SUKNAAN

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga…

 

 

SUKNAAN

 

 

PANGUTANA:

 

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga hubad sa Biblia, Maayong Balita Biblia kay miapil siya sa Revision. Kay sa Mat. 1:25, si Maria dili na ulay, kay ang sayop nga hubad, “Wala hilabti ni Jose si Maria sa wala pa siya manganak kang Jesus.” Sabton nga human manganak si Maria gihilabtan na ni Jose. Sa Juan 2:4, dautan kaayo sa hubad, “Si Jesus miingon kang Maria, Babaye, ayaw ko’g tudloi unsay Akong buhaton.” Dili ba binuang kining hubad nga giapilan ni Soc?” (Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu).

 

TUBAG:

 

Sa Revision nga akong giapilan, giusab na ang hubad sa Mat. 1:25, mao kini: “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nga si Maria nanganak kang Jesus.”

Kasagaran ang pulong hangtud, wa’ magpasabot nga dihang niabot ang hitabo nga gihangturan duna nay nahitabo. Sama niini: “Wala gayud manganak si Mikal hangtud siya namatay,” (2 Samuel 6:23). Nagpasabot nga wa gayud manganak si Mikal gikan niadto ug hangtud namatay siya. Ang hangtud diha nagpasabot, continuous as such:  “Wala na mobalik ang uwak hangtud nahubas ang tubig,” (Gen. 8:6). Nagpasabot, ‘Wa hilabti ni Jose si Maria hangtud’ (nagpasabot nga bisan pag humana manganak si Maria kang Jesus, wa gayud makahilabot si Jose kang Maria).

Ang sa Revision sa hubad sa Juan 2:4 mao kini, “Babaye unsay labot nimo ug nako niana?” Ang niana nagpasabot sa pagkahurot sa bino. Dili sama sa unang hubad, nga daw si Jesus namadlong kang Maria nga dili siya gustong tudlo-an sa Iyang inahan. Kay sa pagkatinuod gituman ni Jesus ang pangilabot sa iyang inahan. Ang tubig, gihimo ni Jesus nga bino.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/matud-pa-ni-atty-marcelo-bacalso-si-bro-soc-sa-katin-awan-sa-pagtuo-nakatampo-sa-sayop-nga/

ANG ADLAW NGA IGPAPAHULAY

ANG ADLAW NGA IGPAPAHULAY

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

 

Apologetics on Mass

March 11, 2012

 

Ang birtud sa hustisya, nangayo nga itugyan nato sa Diyos ang unsa nga angay Kaniya. Sanglit nautang man nato ang tanan gikan Kaniya,  nan kinahanglan usab nga motugyan kita og ADLAW aron sa pagsimba ug pagpasidungog Kaniya.

 

Pangutana:  Aduna bay adlaw nga gibendisyonan sa Diyos, aron atong gamiton sa pagbalaan kun pagsimba Kaniya?

 

Ania ang tubag:

 

Gipanalanginan sa Diyos ang ikapitong adlaw ug gibalaan Niya kini kay sa maong adlaw natapos Niya ang Iyang pagpamuhat ug mipahulay Siya” (Genesis 2:3, Maayong Balita Biblia).

 

Ug sa ikapito ka adlaw mao ang balaan nga pagkatigom alang sa Ginoo nga imong Diyos” (Deuteronomio 16:8).

 

Pangutana: Kini bang ikapito ka adlaw human sa paglalang sa Diyos sa kalibotan, mao ba kini ang ikapito ka adlaw sa atong kalendaryo karon?

 

Ang tubag: DILI. Kay ang adlaw sa pagpanglalang sa Diyos sa tanang mga butang, wala magpasabot nga sulod sa kawhaag upat ka takna kun baynte kwatro oras, kondili sa yugto sa panahon, kun duration of event. Kini tungod kay ang adlaw sa Ginoo dili sama sa adlaw sa tawo.

 

2 Pedro 3:8 – “…nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw” (Ang Bugna Biblia, SDA Version).

 

Wala buhata sa Diyos ang kalibotan sulod lamang sa pito (7) ka adlaw kun 24 oras, kondili gibuhat Niya pinaagi sa Iyang PULONG.

 

Salmo 33:6 – “Pinaagi sa Iyang PULONG, gibuhat sa GINOO ang kalangitan, ang adlaw, ang bulan, ug ang kabituonan.”

 

Ug si San Pablo midason sa pag-ingon: “Pinaagi sa pagtuo masabtan nato nga gibuhat ang kalibotan pinaagi sa PULONG SA DIYOS, ug ang atong makita gihimo gikan sa mga butang nga dili nato makita” (Hebreo 11:3, Maayong Balita Biblia).

 

Labot pa, ang Diyos dili literal nga mipahulay kay dili man Siya maluya ni kapuyan (Isaias 40:28). Ang Apostolic Letter ni Pope John Paul II kabahin sa pagbalaan sa Adlaw sa Ginoo kun Lord’s Day, dayag nga nag-ingon: “The divine rest of the seventh day does not allude to an inactive God, but emphasizes the fullness of what has been accomplished” (Dies Domini, p. 13).

 

Nga kung atong sabton sa binisaya, ang pagpahulay Diyos sa ikapito ka adlaw wala nagpasabot nga wala na Siya maglihok, apan kini nagpadayag sa katumanan ug kahingpitan sa Iyang pagpanglalang.//

 

Pangutana: Nagsugo ba gayod ang Diyos sa mga tawo sa pagbalaan og usa ka adlaw alang Kaniya?

 

Tubag:  Oo! Kay nalakip ug nalatid kini diha sa Napulo ka Sugo sa Diyos.

 

Exodo 20:8-10 – “Hinumdomi ang Adlaw nga Igpapahulay ug balaana kini. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, Adlaw’ng Igpapahulay nga gigahin alang Kanako. Ayaw kamo pagtrabaho nianang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayopan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod” (Maayong Balita Biblia).

 

Dinhi, ang Diyos gayod ang nagsugo nga mogahin kita’g usa (1) ka adlaw alang Kaniya; ug sa pagpahulay sa atong mga pamuhat alang sa panginabuhi ug sa panginahanglan nga lawasnon.

 

Kay kung atong usisahon pag-ayo ang Exodo 20:8-10, wala naghisgot diha og week kun semana. Wala usab naghisgot sa seventh day of the week kun ikapitong adlaw sa semana. Ug labaw sa tanan, wala diha nalitok ang pulong SATURDAY. The passage says: SEVENTH DAY AFTER SIX WORKING DAYS kun ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga paghago.

 

DILI gayod adlaw nga Saturday ang gipahulayan sa Diyos paghuman Niya sa pagbuhat sa kalibotan ug ang tanan nga ania niini. Kay ang standard calendar sa unang panahon mao ang gitawag og Egyptian Calendar, nga nahimo niadtong 4241 B.C.  Busa, wala pa ‘tay matumbok nga adlaw, ug labaw sa tanan, wala pay kalendaryo diin diha nato mailhan ug makita ang ngalan sa mga adlaw, sama sa kalendaryo nga atong gitamod karong panahona.

 

Kay sa 2 Pedro 3:8, giingon man nga ‘ang usa ka adlaw sa Diyos, usa man ka libo ka tuig sa tawo.’ Busa sa literal, dili takdo ang ikapitong adlaw sa atong kalendaryo karon, nga mao ang SATURDAY kun Sabado.

 

Kay si San Pablo miingon: “Libre ang matag usa sa pagsunod hain niini ang hugot niyang gituohan. Ang naghunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kay sa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo” (Roma 14:5-6, Maayong Balita Biblia).

 

Sa laktod, si San Pablo nagpadayag nga makapili tag adlaw’ng igpapahulay. Kay ang igpapahulay gibuhat man alang sa kaayohan natong mga tawo.

 

Marcos 2:27-28 – “Unya miingon si Jesus, ‘Ang Adlaw’ng Igpapahulay gibuhat alang sa kaayohan sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa kaayohan alang sa adlaw’ng Igpapahulay. Busa ang Anak sa Tawo maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa Adlaw’ng Igpapahulay’ ” (Maayong Balita Biblia).

 

Kung ato kining hatagan og analogy, ang sapatos gibuhat alang sa kaayohan sa tiil, ug wala buhata ang tiil alang sa kaayohan sa sapatos. Intonses, may katungod ‘ta sa pagpili og unsang brand, o klase ug porma sa sapatos nga atong gamiton, para sa atong mga tiil.

 

Mao nga ang matag usa makapili sa adlaw nga pagapahulayan.  Ang matag usa makahimo sa pagsugod og pagtrabaho sa bisan unsang adlawa; ug makasugod usab sa pag-ihap sa unom ka adlaw nga paghago. Pananglit, kung Lunes ‘ta nagsugod sa paghago, ang ikapito niana ka adlaw mao ang adlaw’ng Domingo, diin adto ‘ta mopahulay.

 

Kay kon atong paklion ang Balaang Kasolatan, si Ginoong Jesu-Cristo mismo ug ang Iyang mga tinun-an WALA MITAMOD sa Adlaw’ng Igpapahulay sa mga Judio, hinoon ila kining gisupak. Sa Mateo 12:1-8, ang mga tinun-an ni Jesus nangutlog mga uhay sa trigo didto sa kaumahan. Sa Mateo 12:9-14, si Cristo nag-ayo’g masakiton sa Adlaw’ng Igpapahulay. Ingon man sa Juan 5:1-18, ang mga Judio nagsugod sa paglutos ug nagplano sa pagpatay kang Jesus kay gilapas man Niya ang balaod sa Adlaw’ng Igpapahulay, kay nag-ayo man Siya’g mga masakiton.

 

Kay kung atong subayon, kining adlaw’ng igpapahulay nga Sabado kun Saturday, dili kini alang kanatong mga Kristiyanos, kondili alang kini sa mga Judio.

 

Ang listahan sa mga Pulong sa Maayong Balita Biblia, dayag nga nag-ingon: “Adlawng Igpapahulay – Ang ikapitong adlaw sa semana (Sabado). Giisip kini nga balaang adlaw sa mga JUDIO, ug gidili ang pagtrabaho niining adlawa.”

 

Kay ang Diyos, pinaagi kang Moises, naghatag sa mga Judio sa ilang adlaw nga igpapahulay.

 

Nehemias 9:13-14 – “Nanaog ka didto sa Bukid sa Sinai, ug misulti ka nila ug gihatagan mo silag mga balaod, ug gisugo mo sila sa pagtamod sa Adlawng Igpapahulay. Pinaagi sa Imong alagad nga si Moises, gihatagan Mo sila sa Imong mga balaod” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug sumala usab sa kasaysayan nga naghubit sa mga panghitabo diha sa Bibliya, ang Sabbath, gihimo sa Diyos mga 2,500 ka tuig sa wala pa ang existence sa mga Judio – human sa paghimo Niya sa kalibotan (Genesis 2:1-3).

 

The Sabbath was made and given to man 2,500 years ago before the existence of a Jew” (Insights from God’s Word by Emmanuel P. Mullaneda, p. 96).

 

Ngani, ang mga Judio ug ang mga manunulat sa Bibliya, wala migamit sa pulong nga “Saturday,” Monday, Sunday, ug uban pang mga ngalan sa mga adlaw sa semana, tungod kay ngalan kini sa mga diyos-diyos nga gisimba sa taga Babylonia sa karaang panahon. Ang inilang libro sa Seventh-day Adventist (SDA), nagmatuod niining tanan:

 

Since the Babylonians worshipped the planets, many anciently began to call the days of the week by the names of the planets. The Hebrews and the Bible writers never did this. This is why, even though the names of the days as we have them today, i.e., Sunday, Monday, etc., existed around the time of Christ, the Bible writers never referred to the days by these names, since they were of Pagan origin. The old Mithra religion from the time of Babylon and Persia led to the naming of the days of the week after the planets” (National Sunday Law by A. Jan Marcussen, p. 91).//

 

Gawas nga gisupak ug wala tahora ni Cristo ang pahulay sa mga Judio nga Sabado kun Saturday, unsa may nagpahipi nga katarungan, nganong Sunday kun Domingo man ang REST DAY kun balaang Adlaw nga Igpapahulay sa Simbahang Katoliko?

 

Ania ang tubag: Una sa tanan, ang mga Judio wala gayod makatuman sa lagda sa ilang igpapahulay taliwala sa istrikto nilang pagsunod niini. Gawas pa, grabeng abuso ang ilang gipanghimo kaniadto atol sa ilang Igpapahulay.

 

Amos 8:5-6 – “Nag-ingon kamo sa inyong mga katigulangan, ‘Dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus-a man matapos ang Adlaw’ng Igpapahulay aron makapaligya kami sa among trigo? Mahalon nato ang presyo niini: gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa mga pumapalit. Ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo. Ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug tungod niini, gipahunong sa Ginoo ang ilang Adlaw’ng Igpapahulay.

 

Oseas 2:11 – “Ug hunongon Ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga Adlaw’ng Igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin.” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug gumikan niini, ang Diyos naghisgot og “laing adlaw” nga igpapahulay.

 

Hebreo 4:8 – “Kay kon si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, dili na unta ang Diyos maghisgot pa og laing adlaw. Busa duna pay adlaw ug pahulay alang sa katawhan sa Diyos” (Maayong Balita Biblia).

 

Ug bisan sa panahon ni Cristo ug sa Iyang mga tinun-an nagbansay ug nagpahulay na sila sa adlaw’ng Domingo.

 

Juan 20:19, 26 – “Sa pagkagabii na niadtong Domingoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkoan sa mga Judio…Human molabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitunga si Jesus ug mibarog sa taliwala kanila…” (Maayong Balita Biblia).

 

Sa panahon sa mga Apostoles ug ni San Pablo, nagtigom sila sa ADLAW’NG DOMINGO.

 

Buhat 20:7 – “Nianang Domingo, nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba ug paghandom sa Ginoo, diin si Pablo ang nagwali” (Ang Buhing Pulong).

 

1 Corinto 16:1-2 – “Karon ania ang mga tugon mahitungod sa salapi nga inyong natigom aron ipadala sa mga Cristohohanon sa Jerusalem. Mao kini ang akong tugon ngadto sa mga Iglesia sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag semana, adlaw sa Ginoo, ang matag usa kaninyo kinahanglan maggahin gikan sa inyong pinangitaan nianang semanaha sumala sa gidaghanon sa panalangin sa Dios kaninyo. Gamiton ninyo kini alang niining halad aron wala nay pag-amot unya sa akong pag-abot dinha” (Ang Buhing Pulong).

 

Dunay dakong significance kun importansiya alang kanatong mga Kristiyanos, o mga linuwas ni Cristo, ilabi na kanatong mga Katoliko nganong Domingo ang atong ADLAW’NG IGPAPAHULAY. Ang Domingo mao ang ADLAW SA GINOO, o Lord’s day – kun USA KA HALANDUMON, UG USA KA BALAANG ADLAW kay mao ang adlaw nus-a si Cristo nabanhaw.

 

Sa matag Domingo atong ginahandom ang balaanong pagkabanhaw sa atong Manunubos, human Niya buntoga ang sala. Ug mismo ang mga Sabadista nga nagpahulay sa adlaw’ng Sabado kun Saturday, nasayod nga ang Domingo mao ang ADLAW SA GINOO – ang adlaw sa kabanhawan ni Ginoong Jesu-Cristo.

 

That the attention of the people might be called to the Sunday, it was made a festival in honor of the resurrection of Christ. Thus, religious services were held upon it” (The Great Controversy, pp. 49-50).

 

Kay ang laing libro sa SDA miingon usab: “John, the beloved disciple, gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes: ‘On the Lord’s Day I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet…(Revelation 1:10). John suggests that there was a special day the disciples worshipped on during the first century. It was called the Lord’s Day…“For the son of Man is the Lord of the Sabbath.” Here we have a clear statement. The Sabbath is the Lord’s Day. Christ is the Lord of the Sabbath. It is His day’.” (The Almost Forgotten Day by Mark A. Finley, pp. 17-18).

 

Ang mahinongdanon ug balaanong katarungan nganong Domingo ang Adlaw’ng Igpapahulay nga gitamod ug gibalaan sa Simbahang Katoliko, tungod kay mao kini ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Manunubos nga si Ginoong Jesu-Cristo.

 

Kay alang sa matoud nga mga Kristiyanos, adunay lawom nga “spiritual meaning” ang Sabbath. Ngani, si Saint Gregory the Great mideklarar: “For us, the true Sabbath is the person of our Redeemer, our Lord Jesus Christ. This is why the joy with which God, on humanity’s first Sabbath, contemplates all that was created from nothing, is now expressed in the joy with which Christ, on Easter Sunday, appeared to his disciples, bringing the gift of peace and the gift of the spirit (cf. John 20:1-23). It was in the Paschal Mystery that humanity, and with it the whole creation, “groaning in birth-pangs until now” (Rome 8:22), came to know its new “exodus” in the freedom of God’s children who can cry out with Christ, “Abba, Father!” (Rome 8:15; Galatians 4:6). In the light of this mystery, the meaning of the Old Testament precept concerning the Lord’s Day is recovered, perfected and fully revealed in the Glory which shines on the face of the Risen Christ (cf. 2 Cor. 4:6). We moved from the “Sabbath” to the “first day after the Sabbath,” from the seventh day to the first day: the dies Domini becomes the dies Christi!” (Dies Domini: Apostolic Letter of the Supreme Pontiff John Paul II on Keeping the Lord’s Day Holy, pp. 19-20).

 

 

 

THE PAPACY AND THE PRIMACY OF SAINT PETER

THE PAPACY AND THE PRIMACY

OF SAINT PETER

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

Black Nazarene Chapter, Cagayan de Oro City

 

Ang Santo Papa ang Obispo sa Roma ug ang “Supreme Head of the Catholic Church.” Gihuptan sa Papa ang gahom, ug ang dakong kaakuhan nga gitugyan ug gisangon ni Cristo kang Pedro.

Si Ginoong Jesu-Cristo mismo ang nagtudlo kang Pedro, ug sa iyang mga sumosunod o mga successors isip mga lider sa iyang Simbahan nga iyang gitukod.

Mateo 16:18-19 – “Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong iglesiya, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”

Sanglit si San Pedro didto man gipatay ug gilubong sa Roma, the Bishop of Rome is by right the Pope of the Universal Church.

Ang labing importanting papel sa Santo Papa mao ang “preservation of unity within the Church.

