SUKNAAN

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga…

 

 

SUKNAAN

 

 

PANGUTANA:

 

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga hubad sa Biblia, Maayong Balita Biblia kay miapil siya sa Revision. Kay sa Mat. 1:25, si Maria dili na ulay, kay ang sayop nga hubad, “Wala hilabti ni Jose si Maria sa wala pa siya manganak kang Jesus.” Sabton nga human manganak si Maria gihilabtan na ni Jose. Sa Juan 2:4, dautan kaayo sa hubad, “Si Jesus miingon kang Maria, Babaye, ayaw ko’g tudloi unsay Akong buhaton.” Dili ba binuang kining hubad nga giapilan ni Soc?” (Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu).

 

TUBAG:

 

Sa Revision nga akong giapilan, giusab na ang hubad sa Mat. 1:25, mao kini: “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nga si Maria nanganak kang Jesus.”

Kasagaran ang pulong hangtud, wa’ magpasabot nga dihang niabot ang hitabo nga gihangturan duna nay nahitabo. Sama niini: “Wala gayud manganak si Mikal hangtud siya namatay,” (2 Samuel 6:23). Nagpasabot nga wa gayud manganak si Mikal gikan niadto ug hangtud namatay siya. Ang hangtud diha nagpasabot, continuous as such:  “Wala na mobalik ang uwak hangtud nahubas ang tubig,” (Gen. 8:6). Nagpasabot, ‘Wa hilabti ni Jose si Maria hangtud’ (nagpasabot nga bisan pag humana manganak si Maria kang Jesus, wa gayud makahilabot si Jose kang Maria).

Ang sa Revision sa hubad sa Juan 2:4 mao kini, “Babaye unsay labot nimo ug nako niana?” Ang niana nagpasabot sa pagkahurot sa bino. Dili sama sa unang hubad, nga daw si Jesus namadlong kang Maria nga dili siya gustong tudlo-an sa Iyang inahan. Kay sa pagkatinuod gituman ni Jesus ang pangilabot sa iyang inahan. Ang tubig, gihimo ni Jesus nga bino.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/matud-pa-ni-atty-marcelo-bacalso-si-bro-soc-sa-katin-awan-sa-pagtuo-nakatampo-sa-sayop-nga/

BUNYAG SA BATA

BUNYAG SA BATA

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

 

Apologetics on Mass

September 23, 2012

 

Ang Iglesya Katolika, o ang atong Simbahan, nagtudlo nga ang mga bata nailalom o naduhig sa SALANG PANULONDON, ug dili sa salang buhatnon kay wala pa man nakalapas ang bata sa sugo sa Diyos (1 Juan 3:4).

 

Kay ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “Adam’s sin is transmitted to his posterity, not by imitation, but by descent.” (De fide.)

 

Binisaya: “Ang sala ni Adan misulod ngadto sa iyang kaliwatan, dili pinaagi sa pag-awat, kondili diha sa pagkunsad.”

 

Ang SALANG PANULONDON mao ang kahimtang sa bata nga nahikawan o nawad-an sa Grasyang Makasantos.

 

Roma 5:12 – “Nakasulod sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo.”

 

Ang bata MAY SALA bisan atua pa sa sabakan sa iyang inahan. Ug kini giangkon mismo ni Hari David.

 

Ug si Hari David miangkon:DAOTAN ako sukad ako mahimugso; ug MAKASASALA sukad ako ipanamkon (Salmo 51:5, Maayong Balita Biblia).  (Daotan siya ug makasasala sukad gipanamkon. Pangutana, unsa bang salaa ang nahimo ni Hari David samtang siya gipanamkon? Tubag: mao kini ang gitawag og ORIGINAL SIN.)

 

Pagbangutan 5:7 – “NAKASALA ANG AMONG KATIGULANGAN ug nangamatay sila; ug KAMI ANG NAG-ANTOS SA SILOT SA ILANG MGA SALA.” (Nag-antos ‘ta sa epekto sa ilang mga sala; ug nag-antos ‘ta sa silot sa ilang mga sala.)

 

The Council Trent defined ORIGINAL SIN as the death of the soul. The DEATH OF THE SOUL, is however, the absence of the SUPERNATURAL LIFE, that is, of SANCTIFYING GRACE.

 

Labot pa, ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “In the state of original sin man is deprived of Sanctifying Grace.” (De fide.)

 

Binisaya: “Diha sa kahimtang sa salang panulondon ang tawo nahikawan sa Grasyang Makasantos.”

 

Ang SALA NGA PANULONDON mao ang epekto sa sala sa atong unang mga ginikanan. Kay human sila nakasala, naputol ang GRASYANG MAKASANTOS, ang Supernatural Life.

 

Ug kining maong GRASYA idugtong kini pagbalik sa Diyos pinaagi sa SAKRAMENTO SA BUNYAG, nga mao usab ang magsilbing entrance o pagsulod sa tawo ngadto sa iyang katilingbang Simbahan.

 

Alayon niini, ang inilang libro sa Iglesya Katolika, nagkanayon: “Baptism constitutes the gateway into the Church of Christ. Without it no other sacrament can be validly received. It is the sacrament which makes a person a Christian and gives him a right to the supernatural kingdom of heaven, to which he has no title by the mere fact of his natural birth. Baptism therefore is a spiritual rebirth or regeneration of the soul” (The Faith of Millions by Rev. John A. O’Brien, p. 153).

 

Dogma: “In BAPTISM original sin is eradicated through the INFUSION OF SANCTIFYING GRACE.”//

 

Kay sa Juan 3:5 – “Walay makasulod sa Gingharian sa Diyos gawas kon siya MATAWO PAG-USAB pinaagi sa tubig ug sa Espiritu.”

