ANG KAPUSLANAN SA SANTOS NGA MISA

ANG KAPUSLANAN SA SANTOS NGA MISA

Hinikay ni Bro. Lesty F. Cubol

Catholic Faith Defender, Black Nazarene Chapter

Jesus Nazareno Parish, Cagayan de Oro City

 

Unsa bay mga kaayohan o bunga nga atong makuha diha sa Santos nga Misa sa higayong  modawat, mokaon o mokalawat kita sa Lawas ug Dugo ni Cristo? Unsa bay bili o kapuslanan niini nganhi sa atong kinabuhi?

 

Sayod ‘ta, nga ang Santos nga Misa, walay kalainan sa sakripisyo nga gihimo ni Cristo didto sa Krus, atol sa Iyang pagtubos kanato. Kay diha sa Misa, gipadayon o gisubli lang sa pari ang gihimo nga sakripisyo ni Ginoong Jesu-Cristo sa Krus.

 

Si Cristo presente, o anaa gayod diha sa Santos nga Misa. Kay matod pa sa usa ka gamay’ng libro sa katesismo sa Iglesya Katolika, nga gihikay sa Sons of Holy Mary Immaculate (SHMI), nga gipublikar sa Quality Catholic Publication, “…The bread and wine that we receive are the real body and blood of Christ. Jesus Christ is present in a real and substantial way, with His person, body, soul, and divinity” (My First Holy Communion, p. 40).

 

Si Ginoong Jesu-Cristo gayod ang naghalad sa Iyang kaugalingon diha sa Santos nga Misa aron pagtubos sa atong mga sala, sama sa Iyang gihimo didto sa Kalbaryo. Ang kalainan lang mao ang “manner” o paagi sa paghalad sa sakripisyo. Kay didto sa Krus, ang atong Manunubos, nag-antos; nag-ula sa Iyang hamiling dugo; ug namatay gayod. Samtang sa Santos nga Misa, “Christ suffers a mystical death” kun nagsakripisyo Siya diha sa Altar alang sa nagkatigom nga mga sakop sa Iyang Simbahan, nga mao ang Iyang Mystical Body. Sa laktod, ang Misa mao ang re-enactment sa gihimong paghalad ni Cristo sa Iyang Lawas ug Dugo sa Krus, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan.

Kay sumala sa laing katesismo sa Simbahang Katoliko, “Of all the sacraments, the most important is the Sacrament of the Eucharist. Jesus Christ is (really) present in the Holy Eucharist to be our sacrifice, our food, our companion to strengthen and nourish us with His flesh and blood. He comes to us to unite us with Himself and with all the members of the Church” (Saint Joseph New American Catechism, by Rev. Laurence G. Lovasik, SVD, p. 103).

 

Pero ang pangutana, nganong gikinahanglan pa man ang Santos nga Misa nga si Cristo naghalad naman sa Iyang kaugalingong kinabuhi ug nagpakamatay sa makausa, alang sa kaluwasan sa tanan? Ang atong yanong tubag niini mao, nga ang Misa bililhon kaayo kini kay si Cristo mismo ang nagmugna niini atol sa Katapusang Panihapon uban sa Iyang mga apostol; ug Iya kining gipahimutang diha sa Iyang Simbahan. Naghatag kini kanato og merito sa kamatayon ni Cristo alang sa tagsa-tagsa nato ka mga kalag, ug sa maong sakripsiyo, atong gisangyaw ang Iyang kamatayon hangtod sa Iyang pagbalik.

Subay niini, si San Pablo dunay pahayag kabahin sa kamahinongdanon sa Balaang Panihapon sa Ginoo nga atong subling ginahimo diha sa Altar. “Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang Iyang kamatayon hangtod sa pagbalik Niya.  Busa ang mokaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa Iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo” (1 Corinto 11:26-27, Maayong Balita Biblia). Kay kining pan ug bino nga atong gipanag-ambitan diha sa Santos nga Misa, DILLI KINI SIMBOLO lang, kondili, tinuod gayod kini nga Lawas ug Dugo sa atong Ginoo. Kay kung simbolo pa lamang kini, sama sa gipatuo sa ubang mga pundok sa relihiyon, nganong makasala man ‘ta kung mokaon ‘ta sa pan ug moinom sa bino sa paagi nga dili kita takos?