Ang magbalantay mahinongdanon kaayo aron dili magkatibulaag, mangawala ug dili mapapag ang mga sakop nga iyang gibantayan.

Sa ingon niini nga katarungan, mahinongdanon kaayo ang Papa diha sa Simbahan. Kay kung wala pa ang Santo Papa, walay mahitabong panaghiusa sa mga local churches; and they will become independent with each other.

Kung wala pa ang Papa, DILI NA ‘TA MATAWAG OG SANTA kondili “SANTAIYA” na. Dili na mahimong balaanon o lunsay ang atong mga pagtulon-an kay mag-agad na man lamang unya kini sa level of understanding ug interpretation sa mga pastor sa Bibliya. Ang TRUTH nga atong pagahutan mag-agad na lamang unya sa ma-perceive sa atong senses sa mga lider. Magsantaiya ug magkabulagbulag na ‘ta sama sa mga protestante, sama sa Baptist, Born Again, SDA, Isalm, ug uban pa, nga matag kongregasyon managlahi ang ilang mga doktrina, kay nag-agad man lamang kini sa pagbati, hunahuna ug panabot sa pastor.

Ug bisan ang mga protestante nakaamgo sila sa importansiya kun kamahinongdanon sa usa ka “supreme leader” o “universal leader” tungod kay nagkasiaksiak ug nagkabahinbahin man sila. Wala silay kahiusahan sa ilang mga pagtulon-an, ug nagpinahitay sila. Ang Santo Papa mao usab ang supreme pastor and teacher of all Christians.

The Pope presides the system of the central ecclesiastical government of the Roman Catholic Church.

The Pope grounds his claim to jurisdiction primacy in the Church, in the so-called “PETRINE THEORY.

Petrine Theory – is that Jesus Christ conferred the position of primacy in the Church upon Peter            alone.

Ang General Council of Chalcedon niadtong A.D. 451, formally recognized the spiritual primacy, or the supremacy of the Bishop of Rome.

It was affirmed by the Council of Florence in 1439.

And the PETRINE THEORY was defined as a “matter of faith” by the First Vatican Council in 1870.

It was also endorsed by the Second Vatican Council in 1964.

Sa pag-define sa PETRINE THEORY, ang First Vatican Council mi-cite o mikutlo sa tulo (3) ka mga “classical texts” in the New Testament, long associated with it:

 1. Juan 1:42 – Giilisan ni Jesu-Cristo ang ngalan Simon og KEPHAS, nga sa ato pa, PEDRO. Sa Griego: PETROS, nga nagkahulogan og “bato.”

 

 1. Juan 21:15-19 – Sa tulo ka higayon si Jesus nangutana kang Pedro: Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?” Ug sa kataposan, si Jesus miingon kang Pedro: “Atimana ang akong mga karnero.” Ug ang mga “karnero” nagpasabot sa “katawhan” (Salmo 79:13).

 

 • Ezekiel 34:31 – “Kamo akong mga karnero, mga karnero sa akong pasibsibanan, ug ako ang inyong Dios.”
 • Jeremias 3:15 – “I will give leaders who obey me, and they will feed with wisdom and understanding.”

 

 1. Mateo 16:18-19 – Si Jesus mismo ang nagtudlo kang Pedro ug sa iyang mga sumosunod isip mga lider sa Iyang Simbahan. Diha usab gi-confer o gisangon kun gisalig ni  Jesus kang Pedro ang iglesya nga Iyang gitukod. Gipasaligan nga DILI MALUMPAG ang maong iglseya. Ug gihatagan pa kini ug gahom kun otoridad. Sa dose (12) ka mga apostol, si Pedro ang gipili sa Ginoo nga saligan sa pagdumala sa Iyang iglesya.

 

 • Ug kining maong iglesya gisugo sa pagsangyaw sa tibuok kalibotan. Gipasaligan usab kini ni Jesus nga Iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibotan (Mateo 28:19-20).

King tulo (3) ka mga “classical texts” sa Bag-ong Tugon, gipasabot sa Vatican I, nga adunay kadugtongan sa gipamulong Cristo kang Pedro diha sa Lucas 22:31-32. (Palihog basaha.)

Ug pinaagi niining maong kalig-unan diha sa Balaang Kasulatan, kini nagmatuod lamang nga si Ginoong Jesu-Cristo gayod mismo ang nag-constitute kang Saint Peter isip:

 • Prince of the Apostles and Visible Head of the Universal Christian Church, the Roman Catholic Church.

 

 • Ug kini naangkon ni Pedro pinaagi sa gitawag og “primacy of jurisdiction” kun “jurisdictional primacy” that was to pass down in perpetuity to his papal successors, along with authority TO PRONOUNCE INFALLIBILITY on matters of faith and morals.

 

 • The Pope serves as the bishop of all bishops and the pastor of all the faithful.

Ug kining priestly powers sa Santo Papa, as bishop or spiritual overseer in the Universal Christian Church, gikan kini sa SACRAMENTAL ACT OF ORDINATION.

Ang Santo Papa nakahupot sa iyang papal authority pinaagi sa eleksiyon sa Sacred College of Cardinals; ug ang panagtigom sa mga sakop sa Sacred College of Cardinals gitawag kini’g “Conclave.”

It is by virtue of the decision of the College of Cardinals nga ang bag-ong napili nga Papa inherits his official titles such as:

 1. 1.      Successor of Peter

From this title flows all the other titles of the Pope for he only holds his office as the Pope inasmuch as he is the successor of Peter.

 

 1. 2.      Supreme Pontiff

This title came from the Latin term “potem facere” which means “to build a bridge.” This title was formerly reserved to the emperor of Rome who was the head of principal college of priests. This title was given to him for he served as the bridge between men and the gods. In A.D. 375, the title was given to the Pope by Gratian. Now the title means “a bridge builder between God and man.” The Pope is also the first and chief bishop in the Church and the head of the Episcopal College. He has truly Episcopal authority over all the faithful and all the pastors.

 

 1. 3.      Bishop of Rome   

Saint Peter was the first bishop of Rome who founded the See in the year A.D. 42. It was to Peter the Jesus gave the office of binding and loosing, and the keys to the Kingdom of Heaven. Vatican I decreed that “Christ established that Peter should have perpetual successors in the primacy and the Roman bishops are the successors.” The Pope, therefore, being the successor of Peter, is also the bishop of Rome.

 

 1. 4.      Vicar of Jesus Christ

The title means “one who takes the place of Christ.” This term however is often used of the bishop of Rome in particular, but is also used for bishops in general. This was first used in A.D. 495 by the Roman Synod to refer to Pope Gelasius I. The title signifies the supreme authority of the Pope as the representative of Christ on earth and the visible head of the Church, Christ being the invisible head.  He is also spiritual governor of the universal Church.

 

 1. 5.      Primate of Italy

At one time, a primate was bishop or archbishop who had all authority over all bishops of an area covered. The Pope is the highest in authority in the whole of Italy, the only primate in the Catholic Church with such jurisdiction and authority is the Pope.

 

 1. 6.      Sovereign of the State of Vatican

Based on the Lateran Treaty, Italy recognizes Vatican City as the sovereign state with the Pope as its temporal ruler.

 

 1. 7.      Patriarch of the West and Archbishop of the Roman Province

Together with the title Primate of Italy, these titles are based on the principle that the Roman See is the chief and the highest See of all the jurisdictional areas of the Church of which the Church of Rome is part.

 

 1. 8.      Prince of the Apostles

As successor of Saint Peter who was the leader of the Apostles, the Pope is given the title Prince of the Apostles for he is the one who has the primacy over all the successors of the Apostles.

 

 1. 9.      Servant of the Servants of God

Since Saint Gregory the Great, the Pope is called Servus Servorum Dei. From this flows the title of the Pope of the Roman Catholic Church as the Servant of the Servants of God.

Ang pulong nga Pope gikan sa Latin nga pulong nga papa nga nagkahulogan sa English og “father.” Samtang ang pulong bishop gikan sa Greek word nga episkopos nga nagkahulogan sa English og “supervisor” kun “overseer.”

Kining titulong bishop kun episkopos atong mabasa sa ubay-ubay’ng mga panid sa canonical writings sa Bag-ong Tugon. Gani, sa wala pa mahitabo ang Pentecostes, si San Pedro, sa iyang pagpamulong atol sa ilang paghulip sa nabakanteng pwesto ni Judas, migamit sa pulong episcope o bishopric diha sa pagtudlo sa mohulip sa apostolic office nga gibiyaan sa nagbudhi kang Jesus (Acts 1:20-25, King James Version).

Acts 1:20 – “For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take” (KJV).

Ug diha sa Buhat sa mga Apostoles, ingon man sa mga sinulat ni San Pablo, dayag nga nagtug-an kanato nga may mga tawo sa primitive Church, nga naghupot og dagkong gahom – nga may titulong gihuptan nga episkopos kun bishop.

Ang “lingkoranan,” nagpasabot kini’g GAHOM ug KATUNGDANAN. Sama pananglit sa usa ka gingharian, aduna gayoy pinasahi nga lingkuranan ang HARI, diin siya lamang ang makahimo ug angayan nga makalingkod niini.

 

Ingon usab niini ang LINGKORANAN ni San Pedro, ang unang Santo Papa sa Simbahang Katoliko. Ang iyang lingkuranan nagtimailhan ug nagsimbolo sa GAHOM ug OTORIDAD nga gihatag kaniya ni Ginoong Jesu-Cristo.

Ang CHAIR OF PETER, kun CATHEDRA PETRI, nagsimbolo usab kini sa TEACHING AUTHORITY sa Santo Papa diha sa kinatibuk-ang Simbahan. Sa dihang ang Santo Papa moluwat og DOGMATIC DEFINITION, ang iyang pamulong gitawag kini’g EX CATHEDRA, nga nagpasabot og “From the Chair.” Ex cathedra literally means “from the throne.”

“Ex cathedra is the exercise of the supreme power of teaching of the Pope. Given the gift of indefectibility, with the assistance of the Holy Spirit the Pope as pastor and teacher of all Christians defines doctrines of faith and morals. His definitions are irreformable of themselves and requires religious assent. His ex-cathedra teachings must speak of: 1) not as private theologian, but as the supreme pastor and teacher of all Christians; 2) in virtue of his apostolic authority as the successor of St. Peter; 3) in matters of faith and morals; 4) proposing something to be held by the universal leader” (Questions and Answers on the Pope and the Papacy by Rev. Fr. Ruperto C. Santos, STL, pp. 60-61).

Ang simbolo sa LINGKORANAN mahinongdanon kaayo, nga ang PINUY-ANAN SA PAPA gitawag og Holy See, nga nagkahulogan og “Holy Chair.” Ang See, gikan kini sa Latin nga pulong “sede” kun “seat” sa pinulongan Iningles.

Ang simbolismo usab sa cathedra mahimo usab nga madapat sa see kun lingkuranan sa Obispo, kansang official church gitawag og Cathedral, tungod kay anaa diha nahimutang sa presbytery ang Bishop’s Chair.

Si Jesus mismo ang naghatag kang Pedro ug sa iyang mga sumosunod sa OFFICE OF TEACHING kun BUHATAN SA PAGPANUDLO. Kay didto sa Caesarea Philippi, si Jesus miingon: “Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; ang whatever you loose on earth shall be loosed in heaven” (Matthew 16:19). Sa mandato mismo ni Jesus ngasumikad ang Dogma of Papal Infallibility, nga gi-defined panahon sa First Vatican Council niadtong 1870 nga nagkanayon: “The Roman Pontiff is infallible when he defines ex cathedra a doctrine regarding faith and morals.”

So far, 265 na ka mga Papa ang milingkod sa Chair of St. Peter, apan walay ni isa kanila ang nasayop in matters of faith and morals.

Ug sukad sa fourth century, ang kapistahan sa CHAIR OF SAINT PETER ginasaulog sa matag Pebrero 22, tungod kay giisip nga anibersaryo sa pagka-Obispo ni San Pedro didto sa Roma. Ang orihinal nga CHAIR OF SAINT PETER gipreserbar ug gitipigan sa nagkadaiyang lokasyon o dapit hangtod niadtong 370 A.D., dihang gibalhin kini ni Pope Damasus didto sa Saint Peter’s Basilica.

Ug aron mapreserbar ang maong precious relic sa umaabot nga panahon, si Pope Alexander VII misugo kang Berninni sa pagsulod o pagpahimutang sa maong LINGKORANAN sa usa ka matahom nga tronong bronze didto sa apse sa St. Peter’s Basilica.

 

BUNYAG SA BATA

BUNYAG SA BATA

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

 

Apologetics on Mass

September 23, 2012

 

Ang Iglesya Katolika, o ang atong Simbahan, nagtudlo nga ang mga bata nailalom o naduhig sa SALANG PANULONDON, ug dili sa salang buhatnon kay wala pa man nakalapas ang bata sa sugo sa Diyos (1 Juan 3:4).

 

Kay ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “Adam’s sin is transmitted to his posterity, not by imitation, but by descent.” (De fide.)

 

Binisaya: “Ang sala ni Adan misulod ngadto sa iyang kaliwatan, dili pinaagi sa pag-awat, kondili diha sa pagkunsad.”

 

Ang SALANG PANULONDON mao ang kahimtang sa bata nga nahikawan o nawad-an sa Grasyang Makasantos.

 

Roma 5:12 – “Nakasulod sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo.”

 

Ang bata MAY SALA bisan atua pa sa sabakan sa iyang inahan. Ug kini giangkon mismo ni Hari David.

 

Ug si Hari David miangkon:DAOTAN ako sukad ako mahimugso; ug MAKASASALA sukad ako ipanamkon (Salmo 51:5, Maayong Balita Biblia).  (Daotan siya ug makasasala sukad gipanamkon. Pangutana, unsa bang salaa ang nahimo ni Hari David samtang siya gipanamkon? Tubag: mao kini ang gitawag og ORIGINAL SIN.)

 

Pagbangutan 5:7 – “NAKASALA ANG AMONG KATIGULANGAN ug nangamatay sila; ug KAMI ANG NAG-ANTOS SA SILOT SA ILANG MGA SALA.” (Nag-antos ‘ta sa epekto sa ilang mga sala; ug nag-antos ‘ta sa silot sa ilang mga sala.)

 

The Council Trent defined ORIGINAL SIN as the death of the soul. The DEATH OF THE SOUL, is however, the absence of the SUPERNATURAL LIFE, that is, of SANCTIFYING GRACE.

 

Labot pa, ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “In the state of original sin man is deprived of Sanctifying Grace.” (De fide.)

 

Binisaya: “Diha sa kahimtang sa salang panulondon ang tawo nahikawan sa Grasyang Makasantos.”

 

Ang SALA NGA PANULONDON mao ang epekto sa sala sa atong unang mga ginikanan. Kay human sila nakasala, naputol ang GRASYANG MAKASANTOS, ang Supernatural Life.

 

Ug kining maong GRASYA idugtong kini pagbalik sa Diyos pinaagi sa SAKRAMENTO SA BUNYAG, nga mao usab ang magsilbing entrance o pagsulod sa tawo ngadto sa iyang katilingbang Simbahan.

 

Alayon niini, ang inilang libro sa Iglesya Katolika, nagkanayon: “Baptism constitutes the gateway into the Church of Christ. Without it no other sacrament can be validly received. It is the sacrament which makes a person a Christian and gives him a right to the supernatural kingdom of heaven, to which he has no title by the mere fact of his natural birth. Baptism therefore is a spiritual rebirth or regeneration of the soul” (The Faith of Millions by Rev. John A. O’Brien, p. 153).

 

Dogma: “In BAPTISM original sin is eradicated through the INFUSION OF SANCTIFYING GRACE.”//

 

Kay sa Juan 3:5 – “Walay makasulod sa Gingharian sa Diyos gawas kon siya MATAWO PAG-USAB pinaagi sa tubig ug sa Espiritu.”

 

Kining maong teksto wala kini magpasabot nga mag-born again ‘ta, kondili nagpasabot kini sa BUNYAG, aron kita makasulod sa langit, ug makaangkon sa kinabuhing dayon.

 

Tito 3:5 – “Giluwas kita Niya pinaagi sa PAGHUGAS kanato aron kita MATAWO PAG-USAB UG MAKABATON OG BAG-ONG KINABUHI diha sa Espiritu Santo.

English: “He saved us through baptism of new birth and renewal by the Holy Spirit” (New American Bible).

 

(Kay sa Greek, ang original text sa New Testament, ang termino nga gigamit mao ang “genethe anothen.” Sa English: “born from above.” Kay ang termino nga “born again,” sa Greek: “genethe palin.”)

 

Kining pagkatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu nagpasabot kini sa BUNYAG. Ug gigamit ni Jesus ang pulong TAWO, busa lakip niini bisan ang gamay’ng masuso, kay si Jesus nag-ingon nga ang masuso, tawo usab.

 

Juan 16:21 – “Ang usa ka babaye kung manganak may kasubo, kay miabot ang iyang takna; apan kung makaanak na dili mahanumdom sa kagul-anan, tungod sa kalipay nga natawo ang usa ka tawo sa kalibotan” (Bugna Biblia).

 

Kay sa Dekreto sa Konselyo sa Trento (1546), sa Canon XII, nagkanayon: CANON XII:If any one saith, that no one is to be baptized save at that age at which Christ was baptized, or in the very article of death; let him be anathema.”

 

Binisaya: Kung adunay si bisan kinsa nga moingon, nga walay si bisan kinsa nga pagabawtismohan gawas lamang kung siya susama ug edad sa dihang si Cristo gibawtismohan, o diha sa yugto sa iyang kamatayon; pasagdi nga matinunglo siya.

 

Ug ang mga Protestante hugot nga nagtudlo: Nga ang PAGTUO kinahanglanon kaayo diha sa BAUTISMO.

 

Marcos 16:16 – “Ang MOTUO ug MAGPABUNYAG maluwas, apan ang dili motuo, silotan.”

 

Kining maong teksto sa Bibliya, DILI nila kini magamit diha sa ilang pagnigar sa BUNYAG SA BATANG MASUSO. Kay si San Marcos naghisgot man sa mga HAMTONG nga kinahanglang motuo ug magpabunyag aron sila maluwas.

 

Kay si Saint Thomas Aquinas, ang usa sa mga bantugang doktor sa Simbahan, miingon:FAITH is the act of the intellect when it assents to divine truth under the influence of the will moved by God through grace” (Suma Theologica II, Q.2 a 9).