 

Kining maong teksto wala kini magpasabot nga mag-born again ‘ta, kondili nagpasabot kini sa BUNYAG, aron kita makasulod sa langit, ug makaangkon sa kinabuhing dayon.

 

Tito 3:5 – “Giluwas kita Niya pinaagi sa PAGHUGAS kanato aron kita MATAWO PAG-USAB UG MAKABATON OG BAG-ONG KINABUHI diha sa Espiritu Santo.

English: “He saved us through baptism of new birth and renewal by the Holy Spirit” (New American Bible).

 

(Kay sa Greek, ang original text sa New Testament, ang termino nga gigamit mao ang “genethe anothen.” Sa English: “born from above.” Kay ang termino nga “born again,” sa Greek: “genethe palin.”)

 

Kining pagkatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu nagpasabot kini sa BUNYAG. Ug gigamit ni Jesus ang pulong TAWO, busa lakip niini bisan ang gamay’ng masuso, kay si Jesus nag-ingon nga ang masuso, tawo usab.

 

Juan 16:21 – “Ang usa ka babaye kung manganak may kasubo, kay miabot ang iyang takna; apan kung makaanak na dili mahanumdom sa kagul-anan, tungod sa kalipay nga natawo ang usa ka tawo sa kalibotan” (Bugna Biblia).

 

Kay sa Dekreto sa Konselyo sa Trento (1546), sa Canon XII, nagkanayon: CANON XII:If any one saith, that no one is to be baptized save at that age at which Christ was baptized, or in the very article of death; let him be anathema.”

 

Binisaya: Kung adunay si bisan kinsa nga moingon, nga walay si bisan kinsa nga pagabawtismohan gawas lamang kung siya susama ug edad sa dihang si Cristo gibawtismohan, o diha sa yugto sa iyang kamatayon; pasagdi nga matinunglo siya.

 

Ug ang mga Protestante hugot nga nagtudlo: Nga ang PAGTUO kinahanglanon kaayo diha sa BAUTISMO.

 

Marcos 16:16 – “Ang MOTUO ug MAGPABUNYAG maluwas, apan ang dili motuo, silotan.”

 

Kining maong teksto sa Bibliya, DILI nila kini magamit diha sa ilang pagnigar sa BUNYAG SA BATANG MASUSO. Kay si San Marcos naghisgot man sa mga HAMTONG nga kinahanglang motuo ug magpabunyag aron sila maluwas.

 

Kay si Saint Thomas Aquinas, ang usa sa mga bantugang doktor sa Simbahan, miingon:FAITH is the act of the intellect when it assents to divine truth under the influence of the will moved by God through grace” (Suma Theologica II, Q.2 a 9).

 

Binisaya: “Ang PAGTUO usa ka lihok sa salabotan sa dihang mosanong kini sa Diyosnong kamatuoran duyog sa ganoy sa kabubot-on diin giduso sa Diyos pinaagi sa grasya.”

 

Dinhi, dayag nga ang PAGTUO nagsumikad kini sa espirituhanong bahin sa tawo, ug dili sa lawasnong kahimtang.  Busa ang pagbaton sa PAGTUO wala nag-agad sa edad o kahamtong sa tawo.  Tungod niana, tataw kaayo nga ANG MGA BATA DUNA GAYOY PAGTUO, bisan dili pa kini nila mapadayag sama sa mga dagko.//

 

Ang mga BATANG MASUSO adunay tiunay nga pagtuo sa Diyos.

 

Kay si Ginoong Jesus dayag nga miingon: “Ug mahitungod niining GAGMAY’NG MGA BATA NGA NAGTUO KANAKO….” (Mateo 18:6, Maayong Balita Biblia).

 

Ug ang atong Ginoo midugang sa pag-ingon:Ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kanimo” (Mateo 21:16, Maayong Balita Biblia).

 

Karon kining pagdayeg sa Diyos sangputanan man kini sa pagtuo. Busa dili unta makadayeg sa Diyos ang mga bata ug ang mga masuso kung sila wala pay pagtuo! Dinhi, klaro kaayo nga ANG MGA BATA ADUNAY TIUNAY NGA PAGTUO.

 

Ug ang pagtuo sa mga masuso, gitawag kini’g implicit faith” kun pagtuo diha sa atong kahiladman, o diha sa atong kalag nga gitisok sa Diyos.

 

Kay si San Pablo miingon: “…SUKAD SA IMONG PAGKABATA nagbasa ka na sa Balaang Kasulatan nga arang makahatag kanimog kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan PINAAGI SA PAGTUO kang Cristo Jesus” (2 Timoteo 3:15, Maayong Balita Biblia).//

 

Lucas 1:41 – “Sa pagkabati ni Elizabet sa pangumosta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan.”

 

Ang paglihok sa bata nga si San Juan nagtimailhan nga siya NAKAILA ug MITUO sa Batang Jesus nga gisabak usab ni Santa Maria.  Kamatuoran kini nga ang PAGTUO ANAA GAYOD SA MGA BATANG MASUSO, bisan gani niadtong atoa pa sa tagoangkan sa ilang inahan.

 

Ug wala may mabasa sa Bibliya nga ang kalag sa bata, bata usab. Kay sa bunyag, dili man ang lawas ang pagaluwason, kondili, ANG KALAG man.

 

Ug ang BUNYAG dili man ang paghugas sa buling sa lawas, kondili, sa BULING SA KALAG.

