nagkinahanglan pod ug taas nga explanation. Hinaut pa unta nga sa panabang sa atong Ginoo makahatag ko nimog katin-awan sa tubag sa imong naglagobo nga pangutana. Ang mga teksto sa Bibliya gikuha gikan sa “Maayong Balita” bible version.

 • Una sa tanan, ang Dios wala magkinahanglan niining mga bahandia tungod kay siya man ang tag-iya niining tanan, apan ang tawo nga iyang mga alagad sa Simbahan nagkinahanglan niini aron makapadayon sila pag-alagad sanglit nagsalig man lang sila sa mga halad sa mga sakop sa Simbahan sama sa pagkaon, sinina (bisting parianon), sakyanan, hinabang para sa misyon sa simbahan, pagtukod sa simbahan, mga seminary, mission house ug uban pa. Niining mosunod nga mga punto sa Bibliya gipahayag nga ang mga ministro ni Kristo adunay katungod sa pagdawat ug suhol sa ilang hinagoan ingon nga alagad sa Dios.
 • 2 Hari 12:13, 16 – Apan kining kwartaha (halad) dili mahimong gastohon alang sa mga planggana nga plata….kay isuhol man kini sa tanan nga nagtrabaho pag-ayo sa Templo ug ibayad sa mga materyales……. Wala dad-a sa Templo ang salapi nga gihalad alang sa sala kay kining salapia alang man sa mga pari.
 • Tinuod nga ang mga sacramento dili matumbasan ug salapi. Sa Mateo 10:8 ang Ginoo nag-ingon, “Ingon nga inyo kining nadawat nga wala’y bayad ihatag usab nga wala’y bayad,”
 • Busa tungod niini makapangutana kita: ngano man nga pabayran man ang bunyag, kasal, konpirma ug uban pa nga ihatag man kaha nga walay bayad? Dili ba usa ka negosyo ug panapi kining buhata?
 • Ang mga sacramento wala ibaligya ug dili usab mapalit. Usa kini ka dakong sala nga gitawag og “Simony”, nga mao ang pagbaligya sa mga sagrado butang. Gikan kini ni Simon Magus. Sa Buhat 8:19-24,  gitanyagan ni Simon Magus ang mga Apostoles ug salapi sa hunahuna nga mapalit niya ang maong Sakramento (Kumpirma).
 • Diha sa atong paghatag og salapi sa Simbahan, dili ang mga Sacramento ang atong gibayran kondili ang kahago sa ministro sa Dios.
 • Sa 2 Cor.11:7-8, si San Pablo miingon, “Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa Maayong Balita sa Dios…. Samtang nag-alagad ako kaninyo, gisuholan ako sa ubang iglesia.
 • Atong timan-an nga si San Pablo usa ka pari. Sumala sa Roma 15:16 niingon siya – Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa Maayong Balita nga gikan sa Dios…..
 • Roma 4:4 – Suholan ang tawo nga nagtrabaho, apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihagoan. (sa ato pa bayad o suhol sa iyang kahago)
 • 1 Corinto 9:4 – Wala ba god akoy katungod sa pagdawat sa ihatag nga pagkaon ug ilimnon tungod sa akong trabaho?
 • 1 Corinto 9:11 – Kon nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyokon moani kamig yutan-ong kaayohan (butang materyal) gikan kaninyo?
 • 1 Corinto 9:13-14 – Sa walay duhaduha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa Templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa Templo, ug kadtong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. Sa mao usab nga pagkaagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nag-wali sa ebanghelyo, mabuhi pinaagi sa ebanghelyo.
 • 1 Tomoteo 4:17-18 – Ang mga pangulo sa iglesia nga maayong motuman sa ilang katungdanan angayng ilhon nga takos sa doble nga suhol, labi na kadtong naghago gayod sa pagwali ug pagtudlo….. Nag-ingon usab ang Kasulatan,”Ang mamumoo angay gayod suholan.
 • 2 Hari 12:13, 16 – Apan kining kwartaha dili mahimong gastohon alang sa mga planggana nga plata….kay isuhol man kini sa tanan nga nagtrabaho pag-ayo sa Templo ug ibayad sa mga materyales……. Wala dad-a sa Templo ang salapi nga gihalad alang sa sala kay kining salapia alang man sa mga pari.
 • Tungod niini katungdanan sa usa ka Kristianos ang pagsuporta sa Simbahan kay baslan sa Ginoo kadtong naghatag nga malipayon sa walay pagbagulbol.
 • 2 Corinto 9:7-9 – Busa gihunahuna ko nga paunahon ko pagpa-anha kaninyo king mga kaigsoonan nato aron andamon nilang daan ang gasa nga inyong gisaad. Unya inig-abot ko diha, andam na ang tanan ug magpaila kini sa inyong gugma sa paghatag ug dili tungod kay gipugos kamo. (8) Timan-I nga ang nagpugas ug diyotay, mag-anig diyotay; apan ang nagpugas ug daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan mohatag ang tagsatagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. (9) Ug makahatag ang Dios kaninyo labaw pa kay sa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon, ug sobra pa gani alang sa tanang maayong buhat.
 • Ang mga unang Kristohanon panahon sa mga Apostoles gibaligya gani nila ang ilang mga kabutangan ug ang halin gitugyan sa Simbahan ug wala gyod tay mabasa nga gisayangan sila sa bahandi nga ilang gihatag ni sila gimahalan.
 • Buhat 4:34-35 – Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles; gibahinbahin kini sa mga apostoles sa tagsatagsa kanila sumala sa ilang gikinahanglan.
 • Busa brod kung gimahalan ta sa gipresyo sa Simbahan, wala man pod ta pugsa. Kung mahalan ta sa presyo sa kasal, pwede man pod ta magpakasal ug Mass Wedding nga dunay mo-sponsor kay wala may bayad. Sa akong kasinatian diha may gibunyagan dinhi sa among parokya nga wala pabayri sa Pari tungod kay pwerte gyong pobreha ug ako saksi niini.
 • Kon ang tawo nga maoy nanaad dili makaabot sa bili, kinahanglan dad-on niya ang tawo nga hingtungdan ngadto sa pari ug ang pari maoy mohatag ug bili sumala sa maabot sa tawo nga naghimo sa panaad.
 • Bahin sa pamisa sa mga kalag sa purgatoryo kung dunay gihatag nga presyo wala magpasabot nga gibayran ang ilang kaluwasan kundili usa kahago sa nag-alagad  sa ministro sa Dios. Ang pagpresyo mag-agad na sa mga lagda sa mga parokya.
 • Sumala sa balaang kasulatan sa 2 Macabeo 12:43-46 – (Nag-ulohan: Mga Pag-ampo Alang Sa Mga Tawo Nga Nangamatay Sa Gubat) “Nagpaamot usab siya (Judas Macabeo) gikan sa tanan niyang mga tawo ug nikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtoo siya sa pagkabanhaw. Kun wala pa siya nagtoo nga ang patay mabanhaw usa ka unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Tungod niining malig-on ug diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtoo sa Dios makadawat ug usa ka ganti nga kahibulongan, si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron malinkawas ang nangamatay sa ilang mga sala.”

Autoridad sa Pagpresyo

 • Levitico 7:7 – Adunay usa ka lagda bahin sa halad alang sa sala ug sa bayad nga halad….
 • Levitico 5:17-19 – Kon may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo, nakasala siya, busa angay siyang silotan bisan pa kon wala siya masayod niini. Kinahanglan magdala siya ngadto sa pari ug laking karnero nga walay daot ingon nga bayad nga halad. Presyohan ninyo kini sa bili sa halad alang sa sala……Kini bayad nga halad alang sa sala kay nakasala man siya sa Ginoo.
 • Levitico 27:14 – Kon may maghalad sa iyang balay ngadto sa Ginoo aron mahimo kining sagrado,presyohan kini sa pari…..
 • Exodo 30:11-13 – Ang Ginoo miingon kang Moises, “Inigsenso ninyo sa sa katawhan sa Israel kinahanglan ang tagsatagsa magbayad kanako ug lukat sa iyang kinabuhi aron walay katalagman nga mahitabo kaninyo samtang magpadayon ang senso. Ang tanan nga mahiapil sa sensokinahanglan nga mobayad sa kantidad nga pangayoon. Timbangon kini sa timbangan nga gigamit didto sa Tolda. Kinahanglan mobayad niini ang tanan silbing halad kanako.”

Ang simbahan wala magpugos nga mohatag sa ikapulo (tithes) kondili sumala sa gugma sa pagka manggihatagon (love percent). Timan-an nato ang giingon ni San Pablo sa 2 Corinto 9:8 nga nag-ingon, “kinahanglan mohatag ang tagsatagsa sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni maghunahuna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon.

Si Cristo miingon:
Lucas 20:25 – …ibayad sa Emperador ang iya sa Emperador, ug ibayad sa Dios ang iya sa Dios.

Salamat sa imong pagbasa brod ug God bless!


EXPOSITION OF ERRORS (Cebuano)

EXPOSITION OF ERRORS

Ni:  Bro. Alvin Gitamondoc

 

Sayop nga panudlo:  Walay mabasa nga pulong “Katoliko” diha sa Bibliya busa dili diay Katoliko ang matuod nga Iglesya nga gihisgotan sa Bibliya.

 

Ania ang Tubag:

 

            Ang libro nga sinulat sa usa sa mga banggiitang “scholar” sa Bibliya nga si Dr. Merril C. Tenney sa iyang “Handy Dictionary of the Bible” pahina 34 nagkanayon:  Catholic Epistles – term applied to the Epistles of James, Peter, John, and Jude, probably because most of them are not addressed to individual churches or persons but to the universal church.  Kon atong hubaron:  Mga Katolikong Sulat/Epistola- termino/pulong nga gigamit sa mga sulat nila Santiago, Pedro, Juan ug Judas, tingali kay daghan kanila wala gisulat alang sa usa ka iglesya kun mga tinagsang tawo lamang kondili ngadto sa tibuok kaiglesyahan nga sa ato pa ang Iglesia Katolika/Unibersa.

 

            Sa Novum Testamentum Graeco et Laice Patrum kon The New Testament of the Greek and Latin Fathers gisulat kini sa mga Linatin nga hubad sama sa Epistola Catolica ad Sancti Jacobi Apostoli;  Epistula Catolica ad Sancti Petri Apostoli; Epistola Catolica ad Sancti Joanne Apostoli ug Epistola Catolica ad Sancti Judeo Apostoli.  Kini gisunod gihapon nga gihubad sa inenglis nga version sa King James Bible sa 1611 ug sa Douay-Rheims Version nga gihubad sa pulong “General Epistles” kun “Catholic Epistles.”  Giwagtang na kining pulong “Catholic” sa mga bag-ong protestanteng mga hubad aron pagtuyo sa paglikay nga matudlo ang Iglesya Katolika Apostolika Romana nga maoy gipasabot nga gitumong niining mga sulata. 

 

            Sa orihinal nga Griegong hubad sa Greek Septuagint Version (LXX) mabasa ang pulong “KATHOLIS” sa San Lucas 4;14, 37, San Mateo 4:24; San Marcos 1:28; 1 Tes. 1:8 (tan-awa ang hubad Griego nga Bag-ong Kasabotan nga gipagula sa United Bible Societies, 3rd Edition, 1975) nga kining pulonga gihubad sa Cebuano kun Binisaya nga “Mikaylap sa tanang yuta/dapit” o nagpasabot nga makaylapon ang dungog, kabantog o  balita mahitungod sa usa ka tawo sa iyang mensahe. 

 

            Sa orihinal nga Griego sa mao gihapon nga nahisgutan nga Greek Septuagint Version (LXX) anaa usab sa Rom 1:8 nga nahubad sa “he pistis humon KAT angeletai en HOLO to cosmo” nga sa inenglis pa, “for your faith which was heralded throughout the whole world” nga sa Binisaya usab, “tungod sa inyong pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibotan.”  Ang pulong “Kata” ug “holo”giusa kun gisumpay sa usa ka pulong nga “Katholiko” (palihug basaha ang pulyeto ni Fr. Gerardo S. Tapiador, SSL, “The Roman Catholic Church and the Bible:  Answer to Frequently Misquoted Texts nga gipublikar sa St. Paul’s Publications). 

 

            Kini nga teksto sa Roma 1:8 nga may mga pulong “pagtuo nga nasangyaw sa tanang kanasoran” gikuha usab sa medieval latin nga “Fides Catholicos” ug usab sa Pranses nga hubad ingon man sa Espanol.  Tukma gayod kini kay ang gihisgotang “mga iglesya ni Cristo” sumala sa Roma 16:16 gitawag sa Roma 16:23 nga “Universa Ecclesia” sa orihinal nga Latin nga nagkanayon, “Gaius hos pes meus salutat vos et universa ecclesia.”  Kini gihubad sa King James Cebuano Version nga “tibuok nga iglesia” ug sa inenglis pa, “the whole church” ug kini referido gayod sa Iglesya Katolika Apostolika Romana.

 

            Sa 1 Pedro 5:13 si Martin Luther sa iyang hubad nga The German Bible mihisgot mahitungod sa Iglesya sa Roma sa hubad nga “Kirche des Romanos” sama usab sa ubang hubad Aleman nga existido sa iyang panahon.  Gisunod kini paghubad ni William Tyndale sa iyang English Bible Translation nga “Church of Rome” mao usab si Coverdale ug uban pang translators sa Englatera nga mipabor niini nga hubad.  Sa kabag-ohan ang “The Way:  The Living Bible Illustrated” mihubad niini nga “the Church here in Rome.”  Kining tekstoha klaro kaayong misuporta sa Iglesya Katolika sa gihisgotan na sa unahan nga mga teksto sa Roma 1:8, 16:16, ug 16:23. 

 

            Kining lintunganay nga kahulogan sa pagka-Katoliko sa Iglesya tataw kaayo nga gisuportahan sa pulong sa atong Ginoong Jesus sa San Marcos 11:17 nga nagkanayon, “Ug nagtudlo siya ug nag-ingon kanila:  Wala ba mahasulat (kinutlo sa Isaias 56:7), Ang akong balay (referido sa Iglesya sa 1 Tim. 3:15) paganganlan balay sa pag-ampo sa tanan nga nasud.  Busa dili kahibudngan nga misugo siya sa iyang mga tinun-an sa San Mateo 28:19-20, “Busa panlakaw kamo, panudluan ninyo ang tanang mga nasud, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.  Magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo.  Ug ania karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan.”

 

 


 

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

 

 

            Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA: 

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

(From the Catholic Faith Defenders Journal)


Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA:

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

 

The Name Catholic Apostolic Suknaan:Roman Church did not come from Christ

Roman Church did not come from Christ

Ni Socrates C. Fernandez, CFD

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2009/09/the-name-catholic-apostolic-roman-church-did-not-come-from-christ/

 

PANGUTANA:

Sa imong mga pamahayag Bro. Soc, miingon ka ang Iglesya nga tinukod ni Cristo, sa panahon ni Cristo mao ang Iglesya Katolika, pero dako kining supak sa mga libro sa inyong mga pari ang imong gisulti. Kay usa ka pari miingon, “The Name Catholic Apostolic Roman Church did not come from Christ,” (The Church of Christ and Other Protestant Sects by Fr. Juan Trinidad S.J. page 24-25). “Ang ngalan nga Katolika Apostolika Romana wala magagikan ni Cristo,” Ikaduha, may usa ka laing pari nga miingon: “Ang Katolika nga pulong unang gigamit ni San Ignacio sa Antioquia Syria nga gimartir sa tuig 110 A.D. Ang Iglesya nga tinukod ni Cristo dinhi sa unang higayon gitawag og Iglesya Katolika aron sa pagpahimug-at sa panaghiusa sa Iglesya Universal. Ang hinungdan nga giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan,” (Roman Catholic by Fr. Robert Taylor pahina 3). Imong gisupak ang matuod nga gisulti sa mga pari, dili ba nagbakak ka?