 

Binisaya: “Ang PAGTUO usa ka lihok sa salabotan sa dihang mosanong kini sa Diyosnong kamatuoran duyog sa ganoy sa kabubot-on diin giduso sa Diyos pinaagi sa grasya.”

 

Dinhi, dayag nga ang PAGTUO nagsumikad kini sa espirituhanong bahin sa tawo, ug dili sa lawasnong kahimtang.  Busa ang pagbaton sa PAGTUO wala nag-agad sa edad o kahamtong sa tawo.  Tungod niana, tataw kaayo nga ANG MGA BATA DUNA GAYOY PAGTUO, bisan dili pa kini nila mapadayag sama sa mga dagko.//

 

Ang mga BATANG MASUSO adunay tiunay nga pagtuo sa Diyos.

 

Kay si Ginoong Jesus dayag nga miingon: “Ug mahitungod niining GAGMAY’NG MGA BATA NGA NAGTUO KANAKO….” (Mateo 18:6, Maayong Balita Biblia).

 

Ug ang atong Ginoo midugang sa pag-ingon:Ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kanimo” (Mateo 21:16, Maayong Balita Biblia).

 

Karon kining pagdayeg sa Diyos sangputanan man kini sa pagtuo. Busa dili unta makadayeg sa Diyos ang mga bata ug ang mga masuso kung sila wala pay pagtuo! Dinhi, klaro kaayo nga ANG MGA BATA ADUNAY TIUNAY NGA PAGTUO.

 

Ug ang pagtuo sa mga masuso, gitawag kini’g implicit faith” kun pagtuo diha sa atong kahiladman, o diha sa atong kalag nga gitisok sa Diyos.

 

Kay si San Pablo miingon: “…SUKAD SA IMONG PAGKABATA nagbasa ka na sa Balaang Kasulatan nga arang makahatag kanimog kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan PINAAGI SA PAGTUO kang Cristo Jesus” (2 Timoteo 3:15, Maayong Balita Biblia).//

 

Lucas 1:41 – “Sa pagkabati ni Elizabet sa pangumosta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan.”

 

Ang paglihok sa bata nga si San Juan nagtimailhan nga siya NAKAILA ug MITUO sa Batang Jesus nga gisabak usab ni Santa Maria.  Kamatuoran kini nga ang PAGTUO ANAA GAYOD SA MGA BATANG MASUSO, bisan gani niadtong atoa pa sa tagoangkan sa ilang inahan.

 

Ug wala may mabasa sa Bibliya nga ang kalag sa bata, bata usab. Kay sa bunyag, dili man ang lawas ang pagaluwason, kondili, ANG KALAG man.

 

Ug ang BUNYAG dili man ang paghugas sa buling sa lawas, kondili, sa BULING SA KALAG.

 

1 Pedro 3:20-21 – “Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa BUNYAG nga karon nagluwas kaninyo, DILI PINAAGI SA PAGHUGAS SA BULING SA INYONG LAWAS…Ang bunyag naglwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo.”//

 

Ang ginikanan, uban sa mga ninong og ninang, maoy representante sa PAGTUO SA MGA BATA. Naa ba kini pruyba sa Bibliya?

 

1 Corinto 1:16 – Si Estefanas maoy nahimong representante, ug ang iyang panimalay NAKADAWAT SA BUNYAG.

 

Buhat 18:8 – Si Crispo nga pangulo sa sinagoga maoy nahimong representante, ug ang iyang tibuok panimalay GIBUNYAGAN.

 

Buhat 11:14-48 – Si Cornelio nahimong representante sa iyang tibuok pamilya, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Buhat 16:31-33 – Ang PAGTUO sa gwardiya sa karsel maoy nahimong timailhan sa pagtuo sa iyang tibuok panimalay, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Dugang Pruyba sa Balaang Kasulatan:

 

Buhat 2:38-39 – “Ang tagsatagsa kaninyo kinhanglang maghinulsol, ug magpabunyag…ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga ANAK.

 

Ang orihinal nga sinulat sa mga Buhat sa Apostoles mao ang pinulongang Griego. Ug ang pulong kun termino nga “anak,” sa Greek: “teknois, nga nagkahologan og BATANG MASUSO kun GAMAY’NG BATA.

 

1 Corinto 10:1-2 – “Mga igsoon, buot kong hinumdoman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod, ug milatas sila sa Dagat nga Pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat GIBUNYAGAN SILANG TANAN ingon nga mga sumosunod ni Moises.”

 

Hinumdoman, nga sa paglatas nila sa Dagat nga Pula kuyog nila ang MASUSONG MGA BATA, ug silang tanan NABAWTISMOHAN.

 

Kay ang tradisyon sa mga apostoles nagtudlo kanato sa dayag nga ang pagpamunyag sa unang mga Kristohanon lakip ang mga batang masuso. Ug kini gipamatud-an sa Kasaysayan sa Kalibotan.

 

Baptism was occasionally administered to infants from the earliest days of the Church” (World History by O’Brien, page 144).

 

ANG KAMAHINONGDANON SA BUNYAG:

 

Ang gibunyagan sa ngalan ni Cristo nagsul-ob ni Cristo. Ang bunyag mao ang paghiusa sa bata ngato ni Cristo (Galacia 2:27).

 

Pinaagi sa bunyag, nahimong Kristiyanos ang usa ka tawo (1 Corinto 12:13).

 

Ug ang katarungan sa mga protestante nga dili na kinahanglang bunyagan ang bata kay ang Gingharian sa Langit alang kanila, usa ka dakong sayop! Kay kadtong giingnan ni Cristo nga ang mga bata alang kanila ang langit, mao kadtong mga bata nga gipaduol sa ilang mga ginikanan kang Ginoong Jesu-Cristo, pinaagi sa BUNYAG.

 

Kay ang pangutana mao kini: Ang pagbunyag sa bata, makapahilayo o makapahiduol ba kang Cristo?

 

Kay diha sa BUNYAG, ulion o isumpay pagbalik ang GRASYANG MAKASANTOS nga naputol human nakasala ang una natong mga ginikanan.

 

Ang usa ka karaang libro sa katesismo sa Simabahang Katoliko naghatag kanato og tin-aw nga pagpasabot kon unsay kahulogan ug unsa kamahinongdanon ang Grasyang Makasantos. “Sanctifying Grace is that which confers on the soul a new and Supernatural State of life by which we share in the life of God Himself. It is a prevailing condition, making us His children by adoption, temples of the Holy Ghost, holy and pleasing in His sight; and it also gives a pledge of eternal glory. Moreover, it’s an inner supernatural gift bestowed on us through the merits of Jesus Christ for our salvation” (A Catechism for Inquirers, by Rev. Joseph I. Malloy, CSP, pp. 26-27).

 

Suknaan (Jer. 45:4)

SUKNAAN

Ni Bro. Socrates Fernandez

 

PANGUTANA:

 

Ang Dios nag-ingon: “Ang Akong gitukod Akong bungkagon, ug ang Akong gitanom Akong pagalukahon; ug kini sa tibuok nga yuta,” (Jer. 45:4). Makita nga ang Dios nagbuot nga Iyang gitanom Iyang lukahon. Bisan ang Iyang gitukod Iyang pagabungkagon. Ang Iglesya Katolika, sa makadaghan sa Iyang mga Tigpanalipod nag-ingon nga dili kini mabungkag, kay ang Dios man maoy nagtukod, dili kini lukahon. Apan diay Iyang lukahon. Kon  kining  maong  Iglesya  makalapas  sa  Iyang mga  doktrina  o  kasugoan.  Ania  ang  giingon  sa Dios: “Kay ang mga anak sa Israel, ang mga anak sa Juda nagbuhat og lonlon kadautan sa Akong atubangan. Kining syudara naghagit og kasuko batok Kanako ug sa Akong kaligotgot sukad sa ilang pagkatukod. . . mao nga bungkagon Ko kini gikan sa atubangan sa Akong nawong,” (Jer. 32:30-31). Busa, bisan pa ang Iglesya Katolika, tinukod ni Cristo, matud pa ninyo, apan kini bungkagon sa Dios tungod sa inyong mga kalapasan? Nganong moingon man kamo nga ang Iglesya Katolika, dili maluka ug dili mabungkag?

 

TUBAG:

 

Kining Israel nga giingon, ang syudad nga maluka ug mabungkag may tagna, nga kini pagapulihan sa matuod nga Iglesya nga pagatukoron ni Cristo. Ania ang tagna: “Niadtong adlawa Akong patindogon ang Tabernakulo ni David nga napukan, ug Akong bangonon ang iyang mga kuta nga nagun-ob, ug tukuran Ko kini ingon sa mga karaang mga adlaw” (Amos 9:11). Laing tagna, nga ang unang hugna sa kahugpongan sa Dios, ang mga Patriarka, matapos, dayon ang Israel mapukan, ug ang ikatulo, ang Kristiyanidad pagatukoron nga dili mabuntog: “Mahitabo sa tibuok nga yuta, naga-ingon si Yahweh, ang duha ka bahin niana pagaputlon, ug ang ikatulo ka bahin mahibilin diha,” (Zacarias 13:8). “Ang Dios kaniadto nakigsulti pinaagi sa mga patriarka, dayon sa mga Profeta ug sa katapusang panahon, pinaagi sa Iyang Anak, kinsa Iyang gitudlo nga manunod sa tanang mga butang. . .” (Heb. 1:1-2).

Apan ang Iglesya, kun Gingharian sa Dios sa yuta, dili tinukod og tawo, kondili sa Dios, ania ang tagna: “Ug sa mga adlaw niadtong mga haria, ang Dios sa langit, magatukod og usa ka Gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom niana mahibilin sa laing katawhan, ug kini molungtad sa walay katapusan,” (Dan. 2:44). Kini mao ang kamandoan o kabubut-on sa Dios. “Dili ko pagalapason ang Akong Tugon ni pagailisdan ang migula sa Akong ngabil” (Sal. 89:34). “Ako ang Ginoo nga mosulti ug ang Akong ipamulong Akong pahinabuon” (Ezek. 12:25). Ug sa pagtukod ni Jesus sa Iyang Iglesya siya miingon “Ikaw Pedro, ug sa ibabaw niining bato, pagatukoron Ko ang Akong Iglesya nga ang ganghaan sa Hades o sa Impyerno dili makabuntog sa Akong Iglesya. Ug Ako magauban kaninyo kada adlaw hangtud sa katapusan sa kapanahonan,” (Mat. 16:18 / 28:20). Busa, dili gayud mahitabo nga ang Iglesya nga gitukod sa Ginoo malumpag o maluka sa iyang mga kaaway, ang Yawa, ang sala, ang panglutos ug uban pa. Kay ang gisaad sa Ginoo Iya gayud nga pagatumanon.

 

Source: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/11/ang-dios-nag-ingon-%E2%80%9Cang-akong-gitukod-akong-bungkagon-ug-ang-akong-gitanom-akong-pagalukahon-ug-kini-sa-tibuok-nga-yuta%E2%80%9D-jer-454-makita-nga-ang-dios-nagbuot-nga/

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

 

 

            Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA: 

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

Ang Dating Daan

Ang Dating Daan

By Ben Douglass

 

Wala gayoy bag-o dinhi sa kalibotan.  Moingon sila, ‘Tan-awa, aniay bag-ong butang!  Apan dili kana bag-o.  Diha na kana sa wala pa gani kita matawo” (Ecclesiastes 1:9-10).

 

Sa dihang akong nasayran ang pagtungha ug kalihukan sa The Church of God International ni Mr. Eliseo Soriano, nga iyang gimantala pinaagi sa iyang mga programa sa television Ang Dating Daan, ang unang misantop sa akong hunahuna mao nga makapahibulong ang pagtawag sa usa ka pundok nga Ang Dating Daan samtang 30 ka tuig pa lamang ang gidugayon niini.  Hinuon, sa mas gipalapad nga pagtuon sa iyang kaagi ug sa unod sa panudlo ni Mr. Soriano, akong naamgohan nga dili diay ingon niini.  Kondili tungod kay kini matuod nga karaan nga dalan, apan dili sa paagi nga gihunahuna ni Mr. Soriano.  Tungod kay kini mao ang dalan nga gisubay sa mga Mormons, sa mga Saksi ni Jehovah, ug daghan pang susama nga grupo:  usa ka makadani nga pangulo moangkon nga dunay directa nga revelasyon motuis sa Kasulatan, way puas sa pagwali, ug uban sa dili-kalikayan nga mga circumstansya, mihimo sa pagdani og igong gidaghanon sa mga sumusunod ngadto sa kalaglagan.  Ang pangangkon ni Soriano sayon kaayo nga ipakita nga sayop, hilabihan ka-klaro nga walay hinungdan, ang iyang kawalay hibangkaagan sa paghubad sa Kasulatan, ug ang iyang pagsumpaki sa iyang kaugalingon dayag kaayo, nga ang makabasa niining maong sinulat makaila kaniya nga usa ka mini nga propeta.  Unahon nato pagsubay ang gigikanan niining maong pundok.

 

Usa ka Hamubo nga Kasaysayan sa The Church of God International

 

Ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag” (Mateo 12:30).

 

Ang pagkabahinbahin mao ang sakit sa tanan nga mibulag gikan sa matuod nga Iglesya.  Sa higayon nga dunay mga tawo nga mobulag gikan sa Simbahan aron sa pagsunod sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an nga ilang hiuyonan, wala nay mohiusa nila sa usag-usa.  Busa, sa higayon nga ang usa ka sakop mosangpot ang dili masulbad nga panagbangi batok sa nagdumala sa usa ka nahimulag nga pundok, o dili ba kaha buot lang makabaton og gahom ug autoridad nga wala ihatag kaniya, ang nag-unang pagsiak masundan pa sa laing pagsiak, ug mopadayon ang pagkabahinbahin.  Mao kini ang sugilanon nga nagpaluyo sa Ang Dating Daan.  Kining pagdaghan sa mga pundok-pundok susama sa kagaw mga modaghan pinaagi sa pagkapikaspikas.

 

Ang sugilanon nagsugod kang Felix Manalo, nga mibiya sa Iglesya Katolika sa batan-on pa siya.  Misulay siya sa mubo nga panahon sa usa ka culto nga gitawag og Colorum nga miangkon nga dunay directa nga revelasyon gikan sa Dios, unya mipasakop sa Methodist Episcopal Church ug nahimo nga usa ka ministro.  Samtang naghimalatyon ang iyang inahan nga usa ka katoliko iyang kining gihikawan sa kataposang sacramento.1  Nahimo usab siya nga Presbyterian nga ministro sa mubo nga panahon, dason mibiya niini aron magpasakop sa Christian Missionary Alliance, nga nakapabilib kaniya tungod sa ilang pagbunyag pinaagi sa pagtusmaw ra gayod.  Unya mibalhin na usab siya og pundok tapos malupig sa debate sa usa ka Seventh Day Adventist nga ministro.  Mibiya usab siya sa pagka-Sabadista human siya makahukom nga sayop ang ilang pagbantay sa Sabado nga Igpapahulay, ug sa mubo nga panahon misulay sa ateismo ug agnosticismo.  Sa kataposan, sumala sa asoy diin nahimo niya pagpatuo sa iyang mga sumusunod, sa Nobyembre 1913 nag-inusara siya sulod sa tulo ka adlaw ug gabii sa pagtuon sa Bibliya ug migula nga kombinsido nga siya ang kataposang mensahero, ang gipadala sa halayong silangan nga gitagna sa Pin 7:2-3; Isaias 43:5-6; 46:11; 41:9-11.  Niadtong 1914 nagtukod siya og pundok nga sa kaulahian miangkon nga ang mga protestante mga mitalikod sa pagtuo (apostates), ug nga ang iyang pundok mao ang matuod nga iglesya ni Cristo nga gawas niini walay kaluwasan.2  Sa Agosto 1919 iyang giduaw ang tanan local nga congregasyon sa wala pa siya mobiya paingon sa Estados Unidos diin didto siya mipuyo sa Berkeley, California.  Matod pa, didto giwadwad niya ang iyang kaugalingon sa pagtuon sa Bibliya ug sa pag-eskuyla sa usa ka tunghaan sa relihiyon.3 

 

Samtang didto siya sa halayo ang iyang pundok nanganak sa apohan sa Ang Dating Daan, sa dihang duha sa iyang mga tinun-an nga iyang gisaylohan sa ordinasyon, si Teofilo Ora ug Januario Ponce, nagtukod og kaugalingon nilang pundok nga gitawag og Iglesia Verdadero de Cristo ug midagit ug daghan gikan sa iyang panon uban ang pasangil sa imoralidad.  Subay sa kinaiya niining maong misiak nga pundok nga napanunod niini sa iyang pagsugod, sa wala madugay gianak niini ang amahan sa Ang Dating Daan pinaagi sa laing pagsiak.  Si Nicolas Antiporda Perez mitukod sa Iglesia nga Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Suhay nga Katotohanan, ug midani og ubay-ubay nga mga sumusunod.  Sa bisperas sa ika-17 anyos ni Eliseo Soriano, gidala siya sa iyang mga ginikanan aron sa pagpamati sa usa sa mga wali ni Nicolas Perez mahitungod sa matuod nga Iglesya sa Dios sumala sa Bibliya ug naagni si Soriano.  Gibunyagan siya ni Perez, ug gihimo siya nga ministro, ang bugtong laing ministro sa maong pundok.  Busa, si Soriano naghunahuna nga inigkamatay ni Perez siya ang mosunod sa pagkapangulo sa maong pundok.  Apan sa pagkamatay ni Perez, si Levita Gugulan nga usa ka babaye ang milabni sa katungdanan5, ug si Soriano, subay sa batasan, misugod ug laing siak nga pundok.  Mipasangil siya nga gipalagpot sa iyang mga kauban kinsa “tinukmod sa hilabihan nga kahakog sa gahom mihimo og dautan nga panagsabot batok kaniya ug milusad og pamaagi aron sa pagdaut kaniya.”6  Dili nako ipangutana ang katinuod niini nga pamahayag, tungod kay dili makapahibulong ang tinonto tali sa mga sakop sa matag habig.