 

1 Pedro 3:20-21 – “Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa BUNYAG nga karon nagluwas kaninyo, DILI PINAAGI SA PAGHUGAS SA BULING SA INYONG LAWAS…Ang bunyag naglwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo.”//

 

Ang ginikanan, uban sa mga ninong og ninang, maoy representante sa PAGTUO SA MGA BATA. Naa ba kini pruyba sa Bibliya?

 

1 Corinto 1:16 – Si Estefanas maoy nahimong representante, ug ang iyang panimalay NAKADAWAT SA BUNYAG.

 

Buhat 18:8 – Si Crispo nga pangulo sa sinagoga maoy nahimong representante, ug ang iyang tibuok panimalay GIBUNYAGAN.

 

Buhat 11:14-48 – Si Cornelio nahimong representante sa iyang tibuok pamilya, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Buhat 16:31-33 – Ang PAGTUO sa gwardiya sa karsel maoy nahimong timailhan sa pagtuo sa iyang tibuok panimalay, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Dugang Pruyba sa Balaang Kasulatan:

 

Buhat 2:38-39 – “Ang tagsatagsa kaninyo kinhanglang maghinulsol, ug magpabunyag…ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga ANAK.

 

Ang orihinal nga sinulat sa mga Buhat sa Apostoles mao ang pinulongang Griego. Ug ang pulong kun termino nga “anak,” sa Greek: “teknois, nga nagkahologan og BATANG MASUSO kun GAMAY’NG BATA.

 

1 Corinto 10:1-2 – “Mga igsoon, buot kong hinumdoman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod, ug milatas sila sa Dagat nga Pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat GIBUNYAGAN SILANG TANAN ingon nga mga sumosunod ni Moises.”

 

Hinumdoman, nga sa paglatas nila sa Dagat nga Pula kuyog nila ang MASUSONG MGA BATA, ug silang tanan NABAWTISMOHAN.

 

Kay ang tradisyon sa mga apostoles nagtudlo kanato sa dayag nga ang pagpamunyag sa unang mga Kristohanon lakip ang mga batang masuso. Ug kini gipamatud-an sa Kasaysayan sa Kalibotan.

 

Baptism was occasionally administered to infants from the earliest days of the Church” (World History by O’Brien, page 144).

 

ANG KAMAHINONGDANON SA BUNYAG:

 

Ang gibunyagan sa ngalan ni Cristo nagsul-ob ni Cristo. Ang bunyag mao ang paghiusa sa bata ngato ni Cristo (Galacia 2:27).

 

Pinaagi sa bunyag, nahimong Kristiyanos ang usa ka tawo (1 Corinto 12:13).

 

Ug ang katarungan sa mga protestante nga dili na kinahanglang bunyagan ang bata kay ang Gingharian sa Langit alang kanila, usa ka dakong sayop! Kay kadtong giingnan ni Cristo nga ang mga bata alang kanila ang langit, mao kadtong mga bata nga gipaduol sa ilang mga ginikanan kang Ginoong Jesu-Cristo, pinaagi sa BUNYAG.

 

Kay ang pangutana mao kini: Ang pagbunyag sa bata, makapahilayo o makapahiduol ba kang Cristo?

 

Kay diha sa BUNYAG, ulion o isumpay pagbalik ang GRASYANG MAKASANTOS nga naputol human nakasala ang una natong mga ginikanan.

 

Ang usa ka karaang libro sa katesismo sa Simabahang Katoliko naghatag kanato og tin-aw nga pagpasabot kon unsay kahulogan ug unsa kamahinongdanon ang Grasyang Makasantos. “Sanctifying Grace is that which confers on the soul a new and Supernatural State of life by which we share in the life of God Himself. It is a prevailing condition, making us His children by adoption, temples of the Holy Ghost, holy and pleasing in His sight; and it also gives a pledge of eternal glory. Moreover, it’s an inner supernatural gift bestowed on us through the merits of Jesus Christ for our salvation” (A Catechism for Inquirers, by Rev. Joseph I. Malloy, CSP, pp. 26-27).

 

CHURCH HISTORY (Cebuano)

CHURCH HISTORY

Gihipos ni:  Bro. Baltazar Aleria

 

             Niining maong tampo, atong iladlad ang hinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa Iglesya Katolika.  Matod pa ni Cardinal Newman, ang bantugan nga anglicano nga nag-katoliko, “To be deep in history is to be Catholic.”  Niining maong gula atong hisgotan sa daklit nga paagi ang 21 ka mga Ecumenical Councils sa Sta. Iglesya.  Ang usa ka konsilyo giila nga “ecumenical” sa higayon nga ang iyang mga decrito giaprobahan sa Papa.  Ang Papa dili kinahanglan nga motambong sa linawas gayod sa usa ka konsilyo.  Ang nag-unang mga konsilyo gipahigayon didto sa Sidlakan, ug ang mga Papa niadtong mga panahona sagad magpadala lamang og mga legado aron maoy morepresentar kaniya.  Paglabay sa panahon ang maong mga papa mi-aprobar sa mga gipakanaog nga mga decrito sa maong mga konsilyo, ug nianang paagiha mi-confirmar sa ilang pagka-Ecumenical Council.  Dunay mga konsilyo, sama sa gihimo didto sa Ephesus, kansang mga decrito kabahin sa doctrina kun opisyal nga mga panudlo; ang uban, sama sa Vaticano II, mitagad sa mga isyu nga pastoral.  Ang mga decrito labot sa mga opisyal nga panudlo mahimong ipakanaog uban ang pagkadili-masayop nga autoridad; ang mga decrito pastoral, bisan kon kini ipatuman, apan dili ubos sa pagkadili-masayop (infallibility).