 


TUBAG:

Sa  maong  libro  nga imong gikutlo, The Church of Christ and   Other  Protestant   Sects, sa  pahina  68-69  anaay  mabasa sa  pamahayag  sa  pari, “The Catholic Church did start with Christ,” nga ang hubad, “Ang Iglesya Katolika nagsugod ni Cristo.” Pero kanang ngalan nga gihatag diha sa matuod nga Iglesya, ang Catholic Apostolic Roman Church gikan kana sa pamatuod ni San Pablo. . . si San Pablo mitawag sa matuod nga Iglesya og Ekklesia Kath’olis nga ang hubad sa Watch Tower Bible Society of Kongregasyon nga Molukop, mabasa kana sa Buhat 9:31 sa Bibliya nga Griego. Ug ang Apostolic gisulti usab ni San Pablo dihang miingon siya, “Kamo tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles. . .” (Efeso 2:20). Busa Apostolic ang Iglesya nga tinukod ni Cristo. Ug ang Romana, kay si San Pablo miingon sa pagtuong Cristohanon sa taga Roma nga gikan ni Jesus “Nganha kaninyong tanan nga taga Roma, nga sa Dios gihigugma, gipanagtawag kamo aron mahimong mga balaan. . . ang inyong pagtuo gipakaylap man sa tibuok kalibotan,” (Roma 1:7-8).

Ang gipahayag ni San Ignacio nga siya mao ang unang migamit sa pulong Iglesya Katolika kana aron sa pagpaila kaniadto sa iyang panahon sa matuod nga Iglesya ni Cristo ug sa pag-opisyal nga pagpadayag alang sa panaghiusa sa mga matuohon. Sa pag-ingon nga siya unang miimbento niini, dili sabton nga siya mao ang tinubdan niana, nga pulong Katolika, kay sa Bibliya sa panahon ni Cristo daan nga ang matuod nga Iglesya nga giwali sa mga apostoles gipaila nga mao kini ang Ekklesia Kath’olis, sumala sa mabasa sa Buhat 98:31 sa Bibliya nga Griego. Ug labot pa niana, sa unang usa ka libo ka tuig human mosaka si Cristo sa langit walay laing Iglesya nga gipasakopan sa mga Cristohanon mao ra ang Iglesya Katolika, “For the first 1000 yrs. after the death of Jesus Christ all Christians belonged to one Church, that is the Catholic Church” (Young’s Student Encyc. Vol. 17 page 2024). Busa ang matuod nga Iglesya ni Cristo bisan sa panahon sa mga apostoles ug sa panahon ni San Ignacio sa Antioquia mao ang Iglesya Katolika. Busa wala ko’y pahayag nga bakak.

Larawang Ipabuhat

Larawang Ipabuhat

Ni: Bro. Allan Olano Salada

Catholic faith defender
PANGUTANA:

Unsa man ang gidili sa Dios sumala sa nahisulat diha sa Bibliya
mahitungod sa Larawan?nganong daghan mang mga larawan
sulod sa simbahang katoliko,daw maglibog na man lang kita kon
kinsa’y atong ampoan?”

( nangutana: Mrs. Helen Maluenda )


TUBAG:

Ang gidili sa Dios mao ang paghimo’g larawan sa mga diyos-diyos ug ang pagpaka-dios o pag-isip nga Dios sa usa ka larawan. wala idili ang paghimo’g larawan kon kini dili isipon nga Dios, kay ang pagsimba o ang pag-isip sa larawan nga usa ka Dios, sala nga daku ug ginganlan kining salaa og “idolatriya” ( worshipping of idols ). ang mga diyos- diyos mao ang nagrepresentar sa mga butang nga dili tinood (1cor.8:4)

kini ang gidili sa Dios. mga diyos- diyos sila si Camus, Milcom, Astaroth
(babayeng diyosa ), Moloc ( 1 hari 11:5-7, 33). sila si Baal ug si Nebo maoy ilang mga diyos- diyos kun bakak nga bathala ( isaiah 46:1) ; kini ang gidumtan sa Dios nga mga larawan, kun mga diyos- diyos.(deut.16:22).

apan ang Dios nagpabuhat usab og mga larawan nga sagrado, sama sa anghel kun kerubin nga ibutang masigkakilid sa altar aron sa pagpaila
sa pagka-anaa sa Dios ug timaan sa pagka-balaan niini (ex.25:18-22).
mga linilok nga larawan nga gihimong dayan-dayan sa Templo
(Ez.41:17-19). si Josias gisugo sa Dios sa paglumpag sa tanang mga diyos-


diyos, apan ang monyumento sa tawong Balaan sa juda wala
niya ipaguba sanglit dili man kini diyos- diyos (2hari23:15-19).may larawan usab nga linilok sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios,
ug maluwas ang tanag hipaakan sa bitin kon motan-aw sa maong larawan(Num.21:8).Gipaputol- putol sa Dios ang maong larawan sa dihang gisinayop kini pag-ila sa mga tawo (2hari18:4). si josue nag-ampo nga naghapa atubangan sa maong arka kun altar nga adunay larawan sa kerubin (josue7:6). maingon nga si moises nagpatindog og larawan sa

kamingawan, si Jesus usab pagapatindogon usab og larawan sa samang paagi. busa buhatan usab si Jesus og larawan ( jn.3:14 ). si Jesus wala magsalikway ug wala magpasipala sa larawan ni cesar sa iyang pag-ingon: “ihatag ni cesar ang iya ni cesar ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios!” ( mat.22:19-22 ). ug sa bag-ong tugon gihisgutan usab ni san pablo ang larawan sa kerubin kun anghel ( heb.9:5-11). ug ang arka sa

kasabotan nga adunay larawan sa kerubin giprosisyon usab ug nanayaw pa gani sila pahinungod sa Dios nga matuod ( 2sam.6:13-19 ; 1cron.15:28-29). busa ang mga tawo nga nag-atubang sa larawan sa ilang pag-ampo wala magasimba sa larawan kundili sa gilarawanan o gisimbolohan niini, kay si ezequias nga naga-ampo ug nagasimba sa Dios nga nag-atubang sa larawan sa kerubin ug gidungog ang iyang pag-ampo

( 2hari19:15-19 ). busa wala magdili ang Dios kanato sa pag-atubang sa larawan nga sagrado diha sa atong pag-ampo kay dili man kini sila mga diyos- diyos ug wala nato sila isipa nga mga dios! kay usa raman ka Dios ang among gituohan. ang mga Anghel ug mga santos nagahulagway sa

presensya sa Dios kinsa naghimo kanila nga mga santos kun balaan, busa ayaw katingala nganong daghan mang mga larawan sa mga anghel ug mga santos sulod sa templo kun simbahan, ug duna ba kitay mabasa sa Biblia nga ang templo sa Dios gisudlan sa daghang mga larawan sa mga santos ug mga anghel? anaa kana mabasa sa ezequiel 41:17-19!.. ug nagpadayag kini sa kabalaan sa maong dapit. ayaw lang pag-ampo sa larawan, kay wala kini gitudlo sa sta. iglesya, sangpit lang sa panabang sa gilarawanan niini! tungod kay wala man kamoy larawan ug nag-atubang man lang kamo sa bongbong sa inyong pag-ampo, ayaw
sangpita ang bongbong kay dili na makadungog! wala man kami nagsaway kaninyo nga nag-atubang sa bongbong sa inyong pag-ampo kay wala man kamo’y mga larawan, kamo rama’y misaway kanamo ug nagbutang-butang kanamo nga among gipaka-Dios ang mga larawan! hunong na intawon kamo sa inyong paghukom ug pagbutang- butang, kay wala gayud intawon kami nagpaka-Dios sa mga larawan wala kana gitudlo sa simbahan inyo lang kanang buot-buot ug butang-butang


kanamo busa inyo lang kanang panudlo ug subaya ang unsa’y saktong gitudlo sa simbahang katoliko ug dili sa mga pipila ka mga tawo nga nanudlo nga dili maoy gituohan nga hiniusa sa simbahang katoliko nga makita ang iyang gipanudlo sa among opisyal nga mga basahon mahitungod sa mga doktrina niini!.. busa ayaw liboga ang imong kaugalingon! tuhoi lang nga may usa ka Dios, usa ka Simbahan nga iyang gitukod nga mao ang santa iglesya katolika, ug usa ka bunyag ug usa ka pagtuo!(eph.4:4-6)

usa ra gayud ang matuod nga Relihiyon nga iyang gitukod ( mat.16:18 ), kay wala siya magtukod og daghang mga Relihiyon nga nagkasumpaki ang mga pagtulon-an, kay ang Dios, Dios sa kahusay ug kalinaw og dili Dios sa kasamok og pagkabahin-bahin ( 1cor.14:33 ) ug ang mga naghimo sa pagkabahin- bahin dili iya sa Dios kundili sa mga sekta nga tinukod lamang og ordinaryong tawo nga dili si kristo ug kini sila namahawa gikan sa tinuod nga simbahan nga iya ni kristo ug maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin (1 jn.2:18-19; jude1:18-19 ). kanang mga panyo nga gigamit nato pagpahid sa larawan ug relikyas kun mga butang nga may kadugtongan sa mga santos ug sa Ginoo, ang panudlo ana sa simbahan ug gitoohan sa mga tawo nga nasayud niining gitudlo mahitungod niana bisan wala kana absolutamente gisugo sa simbahan mao nga dili kay ang mismo nga bato ug kahoy ang may gahom nga naghatag kanato sa bendisyon ug kaayohan niana o ang bato ug kahoy mismo didto gipunting ang atong pagtrapo niana kundili sa maong gilarawanan! ug nag-agda kini kanato sa pagtahod kanilang girepresentasyonan niini. kun may maghatag man niini og milagro kana gikan sa Dios mismo nga nagmilagro niana ginamet ang mga butang og kini gibansay ug nahitabo na kaniadto. pananglit ang Dios naghatag og milagro pinaagi ni apostol pablo ang unang pari ( roma15:16 ) pinaagi sa panyo ug tapis lang gigamit sa Dios kining mga butanga isip instrumento nga makita sa kaayohan sa mga tawo ug gibugaw ang mga yawa..( buhat 19:11-12 ) sabton ba nato nga nasayop ang Dios ug si apostol pablo kay gamilagro sila ginamit ang maong mga butang? ug sama ni father suarez nga ang Dios naghimo’g milagro pinaagi kaniya sa pagbanhaw sa maong patay nga lawas didto sa america? ug dili sila mismo ang gahimo sa milagro kundili ang Dios nagbuhat niini pinaagi kanila? kay wala man sila’y gahom hasta ang butang sa paghimo niini kundi ang Dios? laen pa, may babaye nga gitalinug-an sulod na sa daghang mga katuigan apan tungod sa iyang dakung pagtoo mihikap lang siya sa bisti ni kristo
(Mateo 9:20-22). bisan gani ang anino o shadow lang ni apostol pedro ug

sa ubang mga apostoles ang Dios naghimo’g milagro sa pag-ayo sa masakiton.(buhat 5:11-15).kadtong bitin nga tumbaga nga gihimong instrumento sa Dios sa paghimo’g milagro sa mga katawhan sa israel niadtong napaakan sa mala nga bitin og ang motan-aw niini dili mamatay kundi maayo kadto gumikan sa Dios og dili sa larawan sa bitin mismo.(kaalam16:5-7 ; salmo 72:12) ug ang mga sagrado nga mga butang makabalaan kini niadtong migamit niini sa balaanong paagi. (kaalam6:10 ;mat.7:6) may larawan gani nga gigamit sa Dios alang ni david nga nagluwas sa iyang kinabuhi ug kadto dili larawan sa mga diyos- diyos kay ang Dios dili man mahitabo nga makasala! ( 1samuel 19:15-17 ) ug duna gani larawan sa anghel kun balaan nga gigamit sa Dios nga dili diyos- diyos nga may kalainan sila kay naghimo ang Dios og milagro sa iyang larawan nga dili diyos-diyos atubangan og uban sa larawan nga si dagon ang diyos- diyos sa mga paganong larawan diha sa ( 1sam.5:4-9 ) diin ang larawan sa anghel nga sama sa dagway sa tawo nakalumpag sa larawan ni dagon ug maoy hinungdan nga nakapasakit sa mga filistihanon nga mga pagano ug ilang giuli sa mga israelita ang larawan sa anghel kay gisilotan sila sa wala’y pagtahud niini.. so may kalainan sa duha ka klase sa maong larawan sa diyos- diyos nga si dagon ug ang larawan nga dili diyos- diyos nga iya sa Dios nga girepresentahan sa tinuod nga pagkamao nga gilalarawanan! ug sumala pa diha sa (galatia 3:1) sa bibliya nga hubad sa atong mga kaigsoonang mga protestante nga ginganlan og tyndale version gisulat didto picture of Jesus Christ died on the Cross. ug sa amplified version of the Bible sa (Gen.1:26) giingon and God said let us
(father,son and holy spirit) make mankind in our own IMAGE after our likeness! busa ang tawo larawan usab sa larawan sa Dios nga gihulagway, busa kun ang tanang larawan gidili absolutamente wagtanga ang imong kaugalingon ug patya kay ikaw gihimo sa Dios sama sa iyang larawan og mismo ang Dios nakasala kay naghimo man siya’g larawan, pero dili kana mahitabo kay ang Dios dili makasala og ang ato lang pagsabot sa biblia maoy wala nagkatakdo og nasusi pag-ayo ang matuod nga panudlo! busa dili tanan larawan diyos- diyos!

Procession sa Dios nga anaa sa Bibliya:


victory procession – 2cor.2:14 ; col.2:15 (Good news bible)

Procession of God -salmo 68:24-25 (New international Version Bible )

funeral procession – luc.7:11-12 (Good news)

procession sa Altar dala ang sanga – salmo 118:27 (Bibliya sa kristohanong katilingban)

marching procession uban sa larawan sa anghel sa arka – 2sam.6:13-15  (Tyndale version)

Festal procession – psalm118:27 new international version.

Santa Maria Ulay O Daghang mga Anak?

Santa Maria Ulay O Daghang mga Anak?

Bro. Socrates C. Fernandez, C.F.D.

Kon Dunay tawo nga giataki pag-ayo ang doktrina bahin kaniya diha sa Bibliya kana dili lain kondili si Santa Maria ang Inahan ni Jesukristo nga atong Ginoo.

SUPAK:

1. Si Maria, Inahan ni Jesus dili Kanunayng Ulay. Duna siyay daghang mga anak kay giasoy ni San Marcos sa gisulat niya kining Musunod: “Dili ba kini si Jesus ang panday ang anak ni Maria ug igsoon nila ni Jacobo, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? ug wala ba dinhi nato ang iyang mga igsoong mga babaye? (Mar. 6:3). Tan-awa dili ba klaro nga si Maria, gawas ni Jesus duna pay daghang mga anak.