Busa, matod ni San Pablo kinahanglang susihon una nato ang atong kaugalingon ayha kita mokalawat diha sa Balaang Bangkete. “Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mokaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kon dili niya ilhon ang kahulogan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug ining-inom niya gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon” (1 Corinto 11:28-29, Maayong Balita Biblia). Kay human sa konsagrasyon sa pari sa pan ug sa bino diha sa Altar, mahimo kining tinuod nga Lawas ug tinuod nga Dugo sa atong Manunubos, pinaagi sa gitawag og “transubstantiation.” Ang mga aksiyon nga ginahimo ug ang mga pulong nga ginalitok sa pari diha sa Santos nga Misa, mao rang mga aksiyona ug mao rang mga pulonga nga gihimo ni Cristo atol sa Katapusang Panihapon (Cf. Mateo 26:26-28).

Ug bisan ang gamay’ng bahin sa Santos nga Tinapay (Ostiya), tibuok gihapon kana nga Lawas ug Dugo ni Cristo.  Kay si Cristo presente bisan diha sa pan lamang, presente usab Siya bisan sa dugo lamang, ug anaa Siya diha sa lawas ug dugo nga atong gipanag-ambitan sa Santos nga Misa. Alayon niini, ang katesismo sa Simbahan dayag nga nag-ingon: “Jesus is present in the bread alone, in the blood alone, and in the body and blood together…even if we receive the bread alone, or the blood alone, we receive the whole Jesus Christ, in His body, blood, soul, and divinity” (My First Holy Communion, pp. 43-44).

 

Ug sumala sa Fundamentals of Catholic Dogma, nga sinulat ni Dr. Ludwig Ott, Section 2, Chapter 3, Nos. 25-26, ang Santos nga Misa adunay pito (7) ka mga effects, kun pito ka mga sangputanan o katuyoan:

  1.  Sakripisyo sa Pagdayeg ug Pasalamat (Sacrifice of Praise and Thanksgiving)

Ang Misa aduna kini gitawag nga “infinite value” gumikan sa sacrificial gifts niini nga mao ang Lawas ug Dugo ni Cristo. Labot pa, si Cristo mismo mao ang PRIMARY SACRIFICING PRIEST sa matag sakripisyo diha sa Altar. Ang Santos nga Misa, usa kini ka labing taas nga matang sa pag-ampo, ug labing hingpit nga sakripisyo sa pagdayeg ug pasalamat nga atong gihalad ngadto sa Diyos nga Amahan – kay si Cristo man mismo ang ginahalad diha sa Santos nga Yukaristiya.  Ang pulong Eucharist, gikan kini sa pinolungang Griego nga eukharistia nga nagkahulogan og pasalamat. Ug pinaagi sa Santos nga Misa, atong hugot nga gidayeg ug gipasalamatan ang Amahan tungod sa pagpanubos sa Iyang Bugtong Anak nga si Ginoong Jesu-Cristo. “The Eucharist is also called the Lord’s Supper, the Holy Sacrifice of the Mass, and the Memorial of Jesus’ Resurrection. The “Lord’s Supper” because any time we celebrate the Eucharist we remember the Last Supper of Jesus. The “Holy Sacrifice of the Mass” because in every Eucharist it is repeated the passion and death on the Cross of our Lord Jesus Christ. The “Memorial of Jesus’ Resurrection” because in every Eucharist is made present the glorious resurrection of Jesus Christ. Eucharist is a Greek word “eukaristia,” which means “thanksgiving,” because in the Mass we give thanks to the Lord God for all He has done for us” (My First Holy Communion, pp. 39-40).

  1. Sakripsiyo sa Pagpanghimayad ug Pagpangamuyo (Sacrifice for Expiation and Appeal)

Ang Misa makapatangtang o makapasaylo sa atong mga sala ug sa mga silot niini. Apan alang sa mga salang mortal, ang sakripisyo sa Misa dili gilayon kini mosantop, kondili moagi sa Sakremento sa Bunyag o sa Kompisal. Makapabuhi ug makapalambo kini sa Grasyang Makasantos nga atong madawat diha sa Bunyag ug sa Kompisal. Kay ang mga sakramento nga gipahimutang ni Cristo sa Iyang Simbahan, gihimo niyang agianan sa mga grasya, ilabina sa Sanctifying Grace kun Grasyang Makasantos.