 

I. FIRST COUNCIL OF NICAEA (325 AD)

            Ang konsilyo sa Nicaea midangat og 2 ka bulan ug 12 ka adlaw.  318 ka mga Obispo ang mitambong sa maong konsilyo.  Si Hosius, Obispo sa Cordova, miadto isip legado ni Papa Sylvester.  Si Emperador Constantino didto sab sa maong konsilyo.  Niini nga konsilyo atong napupo ang Nicene Creed, nga mi-definir batok ni Arius, sa matuod nga pagka-Dios sa Anak sa Dios (homoousios), ug sa pagpahaluna sa petsa sa pagsaulog sa panahon sa pagkabanhaw (Easter).

 

II. FIRST COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (381 AD)

            Ang Unang Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos in Papa Damasus ug ni Emperador Theodosius I, gitambongan sa 150 ka mga Obispo.  Gipahigayon kini batok sa mga sumusunod ni Macedonius, nga wala modawat sa pagka-Dios sa Espiritu Santo.  Ngadto sa nahisgotan sa unahan nga Nicene Creed, gidugang ang mga pamahayag labot sa Espiritu Santo (qui simul adoratur) ug uban pa nga nagsunod hangtod sa kataposan sa Credo.

 

 

III. COUNCIL OF EPHESUS (431 AD)

            Ang konsilyo sa Ephesus nga gitambongan sa kapin 200 ka mga Obispo ug gi-unhan ni San Cyril sa Alexandria nga nagrepresentar ni Papa Celestine I, midefinir sa matuod nga kaulosahon sa persona ni Cristo, midiklarar nga si Maria Inahan sa Dios (theotokos) batok ni Nestorius, Obispo sa Constantinopla, ug misubli sa pagkondenar ni Pelagius nga misupak sa panudlo labot sa salang panulondon.

 

 

IV. COUNCIL OF CHALCEDON  (451 AD)

            Ang konsilyo sa Chalcedon gitambongan sa 150 ka mga Obispo ubos ni Papa Leo the Great ug sa Emperador Marcian.  Ang maong konsilyo midefinir sa duha ka kinaiya diha ni Cristo (Dios ug tawo) batok ni Eutyches nga gi-ekskomulgar.

 

V. SECOND COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (553 AD)

            Ang Ikaduhang Kinatibuk-an nga Konsilyo sa Constantinopla giapilan sa 165 ka mga Obispo ubos ni Papa Vigilius ug Emperador Justiano I, micondenar sa mga sayop nga panudlo ni Origen ug sa pipila ka mga sinulat (The Three Chapters) ni Theodoret, ni Theodore ang Obispo sa Mopsuestia, ug ni Ibas ang Obispo sa Edessa;  dugang pa giconfirmar niini ang nag-unang upat ka mga kinatibuk-ang konsilyo, labi na ang sa Chalcedon kansang autoridad wala ilha sa pipila ka mga erehes.

 

 

VI. THIRD COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (680-681 AD)

            Ang Ikatulong Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos ni Papa Agatho ug sa panahon nga si Constantine Pogonatus maoy emperador, gitambongan sa mga Patriarca sa Constantinopla ug sa Antioch, 174 ka mga Obispo, ug sa emperador mismo.  Gipahunong niini ang Monothelitismo pinaagi sa pagdefinir nga si Cristo naghupot sa duruha sa kabubut-on, ang Diosnon ug ang tawhanon, ingon nga duha ka managlahi nga gigikanan sa pagbuot.  Gi-anatema niini si Sergius, Pyrrhus, Paulo, Macarius, ug ang tanan nilang mga sumusunod.

 

VII. SECOND COUNCIL OF NICAEA (787 AD)

            Ang Ikaduhang Konsilyo sa Nicaea gitapok ni Emperador Constantino VI ug sa iyang inahan nga si Irene, ubos ni Papa Adriano I, ug gipangulohan sa mga legado ni Papa Adriano.  Gipahaluna niini ang pagtahod sa mga sagradong imahen.  Mga 300 ngadto sa 367 ka mga Obispo ang miapil sa maong konsilyo.

 

VIII. FOURTH COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (869 AD)

            Ang Ikaupat nga Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos ni Papa Adriano II ug Emperador Basil mikabat sa 102 ka mga Obispo, 3 ka legado sa Papa, ug 4 ka patriarca, mitambog sa kalayo sa mga gihimo sa mini nga konsilyo (conciliabulum) nga gitapok ni Photius batok kang Papa Nicholas ug Ignatius nga mao ang matuod nga Patriarca sa Constantinopla;  gi-condenar niini si Photius nga miilog sa pagka-patriarca sa dili makatarunganon nga paagi.  Ang pagsiak sa mga sumusunod ni Photius (Photian Schism), hinoon, milampos didto sa Greek Church, ug wala nay laing kinatibuk-ang konsilyo ang nahimo didto sa Sidlakan.

 

IX. FIRST LATERAN COUNCIL  (1123 AD)

            Ang Unang Konsilyo Laterano, ang una nga gihimo didto sa Roma, nagtagbo ubos ni Papa Callistus II.  Mga 900 ka mga Obispo ug mga abbot ang mitambong.  Giwagtang niini ang katungod nga giangkon sa mga layko nga mga prinsipe, sa investiture uban ang singsing ug crosier alang sa ecclesiyanhong pribilihiyo ug mitagad sa disiplina sulod sa Simbahan ug sa pagbawi sa Yutang Saad gikan sa mga muslim.

