The Name Catholic Apostolic Suknaan:Roman Church did not come from Christ

Roman Church did not come from Christ

Ni Socrates C. Fernandez, CFD

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2009/09/the-name-catholic-apostolic-roman-church-did-not-come-from-christ/

 

PANGUTANA:

Sa imong mga pamahayag Bro. Soc, miingon ka ang Iglesya nga tinukod ni Cristo, sa panahon ni Cristo mao ang Iglesya Katolika, pero dako kining supak sa mga libro sa inyong mga pari ang imong gisulti. Kay usa ka pari miingon, “The Name Catholic Apostolic Roman Church did not come from Christ,” (The Church of Christ and Other Protestant Sects by Fr. Juan Trinidad S.J. page 24-25). “Ang ngalan nga Katolika Apostolika Romana wala magagikan ni Cristo,” Ikaduha, may usa ka laing pari nga miingon: “Ang Katolika nga pulong unang gigamit ni San Ignacio sa Antioquia Syria nga gimartir sa tuig 110 A.D. Ang Iglesya nga tinukod ni Cristo dinhi sa unang higayon gitawag og Iglesya Katolika aron sa pagpahimug-at sa panaghiusa sa Iglesya Universal. Ang hinungdan nga giimbento ni San Ignacio ang maong ngalan,” (Roman Catholic by Fr. Robert Taylor pahina 3). Imong gisupak ang matuod nga gisulti sa mga pari, dili ba nagbakak ka?

 


TUBAG:

Sa  maong  libro  nga imong gikutlo, The Church of Christ and   Other  Protestant   Sects, sa  pahina  68-69  anaay  mabasa sa  pamahayag  sa  pari, “The Catholic Church did start with Christ,” nga ang hubad, “Ang Iglesya Katolika nagsugod ni Cristo.” Pero kanang ngalan nga gihatag diha sa matuod nga Iglesya, ang Catholic Apostolic Roman Church gikan kana sa pamatuod ni San Pablo. . . si San Pablo mitawag sa matuod nga Iglesya og Ekklesia Kath’olis nga ang hubad sa Watch Tower Bible Society of Kongregasyon nga Molukop, mabasa kana sa Buhat 9:31 sa Bibliya nga Griego. Ug ang Apostolic gisulti usab ni San Pablo dihang miingon siya, “Kamo tinukod ibabaw sa patukoranan nga mao ang mga apostoles. . .” (Efeso 2:20). Busa Apostolic ang Iglesya nga tinukod ni Cristo. Ug ang Romana, kay si San Pablo miingon sa pagtuong Cristohanon sa taga Roma nga gikan ni Jesus “Nganha kaninyong tanan nga taga Roma, nga sa Dios gihigugma, gipanagtawag kamo aron mahimong mga balaan. . . ang inyong pagtuo gipakaylap man sa tibuok kalibotan,” (Roma 1:7-8).

Ang gipahayag ni San Ignacio nga siya mao ang unang migamit sa pulong Iglesya Katolika kana aron sa pagpaila kaniadto sa iyang panahon sa matuod nga Iglesya ni Cristo ug sa pag-opisyal nga pagpadayag alang sa panaghiusa sa mga matuohon. Sa pag-ingon nga siya unang miimbento niini, dili sabton nga siya mao ang tinubdan niana, nga pulong Katolika, kay sa Bibliya sa panahon ni Cristo daan nga ang matuod nga Iglesya nga giwali sa mga apostoles gipaila nga mao kini ang Ekklesia Kath’olis, sumala sa mabasa sa Buhat 98:31 sa Bibliya nga Griego. Ug labot pa niana, sa unang usa ka libo ka tuig human mosaka si Cristo sa langit walay laing Iglesya nga gipasakopan sa mga Cristohanon mao ra ang Iglesya Katolika, “For the first 1000 yrs. after the death of Jesus Christ all Christians belonged to one Church, that is the Catholic Church” (Young’s Student Encyc. Vol. 17 page 2024). Busa ang matuod nga Iglesya ni Cristo bisan sa panahon sa mga apostoles ug sa panahon ni San Ignacio sa Antioquia mao ang Iglesya Katolika. Busa wala ko’y pahayag nga bakak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.