  1. Madawat nato ang mga gasa gikan sa Diyos (We will receive gifts from God)

Ang Misa dili lamang kini alang natong mga buhi, kondili alang usab sa mga kabos ug nag-antos nga mga kalag sa Purgatoryo. Madawat nato ang mga grasya ug mga gasa nga atong pangayoon, sama pananglit sa kaayuhan sa mga balatian, maayong panglawas, kalinaw, maayong trabaho, ug uban pa. Ug labaw sa tanan, madawat nato ug molambo ang Sanctifying Grace nga anaa sa atong kalag. Ang pangutana, unsa ba kining Sanctifying Grace? Ang usa ka karaang libro sa katesismo sa Simabahang Katoliko naghatag kanato og tin-aw nga kahulogan kabahin niini. “Sanctifying Grace is that which confers on the soul a new and supernatural state of life by which we share in the life of God Himself. It is a prevailing condition, making us His children by adoption, temples of the Holy Ghost, holy and pleasing in His sight; and it also gives a pledge of eternal glory. Moreover, it’s an inner supernatural gift bestowed on us through the merits of Jesus Christ for our salvation” (A Catechism for Inquirers, by Rev. Joseph I. Malloy, CSP, pp. 26-27).

Kay bisa’g tuldok lamang kita niining kalibotana, maggilak-gilak ug kahimot-an kita sa Diyos tungod sa grasya. Kay pinaagi sa Grasyang Makasantos, sumala pa, mahimo kitang mga anak sa Diyos; mahiusa kita kang Cristo; maangkon nato ang saad sa kinabuhing dayon; ug daghan pang ubang mga bunga niini. Labot pa, mahisama usab kita sa mga anghel (Mat. 22:29-30); ug maangkon nato ang supernatural perfection kun kahingpitan; ug maangkon usab nato ang mga kabulahanan nga gisaad sa Diyos.

  1. Ang Sakripisyo sa Misa dunay lihok-sangputanan nga “Ex Opere Operato

Ang Sakripisyo sa Santos nga Misa wala mag-agad sa moralidad sa obispo o sa pari. Sa laktod, wala kini mag-agad sa kabuotan ug kadaotan sa ministro niini, tungod kay sakripisyo mismo kini ni Cristo. Si Cristo mismo ang putling halad ug biktima. Siya usab ang primary sacrificing priest nga naghalad sa Iyang kaugalingong Lawas ug Dugo diha sa Altar. Kay gipanagna nang daan sa Karaang Tugon nga ang katawhan sa Diyos maghalad og usa ka putling halad, gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. “Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini ang akong ngalan gipasindunggan sa kanasoran. Bisag diing dapita nagsunog silag insenso alang Kanako ug naghimo og putli nga halad” (Malaquias 1:11, Maayong Balita Biblia). Ang Santos nga Misa, usa kini ka putli natong halad sa Labaw’ng Makagagahom, ug dili kini mag-agad sa kahimtang sa kinabuhi sa ministro o pari.

  1. Alang sa katawhan, ang Misa dunay lihok-sangputanan nga “Ex Opera Operantis

Kung wala kita sa kahimtang sa grasya, ang sakripisyo sa Santos nga Misa, dili magpulos kanato. Ang Misa usa ka balaan ug solemne nga kasaulogan. Balaan usab ang Lawas ug Dugo ni Cristo nga atong pagadawaton ug pagaambitan. Ug kita nga modawat niini, kinahanglang anaa kita sa estado sa grasya. (Basaha ang 1 Corinto 11:27-31). Ug sa dili pa kita modawat sa Balaang Tinapay, atong hinolsulan ang atong mga kalapasan, ug pasayloon usab nato ang atong mga igsoon nga nakasala diha nato. (Basaha ang Mateo 5:23-24).