 

Si Soriano miangkon pa gayod nga kini nahitabo agig katumanan sa Zacarias 13:8-9, usa ka pangangkon nga susama kadili-katohoan sa giangkon ni Manalo nga siya mao ang anghel gikan sa silangan nga gihisgotan sa Pinadayag 7.  Ang Zacarias 13:7 kalabot sa pagpatay kang Cristo (basaha ang Mat. 26:31) ug ang nagsunod nga duha ka bersikulo kabahin sa panlutos batok sa unang kristohanong pundok.  Ang paggamit ni Soriano niini aron idapat sa iyang gamay nga panon nga ulahi ra kaayo nga mibutho usa ka binoang.  Makita nato unsa ka sayon ang giagian nga ‘panlutos’ ni Soriano kon itandi sa giagian sa unang kristohanong pundok.  Ang unang mga kristyano gikuniskunis sa mga liyon samtang ang mga pagano mibiaybiay kanila; si Soriano nakiha, ug napildi.  Sila gilansang sa krus; si Soriano sa makadiyot gipalagpot sa telebisyon.  Sila gipapili sa paghalad ngadto sa mga yawa o lunggoan sa ilang ulo;  ang pagkatawo ni Soriano usahay sawayon sa mga ministro kinsa iya ra usab nga gi-ataki.  Kini, kon itandi sa giagian sa mga kristyanos, hayahay ra kaayo.

 

Ang sunod nga hitabo mao nga si Bro. Eli, nga maoy naandan nga pagtawag kaniya, mi-rehistro sa iyang pundok sa ngalan nga Iglesia ng Dios kay Kristo Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan, nga hapit magpariha sa ngalan sa pundok ni Gugulan, diin usa ra ka pulong (suhay) ang giilisdan (saligan).  Dili katingad-an nga si Gugulan mikiha niya, ug ang Korte Suprema mihukom pabor ni Gugulan.  Busa giusab ni Soriano ang ngalan sa iyang pundok ngadto sa Iglesia Ni YHWH at ni YHWSA HMSYH, ug sa kataposan ngadto sa Members Church of God International.7  Mahulog kini nga kataw-anan tungod kay sa usa sa iyang mga wali nga gibutang sa website sa Ang Dating Daan, si Soriano misaway sa mga Saksi ni Jehovah tungod sa ilang paghupot ug daghang mga ngalan diha sa ilang kasaysayan, ug siya mi-insister nga ang matuod nga ngalan sa matuod nga iglesya mao ang Iglesya sa Dios kay Cristo Jesus, ug kon ang usa ka pundok wala magdala niining ngalana dili kini iya sa Dios.8  Uban ang kahinam, akong gipaabot ang pag-angkon ni Soriano nga ang iyang pundok wala motukma sa iyang kaugalingong ilhanan aron mahimong tinuod.

 

Bisan pa sa iyang dili maayo nga gigikanan, mga kaso nga giagian, ug pagsumpaki sa iyang kaugalingon, nakahimo gihapon si Soriano sa pagkabig sa ubay-ubay nga sumusunod, ug lakip niini ang kanhi mga katoliko.  Dayag usab nga maayo siyag memorya, ug mopahingangha sa iyang tigpaminaw sa abilidad sa pagkutlo sa mga teksto sa Bibliya nga walay basabasa.  Gani usa sa iyang programa nag-ulohan man og “Itanong mo kay Soriano, Bibliya ang Sasagot.”  Apan klaro usab kaayo nga wala niya hisabti pag-ayo ang daghan sa iyang gisag-ulo, nga inyong masayran dinhi niining maong articulo.  Si Soriano usa gayod ka makadani nga magwawali kon atong tan-awon ang pagdayeg kaniya sa iyang mga tinun-an.9  Iya sab nga gisakyan ang gubot nga kahimtang nga tinohoanon pinaagi sa iyang kanunay nga pagsaway batok sa mga mini nga magwawali, mga lobo nga nagsul-ob sa bisti sa karnero, kansang tuyo mao ang pagpanapi inay ang kaayohan sa ilang panon.  Busa usa siya ka batobalani alang niadtong dis-contento ug naghambin og kahiubos sa ilang gipasakopan nga pundok, nga andam mamati ngadto sa tawo nga miangkon nga siya matuod nga nahigugma kanila, ug nga siya “mao lamang ang bugtong mabuot ug matinud-anon nga ebanghelista”10 nga nagtagad kanila ug buot mogiya kanila sa kaluwasan.  Si Soriano mogamit usab og dili maayo nga paagi sa pakiglantugi, sama sa pagbugalbugal, paghimo og debate sa iyang dapit diin ang mga nanan-aw makahugyaw batok sa iyang kaatbang, ug pag-record sa gisulti sa iyang kaatbang aron iyang i-replay ngadto sa iyang tigpaminaw dason commentaryohan nga kini nagkasumpaki.11  Sa kataposan, iyang nabatasan ang pag-ataki personal, ug paghimaraot sa tanan nga mibiya sa iyang pundok.12  Sa kinatibuk-an, iyang gigamit ang mga pamaagi sa usa ka culto.

(Sumpayan pa)

Endnotes: 

 

1) Isabelo Crisostomo, “Felix Y. Manalo and the Iglesia ni Cristo,” Pasugo (Manila: May-June 1986)

2) Catholic Answers, “Iglesia ni Cristo” http://www.catholic.com/library/Iglesia_Ni_Cristo.asp

3) Crisostomo, op. cit.

4) Ang Dating Daan, “Our Presiding Minister” http://www.angdatingdaan.org/about/about_ministers.htm

5) The Bereans, “Ang Dating Daan” http://www.thebereans.net/prof-add.shtml

6) Ang Dating Daan, “Church History” http://www.angdatingdaan.org/about/about_chistory.htm

7) The Beareans, op. cit.

8) Eliseo Soriano, “The Official Name of the Church in the Bible” http://www.angdatingdaan.org/biblicaltopics/bib_religion_2_pf.htm

9) See, for example, the articles “Super-Preacher in Our Times” and “Nobody Does It Better” in The Old Path Magazine, Vol. 1 No. 3 2005.

10) Ang Dating Daan, “What is ‘Ang Dating Daan’?” http://www.angdatingdaan.org/about/about_faq.htm

11) The Bereans, op. cit.

12) “By this world’s standards, it is not surprising that those being expelled would group together where they are tolerated. As bonus for them, they get the chance to tell the world in their own terms that they are innocent, in effect making their excommunication appear an injustice. From their appearances alone on television one could tell, they have gone back to the ways of this world – cutting their hair, using make up, dressing immodestly, and from their mouths speak out lies about those they said they believed in before. Rather than engaging in self-introspection to see where they have gone wrong and in humility ask pardon from God, they have preferred to attend to what this world would think about them, never mind God. Now come the cosmetics to supposedly blot out or suffocate the reasons why they were expelled. In so doing, they resort to all sorts of shenanigans” (Ang Dating Daan, “Three Colors of Death Green & White & Red,” The Old Path Magazine Vol. 1 No. 3 2005).

 

 

 

ANG PAGKADUNAY DIOS

THE EXISTENCE OF GOD [ANG PAGKADUNAY DIOS]

Hinikay ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

 

                Gikan sa mga kamatuoran nga kinaiyanhong mahibaloan, atong mapamatud-an ang pagkanaa sa usa ka Buhi nga Dios, usa ka pagkamao nga naghupot sa salabotan ug gawasnong kabubut-on, ang Una o Gigikanan nga Hinungdan sa tanang butang nga lahi Kaniya.  Ang pagkadunay Dios mahimong mahibaloan ginamit ang lamdag sa tawhanong salabotan pinaagi sa atong pagpamalandong sa kinaiya ug kahimtang sa butang nga naglibot kanato ug sa tibuok kinaiyahan (Roma 1:20, Kaal 13:1-9).

 

First Principles – Sa dili pa nato hisgotan ang mga pruyba sa pagkadunay Dios, ato una nga hisgotan ang kinaunhang prinsipyo diin sila napasukad.  Ang gitawag nga kinaunhang prinsipyo mao ang dayag nga mga kamatuoran (self-evident truths) nga nagsilbi nga pundasyon sa usa ka syensya.  Sa atong mga pruyba, ang mga kinaunhang prinsipyo nalangkob sa duha:  1) Nga ang atong rason ug ang ebidensya sa atong mga galamhan kun “senses” kasaligan.  2) Nga bisan unsang butang nga nagsugod sa pagkanaa gumikan sa laing butang nga lahi niini (Principle of Causality).  Dili na kinahanglan, ug gani dili nato mahimo, ang pagpruyba sa mga kinaunhang prinsipyo.  Modan-ag sila sa ilang kaugalingong kahayag.  Kadtong dili modawat sa ilang ka-valido madudahan nato ang kahusto sa ilang paminsar.

 

I.  PRUYBA GIKAN SA HAN-AY SA KINAIYAHAN

 

Diha sa mga butang sa kinaiyahan, ug usab diha sa mga buhat sa tawo, ang han-ay ug ang maayo nga pagkapahimutang gumikan sa lihok sa usa ka maalamon nga designer.

 

1.  Pananglit mobisita ka ngadto sa pabrica sa mga bisikleta.  Diha sa usa ka workshop imong makita ang daghang mga piyesa, nga gibahin ngadto sa lainlaing grupo—anaa ang pile sa mga steel tubing, sa mga spokes, wheel-rims, hubs, handle bars, pedals, kahon sa mga nuts ug screws ug uban pa.  Unya pananglit inigbalik nimo tapos sa pila ka oras imong napalgan nga ang nagkalainlaing piyesa na-assemble na ngadto dinosena ka mga bag-ong bisikleta, ang usa perfecto sa matag detalye.  Mahimo ba nimo ang paghunahuna nga ang maong maayo nga pagkagama producto sa usa lamang ka sulagma kun chance?  Dili, kondili diha-diha imong masabot nga kini buhat sa usa ka maalamon nga mechanico.

 

Karon mopadayon kita gikan sa bisikleta ngadto sa tawhanong kamot nga maoy mihimo kanila, ug imong makaplagan ang mas labaw kaayo nga katingalahan nga ehemplo sa han-ay ug kabatid.  Ang matag lihok sa atong kamot resulta sa pagtambayayong sa pino nga mga bukog, sa paghugot o pagluag sa mainat-inat nga mga muscles, ug uban pa.  Ang framework niini ginama gikan sa dili momenos 19 ka mga bukog, samtang laing walo pa gayod nga dunay nagkalainlain nga forma maoy hinungdan sa kusog ug flexibility sa atong wrists.  Masiguro nato nga ang sulagma kun blind chance dili makamugna niini labihan ka komplicado nga sistema sa mga bukog ug muscles, sa mga sinews ug kaugatan, diin ang daghang mga bahin naglihok aron sa pagpadangat sa matag lihok sa tibuok kamot.  Ug kon dili ang sulagma, ang pangutana nga dayon nga motumaw mao, diin man kini magsukad?  Klaro na lang nga dili gikan sa tawo, tungod kay kini mitubo man dungan kaniya.  Busa, si Kinsa man diay ang naghimo niining katingalahan nga bahin sa atong lawas?  Ang tubag natural nga mogawas sa atong mga ngabil.  Ang Nagbuhat sa atong kamot ug sa uban pang dili maihap nga kahibulongan nga mipuno sa atong kalibotan dili lain kondili ang Batid nga Magbubuhat, ang Makagagahom nga Dios.

 

2.  Ang camera dunay kaha diin anaay lingon nga lungag aron makalusot ang kahayag;  ang kahayag molapos sa bildo kun lens, ug moporma sa usa ka picture diha sa gitawag og sensitive plate.  Susama niini mao ang atong mga mata, diin ang eye-ball matandi sa kaha sa camera, ang pupil matandi sa lingin nga lungag, ang crystalline lens ngadto sa lens sa camera, ug ang retina ngadto sa sensitive plate.  Niining duha ka ehemplo, ma-obserbahan, dunay daghan nga nagkalainlain nga mga butang nga gihiusa ug gipahaom aron sa pagmugna sa usa ka resulta, ug kini mao ang tin-aw nga picture diha sa sensitive plate ug diha sa retina.  Mahimo ba nga kining nagkalahi nga mga butang nagkatapok pinaagig sulagma?  Dili, tungod kay klaro kaayo nga ang maong combinasyon mahimo lamang sa usa ka maalamon nga operator.  Ang camera binuhat sa tawo; ang atong mata binuhat sa usa ka Magbubuhat nga dili menos ang pagkanaa, apan dili makita.

 

Giunsa man sa tighimo sa camera pagbuhat sa iyang trabaho?  Iyang gitigom ang mga materyales nga iyang gikinahanglan; iya kining gihulma, gilimbasan, ug gipasinaw uban ang dakong pag-amping, ug sa kataposan iya kining gi-assemble.  Bisan kon kita makadayeg sa iyang kabatid, apan kita usab nasayod nga uban ang igong pagtuon makahimo kita sa pagsunod sa iyang gihimo.  Apan komusta man sa nagbuhat sa mata sa tawo?  Giunsa man niya paghimo ang iyang trabaho?  Sa usa ka misteryoso nga paagi nga dili nato masabot, ug atong giila nga dili mahimo natong masunod, Siya mihimo sa usa ka gamayng piraso sa unod sa pagdaghan ngadto sa minilyon ka pilo, ug niini, inanay nga miporma ug mi-perfecto sa matag parte niining katingalahan nga bahin sa atong lawas.  Siya nga makahimo sa usa ka pudyot sa matter sa paglihok nga ingon niini nga paagi usa ka tighimo kansang kaalam ug gahom imposibli nga masukod sa atong hunahuna.  Siya ang Agalon sa Kinaiyahan; gitawag nato siyag Dios.

 

II.  PRUYBA GIKAN SA MGA BALAOD SA KINAIYAHAN

 

Ang tibuok kinaiyahan nagsunod og balaod.  Ang astronomy, physics, ug chemistry nagpakita nga ang mga butang nga walay kinabuhi kun inanimate matter, gikan sa mga bituon sa kalangitan ngadto sa pinakagamay nga abog, diha sa tanan nilang mga lihok ug kausaban, nailawom sa makanunayon nga mga balaod.  Mao usab kini sa mga butang nga dunay kinabuhi sama sa mga tanom, mananap, ug sa tawo:  Ang matag klase motubo, molambo, ug molihok sa managsamang paagi.  Ang tibuok uniberso nabugkos ngadto sa usa ka dako nga tibuok ug sama sa usa ka dakong makina ang matag parte niini gipasibo pag-ayo.  Ang mahan-ayon nga lihok sa kalangitan, ang katingalahan nga pagkahimo sa mga living things ug sa ilang matag bahin, sama sa igtatan-aw ug igdulongog, ang kahibulongan nga instinct sa mga gagmayng mananap, sama sa buhat sa mga insecto ug sa paghimog salag sa mga langgam, ang gawasnon nga lihok sa tawo, ang iyang nabantog nga nakab-ot sa syensya, sa literatura, ug sa arte—kining tanan nga makaagda sa atong kahingangha mga gasa sa kinaiyahan ug nasubay sa iyang mga balaod.

 

Lisod hunahunaon nga ang mga balaod, nga nakapahimo sa nagkadaiyang mga efecto, apan nagpabilin diha sa kahusay sa ilang kinatibuk-an ug diha sa pinakagamay nga detalye, mitumaw lamang gikan sa sulagma, o sa bisan unsang walay salabotan nga atong gipili nga nganlan.  Kini sila gipahimutang gayod sa usa ka maalamon nga Magbabalaod kinsa maoy nag-gambalay kanila, ug mibuot kanila diha sa ilang mga paglihok aron sa pagkab-ot sa tumong nga iyang gimbut-an.  Ang maong Magbabalaod usa gayod ka pagkamao nga naghupot sa walay sukod nga kinaadman.  Siya naghupot gayod sa gawasnong pagbuot tungod kay iya kining gihatag ngadto sa tawo.  Siya naghupot gayod sa gahom labaw sa atong capacidad sa pagsukod, sa gahom diin ang atong hunahuna dili makabutang og kinutuban.

 

Si Sir Isaac Newton nga maoy nakadiskubre sa mga balaod sa lihok sa mga planeta misulat:  “Kining labing matahom nga sistema sa adlaw, sa mga planeta ug cometa dili mahimo kon wala ang paghan-ay og pagpanag-iya sa usa ka Pagkamao kinsa sa samang higayon maalamon ug makagagahom… Kining Pagkamao nga nagmando sa tanang butang, dili ingon og siya mao ang kalag sa kalibotan, apan ingon nga Ginoo sa tanan… Kita midayeg Kaniya sa Iyang mga kahingpitan, kita mipasidungog Kaniya ug kita misimba Kaniya sa Iyang pagka-Ginoo” (Principa II).

 

III.  PRUYBA GIKAN SA LIHOK

 

Ang inadlaw nga kasinatian nagpakita kanato nga ang mga butang dunay paglihok ug kausaban.  Apan walay butang sa makita nga uniberso nga milihok sa iya ra gyod nga kaugalingon, hawa sa pagtabang sa lain.  Walay butang nga naglihok nga naghupot diha sa kaugalingon niini sa hingpit nga hinungdan sa iyang paglihok.  Dili ang self-motion maoy balaod sa kinaiyahan kondili ang law of inertia.  Atong tan-awon ang caso sa mga butang nga walay kinabuhi kun inanimate bodies.  Sila milihok tungod lamang kay sila gipalihok.  Dili silay mipalihok sa ilang kaugalingon.  Ilang nakuha ang ilang paglihok gikan sa gawas.

 

Ato idapat kini nga observasyon ngadto sa kalibotan ug uban pa nga anaa sa kawanangan.  Ang lihok sa earth tuyok sa iyang axis usa ka butang nga nasusi na; ang iyang lihok libot sa sun usa usab ka butang nga atong gidawat nga tinuod.  Karon, pangutana sa imong kaugalingon kon giunsa sa earth pag-angkon sa iyang lihok. Daghang mga physicists moingon nga nakuha sa earth ang iyang lihok gikan sa sun, nga samtang kini nagtuyok, mipalagpot sa earth ingon nga tipaka.  Apan diin man kuhaa sa sun ang iyang paglihok?  Dunay uban moingon nga nakuha sa sun ang iyang paglihok gikan sa mas dako nga butang diin kini kabahin kaniadto, samtang ang uban moingon nga ang sun ug ang lihok niini gumikan sa panagbanga sa duha ka mga dagkong bituon.  Apan diin man gikan ang lihok sa mas dako nga butang o sa mga bituon?  Ang syensya walay tubag niini nga pangutana, ug bisan pa kon duna, agn tubag dili gihapon mohatag kanatog hingpit nga husay kon giunsa pagsugod ang lihok sa earth.  Ang bugtong matuod nga tubag, nga motapos sa tanang pagpangutana, mao nga ang lihok gumikan o nagsukad ngadto sa tuburan sa lihok, ngadto sa unang tigpalihok.