 

X. SECOND LATERAN COUNCIL  (1139 AD)

            Ang Ikaduhang Konsilyo Laterano gihimo didto sa Roma ubos ni Papa Innocente II, tinambongan sa mga 1000 ka mga pari ug sa Emperador Conrad.  Ang tumong sa maong konsilyo mao ang pagtapos sa mga sayop nga gipakaylap ni Arnold nga taga-Brescia.

 

XI. THIRD LATERAN COUNCIL  (1179 AD)

            Ang Ikatulong Konsilyo Laterano nahitabo ubos ni Papa Alexander III sa panahon nga si Frederick I mao ang Emperador.  Dunay 302 ka mga Obispo ang mitambong.  Gi-condenar niini ang mga Albigenses ug mga Waldenses ug mipakanaog sa daghan mga decrito alang sa kabag-ohan sa moralidad.

 

XII. FOURTH LATERAN COUNCIL (1215 AD)

            Ang Ikaupat nga Konsilyo Laterano gihimo ubos ni Papa Innocente III.  Mitambong niini ang mga Patriarca sa Constantinopla ug sa Jerusalem, 71 ka arsobispo, 412 ka Obispo, ug 800 ka abbots, ang Pangulo sa mga Maronites, ug si Santo Domingo.  Mipakanaog kini ug gipatas-an nga credo (symbol) batok sa mga Albigenses (Firmiter credimus), mi-condenar sa erehiya labot sa Trinidad ni Abbot Joachim, ug mipublicar sa 70 ka hinungdanong mga decrito sa reforma.  Mao kini ang labing hinungdanon nga konsilyo sa Middle Ages, ug mitimaan kini sa kinapongpongan sa ecclesiyanhong kinabuhi ug gahom sa Papa.

 

 

XIII. FIRST (1245 AD)

            Ang Unang Konsilyo sa Lyons gipangulohan ni Papa Innocente IV; ang Patriarca sa Constantinopla, Antioch, ug Aquileia (Venice), 140 ka Obispo, si Baldwin II ang emperador sa Sidlakan, ug si St. Louis, Hari sa Francia, mitambong.  Gi-ekskomulgar niini ug gipalagpot sa katungdanan si Emperador Frederick II ug mimando og usa ka bag-ong crusada, ubos sa pagmando ni St. Louis, batok sa mga Saracens ug mga Mongols.

 

XIV. SECOND COUNCIL OF LYONS (1274 AD)

            Ang Ikaduhang Kinatibuk-ang Konsilyo sa Lyons gihimo ni Papa Gregorio X.  Apil sa mga mitambong ang mga Patriarca sa Antioch ug sa Constantinopla, 15 ka Cardinals, 500 ka Obispo, ug kapin sa 1000 ka dignitaries.  Gi-efecto niini ang temporaryo nga panaghiusa sa Greek Church ug sa Roma.  Gidugang ang pulong filioque sa credo sa Constantinopla ug gihimo ang mga pamaagi sa pagbawi sa Palestina gikan sa mga turko.  Gipahaluna usab niini ang mga lagda sa pagpili og bag-ong papa.

 

XV. COUNCIL OF VIENNE  (1311-1313 AD)

            Ang Konsilyo sa Vienne gihimo sa maong lungsod sa Francia ubos sa mando ni Clemente V, ang una sa mga Avignon popes.  Ang mga Patriarca sa Antioch ug Alexandria, 300 ka mga Obispo, ug 3 ka mga hari – Philip IV sa Francia, Edward II sa Englatera, ug James II sa Aragon—mitambong.  Ang sinodo mitagad sa mga krimen ug kasaypanan nga gipasangil ngadto sa Knights Templars, sa Fraticelli, sa Beghards, ug sa Beguines, uban ang mga proyekto alang sa usa ka bag-ong crusada, ang pagbag-o sa mga kaparian, ug ang pagtudlo sa Oriental languages diha sa mga Universidad.

 

XVI. COUNCIL OF CONSTANCE (1414-1418 AD)

            Ang Konsilyo sa Constance gihimo sa panahon sa dakong pagsiak didto sa Kasadpan, sa tuyo sa paghunong sa panagkabahinbahin.  Nahimo lamang kining legitimo sa dihang giablihan ni Gregorio XI sa formal nga paagi.  Milampos kini sa paghunong sa pagsiak pinaagi sa pagkapili ni Papa Martin V, usa ka butang nga wala mahimo sa Konsilyo sa Pisa (1403) tungod sa pagkadili-legitimo niini.  Ang matuod nga papa mi-confirmar sa nag-unang mga decrito sa sinodo batok kang Wycliff ug Hus.  Kining maong Konsilyo matawag nga ecumenical diha lamang sa kataposan niyang mga sesyon (42-45) ug kalabot sa mga decrito sa nag-unang mga sesyon nga gi-aprobahan ni Martin V.

 

XVII. COUNCIL OF BASLE/FERRARA/FLORENCE  (1431-1439 AD)

            Ang Konsilyo sa Basle nagtigom una sa maong dapit, si Eugenio IV isip papa, ug Sigismund isip Emperador sa Holy Roman Empire.  Ang iyang tuyo mao ang paghatag og kalinaw sa kagubot labot sa tinohoan didto sa Bohemia.  Tungod sa panagbangi batok sa papa, ang Konsilyo mibalhin una ngadto sa Ferrara (1438), dason sa Florence (1439), diin ang hamubo nga panag-usa uban sa Greek Church nahimo ug ang mga Griego misanong sa pamahayag sa Konsilyo labot sa mga gikabangian nga punto.  Ang Konsilyo sa Basle ecumenical lamang hangtod sa pagtapos sa ika-25 nga sesyon, ug ang mga decrito nga gi-aprobahan ni Eugene IV mao lamang ang kabahin sa pagsanta sa erehiya, kalinaw sulod sa Kristyanismo, ug ang reforma sa Simbahan, ug nga sa samang higayon wala molapas sa katungod sa Santa Sede.