  1. Ang Sakripisyo sa Misa Makapakunhod sa mga Silot Temporal (Mass Remits the Temporal Punishments)

Ang Santos nga Misa makapakunhod, o makapatangtang sa mga silot temporal sa atong mga venial nga sala, ug sa atong mga salang mortal nga ato nang nahinolsulan ug napasaylo na sa Diyos. Ang temporal punishment, mahimong madawat nato ning kinabuhia, o sa umaabot nga kinabuhi. Mao nga magpamisa ‘ta alang sa kalingkawasan sa mga kalag sa Purgatoryo, nga padayong gilinisan ug giputli ayha sila tugotang makasulod sa Himaya sa Diyos. Kay ang atong katesismo nagkanayon: “We make reparation for the sins of the living and the dead. The Eucharist has the power to forgive the venial sins of the living and of the dead. We must offer the holy sacrifice of the Mass for the souls in Purgatory, so that the Lord may remove the stain of sin and bring them with Him in Paradise” (My First Holy Communion, p. 40).

  1. Ang Sakripisyo sa Misa dunay Pinasahi nga mga Bunga (Special Fruits of the Mass)

Ang Santos nga Misa makapalambo ug makapalipang sa mga gasa nga atong nadawat gikan sa Diyos, ilabina ang “supernatural gift.” Kay diha sa atong Bunyag, madugtong pagbalik ang naputol nga Grasyang Makasantos human nakasala ang atong unang mga ginikanan. Ug diha usab sa Sakramento sa Yukaristiya, molambo ug molipang pag-ayo ang Grasyang Makasantos nga atong nadawat sa Sakramento sa Bunyag ug sa Sakramento sa Kompisal. Gumikan sa paglambo sa Sanctifying Grace, madawat ug maangkon nato ang uban mga espirituhanong gasa nga makapalig-on sa atong maayong relasyon sa Diyos.

Atong timan-an, nga si Ginoong Jesu-Cristo nagtukod og usa ka Simbahan kun Iglesya sa wala pa Siya misaka pagbalik sa Langit. Kining maong Iglesya maoy nagpadayon sa Iyang redemptive mission dinhi sa kalibotan. Gihatagan Niya kini’g otoridad ug gisugo sa pagsangyaw aron ang tanan maluwas. Iya pa gayod kining gipasaligan nga dili mabuntog bisan sa gahom sa Yawa, gisaaran nga Iyang ubanan hangotd sa kataposan sa kapanahonan. Ug diha sa maong Simbahan, Iyang gipahimutang ang mga sakramento nga maoy nagsilbing agianan sa mga grasya sa Diyos, ilabina ang Grasyang Makasantos. Busa atong ampingan nga dili mawagtang kining maong grasya nganhi kanato. Ug kining Grasyang Makasantos nga atong nadawat sa panahon sa atong Bunyag, sa Kompisal ug uban pang mga sakramento, molig-on ug molambo kini pinaagi sa atong pagdawat, o pagkaon sa Lawas ug Dugo ni Cristo diha sa Santos nga Misa.  Atong usab nga timan-an, nga sa matag higayon nga mokalawat kita sa Balaang Tinapay diha sa sakripisyo sa Misa, anaa gayod kita sa KAHIMTANG SA GRASYA.

 

 

 

 

Dagdag na patunay sa Purgatoryo

Dagdag na patunay sa Purgatoryo

By: Bro. Cenon Bibe Jr.

SA KATATAPOS po nating post ay ipinaliwanag natin kung ano ang PURGATORYO at ipinakita natin ang mga BATAYAN nito sa LUMANG TIPAN at sa BAGONG TIPAN.

Sinabi po natin na diyan sa PURGATORYO NILILINIS o PINATATAWAD ang mga KASALANAN sa KABILANG BUHAY.

Kahit po kasi INILIGTAS na tayo ng PANGINOON sa pamamagitan ng PAGBUBUHOS NIYA ng DUGO sa KRUS ay may mga pagkakataon na NARURUMIHAN uli ang ating KALULUWA dahil sa mga KASALANAN na ating NAGAGAWA.

Ngayon, sa ating pagpanaw sa mundong ito ay may mga kasalanan po na DALA-DALA pa rin natin. Iyan po ang mga HINDI natin NAIHINGI ng TAWAD dito.

At kahit po MALIIT na KASALANAN lang iyan ay magiging DAHILAN IYAN para HINDI TAYO MAKAPASOK AGAD sa LANGIT.

Kahit po kasi ang MALIIT na MALING GAWA ay KASALANAN.