 

Busa duna gayoy pagkamao nga lahi sa kalibotan nga naghatag niini sa iyang paglihok.  Ang maong pagkamao mahimo nga mao ang unang tigpalihok o pagkamao nga gipalihok sa lain.  Kon ang maong tigpalihok gipalihok sa lain, diin man ang maong nagpalihok nakakuha sa iyang paglihok?  Ang pangutana labot sa gigikanan sa lihok hingpit lamang nga matubag kon, sa kaulahian, modangat kita ngadto sa unang tigpalihok nga wala na palihoka og lain.  Ang maong unang tigpalihok gitawag natog Dios.

 

IV.  PRUYBA GIKAN SA CAUSALITY

 

Ang usa ka butang kinahanglan una nga anaa sa dili pa kini makahimog bisan unsa: busa walay butang nga makapatungha sa iyang kaugalingon.  Kon atong makita nga dunay bag-ong mitungha, masiguro nato nga kini gipatungha sa lain.  Kadtong gipahidangat ang iyang pagkanaa mao ang gitawag og efecto; ug kadtong maoy nakapadangat sa pagkanaa niini mao ang gitawag og causa.

 

Kon atong makita nga ang causa sa usa ka efecto nga kini efecto usab, ang atong hunahuna dili matagbaw:  atong maaninaw nga wala pa kita makakab-ot sa igo nga explanation sa nahaunang efecto.  Pananglit, ang suga nga milukop sa imong lawak sa kahayag panahon sa kagabhion.  Kini usa ka efecto.  Apan unsa man ang causa niini?  Ang koryente.  Apan ang koryente efecto usab sa generator.  Karon kon ang generator mao ang kataposang causa nga atong matudlo, wala gihapon kitay hingpit ug sigo nga explanation sa kahayag sa suga.  Ngano?  Tungod kay ang generator efecto man usab.  Busa sa tumoy sa kadena sa atong mga pangutana, nag-atubang gihapon kita sa usa ka efecto nga nagkinahanglan og explanation sama sa efecto nga atong gisugdan.

 

Ang completo ug kataposan nga explanation makaplagan lamang kon moabot kita sa usa ka causa nga dili efecto, usa ka causa nga wala magkuha sa iyang pagkanaa gikan sa lain pa.  Kini nga causa nga atong tawgon nga Unang Causa, mo-esplikar sa tibuok kadena sa mga causa nga atong gi-considerar ug sa bisan unsang kadena sa mga causa buot natong susihon.  Busa ang Unang Causa sa tanang butang diha sa kinaiyahan kinahanglan gyod nga diha nang daan ug wala patunghaa og lain.  Busa maingon nato nga ang maong Causa naglungtad sa iyang kaugalingon kun self-existent.  Ang Unang Causa, ang self-existent nga gigikanan sa tanang butang, atong gitawag og Dios.

 

V.  PRUYBA GIKAN SA DEPENDENCE

 

Ang tanang butang sa makita nga uniberso nailawom sa pagkausab ug pagkadunot.  Ang mga tanom, mga mananap, ug ang tawo motungha apan tapos sa mubong panahon mahanaw, samtang ang walay kinabuhi nga matter nahiagom sa walay hunong nga kausaban.  Walay bisan usa ka butang sulod sa uniberso nga makagunit sa iyang existence kun paglungtad; ang iyang paglungtad sama sa binadbaran nga pisi nga mahimong mohilos gikan niini sa matag gutlo; ang paglungtad dili kabahin sa iyang kinaiya.  Busa ang tanang butang sa kalibotan maingon nato nga dependent, nga sa ato pa wala maglungtad sa iyang kaugalingon, kondili nag-agad sa uban alang sa iyang paglungtad.

 

Tungod kay ang mga dependent beings, sa pagkatinuod, anaa man, ug nagpadayon sa ilang pagkanaa, ug tungod kay sila dili man makalungtad sa ilang kaugalingon, kinahanglan nga sila palungtaron sa usa ka dili-dependent kun independent nga pagkamao, nga sa ato pa usa ka pagkamao nga self-existent, usa ka pagkamao kansang kinaiya naglakip sa paglungtad.

 

Mahimo ba nga kining self-existent nga pagkamao sama sa matter, o electrisidad, o sa bisan unsang walay kinabuhi nga butang nga atong gitagad sa paghingalan?  Dili; aron sa pagsupporta aron molungtad ang tanang butang sa kalibotan, lakip sa mga buhi nga tanom, sa mobati nga mga mananap, ug sa may salabutan nga tawo, ang maong self-existent being kinahanglan nga usa ka Buhi nga Gahom.  Siya mao ang kinalabwan nga pagkamao kun Supreme Being nga naghupot diha sa Iyang kaugalingon sa tinubdan sa iyang kaugalingong paglungtad.  Gitawag nato siya’g Dios.

 

VI.  PRUYBA GIKAN SA PAGKADUNAY KINABUHI

 

Gidawat sa mga nagtuon sa syensya nga dunay panahon nga wala pay kinabuhi nga mi-existir dinhi sa atong kalibotan.  Ang pagtuon sa Geology mimatuod nga dunay taas nga yugto sa mga katuigan sa paghulma pa sa nawong sa kalibotan nga impossibli nga dunay kinabuhi og diin wala gyoy nakaplagan nga timailhan niini.  Tungod kay ang kinabuhi wala man ug dili man mahitabo nga dinhi na kanunay sa kalibotan, mahimo nga kini mitumaw gikan sa materya nga walay kinabuhi o nga dunay nagbutang niini dinhi.  Ang unang alternativo dugay na nga gitalikdan sa syensya.  Omne vivum e vivo, omnis cellula e cellula, omnis nucleus e nucleo—Matag living thing naggikan sa usa ka buhi nga gigikanan, matag life-cell gikan sa laing life-cell, gikan sa organic matter lamang nga ang labing gamay nga particle sa organic matter makuha.  Mao kini ang usa sa labing napiho nga resulta sa modernong pagsusi (Louis Pasteur).  Ang giingon nga spontaneous generation nga mao ang pagtungha sa kinabuhi gikan sa way kinabuhi nga matter usa lamang ka bunga sa imahinasyon.  Labot niini si A.V. Hill miingon:  “Ang pag-agda kanako sa pag-uyon sa mechanismo (materialismo) ingon nga maoy explanation sa life phenomenon, maoy pag-agda kanako sa paglubong sa akong ulo diha sa balas ug sa pagpakaaron-ingnon nga ang mga butang wala diha bisan kon ako nasayod nga anaa sila” (A.V. Hill, Living Machinery). Si Lord Kelvin misugyot nga ang binhi sa kinabuhi possibli nga nahulog gikan sa usa ka bituon nganhi sa atong kalibotan.  Apan bisan kon mao pa kini ang nahitabo, dili kini mosulbad sa tanghaga sa kinabuhi:  igo lang kini nga mopaatras sa pangutana.  Giunsa man pagsugod ang maong binhi sa kinabuhi?    

 

Busa ang nahibilin mao lamang ang laing alternative, nga, ang kinabuhi resulta sa usa ka espesyal nga buhat sa paglalang, nga dunay Tighatag sa kinabuhi, kinsa mao ang Kinabuhi mismo—ang buhi nga Dios. 

 

VII.  PRUYBA PINASUKAD SA BALAOD MORAL (ANG DIOS DIHA SA KONSENSYA)

 

Nahibalo kita pinasikad sa atong kasinatian nga duna tay konsensya.  Naghupot kita, diha sa unang dapit, sa pag-ila sa maayo ug daotan.  Atong gitawag ang pipila ka mga panghunahuna, pulong, ug buhat nga maayo, ang uban daotan.  Anaa usab kanato ang pag-ila sa obligasyon moral nga gitisok dinhi kanato.  Kinahanglan nga atong buhaton ang maayo ug likayan ang daotan.  Kini nga obligasyon kusgan kaayo nga kita mobatig kahasol ug kaguol kon kita makabuhat og daotan, samtang ang atong mga maayong buhat kuyugan kanunay sa pahalipay sa kaugalingon, sulodnon nga kalinaw, ug kagaan sa atong kasingkasing.

 

Dili usab malalis nga ang konsensya anaa sa tanang mga tawo.  Walay normal nga tawo nga wala masayod sa unang mga prinsipyo sa moralidad.  Diha usab sa tanang tawo, ang konsensya mosulti uban ang autoridad nga dili malikayan.  Usa kini ka absolute monarch, usa ka walay gidapigan nga labawng maghuhukom.  Kini moganti ug mosilot dihadiha.  Tinuod usab nga sa pipila ka mga tawo dili nato makaplagan ang ilhanan sa konsensya.  Apan kining mga tawhana naghambin sa moral insanity:  sila mga exceptions nga nagpruyba sa maong balaod.

 

Samtang ang ubang mga butang sa kinaiyahan way mahimo gawas sa pagsunod sa balaod sa kinaiyahan, ang tawo dunay kagawasan.  Apan ang iyang kagawasan dunay bantay.  Ang mga sugo “Thou shall” ug “Thou shall not” klaro ug dayag nga naluta sa iyang pagkahibalo.  Siya nasayod nga gawasnon siya sa dili pagtuman niini; apan siya usab nasayod nga kon iya kining buhaton, kinahanglan nga dawaton niya ang sangputanan. 

 

Kini nga kinaiyanhong balaod sa kinaiya moral sa tawo dili kalikayan nga nagpunting ngadto sa Dios sama sa mga balaod nga nagmando sa uniberso.  Ang Dios mibutang sa Iyang hunahuna ug sa Iyang pagbuot, dili lamang diha organic ug inorganic nga kalibotan, diha sa matter ug sa iyang mga puwersa, kondili diha usab sa kalag sa tawo ug sa mga gahom niini.  Busa, ang tawo kanunay nga miila sa tingog sa konsensya, dili ingon nga ilang kaugalingon, kondili ingon nga tingog sa Dios; ug ang gahom ug kamandoan niini ingon nga mao ang gahom ug kamandoan sa Dios.

 

 

SOURCES:

 

1.  APOLOGETICS AND CATHOLIC DOCTRINE by The Most Reverend M. Sheehan, D.D., Archbishop of Germia

2.  CATHOLIC APOLOGETICS by Rev. Fr. John Laux, 1990      

 

Ang Santisima Trinidad

Ang Santisima Trinidad

Ni Bro. Ramon Gitamondoc

National President

Catholic Faith Defenders INC.


I.

 

       Ang Solemne nga Panudlo sa Sta. Iglesya.—Ang Sta. Iglesya nagtudlo nga diha sa Dios adunay Tulo ka Diosnong Personas, matuod nga managlahi ug tumbas sa tanang butang, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo; nga ang Amahan dili mao ang Anak, ang Anak dili mao ang Espiritu Santo; ang Espiritu Santo dili mao ang Amahan o ang Anak; nga ang matag Diosnong Persona mao ang usa ug mao ra nga Dios; nga ang Tulo ka Diosnong Personas walay sinugdanan; nga ang Amahan walay gigikanan; nga ang Anak gipanamkon sa walay sinugdanan sa Amahan; nga ang Espiritu Santo naggikan sa Amahan ug sa Anak ingog gikan sa usa ka gigikanan sukad sa walay sinugdan; nga ang tanang mga Hiyas sa Diosnong Essensya gibatonan sa Tulo ka Diosnong Personas.

II.

      Ang Trinidad  1) usa ka Misteryo, 2) dili Panagsumpaki.—Ang doctrina mahitungod sa Trinidad usa ka misteryo, tungod kay naglangkob kini sa duha ka kamatuoran nga dili matugkad sa atong panabot,  a) nga adunay usa ka Dios, ug b) ang matag usa sa Tulo ka Diosnong Persona Dios.  Kini nga mga kamatuoran, kon tinagsaon atong masabot, apan dili kon dunganon.  Atong masabtan nga adunay usa ka Dios, ug nga ang matag Diosnong Persona Dios, apan dili nga ang matag usa mao ang usa ug mao ra nga Dios.  Ang Trinidad usa ka misteryo, apan dili usa ka panagsumpaki.  Usa kini ka panagsumpaki, kon ingnon nga ang Dios Usa sa samang paagi nga Siya Tulo.  Apan wala kini magtudlo niini.  Kini nag-ingon nga ang Dios Usa diha sa kahimtang (nature), Tulo diha sa persona.

    Ang Kahulogan sa Doctrina sa Trinidad. —  Atong ikasaysay ang doctrina, apan dili ang misteryo, sa Santisima Trinidad.  Ang doctrina nalangkob diha sa pamahayag nga “diha sa usa ka pagka-Dios adunay Tulo ka managlahi nga Personas.”  Atong ikasaysay ang usa ka doctrina pinaagi sa paghatag sa kahulogan sa mga pulong nga nagpahayag niini.  Busa, atong mapasabot ang doctrina sa Trinidad pinaagi sa pagpakita unsay kahulogan sa “nature” kun kinaiya, ug unsay kahulogan sa “persona,” – ug kini, pinaagi sa pagpakita sa tukma nga gipasabot sa pamahayag nga adunay tulo ka Personas diha sa usa ka Kinaiya;  apan dili nato masaysay kon sa unsaon niini sa pagkatinuod, tungod kay kini usa man ka misteryo.  Duha ka pangutana ang angay nga lainon,  “Unsay gipasabot niini nga doctrina?”  “Giunsa sa maong doctrina sa pagkatinuod?”  Atong matubag ang unang pangutana, apan dili ang ikaduha.

    Kahulogan sa “nature” kun kinaiya. – Ang essensya sa tawo mao ang nakapahimo kaniya nga siya ug moila kaniya gikan sa ubang mga butang.  Ang iyang essensya anaa sa panaghiusa sa usa ka lawas uban sa usa ka espirituhanon nga kalag.  Kini nga kahiusa sa kalag ug lawas makapahimo kaniya sa paglihok, sa pagbatyag, pagkabati ug pagkakita, sa paghunahuna ug sa pagpangatarungan; sa laktod, kini makapahimo kaniya paglihok isip tawo.  Ang iyang essensya isip mao ang sukaranan sa paglihok mao ang iyang kinaiya.  Busa ang kinaiya sa tawo mao kadtong makapahimo niya sa paglihok ingon nga tawo.  Sa samang paagi ang kinaiya sa anghel mao kadtong makapahimo niya sa paglihok ingon nga anghel; ang kinaiya sa Dios mao kadtong makapahimo Niya sa paglihok ingon nga Dios.

    Kahulogan sa Persona. – Ang kinaiya sa tawo mao ang makapahimo kaniya sa paglihok, apan ang mga lihok nga iyang gihimo wala panag-iyaha sa iyang kinaiya o sa bisan hain nga bahin sa iyang kinaiya; gipanag-iya kini niya isip usa ka persona.  Busa, sa higayon nga imong palihokon ang imong bukton o  sa higayon nga ikaw mamulong o sa higayon nga mosulbad ka sa usa ka problema, dili ka moingon:  “Ang akong bukton milihok” o “Ang akong dila misulti,” o “Ang akong hunahuna misulbad sa problema,” o dili ba kaha ikaw moingon:  “Ang akong kinaiya—ang akong kalag nga nahiusa sa akong lawas—nagbuhat niining mga butanga,” apan ikaw moingon:  “Akong gilihok ang akong bukton, Ako namulong, Ako misulbad sa problema,” nga nagkahulogan, “Ako isip usa ka persona ang nagbuhat niining mga butanga.”  Busa ang persona lahi sa kinaiya; matawag kini nga usa ka butang nga gipuno sa masabtonon nga kinaiya ug kanunay nga nag-uban niini – isip usa ka butang nga pinaagi niini kita gihimong tag-iya sa atong mga lihok, o tag-iya sa atong kinaiya.  Gumikan kay ikaw usa man ka persona nga ikaw responsible sa imong mga lihok, ug mahimong daygon ug basolon tungod niini.

     Tulo ka Personas diha sa Usa ka Diosnong Kinaiya. —  Matag buhat nga imong gihimo pinaagi sa imong tawhanong kinaiya buhat sa usa ra ka persona; apan matag buhat nga ang Dios magahimo pinaagi sa Iyang Diosnong Kinaiya buhat sa Tulo ka Personas.  Kon magtanom ka og kahoy, makaingon ka:  “Ako ang nagtanom niining maong kahoy”; sa laing bahin, ang Dios, sa dihang Iyang gibuhat ang kalibotan, mahimong makaingon:  “Kaming Tulo, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo ang nagbuhat sa kalibotan.”  Walay usa sa Diosnong Personas ang makagamit sa Diosnong Kinaiya sa paglihok nga siya da.  Busa, pananglit, dili mahimo nga ang Amahan nga siya lamang ang mibuot sa pagbuhat sa kalibotan.  Makahimo lamang siya sa pagbuot pinaagi sa lihok sa Diosnong Kabubut-on, apan tungod kay ang Diosnong Kabubut-on mao ra man sa Diosnong Kinaiya, ang matag lihok niini gipanag-iya sa samang higayon ug sa samang gibug-aton sa Tulo ka Personas.  Sama sa Diosnong Kaalam ug sa tanang gahom sa Diosnong Kinaiya:  matag lihok nga naggikan kanila iya sa samang higayon ug sa samang paagi sa Tulo ka Personas.  Sa laktod makaingon kita nga ang tanang buhat nga gihimo sa Dios isip Dios gibuhat sa Santisima Trinidad.