Tubag:

Ang pulong Igsoon sa Batasan sa mga Judio dili sabton nga kanunay nga igsoon sa mao ra nga amahan ug inahan, ang ilang mga paryenti matawag usab og igsoon bisan pa og uyoan o pag-umangkon, sama niining musunod: Si Abraham mitawag kang lot nga akong Igsoon (Gen.14:16), bisan pa si Abraham mao ang uyoan ni lot (Gen.14:12) ug ang mga kadugo usab sa samang kagikan sa mga Judio matawag usab og igsoon. Sama niini: ” Ug si David miingon, sultihi ang mga Anciano sa Juda… kamo mao ang akong mga kaigsoonan, kamo ang bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod…” (2 Sam.19:11-12). Kadtong mga lalaki ug babaye nga gihisgotan nga mga igsoon ni Jesus dili sabton nga mga anak ni Santa Maria nga iyang Inahan. Kay ang uban kanila makita man nga dunay laing amahan ug inahan, nga dili mao si Santa Maria ug si San Jose. Si Alfeo kun Cleopas bana ni Maria nga paryenti ni Santa Maria Inahan ni Jesus.
Ang makita nato nga mga ginikanan sa giingon nga mga igsoon ni Jesus, sama niining musunod: pila sa mga tinun-an ni Jesus, “Si Santiago O Jacobo nga anak ni Alfeo.. ug si Judas nga anak ni Santiago…”(Luk.6:14). Ug kini sila si Santiago kun Jacobo ug si Judas giingon nga mga igsoon usab nila si Jose ug Simon. Ug ang gipasabot sa Biblia nga ilang ginikanan mao si Alfeo kun Cleopas. Sa libro sa mga Iglesia ni Kristo nga giulohag “Ang Kasaysayan”, Giingon: “Si Santiago(Jacobo) siya anak ni Alfeo nga gitawag usab ug Cleopas nga bana ni Maria nga paryenti usab ni Maria nga inahan ni Jesus Kini usab nga Santiago Kauban sa 12 ka mga Apostoles siya usab ang nagsulat sa basahon nga gitawag sa iyang ngalan, mao usab kini siya ang gitawag og igsoon sa Ginoo (p.9) Diha sa tiilan sa krus ni Jesus sa wala pa siya mamatay: “Apan duol sa krus
ni Jesus nanagtindog ang iyang inahan(ni Jesus) ug ang babaye nga Igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si MariaMagdalena ” (Juan.19:25). Ug ang maong Maria nga asawa ni Cleopas mao ang inahan sa mga tawo nga giingon nga mga igsoon ni Jesus: “Ug usab didto’y mga babaye nga nagpaantaw sa pagtan-aw, ug ang pipila kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago nga gamayon ug ni Jose ug ni Salome (Mar.15:40)
Ang atong mga kaatbang sa pagtuo moingon nga ang gigamit nga pulong sa Griego sa pulong mga igsoon ni Jesus mao ang Adelphoi kun igsoon gayod sa unod, kay kon ig-agaw pa ang gipasabot gamiton unta ang pulong Syngeneis nga tukma sa atong pulong ig-agaw. Ang atong ikatubag niini. dili tinuod nga sa tanang panahon ang pulong adelphoi gigamit alang sa igsoon sa unod, mahimo usab kini nga gamiton bisan ang kahulugan lahi sama sa tanang mga pinili sa Ginoo silbi nga mga manghud ni Jesus kinsa mao ang kinamagulangan sa mga pinili, “Prototokon en polois adelhpois,” aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsoon (Rom.8:29). Sa ingon, kadtong giingon nga mga igsoon ni Jesus dili gayud Sabton nga mga anak ni Maria ug Jose, kondili sa laing mga ginikanan, busa dili sila mga manghud ni Jesus. ug sa mabasa nato sa juan 7:4 masabot nga mga magulang ni Jesus ang mga gitawag og mga igsoon niya, kay daw sa maoy mamadlong kang Jesus ug wala kini mosalig kaniya (Juan.7:5)

Supak:

2. Gihilabtan ni Jose si Maria human ang naulahi manganak kang Jesus kay giingon man:”ug si Jose wala makigduol kang Maria hangtud gianak na niya ang anak niya nga panganay…” (Mat.1:25).

Tubag:

kining pulong hangtud diha sa Bibliya wala magpasabot sa kasagaran nga human mahitabo ang okasyon nga gihangturan nga duna nay laing sukwahi nga hitabo. Pananglit, ang Uwak nga gisugo ni Noe wala mobalik hangtud mihubas ang tubig human sa lunop (Gen.8:7). Bisan mahubas na ang Tubig wala gihapon kini mobalik. lain pa: “Si Michal(Anak ni Saul)Wala manganak hangtud nga kini namatay”(2 Sam. 6:23) Kon wala siya manganak nga buhi labi na nga wala manganak hangtud namatay mao nga kanang pag-ingon nga wala hilabti ni Jose si Maria hangtud o human manganak kang Jesus, kini nagpasabot hinoon pinasukad sa atong nasayran nga kamatuoran sa unahan, nga bisan humana manganak si Maria wala lang gihapon siya hilabti ni Jose. Ang pulong panganay nagpasabot nga maoy nag-abli sa tagoangkan sa iyang inahan bisan pag walay musunod nga manghud(Exod.13:2)Ug ang tagna bahin kang Jesus gipaila gayud siya nga usa ka bugtong sa ato pa walay manghud ug gitawag og panganay: “ug sila mututok kanako nga ilang gipalagbasan(bahin kang Jesus nga gilansang) ug sila magbalata tungud kaniya ingon sa usa nga magbalata tungud sa iyang anak nga bugtong, ingon sa usa nga nagaantus sa kapait tungud sa iyang anak nga bugtong, ingon sa usa nga nagaantus sa kapait tungud sa iyang panganay nga anak(Zac.12:10).

Supak:

3. Si Maria dili kay maoy bugtong bulahan, sanglit sa Daang Tugon, si Lia usab dihang nanamkon miingon nga ang tanang kababayen-an motawag kaniyag bulahan(Gen.30:9-13) si Jakel asawa ni Haber gitawag sa og bulahan sa tanang mga babaye (Maghuhukom 5:24)Ug bisan kinsa kanato mahimong labaw ka bulahan pa kay ni Maria kon mamati ug magatuman sa pulong sa Dios(Lukas.11:28).

Tubag:

Lahi ang kabulahanan ni Maria kay sa gihisgotan nga mga babate, kay si Maria puno sa Grasya (Luk.1:48) dili kay ang tanang mga babaye lamang kondili ang tanang mga kaliwatan gayud, ang motawag kaniya og bulahan. ug kon bulahan ang tawo kay nagtuman sa pulong sa Dios, Doble ang kabulahan ni Maria kay siya mao ang natawhan ni Jesus ug labi pa gayud siya nga nakapaminaw ug nakatuman sa pulong sa Dios kay kang bisan kinsa nga tawo (Lukas. 2:51)

Supak:

4. Dili tinuod ang giingon sa mga katoliko nga si Maria walay sala, sanglit “Ang tanang mga tawo nakasala” (Roma.5:12,Roma.3:9-10) Kay si Maria tawo nan makasasala usab ug nalipay siya sa pag-abot sa iyang manluluwas” (Luk.1:47).

Tubag:

Gitagna nang daan nga ang silbi nga esposa sa Espiritu Santo “putli ugwalay buling diha kaniya” (Awit 6:9) Sanglit ang “Kinaadman dili man musulod sa kalag nga mahugaw ug lawas nga ulipon sa sala” (Kin.1:4) si Kristo mao ang kaalam ug gahom sa Dios(1 Kor.1:24) nan, putli kun wala gayuy buling si Maria kay dili man musulod si Kristo sa kalag nga mahugaw ug sa lawas nga ulipon sa sala. Ug ang gipili sa Dios nga daan, gibalaan na niyang daan (Roma.8:30).
Ug ang pagluwas nga nahuptan ni Maria mao ang paagi nga preventiva, sa wala pa siya matawo gipanagnaan na siyang daan og grasya, bisan si Jeremias gibalaan na nga daan diha pa sa tiyan sa iyang inahan(Jer.1:5) ang pagluwas sa ubang mga tawo mao ang Restaurativa, nagpasabot nga nahulog na ang tawo sa sala ug giugkat sa Dios(Luk.1:71).

Supak:

5. Sayop ang pag-ingon nga si Maria Inahan sa Dios, kay ang Dios dili ikapangak og tawo,”Ang Dios dili tawo… ni Anak sa tawo(Num.23:19).

Tubag:

Tinuod nga ang Dios dili tawo,ni anak sa tawo, apan ang maong Dios makahimo sa pagpakatawo sa babaye, and Dios dili anak sa tawo sanglit siya wala may sinugdan ni katapusan, ug kini gihimo sa Dios, “Ang pulong mao ang Dios… ug kining pulong nahimong tawo…”(Jn.1:1-2,14) ug natawo sa usa ka babaye(Gal.4:4) sa pagbaot sa panahon. Ug ang wala mutuo nga si JesusKristo nagpatawo dili gikan sa Espiritu sa Dios(1 Jn.4:2). kon siya nagpakatawo nagpasabot nga siya dili siya tawo kaniadto. ug si Maria gitawag og Inahan sa Ginoo(Luk.1:43) Ug kining pagka-Ginoo ni Kristo, Ginoo sa tanan (Buh.10:36) Ug ang Ginoo sa tanan mao ang Dios(Rom.10:12,Pin.19:6), Busa sama ra nga si Maria gitawag gayud sa Bibliya ug Inahan sa Ginoo kun Dios, “kay ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa ra” (Mar.12:29).

Supak:

6.nganong gitawag sa libro nga katoliko, Glories of Mary page 143, nga si Maria, asawa sa Dios, ug kini dili usa ka pasipala?

Tubag:

Ang pag-ingon sa maong libro nga si Maria asawa sa Dios, dili kini sabton nga unodnon kun literal nga relasyon sa Dios ug ni Maria kondili usa kini ka Mystical Relation, sama nga ang Iglesia giingon ni San Pablo nga asawa ni Kristo,”kay gipakasal ko kamo sa usa ka bana(2 Kor.11:2). Maingon nga sa Daang tugon, matawag Esraylita gitawag og asawa ni Yahweh, si Yahweh mao ang bana sa Israel(Jer.3:14) kay ang imong Magbubuhat mao ang imong bana.(Isa.54:5).

Komo si Maria sa nakita ni San Juan sa Pinadayag 12:1-5 nakita nga usa ka nagpasabot sa adlaw, nagtindog ibabaw sa bulan og gipurongpurongan sa napulogduha ka bitoon(siya nagsimbolo sa tibuok Iglesia) kay gikan kaniya natawo ang bata nga mohari sa tanang mga nasud(si Kristo). Ug ang naghatag kaniyag binhi nga Makagagahom nga matawo kaniya mao ang Dios(Luk.1:35), Busa maingon ta sa tinawhanon nga pagsulti nga si Maria ingon sa Asawa sa Dios. “Pagalondongan ikaw sa gahom sa labing Halangdon, ang bata nga matawo paganganlan nga balaan, ang Anak sa Dios.”
Kon duna siyay gahom si Maria dili gikan kaniya kondili sa Dios. Busa makatabang siya sa atong kaluwasan. Una sa iyang panig-ingnan, siya matinumanon sa pulong sa Ginoo(Luk.1:38). Ug mabungahon ang iyang pag-ampo ngadto ni Jesus nga iyang anak, kay bisan dili pa ang panahon pagmilagro kay siya ang naghangyo gihimo ni Jesus didto sa kasal sa Cana(Juan.2:1-11).

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

Sabadista naglaroy-laroy sa adlawng sabado

ni:Bro.Allan O. Salada


Pangutana:

kining atong mga higala nga mga sabadista kun mga nagpahulay sa adlawng sabado, pirme mang mahimamat nato sa plaza og mura man siguro nga ila lang ning gilapas o wala lang nila siguro tahura ang ilang texto nga paborito kaayo. unya mangayo langko nimo kun unsaon ni nato pagpasabot nga pirme mani silang galaroy-laroy sa adlawng sabado? kay miingon dinhi sa exodu 20:8, hinumdumi ang adlawng igpapahulay ug balaan kini. dayon gilig-on gyud kini sa nehemias 13:19 nag-ingon diha: busa sa pagkasawom-sawom sa hapit na magsugod ang adlawng sabado gisirhan ko ang mga ganghaan sa jerusalem ug nagsugo ako nga dili kini paga-ablihan kondili matapos ang adlawng sabado. gibantay ko sa mga ganghaan ang pipila ka mga sulogoon aron pagsiguro nga walay butang dad-on sulod sa syudad sa adlawng sabado. palihog kunog patin-aw nganong kadaghan man aning mga sabadista nga naglaroy-laroy sa adlawng sabado? nga nia man sa bibliya nga wala gayoy makalusot sa adlawng sabado?

Tubag:

maona nga usa sa mga restrictions ug reglamento sa pagbantay sa adlawng sabado nga igpapahulay nga wala gayoy mangguwa ug dili gyud sila mogawas sa ilang ganghaan, kay ang ila gong syudad gilibutan man og dako kaayong paril, unya sa paril maong dako ug taas kaayong ingon ta murag torre nga paril nga adunay mga dagkong ganghaan nga dili gyud na ablihan hangtod nga molapas na ang adlawng igpapahulay. mabasa nato sa nehemias 13:19 ug mabasa sad nasa ezequiel 46:1, gipadayag usab nga ang pultahan nga ablihan mao ra ang pultahan sa templo sa Dios kay mao may sudlan sa mga israelita sa pagsimba nila sa Dios, pero ang ganghaan sa syudad sirado mao ning mabasa nato sa ezequiel 46:1 ang ganghaan sa kinasoloran nga korte sa ilang simbahan nga naglantaw paingon sa sidlakan pagasirhan sa unom ka adlaw nga igbubuhat, apan sa adlaw nga igpapahulay kini ablihan ug sa adlaw sa bag-ong buwan kini pagabuksan. kining pultahana sa templo sirhan sad ni sa unom ka adlaw, pero sa adlawng igpapahulay ablihan, kay musolod man sila ezequiel 46:1. mao gani nga ang mga apostoles dili gayod mga sabadista kay sa buhat 16:13 niingon: ug sa adlawng igpapahulay MIGULA KAMI. kining KAMI mga APOSTOLES

nga miguwa gawas sa ganghaan nga haduol sa usa ka suba diin sa among paghuna-huna may dapit sa pag-ampo ug milingkod kami ug nakigsulti sa mga babaye nga nagkatigom. mabasa na nato sa buhat 16:13. dinhi nagpasabot nga ang mga apostoles diay dili mga sabadista kay ang mga sabadista kun nagbantay sa adlawng sabado gidid-an man sa paggula o pagguwa gikan sa ganghaan sa syudad, pero ang mga apostoles nangguwa ug busa ilang gilapas ang nehemias 13:19 ug ang ezequiel 46:1. unya kana silang mga sabadista lugar nga magsabadista gayud sumala sa kanang nasuwat sa daang testamento nga dili gyod sila mangguwa sa ganghaan o sa ilang balay. pero lagi moingon man sila nga moderno naman me nga mga sabadista, pero ila ranang kaugalingong pagpili ug pagsabot, pero kana usa gayod ka kalapasan. ang ato lang masabtan nato dinhi nga dinhi sa buhat 16:13 nga ang mga apostoles dili mga sabadista kon nagbantay sa adlawng sabado, busa kanang magguwa sad, ahhh… dili na kana sila mga sabadista kay mangguwa man sila sa ganghaan sa syudad, sa ato pa maglaroy-laroy na sila gawas

sa ilang balay, busa sila nakalapas sa adlawng sabadong igpapahulay kun nagpabilin man gihapon ang balaod sa adlawng igpapahulay sa sabado. apan kana gipahunong na ang sabadong igpapahulay kay wala naman kana tumana sa mga apostoles human sa pagkabanhaw ni kristo sumala sa atong nahisgutan sa unahan kay dili sila mga sabadista. mateo 12:1-5; ug si kristo buot patyon sa mga sabadista nga nagpahulay sa adlawng sabado kay nag-ayo siyag masakiton ug iya kining gipapas-an atol sa adlawng igpapahulay sa mga judiong sabadista nga supak sa jeremias 17:21 nga namahulay sa adlawng sabado nga mabasa sa san juan 5:7-8,18. busa kun ikaw namahulay sa adlawng sabado, usa ka sa mga buot mopatay ni Ginoong Hesukristo kay wala nagtamod sa adlawng sabado ug si kristo walay sala 1 pedro 2:22 busa pruyba kana nga walay nalapas si kristo ug ang uban, kay katumanan kana sa tagna ni propeta oseas ug ni isaias etc.. nga ang adlawng sabado pahunongon na sa Dios kay walay nakatuman niini tungod sa dakong bug-at nga bulohaton nga wala natuman usab.
oseas 2:11, isaias 1:13-14. pagbangotan 2:6 ug gituman sa bag-ong tugon human sa pagbanhaw ni kristo nga pahunongon kay landong lamang kana sa butang nga umaabot.
colosas 2:14-16. busa ang ika-pitong adlawng igpapahulay sa mga nagpaka-sabadista, gipulihan nag laing adlaw hebreo 4:8-9. ug kini ang unang adlaw sa semana leviticus 23:39 gitagna, diin misimba sila kang kristo nga ilang manunubos ug Ginoo kay nianang adlawa usab si kristo nabanhaw, nga mao ang pinaka pundasyon sa atong pagtuo kristiyano. mateo 28:9,17 ; 1cor.15:14; buhat 20:7 kjv; 1cor.16:2.