 

XVIII. FIFTH LATERAN COUNCIL (1512-1517 AD)

            Ang Ikalimang Konsilyo Laterano gihimo ubos ni Papa Julius II ug Leo X, ang emperador mao si Maximilian I.  15 ka Cardinals ug hapit 80 ka arsobispo ug Obispo ang miapil niini.  Ang iyang mga decrito may labot sa disiplina.  Usa ka bag-ong crusada batok sa mga Turko ang giplano, apan wala mahinayon, tungod sa tinohoanong kagubot didto sa Alemania nga gipasiugdahan ni Luther.

 

XIX. COUNCIL OF TRENT (1545-1563)

            Ang Konsilyo sa Trento mikabat og 18 ka tuig ubos sa lima ka mga papa:  Paul III, Julius III, Marcellus II, Paul IV, ug Pius IV, ug ubos sa mga emperador Charles V ug Ferdinand.  Mitampo ang 5 ka cardinal legates sa Santa Sede, 3 ka patriarca, 33 ka arsobispo, 235 ka Obispo, 7 ka abbots, 7 ka general sa monastic orders, ug 160 ka doctors of divinity.  Gihimo kini aron sa pagtuki ug pagcondenar sa mga sayop nga gipakatap ni Luther ug sa ubang mga reformador, ug aron sa pag-reforma sa disiplina sulod sa Simbahan.  Sa tanang mga Konsilyo kini mao ang pinakadugay natapos, mipakanaog sa pinakadaghan nga mga dogmatikanhon ug reformatory nga mga decrito, ug mihatod sa daghang kaayohan.

 

XX. FIRST VATICAN COUNCIL (1869-1870 AD)

            Ang Unang Konsilyo Vaticano gipatawag ni Pius IX.  Nagsugod kini niadtong Desiyembre 8, 1869 ug mihangtod sa Julyo 18, 1870, nga maoy formal nga pagtak-op niini.  Gitambongan kini sa 6 ka arsobispo-prinsipe, 49 ka cardinals, 11 ka patriarca, 680 ka arsobispo ug Obispo, 28 ka abbots, 29 ka generals of orders, nga mikabat sa 803 ang tanan.  Gawas sa hinungdanong mga canons labot sa Pagtuo ug sa Constitution sa Simbahan, ang konsilyo mipakanaog sa pagkadili-masayop sa papa kon siya manudlo ex cathedra, i.e., kon ingon nga magbalantay ug magtutudlo sa tanang kristohanon, siya modefinir sa usa ka doctrina labot sa faith and morals nga ipadawat sa tibuok Simbahan.

 

XXI. SECOND VATICAN COUNCIL (1962-1965)

 

            Si Papa Juan XXXIII mitawag sa konsilyo diin 2860 ka mga pangulo ang mitambong.  Ang giatiman sa konsilyo mao ang pagsusi ug pagklaro sa papel sa Simbahan diha sa kalibotan, ecumenismo, ang pagbag-o sa reihiyoso nga kinabuhi, ang kinabuhi ug ministeryo sa mga pari, ug ang papel sa mga layko isip hinungdanon nga magtatampo sa pagmantala sa ebanghelyo.  Gitun-an usab ang pamaagi sa pagpalambo sa liturhiya.  Gisugyot nga ang Misa himoon dili lamang sa linatin kondili sa nagkadaiya nga pinulongan sa mga tawo.

 

 

 

 

 

 

Usas mga Punoan sa Iglesia ni Cristo, Mibulag human Maila kon unsa kini!

Usas mga Punoan sa Iglesia ni Cristo, Mibulag human Maila kon unsa kini!

Courtesy of Bro. Allan O. Salada

(Pinupo ang unod gikan sa sidestreets Magazine,
 
 
Abril 1982 pahina 6-9 ug gikan ni Gng. Aurora Piasan)
Si Dr. Melanio P. Gabriel mao ang President of the Head deacons sa Iglesia ni Cristo, siya mao ang labaw’ng Tigdumala sa tanang mga lay leaders sa tibuok Nasod ug bisan sa gawas sa nasud sa mga INK, nahimong deakono sa maong pundok sa duha ka kongregasyon nga labing kubos may sakop nga mga 6,000. siya maoy tigpasiugda sa pundok sa mga minyo sulod sa INK nga gitawag og “buklod”. Siya usab ang tigsusi sa kalihokan sa tanang mga Ministro sa INK sa Tibuok Nasud, labot pa niini siya gitudlo pa gayud nga Chief of the secretariat sa Central office ug piniyalan sa mga butang nga confidential and not so godly things. usa usab siya sa mga punoan sa Family Planning, ang Medical and Global clinic.
 
 
Si Dr.Melanio Gabriel usa gayud ka Doctor sa Medisina, nakagraduwar siya sa tuig 1960 sa UP, usa sa mga napulo ka mga batan-on nga nakakuha sa labing taas nga grado. Natawo siya sa Marso 24, 1937 sa Tondo, Manila. Naminyo siya ni Carolina A. Tiangco, kinsa duna silay upat ka mga Anak. duna silay kaugalingong Ospital nga anaa sa Ronn-Carmel 115 M. Ponce, Caloocan City. Ang iyang Asawa Doctora usab. Ang iyang pagkasakop sa INK nagsugod sa iyang Apohan nga giila nga usa sa unang mga sakop sa INK sa tuig 1915, sanglit giila man nga natukod ni Felix Manalo ang INK sa 1914.
 