    Ang Tulo ka Personas Tumbas sa Tanang Butang, apan Managlahi sa Usag-usa. —  Ang Tulo ka Diosnong Personas tumbas sa tanang butang, tungod kay ang matag-usa Dios, ang matag-usa hingpit nga walay sukod.  Apan matuod usab nga sila nga managlahi tungod kay ang Anak naggikan man sa Amahan, ug tungod kay ang Espiritu Santo naggikan man sa Amahan ug sa Anak.  Busa, kon atong lantawon ang relasyon nga ilang gihuptan sa usag-usa, makapahayag kita kabahin bisan kinsa kanila unsay dili nato ikapahayag sa laing duruha:  labot sa Amahan kita makaingon:  “Siya nanamkon sa Anak”; labot sa Anak, “Siya gianak sa Amahan”; sa Espiritu Santo, “Siya naggikan sa Amahan ug sa Anak.”  Ang doctrina sa Incarnacion moabag kanato sa pagkakita nga ang Tulo ka Diosnong Personas matuod nga managlahi sa usag-usa;  kini nagtudlo nga ang usa, ug ang usa lamang, sa Diosnong Personas – Ang Dios nga Anak – ang nahimong Tawo.  Si Cristo pinaagi sa iyang tawhanong kinaiya nakahimo sa paglihok ingon nga Tawo, ug ang Iyang buhat isip Tawo gipanag-iya niya lamang.  Siya lamang ang nagkinabuhi ug nagbudlay sa kalibotan; Siya lamang ang nagpasakit ug namatay didto sa krus alang kanato; Siya lamang ang nagtubos kanato.  Sa samang paagi, kon usa sa laing Personas ang nahimong Tawo, Kaniya lamang ikahatag ang titulo sa Manunubos; Siya lamang ang manag-iya sa tanang lihok nga mahimo pinaagi sa Iyang tawhanong kinaiya.  Ang pulong “persona” atong nakuha gikan sa atong kasayuran sa mga binuhat; ato kining gigamit sa paghisgot labot sa Santisima Trinidad, dili tungod kay sigo kini sa iyang kaugalingon, apan tungod kay, sama sa giingon ni San Augustine, mao kini ang labing haduol nga termino nga atong magamit.

    Ang relasyon sa Trinidad ngadto sa Diosnong Kahibalo ug Kabubut-on. —  Si Santo Tomas, nga mipalambo sa panghunahuna nga gisugyot ni San Augustine, gisunod sa tanang Teologo sa iyang pagpahayag sa relasyon sa Santisima Trinidad ngadto sa Diosnong Kahibalo ug Kabubut-on: — ang Dios usa ka Espiritu, ug ang unang lihok sa usa ka espiritu mao ang paghibalo, ang pagsabot.  Karon, ang Dios nga nahibalo sa Iyang kaugalingon sukad sa eternidad, mimugna sa hingpit nga kahibalo mahitungod sa iyang kaugalingon.  Kining maong kahibalo sa Iyang Kaugalingon dili usa ka lumalabay nga panghunahuna, sama sa atong gihuptan, kondili Iyang kaugalingong Larawan, ang Iyang kaugalingong Essensya, usa ka buhi nga Persona.  Ang Dios nga nahibalo sa Iyang Kaugalingon mao ang Dios nga Amahan; Ang kahibalo sa Dios sa Iyang Kaugalingon mao ang Dios nga Anak.  Ang Dios nga Amahan ug Dios nga Anak nahigugma sa usag-usa sukad sa eternidad, tungod kay ila man nga nakita diha sa usag-usa ang labing labaw nga Kaayo sa pagka-Dios.  Ang ilang gugma alang sa usag-usa mao ang ilang kaugalingong Esssensya, usa ka buhi nga Persona, ang Espiritu Santo.  Busa, inubanan sa kagamay sa atong panabot, atong gihunahuna ang Santisima Trinidad nga mao ang walay sinugdan nga sangputanan sa Diosnong Kahibalo ug sa Diosnong Kabubut-on.  Apan nagpabilin ang misteryo nga wala masulbad:  dili nato matubag ang mga pangutana, “Unsang pagka-unsaa nga ang kahibalo sa Dios sa iyang kaugalingon buhi man nga Persona?”  “Nganong ang gugma sa Dios ug sa Iyang buhi nga Larawan buhi man nga Persona?”

 

III.

Ang Misteryo sa Trinidad, usa ka Labing Hinungdanon nga Articulo sa Pagtuo ug Modasig sa Pagka-makidiosnon. —  Ang misteryo sa Santisima Trinidad, dili dayag nga gipasabot diha sa Daang Tugon, apan tin-aw nga gipadayag sa Bag-ong Tugon, usa ka fundamento nga articulo sa pagtuo nga gihatag kanato sa atong Manunubos.  Sa atong pagkahimugso niining kalibotana, gibunyagan kita sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.  Sa atong kinabuhi, atong gipadayag ang atong pagtuo sa Diosnong Misteryo sa matag higayon nga mohimo kita sa timaan sa Krus, sa matag higayon nga kita molitok:  “Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.”  Diha sa ngilit sa kamatayon ang pari mohupay sa atong hapit na mohalin nga kalag uban sa mga pulong:  “Bisan kon siya nakasala, wala niya islaikway ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.”  Atong gidayeg ug gisimba Siya nga mipadayag sa iyang kaugalingon ubos nga mahigugmaon nga ngalan sa Amahan; atong gidayeg ug gisimba ang Anak nga nahimong atong igsoon, ug napaubos sa iyang kaugalingon hangtod sa kamatayon didto sa Krus alang sa atong kaluwasan; atong gidayeg ug gisimba agn Espiritu Santo kinsa, nagpuyo diha sa Simbahan ug sa atong kasingkasing, nagbugkos kanato, usa diha sa diosnong pagtuo ug paghigugma:  “Kanimo, O Dios, ang walay gigikanan nga Amahan; Kanimo, ang Bugtong Anak;  Kanimo, ang Espiritu Santo, ang Maglilipay; ang balaan usa wala mabahin nga Trinidad, uban sa tibuok nga kasingkasing ug tingog among gidayeg ug gisimba:  Himaya alang Kanimo sa walay kataposan.”

 

IV.

    Ang Trinidad sa iyang kadugtongan sa mga Buhat sa Dios, sa mga Diosnong Hiyas. –  Ang Trinidad matawag nato nga mao ang sulodnon nga kalihukan sa Dios, ang kalihukan sa Dios sulod sa iyang Kaugalingon, diin ang matag usa ka Diosnong Persona adunay Iyang kaugalingon nga bahin.  Ang tanang buhat gawas sa Dios, sama pananglit sa tanan Niyang pagtagad sa mga binuhat, sa paglalang kanila, sa pagpalungtad kanila, sa pagbalaan, ug uban pa, gihimo sa tibuok Trinidad.  (Ang Diosnong hukom sa pagpadala sa usa ka Manunubos sa kalibotan, ang pag-umol sa lawas ni Cristo sa sabakan ni Maria, ang pagdugtong sa maong tawhanong kinaiya ngadto sa Dios nga Anak sa usa ka Personal nga paghiusa, ang hukom sa pagdawat sa Sakripisyo sa Krus ingon nga pamayad sa sala sa mga tawo—kining tanan, ingon nga buhat sa Dios, isip Dios, gihimo sa Tulo ka Personas.  Sa laing bahin, sumala sa gikapahayag na sa unahan, ang mga buhat ni Cristo isip tawo, ang mga buhat nga nahimo pinaagi sa Iyang Tawhanong Kinaiya, kaniya lamang.  Apan agig pagpahinungod “appropriation,” kita maghisgot sa Amahan, tungod kay Siya mao man ang Ulo sa tibuok Trinidad, nga mao ang Magbubuhat, ug sa Espiritu Santo, isip mao ang Diosnong Gugma, isip mao ang Tigbalaan.  Agig “appropriation,” atong gipahinungod ngadto sa Amahan ang pagka-Makagagahom ug Eternidad; ngadto sa Anak, ang Kahibalo ug Kaalam, tungod kay pinaagi man sa Salabutan nga Siya naggikan sa Amahan; ug ngadto sa Espiritu Santo, kinsa mao ang gugma sa Amahan ug sa Anak, atong gipahinungod ang Gugma ug ang tanang Diosnong Hiyas nga nalambigit niini.

    Ang Trinidad sa iyang kadugtongan sa Diosnong Misyon. —  Ang Diosnong Misyon mao ang pagpadala sa usa ka Diosnong Persona diha sa kalibotan alang sa usa ka talagsaon nga buluhaton, o sa paglungtad sa usa ka bag-o nga paagi, taliwala sa katawhan.  Ang Anak mahimong ikapadala sa Amahan; ang Espiritu Santo ikapadala sa Amahan ug sa Anak; ang Amahan moanhi, apan wala ipadala.  (Ang atong Manunubos mismo ang nagtudlo kanato sa paghisgot sa “pag-anhi” ug “pagpadala” sa mga Diosnong Personas.  Tulukibon kini nga mga pulong kansang kahulogan masabtan nato sa hanay nga paagi.  Dili kini angay nga sabton sa literal nga paagi:  tungod kay ang Dios anaa man sa tanang dapit, ang Santisima Trinidad anaa sa tanang dapit; busa dili ikapangutana ang  pag-anhi ug ang pagpadala sa ordinaryo nga pagsabot.  Unsa man diay ang gipasabot sa atong Manunubos?  Makatubag kita kabahin niini pinaagi sa pag-ingon nga ang maong mga pulong makatabang kanato sa pagpahayag sa kadugtungan sa mga Diosnong Personas sa usag-usa:  Giingon nga ang Amahan moanhi sa iyang kaugalingon, tungod kay Siya mao ang Ulo sa Trinidad; ang Anak gipadala sa Amahan tungod kay gikan siya sa Amahan; ang Espiritu Santo gipadala sa Amahan ug sa Anak, nga nagpasabot nga Siya naggikan kanila.  Busa, ang maong mga pulong  makatabang  kanato  sa  pagsabot sa doctrina sa  Santisima Trinidad, ug sa paghimo og mga acto sa

pagtuo niini nga misteryo.  Usa ka sayop ang pag-ingon nga ang Amahan mipadala sa iyang Anak nganhi sa kalibotan pinaagi sa iyang kaugalingong lihok lamang, o nga ang Amahan ug ang Anak pinaagi sa pinasahi nilang lihok mipadala sa Espiritu Santo;  kini nga mga lihok mahimo pinaagi lamang sa Diosnong Kinaiya, ug busa iya sa samang paagi sa Tulo ka Diosnong Personas).  Ang Tulo ka Diosnong Personas mosulod diha sa kalag uban ang grasya nga makasantos, ang Amahan moanhi sa iyang Kaugalingon, ang Anak ug ang Espiritu Santo ingon nga gipadala.  Kini balaanon nga kahiusa sa kalag ngadto sa Santisima Trinidad gipadayag kanato diha sa mga pulong ni Cristo:  “Ang nahigugma kanako, mamati sa akong mga pulong, ug akong Amahan mahigugma kaniya, ug mopuyo kami diha kaniya” (Juan 14:23).  Ang Anak gipadala nganhi sa kalibotan sa Amahan.  Isip Dios, Siya kanunay nga naglungtad diha sa kalibotan sukad sa pagbuhat niini; apan, isip Tawo, sa iyang pagpaka-Tawo (Incarnacion), Siya misugod sa paglungtad diha sa kalibotan sa usa ka bag-o nga paagi;  ingon nga Tawo, Siya nagpabilin nga nag-uban kanato diha sa Santos uyamot nga Sacramento sa Eukaristiya.  Ang Espiritu Santo, nga gipadala sa Amahan ug sa Anak, mikunsad ngadto sa mga Apostoles sa unang Pentecostes.  Ang mga dila sa kalayo ug ang nagdahunog nga hangin mao ang mga timaan sa Iyang pag-abot.  (Ang Espiritu Santo gihisgotan nga mao ang Paracleto kun Maglilipay.  Ang samang titulo gihatag usab ngadto sa Dios nga Anak.  Angay nga matngonan nga sa atong pag-ingon nga ang Espiritu Santo mikunsad ngadto sa mga Apostoles, wala nato ipasabot nga Siya lamang sa Santisima Trinidad ang mipuyo sa kalag sa mga Apostoles.  Pinasikad sa prinsipyo sa pagpahinungod, ato gipahid ngadto Kaniya ang usa ka buhat nga gihimo sa Tulo ka Diosnong Personas sa samang higayon.  Pinaagi lamang sa paglugway ngadto sa tawhanong kinaiya nga ang usa ka Diosnong Persona makalihok nga mag-inusara.)

V.

 

    Mga Erehiya. —  Ang doctrina sa Trinidad gisalikway (1) sa mga Monarchians (c. 200), kinsa naghupot sa pagtuo nga diha sa Dios adunay usa lamang ka Persona; (2) sa mga Modalists (Sabellius ug mga kauban), kinsa misulay sa paghatag sa panudlo sa mga Monarchians sa mas makatarunganon nga baruganan pinaagi sa pag-ingon nga ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo mga nagkalainlain lamang nga pagpadayag sa mao ra nga Diosnong Persona;  (3) ni Arius (d. 336), kinsa nagtudlo nga ang Anak usa lamang ka binuhat; ni Macedonius, ang iyang tinun-an, nga mipadako sa yawan-on nga doctrina sa iyang magtutudlo, ug nagpahayag nga ang Espiritu Santo usab binuhat lamang nga ubos sa Anak.  Si Arius gi-condenar sa Unang Concilio Heneral sa Simbahan, nga gihimo didto sa Nicea sa Bithynia, Asia Minor, sa tuig 325;  si Macedonius, sa Concilio Heneral sa Constantinopla sa tuig 381.  Sa bag-ong mga kapanahunan, ang mga Modernists ug daghang mga Protestante (Unitarians) naghupot, batok sa yano nga panudlo nga Kasulatan ug Tadisyon, nga ang doctrina sa Trinidad wala maugmad sa forma diin gipadayag kini karon sa Iglesya Katolika hangtod sa ikaupat nga gatusan ka tuig, ug nga ang unang mga Kristohanon nag-isip ni Cristo, dili ingon nga Dios, apan ingon nga Diosnong Pinadala, ug sa Espiritu Santo nga dili lain usa lamang ka gahom o kalihukan sa Dios.   Ang mga Modernistas, nga natukod diha sa sayop nga pagsabot sa pag-ugmad sa doctrina, (1) milimod nga ang Simbahan dili-msayop, ug (2) mga isyu diha sa labing balinsungag nga conclusion nga , sa unang siglo, ang usa ka kristohanon mopalabi sa paghalad sa iyang kinabuhi kay sa pag-afirmar sa pagka-Dios ni Cristo, ug, nga sa ikaupat, kay sa paglimod niini.  Ang mga Schismatic Greeks nagpabilin gihapon nga naghupot nga ang Espiritu Santo naggikan sa Amahan lamang, o sa Amahan pinaagi sa Anak, ug dili gikan sa Amahan ug sa Anak sa samang paagi.  Kining karaan nilang mga erehiya gi-condenar sa Simbahan sa makadaghan nga higayon, ug, labi na gyod, didto sa Concilio sa Lyons (1274),ug sa Florence (1439), diin sila mismo atua didto.

THE THREE THEOLOGICAL VIRTUES

THE THREE THEOLOGICAL VIRTUES

Ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

National President
Catholic Faith Defenders Inc.

 

Ang pulong birtud [virtue] nagpasabot sa makanunayon nga disposisyon nga mopahimo nato sa pagbuhat og maayo ug sa paglikay sa dautan.  Pananglit, kon anaa kanimo ang kinaiya [habit] sa kanunay nga pagsulti sa unsay tinuod, maingon nato na anaa kanimo ang birtud sa pagka-matinuoron.  Kon anaa kanimo ang kinaiya sa pagka-kanunay nga motahod sa katungod sa ubang tawo, maingon nato nga naghupot ka sa birtud sa katarong o hustisiya.  Sa laing bahin, ang bisyo [vice] mao kini ang makapahimo nato sa kanunay nga pagbuhat sa daotan inay sa maayo.  Busa ang birtud sukwahi o atbang sa bisyo.

 

Kon atong naangkon ang usa ka birtud pinaagi sa atong kaugalingong mga paningkamot, pinaagi sa tinuyoan nga pagbantay kanunay nga maangkon nato ang usa ka maayong gawi, kini nga birtud gitawag og natural virtue.  Pananglit, buot natong maangkon ang birtud sa pagka-matinuoron.  Tungod niini, kanunay na kitang magbantay sa atong mga gipamulong aron unsay atong masulti dili masukwahi sa kamatuoran.  Posible sa sinugdan, atong bation nga lisod kini nga buhaton, labi na gyod kon ang pagsulti sa tinuod makahatag kanatog kauwaw o kalisod.  Ang usa ka gawi [habit] ma-maayo man o dautan, gipalig-on kini pinaagi sa subli-subli nga pagbuhat.  Sa hinayhinay bation nato nga mas sayon ang pagsulti sa tinuod, bisan kon ang sangputanan niini sakit alang kanato.  Sa kadugayan, mahimo na nga natural alang kanato ang pagsulti sa tinuod ug masukwahi na sa atong kinaiya ang pagpamakak.  Niining puntoha, ato na nga naangkon ang birtud sa pagka-matinuoron.  Tungod kay kini ato man nga naangkon pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot, ato kining gitawag og natural virtue.

 

 

Ang Dios, sa laing bahin, makahimo sa pagtisok sa usa ka birtud dinhi sa atong kalag sa walay paningkamot sa atong bahin.  Pinaagi sa iyang pagka-makagagahom ang Dios makahimo sa pagtanom diha sa atong kalag sa gahom ug sa hilig sa paghimo sa pipila ka mga buhat nga labaw sa kasarangan nga maayo [supernaturally good].  Kini nga matang sa birtud, usa ka gawi [habit] nga gitugyan sa Dios diha sa atong kalag sa direkta nga paagi, gitawag natog supernatural virtue [1 Cor 13:13; Rom 5:1-5; Gal 5;5f; Col 1:4f; 1 Tes 1:3, 5:8; Heb 10:22-24; 1 Ped 1:21f].  Ang nag-una sa mga supernatural virtues mao kadtong gitawag nato nga theological virtues: pagtuo, paglaom, ug paghigugma.  Gitawag sila nga theological kun diosnon nga mga birtud tungod kay ang ilang tumong mao man gyod ang Dios:  ang Dios maoy atong gituohan, ang Dios ang atong gilaoman ug ang Dios ang atong gihigugma.

 

Kining tulo ka mga diosnong virtud gitisok sa Dios sa atong kalag uban sa grasya nga makasantos [sanctifying grace], diha sa sacramento sa Bunyag.  Bisan ang masuso nga nabunyagan naghupot niining tulo ka mga diosnong birtud, bisan pa kon dili siya makapadayag niini hangtod nga moabot siya sa hustong panuigon.  Sa higayon nga atong madawat kining maong mga birtud dili sila dali nga mawala gikan kanato.  Ang birtud sa paghigugma, ang katakos sa paghigugma sa Dios uban ang supernatural nga gugma, mawala lamang kon, pinaagi sa salang mortal, tuyoan gyod nato ang paghimulag sa atong kaugalingon gikan sa Dios.  Sa higayon nga mawala ang grasya nga makasantos, ang diosnong birtud sa paghigugma mawala usab.