Santa Maria Ulay O Daghang mga Anak?

Bro. Socrates C. Fernandez, C.F.D.

Kon Dunay tawo nga giataki pag-ayo ang doktrina bahin kaniya diha sa Bibliya kana dili lain kondili si Santa Maria ang Inahan ni Jesukristo nga atong Ginoo.
SUPAK:

1. Si Maria, Inahan ni Jesus dili Kanunayng Ulay. Duna siyay daghang mga anak kay giasoy ni San Marcos sa gisulat niya kining Musunod: “Dili ba kini si Jesus ang panday ang anak ni Maria ug igsoon nila ni Jacobo, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? ug wala ba dinhi nato ang iyang mga igsoong mga babaye? (Mar. 6:3). Tan-awa dili ba klaro nga si Maria, gawas ni Jesus duna pay daghang mga anak.

Tubag:

Ang pulong Igsoon sa Batasan sa mga Judio dili sabton nga kanunay nga igsoon sa mao ra nga amahan ug inahan, ang ilang mga paryenti matawag usab og igsoon bisan pa og uyoan o pag-umangkon, sama niining musunod: Si Abraham mitawag kang lot nga akong Igsoon (Gen.14:16), bisan pa si Abraham mao ang uyoan ni lot (Gen.14:12) ug ang mga kadugo usab sa samang kagikan sa mga Judio matawag usab og igsoon. Sama niini: ” Ug si David miingon, sultihi ang mga Anciano sa Juda… kamo mao ang akong mga kaigsoonan, kamo ang bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod…” (2 Sam.19:11-12). Kadtong mga lalaki ug babaye nga gihisgotan nga mga igsoon ni Jesus dili sabton nga mga anak ni Santa Maria nga iyang Inahan. Kay ang uban kanila makita man nga dunay laing amahan ug inahan, nga dili mao si Santa Maria ug si San Jose. Si Alfeo kun Cleopas bana ni Maria nga paryenti ni Santa Maria Inahan ni Jesus.
Ang makita nato nga mga ginikanan sa giingon nga mga igsoon ni Jesus, sama niining musunod: pila sa mga tinun-an ni Jesus, “Si Santiago O Jacobo nga anak ni Alfeo.. ug si Judas nga anak ni Santiago…”(Luk.6:14). Ug kini sila si Santiago kun Jacobo ug si Judas giingon nga mga igsoon usab nila si Jose ug Simon. Ug ang gipasabot sa Biblia nga ilang ginikanan mao si Alfeo kun Cleopas. Sa libro sa mga Iglesia ni Kristo nga giulohag “Ang Kasaysayan”, Giingon: “Si Santiago(Jacobo) siya anak ni Alfeo nga gitawag usab ug Cleopas nga bana ni Maria nga paryenti usab ni Maria nga inahan ni Jesus Kini usab nga Santiago Kauban sa 12 ka mga Apostoles siya usab ang nagsulat sa basahon nga gitawag sa iyang ngalan, mao usab kini siya ang gitawag og igsoon sa Ginoo (p.9) Diha sa tiilan sa krus ni Jesus sa wala pa siya mamatay: “Apan duol sa krus
ni Jesus nanagtindog ang iyang inahan(ni Jesus) ug ang babaye nga Igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si MariaMagdalena ” (Juan.19:25). Ug ang maong Maria nga asawa ni Cleopas mao ang inahan sa mga tawo nga giingon nga mga igsoon ni Jesus: “Ug usab didto’y mga babaye nga nagpaantaw sa pagtan-aw, ug ang pipila kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago nga gamayon ug ni Jose ug ni Salome (Mar.15:40)
Ang atong mga kaatbang sa pagtuo moingon nga ang gigamit nga pulong sa Griego sa pulong mga igsoon ni Jesus mao ang Adelphoi kun igsoon gayod sa unod, kay kon ig-agaw pa ang gipasabot gamiton unta ang pulong Syngeneis nga tukma sa atong pulong ig-agaw. Ang atong ikatubag niini. dili tinuod nga sa tanang panahon ang pulong adelphoi gigamit alang sa igsoon sa unod, mahimo usab kini nga gamiton bisan ang kahulugan lahi sama sa tanang mga pinili sa Ginoo silbi nga mga manghud ni Jesus kinsa mao ang kinamagulangan sa mga pinili, “Prototokon en polois adelhpois,” aron siya mahimong panganay sa daghang mga igsoon (Rom.8:29). Sa ingon, kadtong giingon nga mga igsoon ni Jesus dili gayud Sabton nga mga anak ni Maria ug Jose, kondili sa laing mga ginikanan, busa dili sila mga manghud ni Jesus. ug sa mabasa nato sa juan 7:4 masabot nga mga magulang ni Jesus ang mga gitawag og mga igsoon niya, kay daw sa maoy mamadlong kang Jesus ug wala kini mosalig kaniya (Juan.7:5)

Supak:

2. Gihilabtan ni Jose si Maria human ang naulahi manganak kang Jesus kay giingon man:”ug si Jose wala makigduol kang Maria hangtud gianak na niya ang anak niya nga panganay…” (Mat.1:25).

Tubag:

kining pulong hangtud diha sa Bibliya wala magpasabot sa kasagaran nga human mahitabo ang okasyon nga gihangturan nga duna nay laing sukwahi nga hitabo. Pananglit, ang Uwak nga gisugo ni Noe wala mobalik hangtud mihubas ang tubig human sa lunop (Gen.8:7). Bisan mahubas na ang Tubig wala gihapon kini mobalik. lain pa: “Si Michal(Anak ni Saul)Wala manganak hangtud nga kini namatay”(2 Sam. 6:23) Kon wala siya manganak nga buhi labi na nga wala manganak hangtud namatay mao nga kanang pag-ingon nga wala hilabti ni Jose si Maria hangtud o human manganak kang Jesus, kini nagpasabot hinoon pinasukad sa atong nasayran nga kamatuoran sa unahan, nga bisan humana manganak si Maria wala lang gihapon siya hilabti ni Jose. Ang pulong panganay nagpasabot nga maoy nag-abli sa tagoangkan sa iyang inahan bisan pag walay musunod nga manghud(Exod.13:2)Ug ang tagna bahin kang Jesus gipaila gayud siya nga usa ka bugtong sa ato pa walay manghud ug gitawag og panganay: “ug sila mututok kanako nga ilang gipalagbasan(bahin kang Jesus nga gilansang) ug sila magbalata tungud kaniya ingon sa usa nga magbalata tungud sa iyang anak nga bugtong, ingon sa usa nga nagaantus sa kapait tungud sa iyang anak nga bugtong, ingon sa usa nga nagaantus sa kapait tungud sa iyang panganay nga anak(Zac.12:10).

Supak:

3. Si Maria dili kay maoy bugtong bulahan, sanglit sa Daang Tugon, si Lia usab dihang nanamkon miingon nga ang tanang kababayen-an motawag kaniyag bulahan(Gen.30:9-13) si Jakel asawa ni Haber gitawag sa og bulahan sa tanang mga babaye (Maghuhukom 5:24)Ug bisan kinsa kanato mahimong labaw ka bulahan pa kay ni Maria kon mamati ug magatuman sa pulong sa Dios(Lukas.11:28).

Tubag:

Lahi ang kabulahanan ni Maria kay sa gihisgotan nga mga babate, kay si Maria puno sa Grasya (Luk.1:48) dili kay ang tanang mga babaye lamang kondili ang tanang mga kaliwatan gayud, ang motawag kaniya og bulahan. ug kon bulahan ang tawo kay nagtuman sa pulong sa Dios, Doble ang kabulahan ni Maria kay siya mao ang natawhan ni Jesus ug labi pa gayud siya nga nakapaminaw ug nakatuman sa pulong sa Dios kay kang bisan kinsa nga tawo (Lukas. 2:51)

Supak:

4. Dili tinuod ang giingon sa mga katoliko nga si Maria walay sala, sanglit “Ang tanang mga tawo nakasala” (Roma.5:12,Roma.3:9-10) Kay si Maria tawo nan makasasala usab ug nalipay siya sa pag-abot sa iyang manluluwas” (Luk.1:47).

Tubag:

Gitagna nang daan nga ang silbi nga esposa sa Espiritu Santo “putli ugwalay buling diha kaniya” (Awit 6:9) Sanglit ang “Kinaadman dili man musulod sa kalag nga mahugaw ug lawas nga ulipon sa sala” (Kin.1:4) si Kristo mao ang kaalam ug gahom sa Dios(1 Kor.1:24) nan, putli kun wala gayuy buling si Maria kay dili man musulod si Kristo sa kalag nga mahugaw ug sa lawas nga ulipon sa sala. Ug ang gipili sa Dios nga daan, gibalaan na niyang daan (Roma.8:30).
Ug ang pagluwas nga nahuptan ni Maria mao ang paagi nga preventiva, sa wala pa siya matawo gipanagnaan na siyang daan og grasya, bisan si Jeremias gibalaan na nga daan diha pa sa tiyan sa iyang inahan(Jer.1:5) ang pagluwas sa ubang mga tawo mao ang Restaurativa, nagpasabot nga nahulog na ang tawo sa sala ug giugkat sa Dios(Luk.1:71).

Supak:

5. Sayop ang pag-ingon nga si Maria Inahan sa Dios, kay ang Dios dili ikapangak og tawo,”Ang Dios dili tawo… ni Anak sa tawo(Num.23:19).

Tubag:

Tinuod nga ang Dios dili tawo,ni anak sa tawo, apan ang maong Dios makahimo sa pagpakatawo sa babaye, and Dios dili anak sa tawo sanglit siya wala may sinugdan ni katapusan, ug kini gihimo sa Dios, “Ang pulong mao ang Dios… ug kining pulong nahimong tawo…”(Jn.1:1-2,14) ug natawo sa usa ka babaye(Gal.4:4) sa pagbaot sa panahon. Ug ang wala mutuo nga si JesusKristo nagpatawo dili gikan sa Espiritu sa Dios(1 Jn.4:2). kon siya nagpakatawo nagpasabot nga siya dili siya tawo kaniadto. ug si Maria gitawag og Inahan sa Ginoo(Luk.1:43) Ug kining pagka-Ginoo ni Kristo, Ginoo sa tanan (Buh.10:36) Ug ang Ginoo sa tanan mao ang Dios(Rom.10:12,Pin.19:6), Busa sama ra nga si Maria gitawag gayud sa Bibliya ug Inahan sa Ginoo kun Dios, “kay ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa ra” (Mar.12:29).

Supak:

6.nganong gitawag sa libro nga katoliko, Glories of Mary page 143, nga si Maria, asawa sa Dios, ug kini dili usa ka pasipala?

Tubag:

Ang pag-ingon sa maong libro nga si Maria asawa sa Dios, dili kini sabton nga unodnon kun literal nga relasyon sa Dios ug ni Maria kondili usa kini ka Mystical Relation, sama nga ang Iglesia giingon ni San Pablo nga asawa ni Kristo,”kay gipakasal ko kamo sa usa ka bana(2 Kor.11:2). Maingon nga sa Daang tugon, matawag Esraylita gitawag og asawa ni Yahweh, si Yahweh mao ang bana sa Israel(Jer.3:14) kay ang imong Magbubuhat mao ang imong bana.(Isa.54:5).

Komo si Maria sa nakita ni San Juan sa Pinadayag 12:1-5 nakita nga usa ka nagpasabot sa adlaw, nagtindog ibabaw sa bulan og gipurongpurongan sa napulogduha ka bitoon(siya nagsimbolo sa tibuok Iglesia) kay gikan kaniya natawo ang bata nga mohari sa tanang mga nasud(si Kristo). Ug ang naghatag kaniyag binhi nga Makagagahom nga matawo kaniya mao ang Dios(Luk.1:35), Busa maingon ta sa tinawhanon nga pagsulti nga si Maria ingon sa Asawa sa Dios. “Pagalondongan ikaw sa gahom sa labing Halangdon, ang bata nga matawo paganganlan nga balaan, ang Anak sa Dios.”
Kon duna siyay gahom si Maria dili gikan kaniya kondili sa Dios. Busa makatabang siya sa atong kaluwasan. Una sa iyang panig-ingnan, siya matinumanon sa pulong sa Ginoo(Luk.1:38). Ug mabungahon ang iyang pag-ampo ngadto ni Jesus nga iyang anak, kay bisan dili pa ang panahon pagmilagro kay siya ang naghangyo gihimo ni Jesus didto sa kasal sa Cana(Juan.2:1-11).

Socrates Fernandez

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: December 7, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Santa Maria-Kanunay’ng Ulay


PANGUTANA:

Nganong moingon man kamo nga si Maria inahan ni Jesus, ulay kanunay? Dili ba si San Jose bana ni Maria ug kay magtiayon man sila, dili sala kon maghimo sila sa buhat sa magtiayon: Kini nahimo ni Jose kay giingon sa kasulatan, “Ug wala si Jose makighilawas kang Maria sa wala pa siya manganak kang Jesus, ang anak niya nga panganay,” (Mat. 1:25) Klaro, nga human manganak si Maria kang Jesus gihilabtan na ni Jose si Maria. Giingon usab nga si Jesus adunay manghud: “Dili ba kini si Jesus, ang panday, ang iyang inahan mao si Maria, ang iyang mga amahan mao si Jose? Ug ang iyang igsoon mao sila si Santiago, Judas, Jose ug si Simon ug ang iyang mga igsoong mga babaye ania man uban kanato?” (Mar. 6:3). Tubaga kini (Dan Cugtas, Lawaan II, Talisay City, Cebu).

TUBAG:

Gitagna nga usa ra si Jesus nga anak sa Iyang inahan nga mao si Maria, ug wala Siya’y manghud. Si Profeta Ezekiel miingon: “Ania ang usa ka pultahan, moagi niini ang Ginoong Dios sa Israel. Ug wala nay tawo nga moagi pa niini nga pultahan, kay kini pagasirhan na” (Ezek. 44:3). Ang mga lalawigan sa Palestina mao ang Judea, Samaria ug ang Idmea. Sila adunay mga ganghaan, apan daghan ang miagi ug misulod niini. Ang bugtong pultahan nga gipasabot nga giagian sa Ginoong Dios sa Israel mao ang tagoanggan ni Maria. Ug kini tak-opan na.

Ang giingon: “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nga siya nag-anak kang Jesus nga iyang panganay,” Wala magpasabot nga dunay nahitabo human sa pagpanganak ni Maria. Kay sa Bibliya ang pulong “hangtud” wa’y gipasabot nga human sa okasyon nga gihangturan dunay sunod nga mahitabo: “Gipadala ni Noe ang uwak, apan wala na kini mobalik hangtud nahubas ang tubig,” (Gen. 8:7). Wala magpasabot nga human mahubas ang tubig mibalik ang uwak. Busa ang pag-ingon nga “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nanganak kang Jesus,” nagpasabot nga bisan humana manganak si Maria kang Jesus, si Jose wala mohilabot kang Maria. Ang pulong hangtud maoy gigamit sa mga karaang Bibliya nga hubad bisan sa atong mga igsoong Protestante sa Mat. 1:25.