Sabi nga po sa 1 John 5:17, “Ang LAHAT ng MALING GAWA ay KASALANAN.”

At dahil KASALANAN ang KAHIT MALIIT na MALING GAWA, magiging HADLANG po iyan sa PAGPASOK natin sa LANGIT.

Saan po makikita na HADLANG ang MALIIT na MALING GAWA o MALIIT na KASALANAN sa PAGPASOK sa LANGIT?

Sa Revelation 21:27 po ay mababasa natin, “WALANG MARUMI na MAKAPAPASOK” sa LANGIT.

So para po MAKAPASOK tayo sa LANGIT ay KAILANGANG MALINIS o MAPATAWAD ang MALIIT na KASALANAN na iyan.

Ang PAGLILINIS o PAGPAPATAWAD ng KASALANAN sa KABILANG BUHAY ay doon ginagawa sa PURGATORYO.

Ang Panginoong Hesus po ang mismong NAGSABI may PAGPAPATAWAD PA ng KASALANAN sa KABILANG BUHAY.

Sa Matthew 12:32 ay sinasabi niya, “Sino man ang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad, pero sino man ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay HINDI PATATAWARIN, DITO sa PANAHONG ITO o sa DARATING NA PANAHON.”

Ang tinutukoy po riyan na “PANAHON ITO” ay ang BUHAY dito sa LUPA at ang “DARATING NA PANAHON” ay ang sa KABILANG BUHAY.

Meron pong nangangatwiran na ang ibig sabihin daw ni Hesus diyan ay “noong panahon nila” at sa “panahon sa hinaharap o sa future.”

MALI po ang PAKAHULUGAN nilang iyan.

Parang pinalalabas nila na kung may kasalanan na hindi napatawad nung UNANG SIGLO ay mapapatawad na iyon pagdating sa IKALAWANG SIGLO o pagdating ng PANAHON NATIN.

Ganoon? May EXPIRATION DATE po ba ang KASALANAN?

WALA po.

Kaya MALINAW po na ang tinutukoy na DARATING na PANAHON ay ang sa KABILANG BUHAY.

Dahil diyan ay PINATUTUNAYAN ni KRISTO na MAYROONG PURGATORYO o LINISAN ng KASALANAN.

Sa Mt 5:25-26 po ay ipinapakita uli ng PANGINOON ang IMAHEN ng PURGATORYO.

Sinasabi riyan ni Hesus, “Makipagkasundo ka agad sa umaakusa sa iyo habang papunta kayo sa hukuman, o ang nag-aakusa sa iyo ay ibibigay ka sa huwes, ang huwes ay ibibigay ka sa bantay, at ikaw ay itatapon sa KULUNGAN.”

“Tunay na sinasabi ko sa iyo, HINDI KA MAKAKALABAS DOON HANGGA’T HINDI MO NABABAYARAN ang KAHULI-HULIHANG MAMERA.”

“UTANG” po bang PERA ang tinutukoy ni Hesus diyan? O kasalanan po ba si lipunan ang tinutumbok ng talata?

HINDI po. Kung titingnan po natin ang mga kasamang talata ng Mt 5:25-26 ay makikita po natin na ang tinutukoy diyan ay KASALANAN sa KAPWA o KASALANAN sa DIYOS.

Sa Mt 5:22 pa nga po ay tinukoy ang KASALANAN na sa IMPIYERNO ang LAGPAK ng TAO?

Ngayon, SAAN po ba NAGBABAYAD ng KALIIT-LIITANG KASALANAN kapag HUMARAP na tayo sa HUWES o sa DIYOS na HUHUSGA sa ATIN?

HINDI po sa LANGIT dahil WALA pong MARUMI na PAPASOK DOON. (Rev 21:27)

HINDI rin po sa IMPIYERNO dahil WALA na pong KAPATAWARAN ang mga NAROON.

So, SAAN iyang sinasabi ni Hesus na “KULUNGAN” kung saan PAGBABAYARAN NATIN ang LAHAT “hanggang sa KAHULI-HULIHANG MAMERA” o KASALANAN?

Sa PURGATORYO po.

So, MALINAW at MARAMI po ang mga PATUNAY mula sa BIBLIYA na MAY PURGATORYO. Ang walang batayan ay ang mga pagtutol dito.

Salamat po.