 

Apan bisan kon nawala na gikan kanato ang diosnong birtud sa gugma, ang pagtuo ug ang paglaom mahimo pa nga nagpabilin.  Mawala kanato ang diosnong birtud sa paglaom pinaagi sa sala batok sa paglaom—sama pananglit sa sin of despair, diin nawad-an na kitag pagsalig kaayo ug kaluoy sa Dios.  Ang paglaom mawala usab sa higayon nga mawala ang pagtuo tungod kay dayag na lang nga dili kita molaom sa Dios nga wala nato tuohi.  Ug ang pagtuo mawala lamang pinaagi sa dakong sala nga direkta batok sa pagtuo, ug kini mao ang pagdumili sa pagdawat sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios.

 

 

Maayo sab nga atong mahisgotan ang duha ka dagkong kalainan tali sa mga natural ug supernatural virtue.  Ang natural virtue, tungod kay kini naangkon man pinaagi sa pagbalikbalik nga pagbansay ug sa subli-subli nga disiplina, mopahimo nato nga sayon sa pagbuhat sa mga acto niana nga birtud.  Pananglit, moabot kita sa punto nga mas mahimuot kita sa pagsulti sa tinuod kay sa pagsulti sa dili-tinuod.  Sa laing bahin, ang supernatural virtue, tungod kay kini direkta man nga gitisok sa Dios ug wala man maangkon sa subli-subli nga pagbuhat, dili mopahimong sayon alang kanato sa pagbansay niini nga birtud.  Mahimo nato ang paghunahuna sa usa ka tawo nga naghupot sa birtud sa pagtuo sa hugot nga paagi apan sa samang higayon kanunay nga tintalon sa pagduda batok sa pagtuo sa tibuok niyang kinabuhi.

 

Lain nga kalainan tali sa natural ug supernatural virtue mao ang paagi nga ang matag usa motubo.  Ang natural virtue, sama sa nahuptan nga pailob, gipatubo pinaagi sa balikbalik ug makanunayon nga pagbansay.  Ang supernatural virtue, sa laing bahin, makadawat sa iyang pagtubo gikan lamang sa Dios—usa ka pagtubo nga ihatag sa Dios agad sa kaayo sa atong mga buhat.  Sa laing pagkasulti, bisan unsa nga pagtubo sa grasya nga makasantos, makapatubo usab sa mga gitisok nga mga birtud.  Magtubo kita diha sa birtud sa samang higayon nga kita magtubo sa grasya.

 

 

ANG TULO KA MGA DIOSNONG BIRTUD KINAHANGLAN ALANG SA KALUWASAN

 

Sumala sa panudlo sa Balaang Kasulatan ang tawo dili maluwas bulag sa mga diosnong birtud sa pagtuo, paglaom ug gugma.  Ang pagtuo mao ang nag-una nga gikinahanglan alang sa kaluwasan.  ‟Ang motuo ug magpabunyag maluwas; apan ang dili motuo silotan” (Mar 16:16).  Si San Pablo subli-subli ug kusganon nga mitudlo nga ang tawo isipon nga matarong ug magkinabuhi pinaagi sa pagtuo (Rom 1:17; 3:28-30; Gal 2:20f; 3:11; Fil 3:9).  Si bisan kinsa nga moduol sa Dios, atong mabasa sa Sinulat ngadto sa mga Hebreo, kinahanglan nga motuo kaniya, tungod ‟kay kon walay pagtuo dili kita makapahimuot sa Dios” (Heb 11:6).  Busa ang pagtuo giawhag ingon nga usa ka sugo:  ‟Mao kini ang iyang sugo, nga kinahanglan nga kita motuo diha sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo” (1 Jn 3:23; cf. 1 Tim 1:18f).

 

Ang kakinahanglanon sa diosnong birtud sa paglaom gitudlo diha sa sulat alang sa taga-Roma, diin si San Pablo mipasabot nga ang mga Kristyanos nagpaabot uban ang kahinangop sa umaabot nga himaya ug kaluwasan, ug nga ‟niini nga paglaom kita giluwas” (Rom 8:18-24; cf. 1 Tim 6:17).  Sa makausa pa, ang sulat ngadto sa mga Hebreo mipadayag sa samang panghunahuna:  kini nag-ingon nga kita iya sa Dios ug ‟mao ang iyang panimalay kon atong huptan nga malig-on ang atong pagsalig ug garbo diha sa atong paglaom” (Heb 3:6).

 

Ang absoluto nga kakinahanglanon sa gugma mipahimug-atan ni San Pablo diha sa 1 Cor. 13:  Bisan kon kita makasulti sa pinulongan sa mga anghel, bisan kon kita makahimo sa paghibalo sa umaabot ug makasabot sa tanang tinago ug sa masayod sa tanang kahibalo, bisan kon kita dunay pagtuo nga makapabalhin sa mga bukid, bisan kon ipanghatag nato ang tanan natong katigayonan, apan kon wala kitay gugma, wala kitay kapuslanan.  Dili menos kaklaro mao si San Juan, kinsa mipatin-aw nga ‟siya nga wala mahigugma nagpabilin diha sa kamatayon” (1 Jn 3:14); samtang ‟siya nga nagpabilin diha sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya” (1 Jn 4:16).  Uban niini nga kakinahanglanon sa gugma mao ang dayag nga sugo ni Cristo, ‟Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasingkasing, sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok nimong hunahuna.  Mao kini ang labing dako ug una sa mga kasugoan.  Ang ikaduha sama sa sa una.  Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon” (Mat 22:37-39).

 

Ang rason mo-confirmar sa kakinahanglanon sa tulo ka mga diosnong birtud alang sa kaluwasan sa tawo.  Diha sa dayag nga han-ay sa kaluwasan ang kataposang dulngan sa tawo supernatural ug divine.  Kini mao ang pakighiusa nato sa Dios ug ang pag-ambit sa iyang paghari.  Ang pagtawag alang niini nga tumong nangayo sa paghibalo sa misteryo sa mga diosnong persona ug sa igo nga kahibalo labot sa kinaiya sa paghari sa Dios.  Kini nagkinahanglan sa usa ka supernatural nga kahayag nga mao ang lamdag sa pagtuo.  Dugang pa ang tawo dili maningkamot sa pagkab-ot sa usa ka tumong nga wala  niya higugmaa ug wala siya maglaom nga makakab-ot niini.  Busa kinahanglan nga higugmaon niya ang Dios ug ang iyang paghari, ug kinahanglan nga siya molaom nga dawaton ngadto sa iyang katigoman.  Gawas pa, ang paglaom lamang ang makapalihok sa tawo sa pag-ampo ug tungod niini makatuman sa laing kondisyon sa iyang kaluwasan.  Ang dili lisod dawaton nga panudlo mao nga hawa sa pag-ampo walay tawo nga maluwas.

 

Diha sa mga acto sa pagsimba, labi na gyod sa liturhiya, ang mga diosnong birtud mihatag og makita nga pagpadayag ngadto sa debosyon, paglaom ug gugma nga atong gipakabililhon.  Ang atong mga pag-ampo naghatag og tingog sa atong pagsimba, ug ang mga liturhikanhong kalihokan, mga simbolo ug mga sacramento mga timaan nga nagpadayag sa pagtuo sa atong kasingkasing ug mipadayag sa atong paglaom ug gugma.  Sa higayon nga ang Simbahan mag-ampo o mag-awit o molihok, ang pagtuo [paglaom ug gugma] niadtong miapil gipahimsog ug ang ilang hunahuna gituboy ngadto sa Dios, aron nga sila mohalad Kaniya sa pagsimba nga giagda sa rason ug usab makadawat sa naghingapin Niyang grasya.  Busa ang liturhiya nagpahibalo sa Kristohanong pagtuo ug mihatag og kabaskog niini, labaw kay sa tinagsa nga pagpamalandong.  Ang liturhiya sa samang higayon usa ka saad sa kaluwasan ug katumanan sa paglaom.  Ang atong paglaom sa umaabot nga kahingpitan sa tanang butang diha ni Cristo gipalig-on diha sa makita nga pagpadayag sa misteryo sa pagpasakit diha sa pagsimba sa katawhan sa Dios.  Pinaagi sa pagsalmot sa liturhiya ang mga matuohon kanunay nga miambit sa kasabotan sa gugma tali ni Cristo ug sa Simbahan.  Nalakip sa karong nga han-ay sa kaluwasan nga ang tawo dili makasinati, hawa sa mga timaan sa sagrado nga pagsimba ug sa liturhiya, sa kabahandianon sa kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa iyang mga anak ug sa bugkos sa gugm nga naghiusa kanila uban sa ilang Amahan nga atua sa langit.

 

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

(From the Catholic Faith Defenders Journal)


Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA:

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

 

Suknaan: Kausaban nga gihimo sa Novos Order sa Misa karon?

Suknaan

Bro. Socrates Fernandez

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/05/giingon-ni-atty-marcelo-bacalso-sa-usa-ka-radio-station-nga-ang-katesismo-sa-council-of-trent-usa-ka-dogmatic-dili-mausab-busa-si-papa-juan-pablo-ii-ang-bag-ong-na-beato-usa-ka-erehe-usa-ka-excomm/

 

 

PANGUTANA:

Giingon ni Atty. Marcelo Bacalso sa usa ka radio station nga ang Katesismo sa Council of Trent usa ka dogmatic dili mausab. Busa si Papa Juan Pablo II, ang bag-ong na-beato usa ka erehe, usa ka excommunicated nga naghimo og bag-ong katesismo, ang Catechism of the Catholic Church, husto ba siya niini?

 


TUBAG:

Dili siya husto, daghan kaayong mga Katesismo sa Simbahang Katoliko kansa miagi usab og mga revisions kun mga kausaban. Pero ang mga panudlo sa Simbahan nga dogmatic dili na mausab. Wa kitay mabasa nga ang tanang pamahayag sa Katesismo sa Konsilyo sa Trento pulos dogmatic. Kadtong dili dogmatic mahimong mausab. Ug ang makausab niana mao ang nagsunod nga Konsilyo o ang hukom sa Santo Papa. Si Papa Pablo VI mipahayag, nga sa Konsilyo Vaticano II walay bahin sa unang nag-una nga Konsilyo nga dogmatic nga giusab, matud pa niya. “Kinahanglan kita mosugot sa Konsilyo (Vatican II). Ang atong pagsugot maoy pagsugot sa mga Obispo, ang Otoridad, nga mao ang mopasabot ug mopatuman sa gilatid sa Konsilyo” (Changes of the Mass for Greater Apostolate Nov. 26, 1969). Ug midason siya: “Walay bisan unsa nga giusab sa lintunganay sa Karaan natong Misa. Ang paggamit sa Latin isip pinulongan sa Misa dili kana dogmatic mahimo nga makagamit sa laing pinulongan nga masabtan sa mga tawo ug balido kana.” Kay si San Pablo miingon: “Diha sa Iglesya palabihon ko ang pagsulti og lima ka pulong nga masabot kay sa 10,000 ka mga pulong nga dili masabot” (1 Cor. 14:19), (THE MASS IS THE SAME NO. II, CHANGES IN MASS NO. 8).
Ang pag-ingon nga ang Katesismo sa Trento, “is noteworthy example of this. It gave priority in its constitutions and decrees. . . is a work of first rank as a summary of Christian teaching.” (Catechism of the Catholic Church No. 9) nagpasabot kini nga “angay kini tamdon buhat nga nag-una sa ranggo sa pagtagad, ang Katesismo sa iyang dekreto. . . kini ang sa sumada sa Kristohanong Panudlo.”
Ang bahin sa konsagrasyon sa Misa gigamit ang pro multis, “alang sa daghan”, napulihan og pro omnibus alang sa tanan, wa kana maka-usab sa esencia sa Misa. Kay ang Misa ni Jesus sa Katapusang Panihapon, pasiuna sa Dugoong Panubos Niya, ug ni San Pablo pa, ang alang sa daghan ug alang sa tanan sama ra’g kahulogan (Roma 5:18-19, Tito 2:11). Ug kanang Mysterium Fedei, Misteryo sa Pagtuo wala na mahiapil sa grupo sa mga pulong sa kosagrasyon. Litokon gihapon na sa pari human sa words of consecration. “Ang tinguha sa sinodo sa mga obispo gihimo ni Papa Juan Pablo II nga iyang tinguha siya ang mipasiugda sa Bag-ong Katesismo, Catechism of the Catholic Church, gipatuman kini sa tanang mga Obispo, mga pari ug sa katawhan sa Dios sa tibuok kalibotan (C.C.C. no. 12).

Nganong Bunyagan Ang Bata?

Nganong Bunyagan Ang Bata?

By:  Atty. Cesar P. Kilaton, Jr.

Maoy balansayon sa Iglesia Katolika nga ang kabataan kinahanglan nga bunyagan sa labing madaling panahon gikan sa ilang pagkahimugso. Gani, ang mga doktrina sa ubang mga prostestante nunot man usab sa maong balansayon nga bunyagan ang mga bata. Apan, pipila ka pundok sa tinuhoan nga nanghinaway sa pagbunyag sa kabataan sa katarongan nga ang kabataan walay pagtuo. “Ang motuo ug magpabunyag maluwas; apan ang dili motuo pagahukman sa silot” (Mar.16:16)

Unsay Bunyag?

Ang pulong “Bunyag” nagagikan sa pinulongang Griego nga “Baptizern” ug sa Latin nga “Baptizare” nga pulos nagkahulogan ug paghugas kon paglinis pinaagi sa pagbubo(Aspersion) kun pagtunlod sa tubig (Immersion) (cf. Conway, The Question Box, p.239)

Usa kini ka Sacramento nga naglangkob sa tanang binunyagan ngadto sa usa ka lawas ni kristo (1 Cor.6:15) nga mao ang Iglesya (Efe.1:22-23) diin siya mao ang ulo niini (Efeso.5:23) Ang tanan nga nabunyagan ngadto kang kristo, nagsul-ob ni kristo (Gal.3:27) sa laing pagkasulti, ang dili mabunyagan dili mamahimong sakop kun kabahin sa lawas ni kristo nga mao ang Iglesya, diin pinaagi sa bunyag anaa ang paghugas sa mga sala (Buh.22:16) ug ang pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo(Buh.2:38) Gani, ang tawo nga dili matawo pag-usab diha sa tubig ug sa Espiritu Santo, dili makasulod sa gingharian sa Dios (Jn.3:5) ug dili mahimong manunod sa Dios kay ang Espiritu gayod man ang magmatuod nga kita mga anak sa Dios (Roma.8:16-17). Ang Tanang Tawo Makasasala Sanglit ang bunyag mao man ang paghugas sa mga sala dili ingon sa paglugod sa buling gikan sa lawas, kondili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios (1 Pedro.3:21), ang wala pa kabunyagi, ulipon gihapon sa sala kay ang tanang tawo nakasala(Rom.5:12) ug walay tawo nga dili makasala(1 Hari.8:46). Gani, ang anak gipanamkon sa inahan sa sala ug ang bata natawo sa kasal-anan(Sal.51:5) kay siya malapason na gikan pa sa tagoangkan (isa.48:8). Busa gikinahanglan gayod nga ang bata bunyagan, kasagaran sulod sa duha ka semana gikan sa iyang pagkamihugso(Conway, facts of the faith, p.147), Sanglit ang bunyag mao ang dagaydayan sa masantosong grasya. Busa usa kini ka panginahanglan nga dili kahulipan alang sa kaluwasan sa kalag. Tungod kay ang adlaw sa tawo tinagalan (Job.14:5) ug siya walay gahom pagbuot sa adlaw sa kamatayon(Eccl.8:8), dili piho usab ang adlaw sa kamatayon sa bata. Mahimong dili siya makaabot sa hingkod nga panuigon diin giingon nga aduna na siya’y kabuot. Kon ang bata wala pay bunyag, dili usab piho nga ang iyang kalag maluwas tungod kay siya nakapanunod man sa sala nga misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo (Roma.5:12) nga mao ang tanang unang Amahan(Isa. 43:27). Ang kalag sa bata mahimong walay katakos nga makakita sa Dios kun makig-uban sa Dios. Ang Langit maoy usa ka gasa sa Dios diin ang tawo walay katungod pagpaningil aron siya makasulod niini. Ang Langit ug ang yuta dili managsama kay ang Langit pinuy-anan man sa Dios ug ang yuta alang man sa tawo, nan, ang tawo dili makasulod sa langit kondili pinaagi sa Dios(Cf. Conway, Facts of the Faith, pp. 142-143). Pagtuo uban sa Bunyag Maoy gisakyan sa mga nagsaway sa Iglesya nga ang mga bata dili pa angay nga bunyagan tungod kay sila wala pay pagtuo ug ang bunyag ubanan sa pagtuo. Busa kawang lamang ang pagbunyag kanila. Hinumdoman nga si Kristo mao ang Manluluwas (Luc.2:11) ug iyang tinguha nga ang tanan maluwas sa way pagpinig kay ang Dios walay pinalabi (Roma.2:11) Busa, iyang gisugo ang iyang mga tinun-an sa pag-pamunyag sa tanang katawhan ug, dayag na lang, lakip ang kalalakin-an, kababayen-an, katigulangan ug kabataan. Ang usa ka banay naglangkob sa mga sakop niini, gikan sa mga tigulang hangtod sa mga bata, mga lalaki kun mga babaye. Gani, si San Pablo nagbunyag kang Lydia lakip na ang tanang sakop sa iyang Banay (Buhat. 16:15) ingon man sa banay ni Estefanas (1 Cor.1:16), lakip na niini ang mga bata. kon ang pagtuo sa mga magsasaway nga ang mga bata dili sakop sa Banay, nan, ang mga bata dili angayan sa pagbunyag. Apan, si Kristo sa iyang kaugalingon nanalangin sa gagmayng mga bata. “Paduola kanako ang gagmayng kabataan, ug ayaw ninyo sila pagpugngi, kay ang gingharian sa Dios ila sa sama kanila. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan kinsa nga dili modawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata, dili siya makasulod niini” (Mar.10:14-15). Ang Kabataan Adunay Pagtuo Ang bata, bisan pa kon bag-o pang natawo, mohilak gayud kon gutomon bisan pag hadlokon nga anaay abat. Ingon man siya mopahiyom ug mokatawa kon siya malipayon ug motutok pagtan-aw sa iyang mga ginikanan ingon sa pagdayeg. Usahay siya dili moduol ug mohilak pag-ayo kon kugoson sa laing tawo. kinaiya kini niya. Ang Ginoo nagpahimug-at pagpasabot mahitungod sa mga bata nga sila makadawat sa gingharian sa Dios, ug ang mga hingkod ug hamtong kinahanglan modawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa mga bata
(Cf. Mar.10:14-15). Bisan gani ang mga masuso makadayeg sa Dios. “Sangko sa kalangitan ang pagdayeg sa imong himaya sa mga masuso ug kabataan” (Sal. 8:1-2). Ang pagdayeg nagagikan sa pagtuo ug walay bisan kinsa nga modayeg kon wala motuo sa gidayeg. kon ang mga masuso ug gagmayng kabataan adunay hingpit nga pagdayeg sa Dios(Mat.21:16). dili malalis nga sila adunay pagtuo. si Kristo gayod ang nagmatuod niini: “Ug mahitungod niining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga hiktan ug dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa kahiladman sa dagat kay sa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala(Mat.18:6) kon ang baroganan nga ang bunyag kinahanglan ubanan sa pagtuo,nan, ang kabataan kinahanglan nga bunyagan kay sila adunay hingpit nga pagdayeg ug pagtuo sa Dios.