Ug kining giingon nga mga igsoon ni Jesus dili mga anak ni Jose ug ni Maria. Ang ilang ginikanan mao si Alfeo-Kleopas ug Maria usab ang ngalan sa iyang asawa (Luk. 6:13-16, Juan 19:25-26, Mar. 15:40). Gitawag sila ug igsoon ni Jesus, kay ang asawa ni Kleopas paryenti ra usab ni Santa Maria inahan ni Jesus, subay kini sa ilang kultura (Ezek 11:25, Roma 9:3). Ang pulong “panganay” nagkahulogan nga mao ang una nga miagi sa tagoangkan sa inahan, bisan pa og wala kini manghud (Exudos 13:1). Lahi sa kamagulangan, kay kini nagpasabot nga dunay mga manghud. Si Jesus gitawag og “panganay” sa mga balaan nga nagsunod sa kabubot-on sa Dios, apan dili sa pagkamagsoon sa unod, kay si Jesus wala may mga manghud, (Zacarias 12:10). “Sila nagbangotan tungod kaniya, ingon sa usa ka anak nga bugtong..iyang Anak nga panganay.

————————————————————————————————————————–

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: March 22, 2009

Topic: Larawan

PANGUTANA:

Giingon ni Jesus, “Maingon nga si Moises nagpatindog ug halas sa kamingawan mao usab patindugon ang anak sa Tawo. Aron ang tanan mutuo Kaniya dili mawala kondili makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan,” (Juan 3:14). Mao ba kini nga ang gipasukaran sa mga Katoliko nga dunay larawan ni Kristo nga linansang sa krus diha sa inyong simbahan? Apan wala ba kini mahasumpaki sa giingon ni Jehova “Kay ang tanang mga dios sa mga katawhan mga larawan man…” (Sal. 96:5), dili ba klaro nga kadtong mga miingon nga naghupot silag larawan, kini nahimo nga ilang mga dios, sumala sa Bibliya?

TUBAG:

Ang gisulti ni Jesus usa ka sukaranan sa Katoliko bahin sa larawan. Matin-aw ang tumong sa Dios nga nagpahimo Siya ug larawan nga sinalsal o kinulit sa dagway sa anghel o kerubin ug larawan sa baalang mga tawo, kini nagsimbolo sa presensiya sa Dios.

Saysay sa Templo sa Dios. “Ug kini hinimo, ang uban ang mga kerubin ug mga kahoy’ng palma, sa pagkaagi dihay nawong sa tawo nga nag-atubang sa kahoy’ng palma ug nawong sa batan-ong leon atubangan sa kahoy’ng palma,” (Ezek. 41:18-22). Ug ang GINOO nag-ingon, “Akong gipahiluna ang Akong kaugalingon sa kerubin,” (1 Cronicas 13:6). Ug gani sa diha nga gidala kini sa balay ni Obed-edom, ang balay ni Obed-edom napuno sa panalangin sa Dios, (1 Cron. 13:14).

Si Josue nga nag-ampo atubangan sa maong kaban o arka nga may larawan sa kerubin, wala siya mag-ampo sa kerubin kondili ngadto ni Yahweh nga Dios sa Israel: “Gigisi ni Josue ang iyang sapot ug mihapa atubangan sa kahon ni Yahweh uban sa mga anciano ug gibutangan nilag abo ang ilang ulo… siya miingon, “Oh Yahweh, among Ginoo, nganong kami Imong gidala dinhi tabok sa Jordan?…” (Josue 7:6-7).

Wala ipasimba sa Dios ang Iyang gipabuhat nga larawan ingon nga kini mao ang MATUOD NGA DIOS. Hinoon gisugo nga kini tahuron sa katawhan sa Dios. “Tahura ninyo ang Akong santuario, kay Ako ang inyong GINOO,” (Lev. 19:30). Sa diha nga ang larawan sa bitin nga bronsi nga gigamit sa Ginoo nga kon sud-ongon kini makaluwas sa pinaakan sa mga tawo ilang gisimba, kini gipaputol-potul sa GINOO, ug gipatunaw (2 Hari 18:4).

Busa klaro nga ang Dios nagsugo nga dunay mga gipabuhat nga linilok nga larawan, ang kerubin ug mga balaan, apan dili kini ilhon nga Dios. Busa wala mahiapil ang katawhan sa Dios nga ilang mga larawan mao ang ilang dios (Sal. 96:5), kondili gitumong kadto sa Dios sa mga pagano. Giingnan sila sa Dios, “Sila pakaulawan gayud kanang nagsalig sa linilok nga larawan kanang nga-ingon sa tinunaw nga larawan: Kamo mao ang among mga dios,” (Isaias 42:17). Ug dili kini referedo sa mga Katoliko… “Our Catholic worship is not directed towards the images but to (God) whom they represent…” (Catechism of the Catholic Church No. 2132).

———————————————————————————————————————-

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: November 16, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Bibliya ug Koran

PANGUTANA:

Dili ba usa ka dakong pangahas ang pang-angkon sa Iglesya Katolika nga ang Bibliya nagagikan Kaniya? Ang mga hubad sa Biblia diha na sa wala pa ang Iglesya Katolika. Dili ba tinuod nga ang libro sa mga Muslim nagsupak man sa Biblia bahin ni Cristo, isip Mesiyas? Hangtud karon ang Muslim, usa ka giila nila nga mao ang mensahero ni Alla mao si Mohammed. Unsay ikasulti mo niini. Miingon sila nga ang Islam mao ang tinuod nga gilitok ni Allah nga iyang gitukod, dili Kristyanidad?

TUBAG:

Dili usa ka pangahas sa Iglesya Katolika ang pang-angkon nga gikan niya ang Bibliya ang atong gibasa karon. Siya ang Iglesia Katolika ang naghipos sa mga basahon sa Daan ug Bag-ong Tugon ug ang miayag ug mipili kon hain gayod niini ang mga linamdagan sa Espiritu Santo. Si Martin Luther, ang bantugang magtutukod sa protestantismo miingon: “Kitang mga Protestante sa Iglesya Katolika angay nga moila niini, kita wala untay Bibliya kon wala pa ang Iglesia Katolika,” (Book Commentary on John Chap. XIV). Ang labing karaan nga hubad sa Biblia, ang Latina Vulgata, gilusad sa Iglesia Katolika sa tuig 382-404 A.D. (Halley’s Bible Handbook pahina 754, Protestant Book). Ang Iglesya Katolika sa iyang konsilyo sa Cartago, sa tuig 397 A.D. mao ang mihatag ug hukom sa 27 ka libro sa Bag-ong tugon ug wala nay ipuno pa. (Halley’s Bible Handbook pahina 746). Ang paghubad sa Bibliya sa mga Protestante ulahi na kaayo sa tuig 1611 A.D. sa mando ni Hari Jacob o King James Version sa Inglatera.

Luther in 1529 by Lucas Cranach

Ang Koran sa mga Muslim may mga Makita nga teksto nga naghatag og dakong pag-ila kang Jesus nga Mesiyah. “Si Isah (Jesus) gipamatud-an ni Alla og mga milagro,” (Sur. 3:86). “Ang dili moila kang Isah, (Jesus) nga usa ka propeta may dakong silot nga ipahamtang kaniya nga wala masukad mahitabo,” (Surah 5:114-115). “Apan kon sila moila kang Isah nga Mesiyah, may dakong panalangin ug kalooy si Allah alang kaniya, siya ug ang iyang inahan gipanalipdan ni Allah aron ang sala dili makatandog kanila” (Surah 19:19, Surah 3:36). “Naghatag si Allah og mga ilhanan kang Isah aron Siya makahimog mga milagro sapag-ayo sa mga masakiton ug sa pagbanhaw sa mga Minatay” (Sur. 3:49).

Ug ang relihiyon o tinuhoan nga tukoron ni Jesus, gimando ni Allah, “We commended unto Abraham, Moses and Jesus saying: Establish the religion and be not divided therein” (Surah 42:13). “Ang mga Judio ug ang mga Kristohanon ug ang mga Sabbaeans…ug mituo ni Alla ug nagabuhat og mayo, sa katapusang adlaw piho nga makadawat sila’g ganti uban sa ilang Ginoo,” (Surah 2:62).

Hinoon, tinuod nga ang mga Muslim wala moila ni mituo ni Cristo nga Dios, kondili sama ni Mohammed nga usa ka dakong propeta. Ang gitudlo sa Bibliya si Jesus Dios, mao ang gisupak sa KORAN sa mga Muslim.

——————————————————————————————————————-

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: July 13, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Santo Papa

PANGUTANA:

GIINGON nga ang lalaki ra man mapari o ma-Santo Papa sa mga Katoliko pero, ngano man nga duna may Santo Papa nga babaye nga ginganlan og si Papa Joana sa tuig 855 A.D. ug tuig 1100 A.D. Dili ba klaro nga kining Iglesia Katolika makasulod ang bisan babaye nga mahimong papa?

TUBAG:

DILI tinuod nga dunay Santo Papa nga babaye. Kining tinumotumo nga istorya gipalutaw sa duha ka Dominicano nga mao sila si John de Mailly ug si Stephen de Borbon nga mipahiluna sa kamandoan sa maong babaye sa tuig 1100 A.D. Ang lain mao ang istorya sa Papal Chambelain nga si Martin sa Troppa nga mipahiluna sa pagmando sa maong babaye sa tuig 855 A.D.

Giingon nga nagsugod kini dihang may gitaho nga dunay babaye nga Patriarka sa Constantinopla, pangulo sa mga Orthodox gitaho nga gisulti ni Papa Leo IX sa sulat ngadto ni Cerularius. Laing taho bahin sa babaye nga papa usa ka istorya aron sa pagbugal-bugal ni Teodora ug sa iyang duha ka mga anak nga babaye sa ikanapulo ka gatusan ka mga katuigan human mosaka si Cristo sa Langit.

Ang maong tinumo-tumo nga istorya gidawat-dawat bisan ngadto sa 15 ka gatusan ka tuig human sa pagsaka ni Cristo sa langit. Apan sa panahon ni Papa Pio II, tuig 1458-1468 A.D. ug sa Lives of the Popes, gisalikway kini ingon nga wala gayoy sukaranan sa History.

Ang mga bantugang mga Protestante, sama nila ni Bayle, basnage, Blondel, Burnet, Bochart, Cave, Chamer, Casaubon, Domoulin, Gibbon, Giesler, Leibnitz ug uban pa misalikway niini, nga kini usa lang ka istorya nga mimao-mao sa mga tawo.

Sa mga tuig nga gihisgotan sa pagmando sa babaye nga papa, si Joana; dunay mga lalaki nga Papa nga nagmando. Si Papa Leo IV namatay sa Julio 15, 855 A.D. ug gisundan dayon ni Papa Benedicto II sa tuig 855-858 A.D. ug walay kahaw-ang taliwala niining duha ka papa. Ug bahin sa laing petsa nga nagmando ang maong babaye nga papa, tuig 1100 A.D. duna say nagmando nga papa nga si Papa Pascual II sa tuig 1099 ngadto sa tuig 1118 A.D.

Ang taho bahin sa pagpadagan nga duna gayoy papa nga babaye maoy usa ka kalihokan sa mga Protestante aron sa pagpahid ug lapok sa lista sa mga Papa diha sa kasaysayan. (Question Box by Rev. Bertrand Conway, pahina 160-161).

———————————————————————————————————————————–

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Topic: Kaluwasan

PANGUTANA:

Sa unbang tinuhoan sayon ra ang kaluwasan, “Tumuo ka ni Jesucristo maluwas ka..” (Buhat 16: 31). Unsa man ang mga paagi sa katoliko aron maluwas ang ilang mga kalag?

TUBAG:

Ang panudlo sa Iglesya Katolika bahin sa kaluwasan gipasukad sa Doktrina ni Jesu-Cristo:

1.) Motoo sa 12 ka Artikulo sa Creed. “Ug nahibulong sila sa pagtulun-an ni Jesucristo ka Siya nagtudlo kanila nga adunay kagahuman dili sama sa Eskriba” (Marcos 1: 22).

2.) Ang paghinulsol ug pagbiya sa sala. Si Jesus miingon niadtong tawo nga Iyang giayo, “Karon kay mayo ka naman, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang mas mangil-ad pa nga mga butang.” (Juan 5: 14).

3.) Ang pagtuman sa sugo. Miingon si Cristo niadtong datu nga tawo, “Kun buot ka mosulod sa kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang mga sugo” (Mat. 19:17).

4.) Pagpasakop sa matuod nga Iglesia, “kay walay matuod nga kristohanong tinuboan kun mahibulag kita sa tinuod nga Iglesya” (Col. 2: 19).

5.) Salig sa Iyang grasya, ang pagdawat sa mga Sakramento ug pagkalawat sa lawas ug Dugo ni Jesucristo. (San Juan 6:51-56).

6.) Ang pagpaambit sa pagtulun-an ni Jesucristo alang sa kaluwasan ngadto sa uban. Pagtabang sa mga kabus sa kainahanglang material. (1 Tim. 4:13-16).

7.) Ang paglahutay hangtod sa katapusan (Mat 24: 13).

——————————————————————————————————-

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: January 11, 2009

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Bunyag

PANGUTANA:

Sa Bibliya si Jesus nag-ingon: “Tudloi ang tanang mga binuhat sa Akong Maayong Balita, ang motuo ug magpabunyag maluwas…” (San Markos 16:15-16). Dagko na ang bunyagan kay tudloan man una. Si San Pedro miingon, “Paghinulsol kamo ug magpabunyag aron mapasaylo ang inyong mga sala ug makadawat kamo sa Espiritu Santo,” (Buhat 2:38). “Ang mga bata nga wala mangatawo wala pa usab magabuhat og dautan,” (Roma 9:11). Tungod niini dagko na gayud ang angay bunyagan dili gagmay’ng mga bata. Nganong gisupak man kini sa Katoliko?

TUBAG:

Apil sa kabubut-on sa Dios ang pagbunyag sa gagmay’ng mga bata. Ngano man? Tungod kay ang gagmay’ng mga bata didto pa sa sulod sa tiyan sa ilang inahan nakaambit na sa sala sa atong ginikanan. Kini gitawag og sala nga panulondon. “Bisan ang among amahan sila namatay na apan kami nakapanunod sa iyang kasal-anan,” (Pagbangotan 5:7). Si David miingon, “Ako gipanamkon sa sala ug makasasala na ako didto pa ako sa tiyan sa akong inahan,” (Sal. 51:5). Ang atong mga ginikanan nahimo nga mahugaw sa sala. Si Job, “Si kinsa ba ang makakuha og limpyo gikan sa mahugaw walay mausa,” (Job 14:4), “Kon ang natawo sa usa ka babaye unsaon niya sa pagkahinlo,” (Job 25:4). Si Birhen Maria lamang ang nahigawas sa sala nga panulondon, tungod kay nahimo man siya nga sudlanan sa Balaang Manunubos. “Ang akong esposa putli ug walay buling diha kaniya,” (Awit 4:7).

Kaniadto ang mga batang lalaki nga walo ka adlaw ang edad sirkunsisyonan, aron ang bata mahimo nga anak sa Dios ug ang Dios mahimo nga iyang Amahan (Gen. 17:13-14). Masuso pa ang mga bata gihimo na nga Anak sa Dios, dili pa siya makasabot, dili pa siya katudloan. Ug si San Palo nagpasabot sa bunyag nga mao ang sirkunsisyon nga wala buhata sa kamot… nga sa gilubong kamo uban Kaniya diha sa bautismo ug gibanhaw uasab kamo uban Kaniya” (Colosas 2:11-12).