 
Ang Iglesia ni Cristo (ni Manalo) nagtuo ug nagtudlo nga si Kristo tawo ug tawo lang gayud, dili Dios.
Si Dr. Gabriel miingon, “bisan unsa pa ang imong kahimtang ug paghupot sa tag-as nga ranngo ug mga titulo- apan kon si Kristo, dili nimo Ginoo ug Dios- kawang ang tanan! Ang Dios gayud maoy hinungdan sa akong paggula sa INK, bisan pa sa hataas kong katungdanan sa INK, apan wala ko hikaplagi ang matuod gayod nga kalinaw. Apan unsa man tuod ang imong mapaabot nga kalinaw kon ikaw nagpasipala ug nagpahiubos ni Kristo, ang Anak sa Dios? Dili lang kay nasamok ko sa dili diniyos ko nga kinabuhi kondili sa mga kauban kong dagkong mga Punoan sa INK kinsa mipasibantug nga ang among iglesia” mao ug wala nay laing matuod”. si Gng. Aurora Piasan kinsa taga Manila miasoy nga si Dr.Gabriel misalmot sa Catholic Charismatic (Renewal) sa Manila ug siya usa karon ka aktibo nga Lider ug nagdumalag mga Bible study sa iyang panimalay ug nangulo usab sa Charismatic sa Ali Mall sa Cubao nga tinambongan duol sa libo ka mga tawo. may programa siya sa estasyon sa Radio nga Katoliko ang Radio Veritas.
 
 
 
Si Dr. Gabriel Nakaangkon sa Panggukod sa mga INK ni Manalo, gisalikway siya uban sa iyang Pamilya ug gisabwag nga siya naghimog daghang mga “Pamakak” tungod sa iyang pagbulag sa INK. walay hunong ang makalilisang nga paghulga sa iyang kinabuhi. gisabwag ang mga tinumo-tumo nga sugid aron pagbuling sa iyang ngalan aron ang mga tawo dili na motuo kaniya. usa ka gabii sa bulan sa  Agosto, samtang nagsakay siya sa kotse kauban sa iyang Asawa, usa ka bomba giitsa ngadto kanila, maayo gani wala sila maunsa. kapin sa duha ka gatus niya ka mga paryenti nga sakop usab sa INK, gihulga nga kon mosunod sila ni Dr.Gabriel, mao usab ang ilang isilot, isalikway ug mahiagom sa iyang dangatan. laing dugoong hitabo didto sa Puerto Azul gisugat siya sa kanhi kauban niya sa INK, usa kanila misukmag kaniya ug gitionan siyag rebolber ug gipugos sa paggula sa maong dapit. Salamat nga usa ka Receptionist misiyagit sa kalisang, gumikan niini wala mahinayon ang makuyaw nga hitabo. “ug daghan pa kaayong mga Pugoso nga hitabo, apan nasayud ako nga nga ang Ginoo nanalipud kanako. wa’ sab ko mahadlok nga Mamatay, total ang kinabuhi ko naa na kaniya,” matud sa Doctor. Si Dr.Gabriel karon gibati sa tumang kaseguroan diha sa Matuod nga Pagtuo ug sa Pagdawat ni Jesukristo nga Ginoong Dios ug Manluluwas. kay ang Biblia nagtudlo nga ang tawo nga tawo lang, dili gayud makatubos sa kalibotan sa tanang mga sala,”.. matod pa sa Biblia: Ikaw tawo… ingon sa usa ka tawong kusgan nga dili Makaluwas?” (Jeremias 14:9).
 
 
ug Usa ra ang manluluwas nga mao ang Dios…” (Isaias 45:21). Sanglit si Kristo, Manluluwas, nan, matuod gayud siya nga Dios nga nagpakatawo (Juan1:1,14). “Nagtinguha ako nga kining akong testimonyo ug mga sinulat mahiabot unta kanila (mga INK). Nasayud ako nga may uban kanila nga sa tago mitambong sa akong mga tigom. kadaghanan kanila sa among nabatian, nangatawo pag-usab sa bag-ong kinabuhi. sa pagkatinuod ang Pagsunod ni Kristo ingon nga imong Ginoo ug Dios, usa ka kasinatian nga dili katumbasan tungod kay diha ni Kristo ug uban ni Kristo mahuptan mo ang katagbawan!.

Mga Doktrinal Nga Ataki Ni Smith Ug Ang Tubag

Mga Doktrinal Nga Ataki Ni Smith Ug Ang Tubag

ni Padre Joseph Giaime, S.D.B.

si Mr. Oswald Smith Nagsulat og Gamay’ng Basahon nga Giulohan og “Ang Katoliko nga Bibliya maoy Tubag.” Giatake sa maong Baptist nga Pastor ang mga Doktrina nga Gitudlo sa Katoliko, ug buot niyang ipasabot nga ang maong mga Doktrina Nahasupak sa Gitudlo sa mga pulong sa Dios. Mao nga ania ang iyang mga Atake ug ang mga Tubag.

1. Nag-ingon ba si Jesus nga Tukoron Niya ang Iyang Iglesia Ibabaw ni Pedro? Akong Kutloon Ang Bibliya nga Katoliko, Ikaw mao si Pedro, ug ibabaw niining maong Bato Akong pagatukoron ang Akong iglesia.”
(Mat.16:18 ).Apan wala Siya Mag-ingon nga Iyang Tukoron ang Iyang iglesia ibabaw ni Pedro.Ang Griego nga Pulong sa Pedro mao ang petros Nagkahulogan og gamay’ng bato.Apan Gipatukod ni Kristo ang Iyang iglesia ibabaw sa Rock,kun Dakong Bato.Ang Pulong sa Griego sa Dakong Bato mao ang Petra. sanglit ang iyang iglesia gipatukod man sa Dakong Bato, ug si Kristo mao man ang Dakong Bato. busa diha kang Kristo ipatukod niya
ang iyang iglesia, dili sa gamay’ng bato nga mao si Pedro.