Biblia Ba Lamang Ang Angay Tuhoan?

Biblia Ba Lamang Ang Angay Tuhoan?

Bro. Agapito B. Cabuguas
CFD, Cebu
Pagsupak:

Ang Biblia mga pulong sa Dios ug usa kini ka bilihong gasa alang kanato nga maoy motultol sa hustong pagtulon-an. Hingpit kini nga giya alang sa kaluwasan, yano, ug sayon sabton. Si San Pablo nag-ingon: “…dili kamo magbaton og mga hunahuna nga kapin sa mga butang nga nahisulat na…” (1 Kor. 4:6). Busa Biblia lamang gayud maoy tuhoan ug wa nay lain. Ang wala mahisulat sa Biblia kinahanglan isalikway. Apan kamong mga katoliko nagbaton kamog mga pagtulon-an nga wala sa Biblia. Dili ba kini pagsupak man sa kabubut-on sa Dios nga gitudlo sa mga Apostoles?

TUBAG:

Kon ang mga dili-Katoliko nagatuo nga ang Biblia mga pulong sa Dios, way usa ka mabuot nga katoliko nga magtinguha pagsupak niana. Ang tanan nagtuo ug nagdawat usab nga kini linamdagan nga mga pulong sa Dios. Apan ang dili angay dawaton mao ang pag-ingon nga ang Biblia ug biblia lamang maoy tuohan ug wala mahisulat sa Biblia dili angay tuhoan. Ang mga Katoliko dili makadawat niana. Pulos kamatuoran ang anaa sa Biblia ug ang tanang pulong sa Dios tinuod. Apan dili ang tanang tinuod nahisulat sa Bibllia. Duna pay daghang butang nga tinuod ug may kalabutan sa kaluwasan apan wa mahisulat sa Biblia nga kinahanglan usab tuhoan. Si Apostol Juan nagmatuod niini ug siya nag-ingon: “Ug may uban pa usab nga daghang butang nga gibuhat ni Jesus, nga kon isulat ang tagsatagsa, sa akong hunahuna, ang kalibutan dili igo nga kasudlan sa tanang basahon nga kinahanglan unta sulaton”. (Jn. 21:25) Kining daghang mga butang nga giingon ni San Juan nga kinahanglan unta sulaton apan wa ikasulat nga mga pagtulon-an usab kini nga gipanudlo sa katawhan sa Ginoo nga mao ang iyang Iglesia nga iyang tinukod. Si Apostol Judas sa iyang sinulat naghisgut sa mga pagtulon-an nga gikahatud kun gikatudlo na ngadto sa mga balaan. (Judas 3). Nagpasabut nga gitudlo kini pinaagig binaba. Samtang si Apostol Pablo naghisgut usab og pagtulon-an nga gitudlo pinaagig mga pulong kun tradisyon. Siya nag-ingon:”Busa mga igsoon, magmalig-on kamo, ug hupti ninyo ang mga pagtulon-an(Tradisyon) nga gitudlo kaninyo, bisan kun pinaagi sa pulong, kun bisan pinaagi sa among sulat” (2 Tes. 2:15). Sa ato pa dili kay ang nahisulat sa Biblia ra maoy tuhoan. Kinahanglan motuo ug modawat usab kita sa mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga Apostoles nga wala ikasulat apan anaa gi preserbar sa simbahan ug gipanalipdan sa Espiritu Santo batok sa tanang kahiwian ug kasaypanan. Mao kini ang Apostolikanhong tradisyon. Ug kanang pag-ingon nga ang Biblia yano ug sayon rang sabton, dili usab kana tinuod. Ang Biblia mismo supak niana. Sa tanang mga sinulat ni Apostol Pablo, si San Pedro nag-ingon: “nga ang uban kanila mga malisud nga sabton, nga gituis sa mga burong ug mga mahuyang ingon sa gibuhat usab nila sa ubang kasulatan ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag”. (2 Pedro. 3:16). Nagpasabut nga duna usay mga bahin sa kasulatan nga malisud sabton ug dili lang sa mga sinulat ni San Pablo. Ug ang magbabasa niini kinahanglan magpatalinghug sa sinugo sa Ginoo nga magtutudlo nga mao ang Santa Iglesia diin ang Espiritu Santo anaa magauban niini dili sa tagsatagsa ka magbabasa. Sama sa nahitabo sa usa ka makinaadmanon nga taga Etiopia nga nagabasa sa kasulatan, wa siya makasabut sa iyang gibasa kon wa pa siya tudloi ni San Felipe kinsa diha ang Espiritu Santo sa ngalan sa Iglesia. (Buhat. 8:27-35). Busa ang moingon nga ang Biblia sayon sabton ug nga ang Biblia lamang gayud maoy tuhoan ug wa nay lain, kini sila wa magsulti sa tinuod. Ila hinuong gitudlo ang usa ka pagtulon-an nga dili lang kay wa mahisulat sa Biblia kon dili nahisupak pa gayud sa Biblia. Wa mag-ingon nga ang Biblia nga sayon rang sabton ug Biblia ra gayud maoy tuhoan. Sa tinuoray alang sa mga dili-katoliko, dili usab matuod nga Biblia ra ang ilang tuhoan. Duna pa silay laing gituhoan gawas sa Biblia nga mao ang ilang NASABUT pinaagi sa kaugalingong paghukom sa ilang nabasa. Mituo sila sa ilang nasabut nga gikan lamang sa ilang kaugalingon pangapkap ug pangagpas nga mahimong nasayop tungod kay kini dili gikan sa mga magtutudlo nga sinugo sa Ginoo nga dili masayop. Sa laing bahin wa silay kasigurohan nga ilang nasabut ug gituhoan dawaton sa uban nga mahimong dunay lahing pagsabut ug pangagpas kay sa ila. Hinungdan sa pagkabahinbahin ug pagka walay panaghiusa sa pagtuo nga karon tataw kaayong makita sa ubang katawhan sa kalibutan sama kanila. Giingon nga duna nay mokapin sa 2000 ka mga nagkalinlaing pundok sa tinuhoan nga dili-katoliko nga natukod gumikan sa wa magsamang interpretasyon kun pagsabut sa Biblia. Dili maoy paagi sa Ginoo ang pagsulat og usa ka basahon aron mao lamay motultol sa tawo sa matuod nga dalan sa kaluwasan. Si Kristo wa magtinguha sa iyang mga Apostoles nga ang libro ra maoy tuhoan aron kini mao na lamay iapod-apod sa katawhan pagsangyaw sa tanan niyang mga pagtulon-an. Ang paagi ni Kristo mao ang pagtukod og usa ka Iglesia nga maoy iyang gihatagag katungod pagpanudlo sa tanang mga nasud sa kalibutan. Ug kining maong Iglesia magapadayon kini sa tanang panahon sa way pagkabugto kun paghunong kay gipasaligan kini ni Kristo nga ubanan sa kanunay sa Iyang pag-ingon:”Ako magauban kaninyo sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa Kalibutan.” (Mat. 28:19-20). Busa hawa kini sa kahiwian ug kasaypanan ang maong Iglesia sa iyang pagpanudlo. Ang nasulat sa mga Apostoles, (dili tanan nakasulat kay pipila lamang ang nagsulat) tipik lamang sa gitudlo ni Kristo nga gisugo kanila ug sa ilang mga sumosunod pagwali sa tibuok kalibutan. Ug ang maong mga sinulat mahimong masayop nato sa pagsabut nga kinaugalingon busa gikinahanglan nato ang mga tinugyanang magtutudlo aron mahalikay kita paghisalaag ngadto sa kasaypanan. Kon ang eskwelahan nagkinahanglag magtutudlo nga maoy mo-esplikar sa libro mahitungod sa mga misteryo sa kinaiyahan, unsa pa kaha ang pagkagikinahanglan sa magtutudlo nga maoy mo-esplikar sa libro mahitungod sa kahulogan nga balaang pulong sa Dios nga mao ang Biblia! Ang Simbahang Katoliko lamang sa iyang kaugalingon maoy nangako pag-angkon sa pagkamatuod nga magtutudlo nga dili masayop alang sa mga butang tinuhoanon, dili ang tagsatagsa nga magbabasa sa Biblia. Sa pagkatinuod ang Iglesia Katolika nag-awhag sa tanan pagbasa sa Biblia. Kini maayo ug mapuslanon kaayo. Apan ang matag magbabasa kinahanglan motuo ug modawat sa itudlo sa Santa Iglesia ug dili sa iyang kinaugalingong paghubad ug pagsabut. Ang Biblia mismo nagsulti nga way kinaugalingong pagsabut nga tugotan. Si Apostol Pedro nag-ingon: “Sa hingbaloan kini una sa tanan, nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga magagikan sa kaugalingon nga pagsaysay” (2 Pedro. 1:20). Busa kinahanglan magpatalinghug kita sa mga sinugo nga magtutudlo. Si Kristo nag-ingon: “Ang magapatalinghug kaninyo, magapatalinghug kanako ang magasalikway kaninyo magasalikway kanako…
“(Luke. 10:16).Ug ang dili magpatalinghug sa iyang sinugo nga mao ang Iglesia, “Isipon mo siya nga Hentil…” (Mat. 18:17). Ang unang mga Kristohanon sa way pay nasulat nga bisan usa ka tudling sa Bag-ong Tugon duna nay hingpit nga giya sa angay tuhoan nga mga pagtulon-an. Wala silay libro nga maoy gisaligang mogiya kanila mahitungod sa mga pagtulon-an ni Kristo. Ang gisaligan nila mao ang Iglesia kun Simbahan ug “nagpadayon sila sa mga pagtulon-an sa mga Apostolese” (Buhat. 2:42). Busa nagpasabut kini nga ang opisyal nga mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga Apostoles ug mga sumosunod niini anaa sa Simbahan ug diha nang daan bisan sa wa pay bisag usa ka libro sa Bag-ong Tugon nga nasugdan pagsulat. Ug ang maong opisyal nga mga pagtulon-an giampingan ug gi preserbar kini sa Simbahan ug gidawatdawat pagpanudlo sa mga tinugyanan niini nga mao ang mga obispo ug kaparian. Ang mga Apostoles ug unang mga Kristyanos kanunayng manudlog mga piniyalan nga mga pari aron mao usab ang manudlo ug modumala sa ubang mga tinun-an sa matag dapit nga ilang adtoan. Si San Pablo nagsulti sa iyang sulat kang San Tito sa pag-ingon: “Tungod niining hinungdan gibilin ko ikaw sa Creta aron ipahimutang mo ang mga butang nga nakulang ug sa pagtudlo og mga pari sa tagsatagsa ka lungsod ingon sa gisugo ko kanimo” (Tito. 1:5). Busa tin-aw nga adunay mga pari nga itudlo sa matag lungsod ug sa ingon nga paagi adunay mapadayonon nga ling-on sa mga magtutudlo nga tinugyanan ug pinili alang sa maong gimbuhaton. Ug sumala sa laing pahayag ni San Pablo sa iyang sulat kang San Timoteo siya nagkanayon: “Ug ang mga butang nga hingdunggan mo kanako sa atubangan sa daghang mga saksi itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon nga makahimo usab pagpanudlo sa uba” (2 Tim. 2:2). Ang mga magtutudlo tinudlo ug tinugyanan gayud. Sa ato pa, bisan kon wala pa ang Biblia ang Santa Iglesia mapadayon gihapon pagsangyaw sa mga pagtulon-an sa atong Ginoong JesuKristo. Kini nasulayan sa mga katuigan nga wala pa masulat ang Bag-ong Tugon sa Biblia ug usab sa lain pang daghang katuigan nga wa pa maimbento ang kahimanan pag-imprentag Libro sugod sa mga tuig 1450 ug malisud pa kaayo alang sa katawhan pagbaton og kopya sa Biblia. Ang Iglesia Katolika mibarog ug nanudlo nga mapadayanon diin ang mga kamatuoran diha magagikan kaniya ubos sa giya sa Espiritu Santo ug sa kanunayng pag-uban ni Kristo. Busa si San Pablo nagkanayon nga:
“Ang Iglesia sa Dios nga buhi haligi ug patukuranan sa Kamatuoran”
(1 Tim. 3:15).

PBMA Ruben Ecleo Sr.

PBMA Ruben Ecleo Sr.

By Bro Allan Salada

Ruben Ecleo Sr. and his Wife Rep. Glenda


Pangutana:

Ang akong pangutana i-premise nako sa Exodus 20:7 nga nag-ingon: ayaw gamita  ang akong ngalan sa dautang tuyo silotan ko ang bisan kinsa nga magpasipala sa akong  ngalan, so klaro kaayo nga adunay naigo niini, usa ka tawo nga founder sa laing tinuohan nga mao si Ruben Ecleo Sr. nga naa sa PBMA nga nagpaila nga Dios siya. Kay grabe duna koy amigo nga karon nagkita me, usa siya ka PBMA, ako siyang gikobenser gayud. So ang punto ani pangutana nako kay kini si Ruben Ecleo niangkon man nga siya Ginoo, naa ba goy Ginoo nga makita nato? unya ang Senior namatay? kay sumala sa Roma 6:9 ang Dios nabanhaw ug dili na siya mamatay pag-usab? so palihog kog komentaryo ug patin-aw?

Dinagatnon Worship Divine Master Ruben Ecleo Sr.
Tubag:

Kining Philippine Benevolent Missionary Association (PBMA) natukod kini niadtong Marso 1965 sa San Jose Dinagat Surigao del Norte. unya ilang pasiuna nga pamahayag nga kini, usa lang gayud ka kapunongan nga panig-igsoonay nga usa ka klase sa panag-igsoonay  o organization. pero nalambigit na nila ang mga tinohoanong mga doktrina. Usa sa mga tinohoanong doctrina nga Fundamental og lig-on kaayo para nila nga kadto si Anhing Ruben Elceo Sr. mao gayud kadto si Ginoong Hesukristo nga mianhi pagbalik sa kalibotan unya giangkon usab ni Ruben Ecleo Sr. nga siya mao ang Divine Master si Hesukristo nga nahimong tawo pag-usab diha sa persona ni Ruben Ecleo Sr. nga si kristo natawo o nagsul-ob pag-usab og lawas nga mao siya si Ruben Ecleo Sr. Unya ang maong

pangangkon napaltos o napakyas kay siya namatay og nga ang iyang sang natura o kalihokan, kinaiya dili man matukma niining Hesus nga atong gitoohan nga manunubos o manluluwas nga Dios nga nagpakatawo. kay mao lage imo mang gihisgutan nga ang atong Ginoong Hesukristo human mamatay, nabanhaw og dili na siya mamatay pag-usab, unya misaka siya sa langit naglingkod sa toong kamot sa Amahan og imo nang gihisgutan ang Roma 6:9 nga siya namatay si Hesus, nabanhaw, buhi karon og dili na mamatay pag-usab. mao nga kun si ruben ecleo mao pa ang Kristo nga tinuod, dili na unta to siya mamatay pero namatay man. unya inig-balik ni Kristo matod pa: makakita ang tanang mga tawo gikan ni adan ug ni eba hangtod ang kataposang tawo nga matawo sa kalibotan, inig-balik ni Hesus makakita ang tanan. unya wamay nakakita ni ruben ecleo didto sa ubang nasud sa america, africa o kaha sa tibuok china ba ron, dinhi raman sa sugbo ug sa ubang lalawigan sa silingan nato pero dili pod tanan mga pilipino nakakita, bisan ako sa iyang personal nga pagpakita wala gani ako nakakita. atong makita nato diha sa Pinadayag 1:7 niingon: ania karon inig-balik ni Hesus pag-usab gisapwang siyas mga panganod ug ang

PBMA SHRINETANANG MGA MATA MAKAKITA KANIYA ug kadto silang naglansang kaniya ug ang tanang mga banay, tanang tawo sa yuta managsubo tungod kaniya ug mao gayod kini Amen. mao ning mabasa nato sa Pinadayag 1:7. busa bisag niining nalang puntoha ug dili lang ta motandog og lain, makaingon kita nga kadtong pangangkon nga siya si ruben ecleo sr. mao ang Kristo nga matawo pag-usab dili gayod tinuod ug kay dili man tinuod, dili kita angay magpadala sa mga gipanudlo sa mga dili tinuod kay mao lagi kana nga ania sa basahon ni propeta jeremias 44:28 nag-ingon ang atong Ginoo: kinsa man ang mga pulong nga mulongtad ang ako bang pulong o ang ila ba lang sa tawo? mao nga gipapili ba kita kun hain ang atong saligan ug tuhoan ang pulong ba sa Dios o kini bang pangangkon sa tawo? busa saligan nato ang gisulti ug pagpamatuod sa Ginoo kay sa tawo nga pulos pangangkon apan wala nahitakdo ang iyang pagpamatuod sa kasulatan nga mao ang pagpamatuod sa Dios ug kana nahimo lang kanila nga bakakon nga muhatod sa tawo sa sayop nga pagtuo ug pagpanudlo nga modala sa kalaglagan nga walay katapusan.
(2pedro2:1-5; pinadayag 20:10;mateo 24:23-24,11)