Ang Dios Amahan sa Daang Tugon nagbunyag apil ang gagmay’ng mga bata: “Ang mga anak sa Israel mipanaw gikan sa Rameses paduong ngadto sa Succoth nga may unom ka gatus ka libo ka mga lalaki nga naglakaw gawas sa mga bata,” (Exudos 12:37). Apil sa maong panaw ang mga babaye ug mga bata nga wala lang iapil sa maong pag-ihap. “Ang tanan kang Moises gibautismohan didto sa panganud ug didto sa dagat,” (1 Cor. 10:2). Sa maong pagbunyag nahiapil ang mga gagmay’ng bata. Ug si San Pedro sa iyang awhag ang pagbunyag mahiapil ang mga bata, paghinulsol kamo ug magpabunyag aron kamo makadawat sa pasaylo sa inyong mga sala… kining saara dili lang kaninyo kondili alang usab sa inyong mga kabataan,” (Buhat 2:38-39). Ug ang pulong kabataan sa Griego teknois ug ang inusa (singular) teknon, ang kahulugan niini “Little child”. Busa apil gayod diay sa plano sa Dios ang pagbunyag sa gagmay’ng mga bata. Ang mga dagko na nga pagano nga tudloan una ug pahinulsol una pa sila pagabunyagi.

———————————————————————-

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: October 12, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Ngalan sa Amahan

PANGUTANA:

Tinuod ba nga ang Yahweh, ngalan sa Amahan mahanaw na sa pag-abot sa ngalan ni Jesus, kay ang Jesus mao ang ngalan sa Amahan nga gihatag Niya kang Jesus: Ako mianhi sa ngalan sa Akong Amahan…” (Juan 5:43). “bantayi sila pinaagi sa Imong ngalan nga gihatag mo Kanako,” (Juan 17:11). “Ako nanumpa, nga ang Akong dakong ngalan, nag-ingon si Yahweh dili litokon sa kang bisan kinsang tawo sa Juda…” (Jer. 44:26)?

TUBAG:

Ang gipasabot sa giingon nga dili pagahisgotan ang ngalan nga Yahweh, mao ang mga Judio didto lang sa Ehipto. “Kamo nga mga Judio nga nagpuyo sa Ehipto, “Ako nanumpa nga ang akong dakong ngalan nag-ingon si Yahweh dili litokon kang bisan kinsang tawo sa Juda.” (Jer. 44:26). Wala magpasabot nga dili mahisgotan sa ubang dapit. Sa Ehipto kay dunay templo sa ilang dios nga si Ra, dios nga adlaw kun Heliopolis duol sa Cairo.

Ang Dios misulti kang Moises, “Ngadto kang Abraham, Isaac ug ni Jacob mipaila Ako kanila, nga mao ang El Shaddai. Wala ko ipaila kanila ang Akong ngalan nga Yahweh… ug dakungog ko ang agulo sa akong mga anak diha sa ilang pagka-ulipon sa Ehipto.”

Ang Dios misulti pinaagi sa Anghel. “Pagatawgon mo ang Iyang ngalan ug JESUS” (Mat. 1:21). Ang Jesus sa orihinal, mao ang “Yah-shuah” o “Yeh-shua,” ang Yah o Yeh mao ang sinugdanan sa pulong nga Yahweh.

Dili pagasabton nga nawala na ang ngalan nga Yahweh. Ania ang gipamulong sa DIOS, “Si Yahweh ang Dios sa mga ginikanan. This is my name for all time; by this name I shall be invoked for all generations to come,” (Exodus 3:15, Jerusalem Bible).

Dili mahitabo nga mahanaw na ang ngalan ni Yahweh. “Yahweh will be unique and His name is unique” (Zac 14:2). “Usa ra si Yahweh ug usa ra ang Iyang ngalan.”

———————————————————————————

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: August 24, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 6

Topic: Trinidad ug Purgatoryo

PANGUTANA:

DILI ba ang panudlo sa Kasulatan mao ang doktrina kinahanglan nga mabasa sa Biblia kay matud pa ni San Pablo; “sa dili pagbaton og hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahasulat,” (1 Cor. 4:6). “Kon may tawo nga naghunahuna nga siya manalagna kun espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat Ko kaninyo nga kini sila sugo sa Ginoo,” (1 Cor. 14:37). Pero, usa ka pari nag-ingon, “Maingon nga ang Pulong Trinidad dili mabasa sa Bibliya mao usab ang pulong Purgatoryo dili mabasa sa Bibliya.” Busa, ang doktrina sa Purgatoryo dako diay nga supak sa Ginoo, dili ba?

TUBAG:

Sa atong pagsabot sa Bibliya dunay duha ka paagi, una ang gitawag og DEFINITUS kun Explicit, dali Makita ang kahulugan pinaagi sa mabasa letra por letra. Ang ikaduha mao ang gitawag nga IMPLICATIO kun Implicit. Dili nato Makita dayon ang kahulogan kay dili man mabasa letra por letra, apan masabtan pinaagi sa naglimin nga kahulogan.

Ang pananglit sa Definitus kun Explicit, kun pruybahon nga si Cristo, Dios letra por letra: “Kay nagpaabot kita sa bulahan nga pagpadayag sa atong dakong Dios ug Manluluwas nga si Cristo: nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato…” (Tito 2:13-14). Ang pagpruyba nga si Cristo Dios sa paagi nga IMPLICATIO mao ang Iyang pagbuhi og minatay, kang Lazaro. Wala siya moingon nga Siya Dios apan sayod nga makabuhi og patay sa Iyang kaugalingong gahom mao ang Dios (Deut. 32:39). “Ako mao ang Dios, Ako ang magkahatag og kinabuhi ug Ako usab ang makapatay sa tawo”.

Laing pruyba sa IMPLICATIO kun implicit mao ang pagtagna bahin sa manglupad nga puthaw ang ayroplano: “Ang Iyang mga caroo sama sa alimpuos…” (Jer. 4:13). Ang kanhi nga mga caroo sa gubat hinimo’g puthaw.

Ang Purgatoryo anaa sa kategoriya nga IMPLICATIO kun Implicit dili letra por letra apan matin-aw kon sabton ang iyang kahulogan. Kay ang Dios mosilot sa kasal-anan sa tawo agad sa gidak-on o gigamyon sa maong sala. Kon dako ang sala, dako usab ang isilot kon gamay ra ang sala, gamay ra usab ang isilot (Lukas 12:47-48).

Ug kadtong mga nangamatay nga gamay ra ang sala, wala kini mahinulsoli, silotan sila apan adto sa silot nga makagawas pa sila human sila malimpiyohi. “Kon ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan walay dapayan nga moagi og kalayo apan maluwas pa siya,” (1 Cor. 3:15). Ug ang maong mga kalag katabangan pa sa atong mga pag-ampo: “Kay balaanon ug makaluwas ang pag-ampo alang sa mga nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala,” (2 Macabeo 12:45). “Ug human nila mabayri ang diriyut nila nga sala makagawas pa sa sila sa prisohan,” (Mat. 5:26). Kay may sala nga mapasaylo pa sa sunod nga kinabuhi (Mat. 12:32).

SUKNAAN

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: December 7, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Santa Maria-Kanunay’ng Ulay


PANGUTANA:

Nganong moingon man kamo nga si Maria inahan ni Jesus, ulay kanunay? Dili ba si San Jose bana ni Maria ug kay magtiayon man sila, dili sala kon maghimo sila sa buhat sa magtiayon: Kini nahimo ni Jose kay giingon sa kasulatan, “Ug wala si Jose makighilawas kang Maria sa wala pa siya manganak kang Jesus, ang anak niya nga panganay,” (Mat. 1:25) Klaro, nga human manganak si Maria kang Jesus gihilabtan na ni Jose si Maria. Giingon usab nga si Jesus adunay manghud: “Dili ba kini si Jesus, ang panday, ang iyang inahan mao si Maria, ang iyang mga amahan mao si Jose? Ug ang iyang igsoon mao sila si Santiago, Judas, Jose ug si Simon ug ang iyang mga igsoong mga babaye ania man uban kanato?” (Mar. 6:3). Tubaga kini (Dan Cugtas, Lawaan II, Talisay City, Cebu).

TUBAG:

Gitagna nga usa ra si Jesus nga anak sa Iyang inahan nga mao si Maria, ug wala Siya’y manghud. Si Profeta Ezekiel miingon: “Ania ang usa ka pultahan, moagi niini ang Ginoong Dios sa Israel. Ug wala nay tawo nga moagi pa niini nga pultahan, kay kini pagasirhan na” (Ezek. 44:3). Ang mga lalawigan sa Palestina mao ang Judea, Samaria ug ang Idmea. Sila adunay mga ganghaan, apan daghan ang miagi ug misulod niini. Ang bugtong pultahan nga gipasabot nga giagian sa Ginoong Dios sa Israel mao ang tagoanggan ni Maria. Ug kini tak-opan na.

Ang giingon: “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nga siya nag-anak kang Jesus nga iyang panganay,” Wala magpasabot nga dunay nahitabo human sa pagpanganak ni Maria. Kay sa Bibliya ang pulong “hangtud” wa’y gipasabot nga human sa okasyon nga gihangturan dunay sunod nga mahitabo: “Gipadala ni Noe ang uwak, apan wala na kini mobalik hangtud nahubas ang tubig,” (Gen. 8:7). Wala magpasabot nga human mahubas ang tubig mibalik ang uwak. Busa ang pag-ingon nga “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nanganak kang Jesus,” nagpasabot nga bisan humana manganak si Maria kang Jesus, si Jose wala mohilabot kang Maria. Ang pulong hangtud maoy gigamit sa mga karaang Bibliya nga hubad bisan sa atong mga igsoong Protestante sa Mat. 1:25.

Ug kining giingon nga mga igsoon ni Jesus dili mga anak ni Jose ug ni Maria. Ang ilang ginikanan mao si Alfeo-Kleopas ug Maria usab ang ngalan sa iyang asawa (Luk. 6:13-16, Juan 19:25-26, Mar. 15:40). Gitawag sila ug igsoon ni Jesus, kay ang asawa ni Kleopas paryenti ra usab ni Santa Maria inahan ni Jesus, subay kini sa ilang kultura (Ezek 11:25, Roma 9:3). Ang pulong “panganay” nagkahulogan nga mao ang una nga miagi sa tagoangkan sa inahan, bisan pa og wala kini manghud (Exudos 13:1). Lahi sa kamagulangan, kay kini nagpasabot nga dunay mga manghud. Si Jesus gitawag og “panganay” sa mga balaan nga nagsunod sa kabubot-on sa Dios, apan dili sa pagkamagsoon sa unod, kay si Jesus wala may mga manghud, (Zacarias 12:10). Sila nagbangotan tungod kaniya, ingon sa usa ka anak nga bugtong..iyang Anak nga panganay.

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: March 22, 2009

Topic: Larawan

PANGUTANA:

Giingon ni Jesus, “Maingon nga si Moises nagpatindog ug halas sa kamingawan mao usab patindugon ang anak sa Tawo. Aron ang tanan mutuo Kaniya dili mawala kondili makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan,” (Juan 3:14). Mao ba kini nga ang gipasukaran sa mga Katoliko nga dunay larawan ni Kristo nga linansang sa krus diha sa inyong simbahan? Apan wala ba kini mahasumpaki sa giingon ni Jehova “Kay ang tanang mga dios sa mga katawhan mga larawan man…” (Sal. 96:5), dili ba klaro nga kadtong mga miingon nga naghupot silag larawan, kini nahimo nga ilang mga dios, sumala sa Bibliya?

TUBAG:

Ang gisulti ni Jesus usa ka sukaranan sa Katoliko bahin sa larawan. Matin-aw ang tumong sa Dios nga nagpahimo Siya ug larawan nga sinalsal o kinulit sa dagway sa anghel o kerubin ug larawan sa baalang mga tawo, kini nagsimbolo sa presensiya sa Dios.

Saysay sa Templo sa Dios. Ug kini hinimo, ang uban ang mga kerubin ug mga kahoy’ng palma, sa pagkaagi dihay nawong sa tawo nga nag-atubang sa kahoy’ng palma ug nawong sa batan-ong leon atubangan sa kahoy’ng palma,” (Ezek. 41:18-22). Ug ang GINOO nag-ingon, “Akong gipahiluna ang Akong kaugalingon sa kerubin,” (1 Cronicas 13:6). Ug gani sa diha nga gidala kini sa balay ni Obed-edom, ang balay ni Obed-edom napuno sa panalangin sa Dios, (1 Cron. 13:14).

Si Josue nga nag-ampo atubangan sa maong kaban o arka nga may larawan sa kerubin, wala siya mag-ampo sa kerubin kondili ngadto ni Yahweh nga Dios sa Israel: “Gigisi ni Josue ang iyang sapot ug mihapa atubangan sa kahon ni Yahweh uban sa mga anciano ug gibutangan nilag abo ang ilang ulo… siya miingon, “Oh Yahweh, among Ginoo, nganong kami Imong gidala dinhi tabok sa Jordan?…” (Josue 7:6-7).

Wala ipasimba sa Dios ang Iyang gipabuhat nga larawan ingon nga kini mao ang MATUOD NGA DIOS. Hinoon gisugo nga kini tahuron sa katawhan sa Dios. Tahura ninyo ang Akong santuario, kay Ako ang inyong GINOO,” (Lev. 19:30). Sa diha nga ang larawan sa bitin nga bronsi nga gigamit sa Ginoo nga kon sud-ongon kini makaluwas sa pinaakan sa mga tawo ilang gisimba, kini gipaputol-potul sa GINOO, ug gipatunaw (2 Hari 18:4).

Busa klaro nga ang Dios nagsugo nga dunay mga gipabuhat nga linilok nga larawan, ang kerubin ug mga balaan, apan dili kini ilhon nga Dios. Busa wala mahiapil ang katawhan sa Dios nga ilang mga larawan mao ang ilang dios (Sal. 96:5), kondili gitumong kadto sa Dios sa mga pagano. Giingnan sila sa Dios, “Sila pakaulawan gayud kanang nagsalig sa linilok nga larawan kanang nga-ingon sa tinunaw nga larawan: Kamo mao ang among mga dios,” (Isaias 42:17). Ug dili kini referedo sa mga Katoliko… “Our Catholic worship is not directed towards the images but to (God) whom they represent…” (Catechism of the Catholic Church No. 2132).

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: November 16, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Bibliya ug Koran

PANGUTANA:

Dili ba usa ka dakong pangahas ang pang-angkon sa Iglesya Katolika nga ang Bibliya nagagikan Kaniya? Ang mga hubad sa Biblia diha na sa wala pa ang Iglesya Katolika. Dili ba tinuod nga ang libro sa mga Muslim nagsupak man sa Biblia bahin ni Cristo, isip Mesiyas? Hangtud karon ang Muslim, usa ka giila nila nga mao ang mensahero ni Alla mao si Mohammed. Unsay ikasulti mo niini. Miingon sila nga ang Islam mao ang tinuod nga gilitok ni Allah nga iyang gitukod, dili Kristyanidad?

TUBAG:

Dili usa ka pangahas sa Iglesya Katolika ang pang-angkon nga gikan niya ang Bibliya ang atong gibasa karon. Siya ang Iglesia Katolika ang naghipos sa mga basahon sa Daan ug Bag-ong Tugon ug ang miayag ug mipili kon hain gayod niini ang mga linamdagan sa Espiritu Santo. Si Martin Luther, ang bantugang magtutukod sa protestantismo miingon: “Kitang mga Protestante sa Iglesya Katolika angay nga moila niini, kita wala untay Bibliya kon wala pa ang Iglesia Katolika,” (Book Commentary on John Chap. XIV). Ang labing karaan nga hubad sa Biblia, ang Latina Vulgata, gilusad sa Iglesia Katolika sa tuig 382-404 A.D. (Halley’s Bible Handbook pahina 754, Protestant Book). Ang Iglesya Katolika sa iyang konsilyo sa Cartago, sa tuig 397 A.D. mao ang mihatag ug hukom sa 27 ka libro sa Bag-ong tugon ug wala nay ipuno pa. (Halley’s Bible Handbook pahina 746). Ang paghubad sa Bibliya sa mga Protestante ulahi na kaayo sa tuig 1611 A.D. sa mando ni Hari Jacob o King James Version sa Inglatera.