Tubag:

dili mahitabo nga nawala’y kahulogan ang pag-ingon ni Jesus kang Pedro, “Ikaw Pedro (Bato)
ug sa ibabaw niining maong Bato, pagatukoron ko ang akong Iglesia,” kay kon wala’y labot si Pedro, moingon lang unta si Kristo.” Ako si Kristo ang Bato ug ibabaw niining maong Bato tukoron ko ang Akong Iglesia.” Ang Ngalan ni Pedro kaniadto Simon giilisdan ni Jesus og Kephas, usa ka Pulong nga Enibreyo nga Nagkahulogan og Dakong Bato o Batong Pangpang. ug sanglit ang tukma sa Griego sa Pulong Kephas mao man ang Petra, ug ang Petra Ngalan man sa Babaye, mao nga gipabilin lang ang Ngalan nga Pedro. bisan pa ang Pedro Nagkahulogan og “gamay’ng bato.” basaha sa Katoliko nga Bibliya nga si Simon Giingnan ni Jesus,” ang imong Ngalan mao na si Kephas,”(Jn.1:42). Bisan pa gani sa mga katawhan nga nagsulti og Griego si Simon gitawag og Kephas, basaha sa (1Kor.1:12, 15:5, Gal.1:18 ). unsa may katarungan ni Kristo sa Pag-ilis niya sa Ngalan nga Simon ngadto sa pagka- Kephas? matin-aw, tungod sa misyon nga gisangon niya ni Pedro nga mao ang Pagka-Sukaranan sa iyang iglesia sunod niya. ug gani sa Bag-ong hubad, bisan sa Maayong Balita Biblia mao na kini: “Ikaw si Pedro, ang Bato” ug sa New American Bible catholic translation, I for my Part declare to You, You are Rock, and upon this Rock I Build My Church. . .(Mat.16:18). ang atong Ginoo mismo misaad niini aron dili magmahuyang o mapukan ang pagtoo ni Pedro, “Apan Ako mag-ampo alang kanimo aron dili magmahuyang ang Imong Pagtoo. ug sa Malig-on kana, Panglig-ona ang imong mga kaigsoonan,”(Luk.22:32). mao gani nga ang iglesia mao ang Haligi ug Patukoranan sa Kamatuoran,”(1tim.3:15). dili tungod sa kaigsoonan nga lig-onon pa, kondili tungod ni Pedro nga Maoy Gisugo ni Kristo Paglig-on sa mga Kaigsoonan.

2. si Mr. Oswald Smith mipadayon pag-ataki,” ngani si Pedro gitawag ni Kristo, og Satanas,” (Mat.16:23) mahimo ba ni Kristo nga ang Patukoranan sa iyang iglesia mao si Satanas?.”
Akong Tubag. ikaw ra usab ang Misumpaki sa imong katarungan sanglit mipadayon ka man sa pag-ingon nga ang iglesia gipatukod sa patukoranan nga mao ang mga Apostoles, si Kristo ang Pangulong Bato sa Pamag-ang(Efeso2:20). kon si Pedro Satanas, nganong nahimo man siya nga usa sa patukoranan komo Apostol? ang pagtawag kang pedro og Satanas, dili kay siya gayud mismo, kondili ang yawa, kay si Jesus miingon man, ” Simon, Simon, Ania si Satanas buot moalig-ig kaninyo sama sa Trigo, apan ako mag-ampo alang kanimo. . . ( Lukas 22:31-32). mipadayon sa pagpahimug-at si Mr.Smith, “Ang Patukoranan sa iglesia dili gayod si Pedro kondili si Kristo.” gikutlo nimo ang (1Pedro2:5-8; 1kor.3:11 ug efeso2:20). Ang Iglesia Katolika nagtudlo niana, isip bahin sa iyang lintunganay’ng Doktrina nga si Kristo gayud mao ang labaw sa tibuok iglesia isip ULO O PANGULO, apan taliwala sa mga Apostoles siya mao ang mitudlo kang Pedro nga Ulo o’ Pangulo katulo gayud balika ni Jesus pag-ingon kang Pedro,” pasibsiba ang akong mga Nati ug mga Karnero ( juan21:15-17).

kining katungdanan sa pagpasib-sib sa tanang mga sakop sa iglesia naghupot og katungdanan sa pagka-Pangulo ni Pedro. siya ang unang midumala sa konsilyo sa jerusalem, bisan pa ang Obispo sa maong dapit mao si santiago(buhat 15:1-12). siya mao ang unang midawat sa Hentil nga nakabig(buhat10:1-11). siya ang mihatag og wali sa adlaw nga gipakanaog ang Espiritu Santo sa Adlaw sa pentecostes.(buhat2:1-11). siya ang mipakanaog silot ni Ananias ug Safira(buhat5:1-5). maoy kabubut-on sa Dios nga ang iyang iglesia adunay Pangulo kay mikayab si Kristo balik sa Langit iyang gibilin si Pedro, ug sa pagkamatay ni Pedro dunay mopuli kaniya kay ang inyong mga bunga magpadayon. . . “(Jn.15:16). kining simbahan nga dunay walay bugto nga kutay sa mga sumusunod ni San Pedro mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. busa mao kini ang Matuod nga Iglesia ug wala nay Lain.