Luther in 1529 by Lucas Cranach

Ang Koran sa mga Muslim may mga Makita nga teksto nga naghatag og dakong pag-ila kang Jesus nga Mesiyah. “Si Isah (Jesus) gipamatud-an ni Alla og mga milagro,” (Sur. 3:86). “Ang dili moila kang Isah, (Jesus) nga usa ka propeta may dakong silot nga ipahamtang kaniya nga wala masukad mahitabo,” (Surah 5:114-115). “Apan kon sila moila kang Isah nga Mesiyah, may dakong panalangin ug kalooy si Allah alang kaniya, siya ug ang iyang inahan gipanalipdan ni Allah aron ang sala dili makatandog kanila” (Surah 19:19, Surah 3:36). “Naghatag si Allah og mga ilhanan kang Isah aron Siya makahimog mga milagro sapag-ayo sa mga masakiton ug sa pagbanhaw sa mga Minatay” (Sur. 3:49).

Ug ang relihiyon o tinuhoan nga tukoron ni Jesus, gimando ni Allah, “We commended unto Abraham, Moses and Jesus saying: Establish the religion and be not divided therein” (Surah 42:13). “Ang mga Judio ug ang mga Kristohanon ug ang mga Sabbaeans…ug mituo ni Alla ug nagabuhat og mayo, sa katapusang adlaw piho nga makadawat sila’g ganti uban sa ilang Ginoo,” (Surah 2:62).

Hinoon, tinuod nga ang mga Muslim wala moila ni mituo ni Cristo nga Dios, kondili sama ni Mohammed nga usa ka dakong propeta. Ang gitudlo sa Bibliya si Jesus Dios, mao ang gisupak sa KORAN sa mga Muslim.

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: July 13, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Santo Papa

PANGUTANA:

GIINGON nga ang lalaki ra man mapari o ma-Santo Papa sa mga Katoliko pero, ngano man nga duna may Santo Papa nga babaye nga ginganlan og si Papa Joana sa tuig 855 A.D. ug tuig 1100 A.D. Dili ba klaro nga kining Iglesia Katolika makasulod ang bisan babaye nga mahimong papa?

TUBAG:

DILI tinuod nga dunay Santo Papa nga babaye. Kining tinumotumo nga istorya gipalutaw sa duha ka Dominicano nga mao sila si John de Mailly ug si Stephen de Borbon nga mipahiluna sa kamandoan sa maong babaye sa tuig 1100 A.D. Ang lain mao ang istorya sa Papal Chambelain nga si Martin sa Troppa nga mipahiluna sa pagmando sa maong babaye sa tuig 855 A.D.

Giingon nga nagsugod kini dihang may gitaho nga dunay babaye nga Patriarka sa Constantinopla, pangulo sa mga Orthodox gitaho nga gisulti ni Papa Leo IX sa sulat ngadto ni Cerularius. Laing taho bahin sa babaye nga papa usa ka istorya aron sa pagbugal-bugal ni Teodora ug sa iyang duha ka mga anak nga babaye sa ikanapulo ka gatusan ka mga katuigan human mosaka si Cristo sa Langit.

Ang maong tinumo-tumo nga istorya gidawat-dawat bisan ngadto sa 15 ka gatusan ka tuig human sa pagsaka ni Cristo sa langit. Apan sa panahon ni Papa Pio II, tuig 1458-1468 A.D. ug sa Lives of the Popes, gisalikway kini ingon nga wala gayoy sukaranan sa History.

Ang mga bantugang mga Protestante, sama nila ni Bayle, basnage, Blondel, Burnet, Bochart, Cave, Chamer, Casaubon, Domoulin, Gibbon, Giesler, Leibnitz ug uban pa misalikway niini, nga kini usa lang ka istorya nga mimao-mao sa mga tawo.

Sa mga tuig nga gihisgotan sa pagmando sa babaye nga papa, si Joana; dunay mga lalaki nga Papa nga nagmando. Si Papa Leo IV namatay sa Julio 15, 855 A.D. ug gisundan dayon ni Papa Benedicto II sa tuig 855-858 A.D. ug walay kahaw-ang taliwala niining duha ka papa. Ug bahin sa laing petsa nga nagmando ang maong babaye nga papa, tuig 1100 A.D. duna say nagmando nga papa nga si Papa Pascual II sa tuig 1099 ngadto sa tuig 1118 A.D.

Ang taho bahin sa pagpadagan nga duna gayoy papa nga babaye maoy usa ka kalihokan sa mga Protestante aron sa pagpahid ug lapok sa lista sa mga Papa diha sa kasaysayan. (Question Box by Rev. Bertrand Conway, pahina 160-161).

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Topic: Kaluwasan

PANGUTANA:

Sa unbang tinuhoan sayon ra ang kaluwasan, “Tumuo ka ni Jesucristo maluwas ka..” (Buhat 16: 31). Unsa man ang mga paagi sa katoliko aron maluwas ang ilang mga kalag?

TUBAG:

Ang panudlo sa Iglesya Katolika bahin sa kaluwasan gipasukad sa Doktrina ni Jesu-Cristo:

1.) Motoo sa 12 ka Artikulo sa Creed. “Ug nahibulong sila sa pagtulun-an ni Jesucristo ka Siya nagtudlo kanila nga adunay kagahuman dili sama sa Eskriba” (Marcos 1: 22).

2.) Ang paghinulsol ug pagbiya sa sala. Si Jesus miingon niadtong tawo nga Iyang giayo, “Karon kay mayo ka naman, ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang mas mangil-ad pa nga mga butang.” (Juan 5: 14).

3.) Ang pagtuman sa sugo. Miingon si Cristo niadtong datu nga tawo, “Kun buot ka mosulod sa kinabuhi nga walay katapusan, tumana ang mga sugo” (Mat. 19:17).

4.) Pagpasakop sa matuod nga Iglesia, “kay walay matuod nga kristohanong tinuboan kun mahibulag kita sa tinuod nga Iglesya” (Col. 2: 19).

5.) Salig sa Iyang grasya, ang pagdawat sa mga Sakramento ug pagkalawat sa lawas ug Dugo ni Jesucristo. (San Juan 6:51-56).

6.) Ang pagpaambit sa pagtulun-an ni Jesucristo alang sa kaluwasan ngadto sa uban. Pagtabang sa mga kabus sa kainahanglang material. (1 Tim. 4:13-16).

7.) Ang paglahutay hangtod sa katapusan (Mat 24: 13).

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: January 11, 2009

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Bunyag

PANGUTANA:

Sa Bibliya si Jesus nag-ingon: “Tudloi ang tanang mga binuhat sa Akong Maayong Balita, ang motuo ug magpabunyag maluwas…” (San Markos 16:15-16). Dagko na ang bunyagan kay tudloan man una. Si San Pedro miingon, “Paghinulsol kamo ug magpabunyag aron mapasaylo ang inyong mga sala ug makadawat kamo sa Espiritu Santo,” (Buhat 2:38). “Ang mga bata nga wala mangatawo wala pa usab magabuhat og dautan,” (Roma 9:11). Tungod niini dagko na gayud ang angay bunyagan dili gagmay’ng mga bata. Nganong gisupak man kini sa Katoliko?

TUBAG:

Apil sa kabubut-on sa Dios ang pagbunyag sa gagmay’ng mga bata. Ngano man? Tungod kay ang gagmay’ng mga bata didto pa sa sulod sa tiyan sa ilang inahan nakaambit na sa sala sa atong ginikanan. Kini gitawag og sala nga panulondon. “Bisan ang among amahan sila namatay na apan kami nakapanunod sa iyang kasal-anan,” (Pagbangotan 5:7). Si David miingon, “Ako gipanamkon sa sala ug makasasala na ako didto pa ako sa tiyan sa akong inahan,” (Sal. 51:5). Ang atong mga ginikanan nahimo nga mahugaw sa sala. Si Job, “Si kinsa ba ang makakuha og limpyo gikan sa mahugaw walay mausa,” (Job 14:4), “Kon ang natawo sa usa ka babaye unsaon niya sa pagkahinlo,” (Job 25:4). Si Birhen Maria lamang ang nahigawas sa sala nga panulondon, tungod kay nahimo man siya nga sudlanan sa Balaang Manunubos. “Ang akong esposa putli ug walay buling diha kaniya,” (Awit 4:7).

Kaniadto ang mga batang lalaki nga walo ka adlaw ang edad sirkunsisyonan, aron ang bata mahimo nga anak sa Dios ug ang Dios mahimo nga iyang Amahan (Gen. 17:13-14). Masuso pa ang mga bata gihimo na nga Anak sa Dios, dili pa siya makasabot, dili pa siya katudloan. Ug si San Palo nagpasabot sa bunyag nga mao ang sirkunsisyon nga wala buhata sa kamot… nga sa gilubong kamo uban Kaniya diha sa bautismo ug gibanhaw uasab kamo uban Kaniya” (Colosas 2:11-12).

Ang Dios Amahan sa Daang Tugon nagbunyag apil ang gagmay’ng mga bata: “Ang mga anak sa Israel mipanaw gikan sa Rameses paduong ngadto sa Succoth nga may unom ka gatus ka libo ka mga lalaki nga naglakaw gawas sa mga bata,” (Exudos 12:37). Apil sa maong panaw ang mga babaye ug mga bata nga wala lang iapil sa maong pag-ihap. “Ang tanan kang Moises gibautismohan didto sa panganud ug didto sa dagat,” (1 Cor. 10:2). Sa maong pagbunyag nahiapil ang mga gagmay’ng bata. Ug si San Pedro sa iyang awhag ang pagbunyag mahiapil ang mga bata, paghinulsol kamo ug magpabunyag aron kamo makadawat sa pasaylo sa inyong mga sala… kining saara dili lang kaninyo kondili alang usab sa inyong mga kabataan,” (Buhat 2:38-39). Ug ang pulong kabataan sa Griego teknois ug ang inusa (singular) teknon, ang kahulugan niini “Little child”. Busa apil gayod diay sa plano sa Dios ang pagbunyag sa gagmay’ng mga bata. Ang mga dagko na nga pagano nga tudloan una ug pahinulsol una pa sila pagabunyagi.

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: October 12, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Ngalan sa Amahan

PANGUTANA:

Tinuod ba nga ang Yahweh, ngalan sa Amahan mahanaw na sa pag-abot sa ngalan ni Jesus, kay ang Jesus mao ang ngalan sa Amahan nga gihatag Niya kang Jesus: Ako mianhi sa ngalan sa Akong Amahan…” (Juan 5:43). “bantayi sila pinaagi sa Imong ngalan nga gihatag mo Kanako,” (Juan 17:11). “Ako nanumpa, nga ang Akong dakong ngalan, nag-ingon si Yahweh dili litokon sa kang bisan kinsang tawo sa Juda…” (Jer. 44:26)?

TUBAG:

Ang gipasabot sa giingon nga dili pagahisgotan ang ngalan nga Yahweh, mao ang mga Judio didto lang sa Ehipto. “Kamo nga mga Judio nga nagpuyo sa Ehipto, “Ako nanumpa nga ang akong dakong ngalan nag-ingon si Yahweh dili litokon kang bisan kinsang tawo sa Juda.” (Jer. 44:26). Wala magpasabot nga dili mahisgotan sa ubang dapit. Sa Ehipto kay dunay templo sa ilang dios nga si Ra, dios nga adlaw kun Heliopolis duol sa Cairo.

Ang Dios misulti kang Moises, “Ngadto kang Abraham, Isaac ug ni Jacob mipaila Ako kanila, nga mao ang El Shaddai. Wala ko ipaila kanila ang Akong ngalan nga Yahweh… ug dakungog ko ang agulo sa akong mga anak diha sa ilang pagka-ulipon sa Ehipto.”

Ang Dios misulti pinaagi sa Anghel. “Pagatawgon mo ang Iyang ngalan ug JESUS” (Mat. 1:21). Ang Jesus sa orihinal, mao ang “Yah-shuah” o “Yeh-shua,” ang Yah o Yeh mao ang sinugdanan sa pulong nga Yahweh.

Dili pagasabton nga nawala na ang ngalan nga Yahweh. Ania ang gipamulong sa DIOS, “Si Yahweh ang Dios sa mga ginikanan. This is my name for all time; by this name I shall be invoked for all generations to come,” (Exodus 3:15, Jerusalem Bible).

Dili mahitabo nga mahanaw na ang ngalan ni Yahweh. “Yahweh will be unique and His name is unique” (Zac 14:2). “Usa ra si Yahweh ug usa ra ang Iyang ngalan.”

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: August 24, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 6

Topic: Trinidad ug Purgatoryo

PANGUTANA:

DILI ba ang panudlo sa Kasulatan mao ang doktrina kinahanglan nga mabasa sa Biblia kay matud pa ni San Pablo; “sa dili pagbaton og hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahasulat,” (1 Cor. 4:6). “Kon may tawo nga naghunahuna nga siya manalagna kun espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat Ko kaninyo nga kini sila sugo sa Ginoo,” (1 Cor. 14:37). Pero, usa ka pari nag-ingon, “Maingon nga ang Pulong Trinidad dili mabasa sa Bibliya mao usab ang pulong Purgatoryo dili mabasa sa Bibliya.” Busa, ang doktrina sa Purgatoryo dako diay nga supak sa Ginoo, dili ba?

TUBAG:

Sa atong pagsabot sa Bibliya dunay duha ka paagi, una ang gitawag og DEFINITUS kun Explicit, dali Makita ang kahulugan pinaagi sa mabasa letra por letra. Ang ikaduha mao ang gitawag nga IMPLICATIO kun Implicit. Dili nato Makita dayon ang kahulogan kay dili man mabasa letra por letra, apan masabtan pinaagi sa naglimin nga kahulogan.

Ang pananglit sa Definitus kun Explicit, kun pruybahon nga si Cristo, Dios letra por letra: “Kay nagpaabot kita sa bulahan nga pagpadayag sa atong dakong Dios ug Manluluwas nga si Cristo: nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato…” (Tito 2:13-14). Ang pagpruyba nga si Cristo Dios sa paagi nga IMPLICATIO mao ang Iyang pagbuhi og minatay, kang Lazaro. Wala siya moingon nga Siya Dios apan sayod nga makabuhi og patay sa Iyang kaugalingong gahom mao ang Dios (Deut. 32:39). “Ako mao ang Dios, Ako ang magkahatag og kinabuhi ug Ako usab ang makapatay sa tawo”.

Laing pruyba sa IMPLICATIO kun implicit mao ang pagtagna bahin sa manglupad nga puthaw ang ayroplano: “Ang Iyang mga caroo sama sa alimpuos…” (Jer. 4:13). Ang kanhi nga mga caroo sa gubat hinimo’g puthaw.

Ang Purgatoryo anaa sa kategoriya nga IMPLICATIO kun Implicit dili letra por letra apan matin-aw kon sabton ang iyang kahulogan. Kay ang Dios mosilot sa kasal-anan sa tawo agad sa gidak-on o gigamyon sa maong sala. Kon dako ang sala, dako usab ang isilot kon gamay ra ang sala, gamay ra usab ang isilot (Lukas 12:47-48).

Ug kadtong mga nangamatay nga gamay ra ang sala, wala kini mahinulsoli, silotan sila apan adto sa silot nga makagawas pa sila human sila malimpiyohi. “Kon ang buhat ni bisan kinsa mahulog sa kapildihan walay dapayan nga moagi og kalayo apan maluwas pa siya,” (1 Cor. 3:15). Ug ang maong mga kalag katabangan pa sa atong mga pag-ampo: “Kay balaanon ug makaluwas ang pag-ampo alang sa mga nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala,” (2 Macabeo 12:45). “Ug human nila mabayri ang diriyut nila nga sala makagawas pa sa sila sa prisohan,” (Mat. 5:26). Kay may sala nga mapasaylo pa sa sunod nga kinabuhi (Mat. 12:32).

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: December 14, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

Topic: Eyukaristia ug Larawan

PANGUTANA:

Nabati ko kanimo Bro. Soc, nga nag-ingon ka, nga ang Eyukaristia kun Pagkalawat mao gayud kini ang tinuod nga unod ni Cristo. Kining Ostiya, pero dili ba kini material man lang? Ug miingon ka sab nga ang balay sa Dios dunay mga larawan nga linilok nga gipahimo sa Dios, apan dili ba usab kini material man lang? Wala ba ka makasupak sa pulong ni Jesus nga nag-ingon: “Ang espiritu mao ang naghatag og kinabuhi: ang unod walay kapuslanan bisan unsa: ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo mao ang espiritu, ug ang kinabuhi,” (Juan 6:6)? Ricardo Cañabo, Santa Lucia Gate, Bulacao, Talisay City, Cebu.

TUBAG:

Wala ako makasupak sa mga pulong ni Cristo nga atong Ginoo. Kay ang buot ipasabot nianang unod nga walay kapuslanan bisan unsa… ang unod nagpasabot sa tawo miingon si Jesus kang Pedro: “Bulahan ka Simon… kay wala kini ipadayag sa unod ug dugo…” (Mat. 16:17 KJV) sabton tawo. Kini gahom sa Ginoo sa pagbalhin sa pan ug bino aron mahimo kini nga unod ug dugo ni Cristo dili kini mahimo sa gahom sa tawo. Apan mahimo kini sa Pulong sa Dios… “Kay walay pulong sa Dios nga mawad-an og gahom” (Lukas 1:37). “Akong ibungat ang akong pulong ug matuman niana,” (Ezek. 12:25). Ang patay’ng Lazaro gisinggitan ni Jesus sa Iyang tingog ug pulong… “Lazaro, umari ka sa gawas,” (Juan 11:43). Si Lazaro, nabuhi.

Ang tubig sa Kasal sa Cana, gibungat ni Jesus ang pulong nahimo kini nga bino (Juan 2:1-4). “Pinaagi sa mga Pulong sa Ginoo nabbuhat ang Langit ug ang Yuta,” (Sal. 33:6). Ug mga pulong ni Jesus nga atong Ginoo, nga migunit sa pan sa pag-ingon, “Kini mao ang akong lawas, nga hinatag tungod kaninyo; buhata ninyo kini nga handumanan Kanako. Ug miingon usab: Kini mahitabo nga ang pan ug bino mahimo nga unod ug dugo ni Cristo, kay si Cristo dili man magbakak (1 Pedro 2:22).

The Ark of the Covenant

Sa Templo sa Dios, ang Amahan mismo namulong kang Moises, “Magpabuhat ka og duha ka larawan nga sinalsal sa duha ka kerubin ug ibutang mo sila sa masigka-kilid sa altar. Sulod sa Akong Templo may altar ug butangi ug linilok nga mga larawan sa kerubin sa dagway sa tawo, sa larawan sa batan-ong liyon…” (Exo. 25:18-22, Eze. 41:18-22). Ang Dios dili maghatag himaya sa mga larawan sa mga dios-dios, (Isa. 42:8). Apan Siya maghatag og himaya sa balaang larawan sa kerubin. Diha nga gikawat kini sa mga Felisteo, ug gitupad kang Dragon, ilang dios-dios, nahagba kini ug nagubok (1 Sam 5:1-6). Ug ang Dios misaad niini, “Dios nga si Yahweh nga nagpahiluna ibabaw sa kerubin,” (1 Cronicas 13:6)… Busa tungod kay kini mga pulong sa Dios, nan, matarung ug angay nga ilhon kini nga pinaluyohan sa espiritu sa Dios, dili material lamang.

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: February 15, 2009

PANGUTANA:

Giingon nga ang Dios, dili mausab (Malaquias 3:6), pero ngano man nga dinhay higayon nga ang Dios nagdili sa pagkaon sa bisan unsa nga karne, “Apan ang unod, uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo, dili ninyo pagakan-on,” (Gen. 9:4). Unya may gidili nga karne, apan ang uban makaon sama sa unod sa baka, kanding, karnero… (Lev. 11:1-36). Unya miabot ang panahon nga ipakaon na gayud ang tanang unod o karne (Mar. 7:18-19). Kay limpiyo na ang tanang makaon. Unya dinhay panahon nga gidili sa Dios sa pagbuhat og bisan unsa nga linilok nga larawan (Exudos 20:3-5). Unya miabot na sab ang panahon nga ang Dios nagpahimo na sab ug linilok nga larawan sa kerubin (Exudos 25:18-22). Dili ba klaro nga ang Dios nag-usab-usab? (Dan Cugtas)

TUBAG:

Ang Dios sa Iyang kahimtang ug sa Iyang pagka-Dios, dili mausab. Apan mausab ang iyang pagdumala sa katawhan. Iagad sa tuyo sa Dios aron sa pag-agak sa tawo ngadto sa husto nga dalan sa kinabuhi nga magahatud ngadto Kaniya. Kaniadto makalilisang ang paghunos sa kinabuhi sa tawo, busa giganoy sa Dios ang tawo sa dili paghunos sa kinabuhi bisan sa mananap o sa pagkaon sa iyang unod lakip sa dugo. “Kay sa pagkatinuod gayud, ang dugo sa inyong kinabuhi pagapanilngon Ko, sa kamot nga moihaw sa tanang mga mananap pagapanilngon ko kini,” (Hen. 9:5).

Unya sa pag-abot sa panahon, sa pagkinahanglan sa tawo sa karne, gibalaod sa Dios nga makaon kini gawas niadtong giisip nga unod nga dili hinlo. “Aron maila ninyo ang kalainan sa makaon nga hugaw ug sa pagkaon nga hinlo,” (Lev. 10:10). Apan sa diha nga giila ang pagpugong sa pagkaon nga gidili maoy gipalabi kay sa pagpakasala, gihinloan sa Dios ang kahugaw sa mga mananap kaniadto nga dili hinlo, ug gipahimug-atan sa Dios, nga ang sala batok sa 10 ka sugo mao ang matuod nga makahugaw sa kalag sa tawo. “Ang kalan-on gikan sa gawas mosulod sa tawo dili moagi sa kasingkasing ug padulong sa tiyan. Kini dili makahugaw ninyo. Ang makahugaw mao ang dautang pulong, ang pagpatay ug paghimog kalaw-ayan. Gikan karon nagmalinis na ang tanang pagkaon,” (Mar. 7:18-19).

May mga larawan nga gidili na gayud sa Dios, ang mga larawan sa bakak nga Dios.. “Timan-I ninyo sa pagtuman sa dili paghimo sa mga linilok nga akong gidili,” (Deut. 4:23). “Dili kamo magbuhat alang kaninyo og mga dios-dios ug uban pa.” (Lev. 26:1). Apan ang mga linilok sa balaan nga gipahimo sa Dios, dili kini dios-dios “Ipahiluna sa Templo sa Dios, ang larawang linilok sa kerubin sa dagway sa tawo ug sa batan-ong liyon,” (Ezek. 41:18-22). Inagda niini, ang pagtahud sa Sanctuario sa Dios (Lev. 19:30). Ug giyukboan kini sa tawo sa Dios, si Josue (Josue 7:6). Ug giprosesyon sa katawhan sa Dios ang larawan sa kerubin ug giluwas sila sa Dios (Josue 6:1-6). Si David misayaw atubangan sa larawan sa kerubin (2 Sam. 6:14-16). Kini aron sa pagpasabot nga ang katawhan sa Dios makaila kon unsay dios-dios ug unsay balaang larawan nga gipahimo sa Dios. “Ang dautan dili makasabot apan ang manggialamon makasabot niini” (Dan. 12:10).

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates C. Fernandez

Date: June 27, 2008

Source: Bag-ong LUNGSORANON, Page 8

PANGUTANA:

Ang Batang Jesus gidala sa Ehipto

Dunay panagsumpaki ang Biblia: Kay giingon man: “Ug mibangon (si Jose) ug gidala niya ang bata ug inahan uban kaniya sa kagabhion padulong sa Ehipto. Nagpabilin siya didto hangtud namatay si Herodes. Sa namatay na si Herodes… gikuha niya ang bata ug iyang inahan ug misulod sa yuta sa Israel… ug mipuyo sa lungsud nga ginganlan og Nazareth,” (Mat. 2:14-15, 19, 21, 23).

Pero ang Bata wala dad-a sa Ehipto

“Ug sa natuman ang mga adlaw pagpaputli sumala sa kasugoan ni Moises, ilang gidala ang Bata sa Jerusalem aron ihalad sa Ginoo. Ug gidala nila ang tanang gisulti sa balaod sa Ginoo namauli sila sa ilang kaugalingong syudad, ang Nazareth,” (Lukas 2:22-39). Dili ba dako kayo ang panagsumpaki sa report sa duha ka Ebanghelista?

TUBAG:

WALA gayod kini magkasumpaki, ka yang hitabo sa paghalad sa bata ngadto sa Templo mao ang ikawalo ka adlaw nga lagda sa balaod nga ang bata ihalad ngadto sa Templo. “Sultihi ang mga anak sa Israel sa pagingon: Ang babaye nga manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki, nan, magmahugaw siya sulod sa pito ka adlaw… Ug sa ikawalo ka adlaw pagasirkusidahan ang unod sa yamis sa bata… ug magahalad siya og usa ka nating karnero nga may usa ka tuig ang panigon alang a halad nga sinunog, ug usa ka kuyabog nga salampati o usa ka kuyabog nga tukmo…” (Lev. 12:2-2, 6).

Ug human maitabo sa paghalad sa Batang Jesus misunog ang pagpadamgo sa anghel kang Jose aron molayas siya, ang Bata ug ang inahan padulong sa Ehipto kay buot man si Herodes mopatay sa Bata. “Ania karon usa ka anghel sa Ginoo nagpakita kang Jose pinaagi sa damgo ug miingon: Bangon ug dad-a ang bata ug inahan uban kanimo ug kagiw kamo ngadto sa Ehipto. Ug pabilin didto hangtod sultihan ko ikaw, kay si Herodes nagpangita sa Bata sa paglaglag Kaniya,” (Mat. 2:2-13).

Busa dakong sayop ang pag-ingon nga duna kini panagsumpaki.

LAKBIT SAYSAY SA CATHOLIC FAITH DEFENDERS INCORPORATED

LAKBIT SAYSAY SA CATHOLIC FAITH DEFENDERS INCORPORATED

Ni: Bro. Socrates C. Fernandez

Re-typed by CFD-USEP


Ang Dios nahilambigit ug uban sa kasaysayan, sumala sa iyang kaugalingon nga tuyo.  Baligho o gumunhap alang sa mga tawo, ug usahay ang DIOS ra ang makabadbad sa igo nga kahulogan sa mga panghitabo. Apan, kita na dunay pagtuo, makaingon nga MAAYO ug MATARUNG gayud ang DIOS sa iyang katawhan.
Ang may pagtuo mosanong sa giingon sa kasulatan “Mahibalo siya sa mga milagro nga buhaton sa Dios ug sa mga sangpotan  sa mga pangitabo sa kasaysayan.”(Kaalam 8:8).

Maayo nga lakbitan ato ang kaagi pagsugod sa Catholic Faith Defenders Incorporated sa Pilipinas. SA SUGBO…1935 aktibo ang kalihukan sa mga Aglipayano madasigon sila nga nagtukod sa ilang grupo uban sa pag-ataki sa mga doktrinang katoliko, ilabina sa Santo Papa ug apil gihapon ang ilang mga Apostoles, larawan ug mga piyesta sa mga Santos . Mainiton ang mga misyonero Protestante nga mipuyo gayod og mga lugar sama sa San Isidro Talisay, sa Banawa ug ubang mga Lungsod. Ang ilang paagi, mao ang pakighigala, pagtabang sa kinahanglanong materyal sa maga tawo.

1938, sa Parokya ni San Nicolas sugbo, may mga hinimbahong layko nga panagna magtagbo sa kombento sa ilang higala nga pari, ug magtabi bahin sa panaway sa ubang mga relihiyon. Ang Pari, maayo usab motubag. Ganahan usab si Padre Undoy Reynes mopakli ug mopasabot sa Bibliya. Siya ang amahan sa tinuig nga gula sa Almanako kaniadto. Miguho si Nong Pedro Cabaluna, nagtuon diay sa Bibliya, kinaugalingon lang. Nalipay sa pagtudlo sa pari. Nagsabot og adlaw nga makigtagbo sa pari. Si Nong Pedro giila nga Walking Bible sa iyang panahon. Nagtukod siya’g grupo sa San Nicolas nga manalipod sa pagtuo. Nakadawat gani sya og award sa Santo Papa, ang Pro Ecclesia et Pontifice.

1945 human sa ikaduhang gubat, Sa parokya sa Virgen de la Regla, syudad sa Lapu-lapu na karon, Mitumaw ni Noy Mundo Reuma, taga Hillonggos Leyte, tigbuhat ug kandila sa pari sa Opon. Lantip kaayo ug pangisip, gamay ra og grado, apan maoy giila nga teologo sa mga laymen kaniadto. Batid sa Doctrina Catolica ug sa Bibliya, katugbang niya ang magsoong Martin ug Domingo Berido nga pulos hinimbahon. Giila sila, katabang ni Padre Gerard Treinekeins, M.S.C. ug sa nag-una pang mga paring Redemtoristas sa Opon. Dangpanan sila sa mga layko, ilabina na sa tubag sa mga ataki bahin sa Doctrina Cristiana. Si Noy Mundo ug si Nong Martin pulos nakadawat og award sa Santo Papa.
1953 sa Santo Rosario Parish Church , mga layko malingaw og lalis sa kombento bahin sa tinuhoan. Gilingkoran sila ni Mons. Esteban Montecillo, namatay sa panuigon nga 100. Binayloay sa mga katarungan bahin sa interpretasyon sa Bibliya, ang buotang pari nalingaw sa kombati tali sa iyang mga layko apan sa katapusan sila mamati sa iyang hubad ug pagpasabot. Natukod ang Catholic Faith Defenders.
1963 mitunga si Abogado Mei Caumeran, himasa ug libro sa katoliko. Makigsangka ug dialogue sa Freedom park. Gikahinagbo niya ang tadhan na mga defesonres sila Bro. Arsento Caburnay, Bro. Resuento.


Sa panahon ni Julio Kardinal Rosales naparehistro ang C.F.D sa Securities and Exchange Commission. Gikan nga na – Indoctrinated sa Sabadista si Bro. Soc Fernandez misalmot, unya misulod sa Seminario, nakaabot og teologia dayon migula sa seminario ug mihalad sa iyang kinabuhi sa C.F.D sa mga rally sa lain – laing mga lalawigan sa kabisay-an ug sa Mindanao. Mitungha sila si Bro. Dionie Buanhag, sa Bro. Jose Tomarong ug Bro. Ramon Gitamundoc. Naghimo sila og module ug mga basahon sa C.F.D. Na-reforma nila ang mga balaod niini, ilabi na sa mga paagi sa pagtudlo ug ulahi na ang pakiglantugi.
Maoy ilang gipahimug-atan ang kaluwasan pinaagi sa pagkinabuhi sa kamatuoran ug sa pagtabang sa isigkatawo ug ang masubsob nga pagdawat sa mga sakramento.
Sa hinay-hinay naabli ang matuod nga bahandi sa kalag alang sa mga C.F.D. nga sila tipik ug bahin sa plano sa Dios sa pagsangyaw sa kamatuoran sa Dios, sa pagpanalipod niini ug sa pagdugtong kanunay sa mga kaparian, sa mga Obispo ug ilabi na sa Santo Papa.